21.6.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

L 182/56


POSLOVNIK NADZORNEGA ODBORA EVROPSKE CENTRALNE BANKE

NADZORNI ODBOR EVROPSKE CENTRALNE BANKE JE –

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EU) št. 1024/2013 z dne 15. oktobra 2013 o prenosu posebnih nalog, ki se nanašajo na politike bonitetnega nadzora kreditnih institucij, na Evropsko centralno banko (1) in zlasti člena 26(12) Uredbe,

ob upoštevanju Sklepa ECB/2004/2 z dne 19. februarja 2004 o sprejetju Poslovnika Evropske centralne banke (2) in zlasti člena 13d Sklepa –

SPREJEL NASLEDNJI POSLOVNIK:

UVODNO POGLAVJE

Člen 1

Dopolnilna narava

Ta poslovnik dopolnjuje Poslovnik Evropske centralne banke. Pojmi, uporabljeni v tem poslovniku, imajo enak pomen kot v Poslovniku Evropske centralne banke.

POGLAVJE I

NADZORNI ODBOR

Člen 2

Seje Nadzornega odbora

2.1   Nadzorni odbor odloči o datumih svojih sej na predlog predsednika. Nadzorni odbor se načeloma sestaja redno po urniku, ki ga določi pravočasno pred začetkom vsakega koledarskega leta.

2.2   Predsednik skliče sejo Nadzornega odbora, če zahtevo za sejo predložijo vsaj trije člani Nadzornega odbora.

2.3   Predsednik lahko skliče seje Nadzornega odbora tudi, kadar koli je to po njegovem mnenju potrebno. V takšnih primerih se to navede v spremnem dopisu.

2.4   Na zahtevo predsednika se lahko razprave Nadzornega odbora izvedejo tudi v obliki telekonference, razen če temu nasprotujejo vsaj trije člani Nadzornega odbora.

Člen 3

Udeležba na sejah Nadzornega odbora

3.1   Razen če je v tem poslovniku določeno drugače, je udeležba na sejah Nadzornega odbora omejena na njegove člane in, kadar pristojni nacionalni organ ni nacionalna centralna banka, na predstavnika nacionalne centralne banke.

3.2   Vsakega predstavnika pristojnega nacionalnega organa lahko običajno spremlja ena oseba. Če pristojni nacionalni organ ni nacionalna centralna banka, se ta odstavek uporablja za predstavnika z glasovalno pravico. Ta odstavek se uporablja tudi v primeru udeležbe nadomestnega člana, kot je določeno v členu 3.3.

3.3   Če se predstavnik pristojnega nacionalnega organa ali, kadar pristojni nacionalni organ ni nacionalna centralna banka, predstavnik nacionalne centralne banke ne more udeležiti seje, lahko pisno imenuje nadomestnega člana, ki se udeleži seje oziroma izvršuje njegovo glasovalno pravico, razen če je v pisnem sporočilu določeno drugače. To pisno sporočilo se pošlje predsedniku pravočasno pred sejo.

3.4   V primeru odsotnosti predsednika in podpredsednika Nadzornemu odboru predseduje član Nadzornega odbora z najdlje trajajočim članstvom, v primeru enako trajajočega članstva dveh ali več članov pa najstarejši član.

3.5   Na povabilo predsednika lahko na sejah kot opazovalca sodelujeta predstavnik Evropske komisije in/ali predstavnik Evropskega bančnega organa. Predsednik povabi predstavnike Komisije in Evropskega bančnega organa, če zahtevo za tako povabilo predložijo vsaj trije člani Nadzornega odbora. Nadzorni odbor lahko na podlagi istih pravil povabi tudi druge osebe, da se udeležijo njegovih sej, če je to po njegovem mnenju primerno.

Člen 4

Organizacija sej Nadzornega odbora

4.1   Nadzorni odbor sprejme dnevni red za vsako sejo. Predsednik sestavi začasni dnevni red in ga skupaj s pripadajočimi dokumenti pošlje članom Nadzornega odbora vsaj pet delovnih dni pred sejo, razen v izrednih primerih, ko predsednik ravna okoliščinam primerno. Nadzorni odbor lahko na predlog predsednika ali katerega koli drugega člana Nadzornega odbora odloči, da se posamezne točke črtajo z začasnega dnevnega reda ali da se mu dodajo nove. Razen v izrednih primerih se posamezna točka črta z začasnega dnevnega reda na zahtevo vsaj treh članov Nadzornega odbora, če pripadajoči dokumenti niso bili članom Nadzornega odbora predloženi pravočasno.

4.2   Zapisniki sej Nadzornega odbora se predložijo njegovim članom v odobritev na naslednji seji (ali, kadar je to potrebno, že prej po pisnem postopku), podpiše pa jih predsednik.

