EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014Q0621(01)

Forretningsorden for Den Europæiske Centralbanks Tilsynsråd

OJ L 182, 21.6.2014, p. 56–60 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 27/07/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/proc_rules/2014/621/oj

21.6.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 182/56


FORRETNINGSORDEN FOR DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS TILSYNSRÅD

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS TILSYNSRÅD HAR —

under henvisning til Rådets forordning (EU) nr. 1024/2013 af 15. oktober 2013 om overdragelse af specifikke opgaver til Den Europæiske Centralbank i forbindelse med politikker vedrørende tilsyn med kreditinstitutter (1), særlig artikel 26, stk. 12, og

under henvisning til afgørelse ECB/2004/2 af 19. februar 2004 om vedtagelse af forretningsordenen for Den Europæiske Centralbank (2), særlig artikel 13d —

VEDTAGET DENNE FORRETNINGSORDEN:

INDLEDENDE KAPITEL

Artikel 1

Denne forretningsordens supplerende karakter

Denne forretningsorden supplerer forretningsordenen for Den Europæiske Centralbank. Begreberne i denne forretningsorden har samme betydning som i forretningsordenen for Den Europæiske Centralbank.

KAPITEL I

TILSYNSRÅDET

Artikel 2

Tilsynsrådets møder

2.1.   Tilsynsrådet fastsætter mødedatoerne efter forslag fra formanden. Tilsynsrådet holder i princippet møde regelmæssigt efter en tidsplan, som det fastlægger i god tid før begyndelsen af hvert kalenderår.

2.2.   Formanden indkalder til møde i Tilsynsrådet, hvis mindst tre af dets medlemmer indgiver anmodning herom.

2.3.   Formanden kan ligeledes indkalde til møde i Tilsynsrådet, når han/hun skønner det nødvendigt. I så fald angives dette specifikt i en følgeskrivelse til indkaldelsen.

2.4.   Efter forslag fra formanden kan Tilsynsrådets drøftelser ligeledes foregå i en telekonference, medmindre mindst tre medlemmer af Tilsynsrådet gør indsigelse.

Artikel 3

Deltagelse i Tilsynsrådets møder

3.1.   Medmindre andet er bestemt, deltager kun Tilsynsrådets medlemmer og, hvor den kompetente nationale myndighed ikke er den nationale centralbank, repræsentanten for den nationale centralbank i Tilsynsrådets møder.

3.2.   Hver af repræsentanterne for de kompetente nationale myndigheder kan normalt ledsages af én person. Hvis den kompetente nationale myndighed ikke er den nationale centralbank, finder dette stykke anvendelse på den repræsentant, der har stemmeret. Dette stykke finder også anvendelse, såfremt en stedfortræder deltager i mødet, jf. artikel 3.3.

3.3.   Hvis en repræsentant for en kompetent national myndighed eller, hvor den kompetente nationale myndighed ikke er den nationale centralbank, en repræsentant for den nationale centralbank er forhindret i at deltage i et møde, kan han/hun, i en skriftlig meddelelse, udpege en stedfortræder, som deltager i mødet og udøver hans/hendes stemmeret ifølge gældende regler, medmindre andet er fastsat i den skriftlige meddelelse. Den skriftlige meddelelse fremsendes til formanden i god tid før mødet.

3.4.   Hvis hverken formanden eller næstformanden deltager i et møde i Tilsynsrådet, ledes mødet af det medlem af Tilsynsrådet, der har været i embedet længst, hvilket i første instans afgøres ud fra varigheden af medlemskabet og ud fra alder, i det tilfælde at to eller flere af medlemmerne har været medlemmer lige længe.

3.5.   Efter invitation fra formanden kan en repræsentant for Europa-Kommissionen og/eller en repræsentant for Den Europæiske Banktilsynsmyndighed deltage i møderne som observatører. Formanden inviterer repræsentanterne for Kommissionen og Den Europæiske Banktilsynsmyndighed, hvis mindst tre medlemmer af Tilsynsrådet anmoder herom. Under anvendelse af de samme regler kan Tilsynsrådet ligeledes invitere andre personer til at deltage i dets møder, hvis det finder det hensigtsmæssigt.

Artikel 4

Tilrettelæggelse af Tilsynsrådets møder

4.1.   Tilsynsrådet vedtager en dagsorden for hvert møde. Formanden udarbejder en foreløbig dagsorden, som sammen med alle relevante dokumenter sendes til medlemmerne af Tilsynsrådet senest fem arbejdsdage før det pågældende møde, undtagen i hastetilfælde, hvor formanden træffer de til situationen passende foranstaltninger. Tilsynsrådet kan beslutte at fjerne punkter fra eller tilføje punkter til den foreløbige dagsorden efter forslag fra formanden eller et andet medlem af Tilsynsrådet. Undtagen i hastetilfælde tages et punkt af den foreløbige dagsorden på anmodning af mindst tre medlemmer af Tilsynsrådet, hvis de relevante dokumenter ikke er fremsendt rettidigt til Tilsynsrådets medlemmer.

