21.6.2014   

HR

Službeni list Europske unije

L 182/56


POSLOVNIK NADZORNOG ODBORA EUROPSKE SREDIŠNJE BANKE

NADZORNI ODBOR EUROPSKE SREDIŠNJE BANKE,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EU) br. 1024/2013 od 15. listopada 2013. o dodjeli određenih zadaća Europskoj središnjoj banci u vezi s politikama bonitetnog nadzora kreditnih institucija (1), a posebno njezin članak 26. stavak 12.,

uzimajući u obzir Odluku ESB/2004/2 od 19. veljače 2004. o donošenju Poslovnika Europske središnje banke (2), a naročito njezin članak 13.d,

DONIO JE OVAJ POSLOVNIK:

UVODNO POGLAVLJE

Članak 1.

Dopunska narav Poslovnika

Ovaj Poslovnik dopunjuje Poslovnik Europske središnje banke. Izrazi korišteni u ovom Poslovniku imaju isto značenje kao izrazi u Poslovniku Europske središnje banke.

POGLAVLJE I.

NADZORNI ODBOR

Članak 2.

Sastanci Nadzornog odbora

2.1.   Nadzorni odbor odlučuje o datumima svojih sastanaka na prijedlog predsjednika. Nadzorni odbor se u načelu sastaje redovito slijedeći raspored koji pravodobno određuje prije početka svake kalendarske godine.

2.2.   Predsjednik saziva sastanak Nadzornog odbora ako zahtjev za sastanak podnesu najmanje tri člana Nadzornog odbora.

2.3.   Predsjednik također može sazivati sastanke Nadzornog odbora kad god to smatra potrebnim. U takvim se slučajevima to određuje u popratnom pismu.

2.4.   Na zahtjev Predsjednika Nadzorni odbor može donositi odluke putem telekonferencije, osim ako se tomu ne usprotive najmanje tri člana Nadzornog odbora.

Članak 3.

Prisustvovanje sastancima Nadzornog odbora

3.1.   Osim ako je ovdje drukčije predviđeno, prisustvovanje sastancima Nadzornog odbora ograničeno je na njegove članove, a kada nacionalno nadležno tijelo države članice sudionice nije središnja banka, na predstavnika nacionalne središnje banke.

3.2.   Svaki predstavnik nacionalnog nadležnog tijela može u pravilu biti u pratnji jedne osobe. Ako nacionalno nadležno tijelo nije središnja banka, odredba ovog stavka primjenjuje se na predstavnika s pravom glasa. Ovaj se stavak također primjenjuje u slučaju prisustvovanja zamjenika, kako je određeno člankom 3. stavkom 3.

3.3.   Ako predstavnik nacionalnog nadležnog tijela ili predstavnik nacionalne središnje banke, kada nacionalno nadležno tijelo nije nacionalna središnja banka, nije u mogućnosti prisustvovati, tada može pisanim putem ovlastiti zamjenika da prisustvuje i prema potrebi glasuje, osim ako u pisanoj obavijesti nije drugačije određeno. Ova pisana obavijest pravovremeno se šalje predsjedniku prije sastanka.

3.4.   U odsutnosti predsjednika i potpredsjednika, Nadzornim odborom predsjedava član Nadzornog odbora s najdužim članstvom u odboru, odnosno najstariji od dva ili više članova s jednakom duljinom članstva.

3.5.   Predstavnik Komisije i/ili predstavnik Europskog nadzornog tijela za bankarstvo mogu, na poziv predsjednika, sudjelovati kao promatrači na sastancima. Predsjednik poziva predstavnike Komisije i Europskog nadzornog tijela za bankarstvo ako zahtjev za takav poziv podnesu najmanje tri člana Nadzornog odbora. Primjenom istih pravila, Nadzorni odbor također može pozvati druge osobe da prisustvuju sastancima ako to smatra primjerenim.

Članak 4.

Organizacija sastanaka Nadzornog odbora

4.1.   Nadzorni odbor donosi dnevni red za svaki sastanak. Predsjednik sastavlja privremeni dnevni red koji se šalje s pripadajućim dokumentima članovima Nadzornog odbora najmanje pet radnih dana prije odgovarajućeg sastanka, osim u izvanrednim situacijama, kada Predsjednik djeluje u skladu s okolnostima. Na prijedlog predsjednika ili bilo kojeg drugog člana Nadzornog odbora, Nadzorni odbor može odlučiti ukloniti točke s privremenog dnevnog reda ili dodati točke privremenom dnevnom redu. Točka dnevnog reda uklanja se s privremenog dnevnog reda na zahtjev najmanje triju članova Nadzornog odbora ako pripadajući dokumenti nisu pravodobno podneseni članovima Nadzornog odbora.

4.2.   Zapisnik sa sastanka Nadzornog odbora podnosi se na odobrenje njegovim članovima na sljedećem sastanku (ili, ako je potrebno ranije, pisanim postupkom), a potpisuje ga predsjednik.