Člen 5

Dostop do informacij

Vsi člani Nadzornega odbora imajo stalni dostop do posodobljenih informacij o institucijah, ki se štejejo za pomembne po Uredbi (EU) št. 1024/2013. Informacije, ki se dajo na voljo članom Nadzornega odbora, bi morale vključevati ključne elemente informacij, ki omogočajo poglobljeno razumevanje teh institucij. Nadzorni odbor lahko sprejme interne obrazce za izmenjavo informacij v ta namen.

Člen 6

Glasovanje

6.1   Za namene tega člena se predstavniki organov posamezne sodelujoče države članice skupaj štejejo kot en član.

6.2   Razen če pristojni nacionalni organ pisno izrecno določi drugače, glasovalno pravico izvršuje predstavnik pristojnega nacionalnega organa ali nadomestni član v skladu s členom 3.3.

6.3   Za glasovanje Nadzornega odbora se zahteva sklepčnost dveh tretjin njegovih članov z glasovalno pravico. Če sklepčnosti ni, lahko predsednik skliče izredno sejo, na kateri lahko člani Nadzornega odbora glasujejo ne glede na sklepčnost.

6.4   Nadzorni odbor glasuje na zahtevo predsednika. Predsednik začne postopek glasovanja tudi na zahtevo treh članov Nadzornega odbora.

6.5   Razen če je v Uredbi (EU) št. 1024/2013 določeno drugače, Nadzorni odbor odloča z navadno večino svojih članov z glasovalno pravico. Vsak član ima en glas. V primeru enakega števila glasov ima odločilni glas predsednik. V primerih iz člena 26(7) Uredbe (EU) št. 1024/2013 se uporabljajo pravila glasovanja, kot so določena v členu 13c Poslovnika Evropske centralne banke.

6.6   Predsednik lahko začne tajno glasovanje, če to zahtevajo vsaj trije člani Nadzornega odbora z glasovalno pravico.

6.7   Glasovanje se lahko izvede tudi po pisnem postopku, razen če temu nasprotujejo vsaj trije člani Nadzornega odbora z glasovalno pravico. V tem primeru se točka uvrsti na dnevni red naslednje seje Nadzornega odbora. V primeru pisnega postopka je treba zagotoviti običajno najmanj pet delovnih dni za preučitev s strani vsakega člana Nadzornega odbora in zapis vsake take razprave v zapisniku naslednje seje Nadzornega odbora. Če član Nadzornega odbora v pisnem postopku ne odda svojega izrecnega glasu, se to šteje za njegovo privolitev.

Člen 7

Izredni primeri

7.1   V izrednih primerih predsednik ali v njegovi odsotnosti podpredsednik pravočasno skliče sejo Nadzornega odbora, da se sprejmejo potrebne odločitve, če je primerno tudi v obliki telekonference z odstopanjem od člena 2.4. V primeru sklica take seje predsednik ali v njegovi odsotnosti podpredsednik v vabilu jasno navede, da bo, z odstopanjem od člena 6.3, seja zaključena, če ne bo dosežena sklepčnost polovice članov, potrebna za sprejemanje nujnih odločitev, tej seji pa bo takoj sledila izredna seja, na kateri se lahko odločitve sprejmejo ne glede na sklepčnost.

7.2   Nadzorni odbor lahko določi dodatna interna pravila za sprejemanje odločitev in drugih ukrepov v izrednih primerih.

Člen 8

Prenos pooblastil

8.1   Nadzorni odbor lahko pooblasti predsednika ali podpredsednika, da v njegovem imenu in pod njegovo odgovornostjo sprejme jasno opredeljene upravljavske ali upravne ukrepe, ki vključujejo instrumente za pripravo odločitve, ki jo bodo kasneje kolektivno sprejeli člani Nadzornega odbora, in instrumente za izvajanje končnih odločitev, ki jih sprejme Nadzorni odbor.

8.2   Nadzorni odbor lahko tudi zaprosi predsednika ali podpredsednika, da sprejme (i) dokončno besedilo instrumentov, opredeljenih v členu 8.1, pod pogojem, da je bila vsebina takega instrumenta že določena v razpravi, in/ali (ii) končne odločitve, pri čemer tak prenos zajema omejena in jasno opredeljena izvršilna pooblastila, katerih izvajanje je predmet strogega pregleda z vidika objektivnih meril, ki jih določi Nadzorni odbor.

8.3   Prenos pooblastil in odločitve, sprejete v skladu s členoma 8.1 in 8.2, se zabeležijo v zapisnikih sej Nadzornega odbora.