4.2.   Referatet af møderne i Tilsynsrådet forelægges medlemmerne til godkendelse på det næstfølgende møde (eller forinden, om nødvendigt, ved skriftlig procedure) og undertegnes af formanden.

Artikel 5

Adgang til oplysninger

Alle medlemmer af Tilsynsrådet har løbende adgang til opdaterede oplysninger om de institutter, der anses for at være signifikante i medfør af forordning (EU) nr. 1024/2013. De oplysninger, som stilles til rådighed for Tilsynsrådets medlemmer, bør indeholde centrale oplysninger, hvormed de kan danne sig et grundigt billede af disse institutter. Tilsynsrådet kan indføre interne skemaer til at dele oplysninger til dette formål.

Artikel 6

Afstemning

6.1.   I denne artikel anses repræsentanterne for en given deltagende medlemsstats myndigheder tilsammen for at udgøre ét medlem.

6.2.   Medmindre andet udtrykkeligt er tilkendegivet skriftligt af den kompetente nationale myndighed, udøves stemmeretten af repræsentanten for den kompetente nationale myndighed eller dennes stedfortræder i overensstemmelse med artikel 3.3.

6.3.   Tilsynsrådet er beslutningsdygtigt, når mindst to tredjedele af de stemmeberettigede medlemmer er til stede. Hvis Tilsynsrådet ikke er beslutningsdygtigt, kan formanden indkalde til et ekstraordinært møde, på hvilket Tilsynsrådets medlemmer kan stemme uden hensyn til reglen om beslutningsdygtighed.

6.4.   Tilsynsrådet foretager afstemning på anmodning af formanden. Formanden indleder desuden en afstemningsprocedure, hvis tre medlemmer af Tilsynsrådet anmoder herom.

6.5.   Medmindre andet er fastsat i forordning (EU) nr. 1024/2013, træffer Tilsynsrådet afgørelse med simpelt flertal. Hvert medlem har én stemme. I tilfælde af stemmelighed har formanden den afgørende stemme. I de tilfælde, der er anført i artikel 26, stk. 7, i forordning (EU) nr. 1024/2013, finder afstemningsreglerne i henhold til artikel 13c i forretningsordenen for Den Europæiske Centralbank anvendelse.

6.6.   Formanden kan foranstalte hemmelig afstemning på anmodning af mindst tre medlemmer af Tilsynsrådet med stemmeret.

6.7.   Der kan også holdes afstemning ved skriftlig procedure, medmindre mindst tre medlemmer af Tilsynsrådet med stemmeret gør indsigelse. I så fald sættes det relevante punkt på dagsordenen for det næstfølgende møde i Tilsynsrådet. Skriftlig procedure kræver normalt, at alle Tilsynsrådets medlemmer har mindst fem arbejdsdage til at behandle spørgsmålet, og at eventuelle drøftelser opføres i referatet for det næstfølgende møde i Tilsynsrådet. Hvis et medlem af Tilsynsrådet ikke udtrykkeligt har afgivet sin stemme i en skriftlig procedure, anses det for en stemme for.

Artikel 7

Hastetilfælde

7.1.   I hastetilfælde indkalder formanden eller næstformanden, såfremt formanden er forhindret, til møde i Tilsynsrådet tids nok til at træffe de nødvendige beslutninger, som undtagelse til artikel 2.4 eventuelt i form af en telekonference. Når formanden eller næstformanden, såfremt formanden er forhindret, indkalder til et hastemøde, anfører denne i indkaldelsen, at såfremt Tilsynsrådet ikke er beslutningsdygtigt, idet, uanset artikel 6.3, 50 % af medlemmerne med stemmeret ikke er til stede som krævet i hastetilfælde, vil mødet blive afsluttet, og der vil umiddelbart derefter blive indledt et ekstraordinært møde, hvor der kan træffes afgørelser uden hensyn til reglen om beslutningsdygtighed.

7.2.   Tilsynsrådet kan fastsætte yderligere interne regler om vedtagelsen af afgørelser og andre foranstaltninger i hastetilfælde.

Artikel 8

Uddelegering af beføjelser

8.1.   Tilsynsrådet kan bemyndige formanden eller næstformanden til, på Tilsynsrådets vegne og under dets ansvar, at træffe klart definerede ledelsesmæssige eller administrative foranstaltninger, herunder vedtage akter til forberedelse af en afgørelse, som skal træffes kollektivt af Tilsynsrådets medlemmer på et senere tidspunkt, og akter til gennemførelse af endelige afgørelser, som er truffet af Tilsynsrådet.

8.2.   Tilsynsrådet kan ligeledes anmode formanden eller næstformanden om at vedtage i) den endelige tekst til en akt som defineret i artikel 8.1 under forudsætning af, at indholdet af denne akt allerede er blevet fastlagt i en forhandling, og/eller ii) endelige afgørelser, hvor en sådan uddelegering omfatter begrænsede og klart definerede gennemførelsesbeføjelser, hvis udøvelse er underlagt en streng kontrol på grundlag af objektive kriterier, som er fastsat af Tilsynsrådet.