Članak 5.

Pristup informacijama

Svi članovi Nadzornog odbora imaju redovit pristup ažuriranim informacijama o institucijama koje se smatraju bitnim sukladno Uredbi (EU) br. 1024/2013. Informacije stavljene na raspolaganje članovima Nadzornog odbora trebale bi uključivati ključne informacije koje omogućavaju smisleno razumijevanje tih institucija. Nadzorni odbor može donijeti interne obrasce za razmjenu informacija u tu svrhu.

Članak 6.

Glasovanje

6.1.   Za potrebe glasovanja, predstavnici tijela bilo koje države članice smatraju se jednim članom.

6.2.   Osim ako nacionalno nadležno tijelo pisanim putem izričito drugačije ne odredi, pravo glasovanja izvršava predstavnik nacionalnog nadležnog tijela ili njegov zamjenik u skladu s člankom 3. stavkom 3.

6.3.   Kako bi Nadzorni odbor mogao glasovati, potreban je kvorum od dvije trećine njegovih članova s pravom glasa. Ako nema kvoruma, predsjednik može sazvati izvanredni sastanak na kojem članovi Nadzornog odbora mogu glasovati bez obzira na kvorum.

6.4.   Nadzorni odbor pristupa glasovanju na zahtjev predsjednika. Predsjednik također pokreće postupak glasovanja na zahtjev tri člana Nadzornog odbora.

6.5.   Osim ako je drugačije određeno Uredbom (EU) br. 1024/2013, Nadzorni odbor odlučuje običnom većinom glasova svojih članova s pravom glasa. Svaki član ima jedan glas. Ako je ishod neodlučan, predsjednik ima odlučujući glas. U slučajevima određenim u članku 26. stavku 7. Uredbe (EU) br. 1024/2013, primjenjuju se pravila glasovanja utvrđena u članku 13.c Poslovnika Europske središnje banke.

6.6.   Predsjednik može pokrenuti tajno glasovanje ako to zahtijevaju najmanje tri člana Nadzornog odbora s pravom glasa.

6.7.   Odluke se mogu donositi i pisanim postupkom, osim ako se tome protivi najmanje tri člana Nadzornog odbora s pravom glasa. U tom slučaju, ova će se točka staviti na dnevni red sljedećeg sastanka Nadzornog odbora. U pisanom postupku, svakom članu Nadzornog odbora u pravilu je potrebno najmanje pet radnih dana za razmatranje, kao i što je potrebno upisati bilješku o svim takvim odlukama u zapisnik sljedećeg sastanka Nadzornog odbora. Nepostojanje izričitog glasa člana Nadzornog odbora u pisanom postupku smatrat će se suglasnošću.

Članak 7.

Izvanredne situacije

7.1.   U izvanrednim situacijama, predsjednik, ili u njegovom odsustvu, potpredsjednik, saziva sastanak Nadzornog odbora, ostavljajući dovoljno vremena za donošenje potrebnih odluka, a prema potrebi, odstupajući od članka 2. stavka 4., sastanak se saziva i putem telekonferencije. Prilikom sazivanja takvog sastanka, predsjednik, ili u njegovom odsustvu potpredsjednik, u pozivnom pismu jasno navodi da, odstupajući od članka 6. stavka 3., ako kvorum od 50 % za donošenje hitnih odluka nije postignut, sastanak će biti zaključen te se odmah nakon toga otvara izvanredni sastanak na kojem se mogu donositi odluke neovisno o kvorumu.

7.2.   Nadzorni odbor može utvrditi daljnja interna pravila za donošenje odluka i drugih mjera u hitnim situacijama.

Članak 8.

Prijenos ovlasti

8.1.   Nadzorni odbor može ovlastiti predsjednika ili potpredsjednika da u njegovo ime i u okviru njegove odgovornosti donesu jasno utvrđene upravljačke ili upravne mjere, uključujući upotrebu instrumenata u pripremi za odluku koju kasnije zajednički donose članovi Nadzornog odbora i instrumente za provedbu konačnih odluka, koje donosi Nadzorni odbor.

8.2.   Nadzorni odbor može također od predsjednika ili potpredsjednika zahtijevati da donesu: i. konačni tekst instrumenata utvrđenih u članku 8. stavku 1. pod uvjetom da je sadržaj takvog instrumenta već bio utvrđen u raspravi; i/ili ii. konačnu odluku, pri čemu takav prijenos uključuje ograničene i jasno utvrđene izvršne ovlasti, čije izvršenje podliježe strogom nadzoru u svijetlu objektivnih mjerila koja je utvrdio Nadzorni odbor.

8.3.   Prijenos ovlasti i odluke donesene sukladno članku 8. stavcima 1. i 2. bilježe se u zapisnike sa sastanaka Nadzornog odbora.