POGLAVJE II

USMERJEVALNI ODBOR

Člen 9

Usmerjevalni odbor

V skladu s členom 26(10) Uredbe (EU) št. 1024/2013 se ustanovi usmerjevalni odbor Nadzornega odbora.

Člen 10

Naloge in pristojnosti

10.1   Usmerjevalni odbor podpira dejavnosti Nadzornega odbora in je odgovoren za pripravo sej Nadzornega odbora.

10.2   Usmerjevalni odbor opravlja svoje pripravljalne naloge v interesu Evropske unije kot celote in v popolni transparentnosti sodeluje z Nadzornim odborom.

Člen 11

Sestava in imenovanje članov

11.1   Usmerjevalni odbor sestavlja osem članov Nadzornega odbora: predsednik in podpredsednik Nadzornega odbora, en predstavnik Evropske centralne banke (ECB) in pet predstavnikov pristojnih nacionalnih organov.

11.2   Usmerjevalnemu odboru predseduje predsednik Nadzornega odbora ali, če je predsednik izjemoma odsoten, podpredsednik.

11.3   Nadzorni odbor imenuje predstavnike pristojnih nacionalnih organov, pri čemer zagotovi pravično ravnotežje in rotacijo med pristojnimi nacionalnimi organi. Nadzorni odbor upošteva sistem rotacije, v skladu s katerim se pristojni nacionalni organi razvrstijo v štiri skupine glede na razvrstitev, ki temelji na skupnih konsolidiranih bančnih sredstvih v zadevni sodelujoči državi članici. Vsaka skupina ima najmanj enega člana v usmerjevalnem odboru. Nadzorni odbor pregleda razvrstitev po skupinah enkrat letno oziroma ko država članica sprejme euro ali vzpostavi tesno sodelovanje z ECB. Rotacija članov znotraj vsake skupine poteka po abecednem vrstnemu redu imen sodelujočih držav članic v njihovih nacionalnih jezikih. Razvrstitev pristojnih nacionalnih organov v skupine in dodelitev sedežev v usmerjevalnem odboru po skupinah sta določeni v Prilogi.

11.4   Mandat predstavnikov pristojnih nacionalnih organov kot članov usmerjevalnega odbora traja eno leto.

11.5   Predsednik ECB imenuje predstavnika ECB v usmerjevalnem odboru izmed štirih predstavnikov ECB v Nadzornem odboru in določi ustrezno trajanje mandata.

11.6   Seznam članov usmerjevalnega odbora se objavi in redno posodablja.

Člen 12

Seje usmerjevalnega odbora

12.1   Usmerjevalni odbor odloči o datumih sej na predlog predsednika. Predsednik lahko skliče seje, kadar koli je to po njegovem mnenju potrebno. Na zahtevo predsednika lahko usmerjevalni odbor zaseda tudi v obliki telekonference, razen če temu nasprotujeta vsaj dva člana usmerjevalnega odbora.

12.2   Predsednik za vsako sejo usmerjevalnega odbora predlaga dnevni red, ki ga usmerjevalni odbor sprejme na začetku seje. Vsi člani usmerjevalnega odbora lahko predsedniku predlagajo točke in dokumente za obravnavo v usmerjevalnem odboru.

12.3   Dnevni red seje usmerjevalnega odbora se da pred sejo na voljo vsem članom Nadzornega odbora. Zapisniki sej usmerjevalnega odbora se dajo na voljo vsem članom Nadzornega odbora pred naslednjo sejo Nadzornega odbora.

12.4   Na predlog predsednika se lahko usmerjevalni odbor odloči, da k udeležbi na celotni seji ali delu seje povabi enega ali več drugih članov Nadzornega odbora. Kadar se obravnavajo določena vprašanja, povezana s posamezno kreditno institucijo, se na sejo povabi predstavnik pristojnega nacionalnega organa sodelujoče države članice, v kateri se nahaja ta kreditna institucija.

POGLAVJE III

KONČNA DOLOČBA

Člen 13

Začetek veljavnosti

Ta poslovnik začne veljati 1. aprila 2014.

V Frankfurtu na Majni, 31. marca 2014

Predsednica Nadzornega odbora

Danièle NOUY


(1)  UL L 287, 29.10.2013, str. 63.

(2)  UL L 80, 18.3.2004, str. 33.


PRILOGA

SISTEM ROTACIJE

Za namene člena 11.3 se na podlagi podatkov na dan 31. decembra 2012 uporablja naslednji sistem rotacije:

Skupina

Država članica

Število sedežev v usmerjevalnem odboru

1

DE

1

FR

2

ES

1

IT

NL

3

BE

2

IE

EL

LU

AT

PT

FI

4

EE

1

CY

LV

MT

SI

SK