POGLAVLJE II.

UPRAVLJAČKI ODBOR

Članak 9.

Upravljački odbor

Sukladno članku 26. stavku 10. Uredbe (EU) br. 1024/2013, ovime se osniva Upravljački odbor Nadzornog odbora.

Članak 10.

Ovlaštenja

10.1.   Upravljački odbor podupire aktivnosti Nadzornog odbora i odgovoran je za pripremu sastanaka Nadzornog odbora.

10.2.   Upravljački odbor izvršava pripremne zadaće u interesu Europske unije kao cjeline i sasvim transparentno surađuje s Nadzornim odborom.

Članak 11.

Sastav i imenovanje članova

11.1.   Upravljački odbor se sastoji od osam članova Nadzornog odbora: predsjednika i potpredsjednika Nadzornog odbora, jednog člana Europske središnje banke (ESB) i pet članova nacionalnih nadležnih tijela.

11.2.   Upravljačkim odborom presjeda predsjednik Nadzornog odbora ili potpredsjednik Nadzornog odbora u slučaju izvanrednog odsustva predsjednika.

11.3.   Nadzorni odbor imenuje predstavnike nacionalnih nadležnih tijela, osiguravajući pravednu ravnotežu i rotaciju između nacionalnih nadležnih tijela. Nadzorni odbor slijedi sustav rotacije sukladno kojemu se nacionalna nadležna tijela raspoređuju u četiri grupe, prema rangiranju utemeljenom na ukupnoj konsolidiranoj imovini banaka u odgovarajućoj državi članici. Svaka grupa ima najmanje jednog člana u Upravljačkom odboru. Nadzorni odbor preispituje grupiranje jednom godišnje ili svaki put kada država članica usvoji euro ili uspostavi blisku suradnju s ESB-om. Rotacija članova unutar svake grupe slijedi abecedni red imena država članica sudionica na njihovim nacionalnim jezicima. Razvrstavanje nacionalnih nadležnih tijela u grupe i dodjela mjesta u Upravljačkom odboru grupama, utvrđeni su u Dodatku.

11.4.   Mandat predstavnika nacionalnih nadležnih tijela kao članova Upravljačkog odbora traje godinu dana.

11.5.   Predsjednik ESB-a imenuje predstavnika ESB-a u Upravljačkom odboru između četiriju predstavnika ESB-a u Nadzornom odboru i određuje njihove mandate.

11.6.   Popis članova Upravljačkog odbora redovito se objavljuje i ažurira.

Članak 12.

Sastanci Upravljačkog odbora

12.1.   Upravljački odbor odlučuje o datumima sastanaka na prijedlog predsjednika. Predsjednik također može sazivati sastanke kad god to smatra potrebnim. Na zahtjev Predsjednika, Upravljački odbor može također donositi odluke putem telekonferencije, osim ako se tomu ne usprotive najmanje dva člana Upravljačkog odbora.

12.2.   Predsjednik predlaže dnevni red za svaki sastanak Upravljačkog odbora, koji Upravljački odbor donosi na početku sastanka. Svi članovi Upravljačkog odbora mogu predsjedniku predlagati točke i dokumente koje će razmatrati Upravljački odbor.

12.3.   Dnevni red svakog sastanaka Upravljačkog odbora stavlja se na raspolaganje svim članovima Nadzornog odbora prije tog sastanka. Zapisnik sa svakog sastanaka Upravljačkog odbora stavlja se na raspolaganje svim članovima Nadzornog odbora prije sljedećeg sastanka Nadzornog odbora.

12.4.   Upravljački odbor može na prijedlog predsjednika odlučiti pozvati jednog ili više članova Nadzornog odbora da prisustvuju svim ili samo dijelu njegovih sastanaka. Kada se raspravlja o određenim pitanjima povezanim s pojedinačnom kreditnom institucijom, poziva se predstavnik nacionalnog nadležnog tijela države članice sudionice u kojoj se nalazi ta kreditna institucija.

POGLAVLJE III.

ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 13.

Stupanje na snagu

Ovaj Poslovnik stupa na snagu 1. travnja 2014.

Sastavljeno u Frankfurtu na Majni 31. ožujka 2014.

Predsjednica Nadzornog odbora

Danièle NOUY


(1)  SL L 287, 29.10.2013., str. 63.

(2)  SL L 80, 18.3.2004., str. 33.


PRILOG

SUSTAV ROTACIJE

Za potrebe članka 11. stavka 3. primjenjuje se sljedeći sustav rotacije, na temelju podataka na dan 31. prosinca 2012.:

Grupa

Država članica

Broj mjesta u Upravljačkom odboru

1

DE

1

FR

2

ES

1

IT

NL

3

BE

2

IE

EL

LU

AT

PT

FI

4

EE

1

CY

LV

MT

SI

SK