8.3.   De uddelegeringer og afgørelser, der vedtages i overensstemmelse med artikel 8.1 og 8.2, opføres i referatet af Tilsynsrådets møder.

KAPITEL II

STYRINGSUDVALGET

Artikel 9

Styringsudvalget

I henhold til artikel 26, stk. 10, i forordning (EU) nr. 1024/2013 nedsættes et styringsudvalg.

Artikel 10

Mandat

10.1.   Styringsudvalget støtter Tilsynsrådet i dets aktiviteter og varetager forberedelsen af Tilsynsrådets møder.

10.2.   Styringsudvalget udfører sine forberedende opgaver i hele Den Europæiske Unions interesse og arbejder i fuld åbenhed med Tilsynsrådet.

Artikel 11

Sammensætning og udnævnelse af medlemmerne

11.1.   Styringsudvalget består af otte medlemmer af Tilsynsrådet: Tilsynsrådets formand og næstformand, en repræsentant for Den Europæiske Centralbank (ECB) og fem repræsentanter for de kompetente nationale myndigheder.

11.2.   Styringsudvalget ledes af Tilsynsrådets formand eller undtagelsesvis, i tilfælde af formandens fravær, af næstformanden.

11.3.   Tilsynsrådet udnævner repræsentanterne for de kompetente nationale myndigheder, idet der sikres en rimelig balance og rotation mellem de kompetente nationale myndigheder. Tilsynsrådet anvender et rotationssystem, hvorved de kompetente nationale myndigheder opdeles i fire grupper ud fra en rangordning, der er baseret på de samlede konsoliderede bankaktiver i den pågældende deltagende medlemsstat. Hver gruppe skal som minimum have ét medlem i Styringsudvalget. Tilsynsrådet gennemgår gruppeinddelingen en gang om året, eller når en medlemsstat indfører euroen eller indgår i et tæt samarbejde med ECB. Rotationen af medlemmer i de enkelte grupper foregår efter den alfabetiske rækkefølge af navnene på de deltagende medlemsstater på deres nationale sprog. Klassificeringen af de kompetente nationale myndigheder i grupper og fordelingen af pladserne i Styringsudvalget på grupperne er fastsat i bilaget.

11.4.   Repræsentanterne for de kompetente nationale myndigheders mandatperiode som medlemmer af Styringsudvalget er på et år.

11.5.   Formanden for ECB udnævner ECB's repræsentant i Styringsudvalget blandt ECB's fire repræsentanter i Tilsynsrådet og fastsætter den pågældende mandatperiode.

11.6.   Listen over Styringsudvalgets medlemmer offentliggøres og opdateres løbende.

Artikel 12

Styringsudvalgets møder

12.1.   Mødedatoerne fastsættes af Styringsudvalget efter forslag fra formanden. Formanden kan ligeledes indkalde til møde, når han/hun skønner det nødvendigt. Efter forslag fra formanden kan Styringsudvalget ligeledes holde møde ved brug af telekonference, medmindre mindst to medlemmer af Styringsudvalget gør indsigelse.

12.2.   Dagsordenen for hvert møde i Styringsudvalget foreslås af formanden og godkendes af Styringsudvalget ved begyndelsen af hvert møde. Alle Styringsudvalgets medlemmer kan foreslå formanden punkter og dokumenter til behandling i Styringsudvalget.

12.3.   Alle Tilsynsrådets medlemmer forelægges dagsordenen for hvert møde i Styringsudvalget, før mødet afholdes. Alle Tilsynsrådets medlemmer forelægges referatet af hvert møde i Styringsudvalget inden Tilsynsrådets næste møde.

12.4.   Styringsudvalget kan på formandens forslag beslutte at invitere et eller flere andre medlemmer af Tilsynsrådet til at deltage i et af dets møder eller en del af mødet. Når der drøftes konkrete spørgsmål i tilknytning til et enkelt kreditinstitut, inviteres repræsentanten for den kompetente nationale myndighed i den deltagende medlemsstat, som det pågældende kreditinstitut er beliggende i, til at deltage.

KAPITEL III

AFSLUTTENDE BESTEMMELSE

Artikel 13

Ikrafttrædelse

Denne forretningsorden træder i kraft den 1. april 2014.

Udfærdiget i Frankfurt am Main, den 31. marts 2014.

Danièle NOUY

Formand for Tilsynsrådet


(1)  EUT L 287 af 29.10.2013, s. 63.

(2)  EUT L 80 af 18.3.2004, s. 33.


BILAG

ROTATIONSSYSTEM

I henhold til artikel 11.3 gælder følgende rotationssystem på grundlag af data pr. 31. december 2012:

Gruppe

Medlemsstat

Antal pladser i Styringsudvalget

1

DE

1

FR

2

ES

1

IT

NL

3

BE

2

IE

EL

LU

AT

PT

FI

4

EE

1

CY

LV

MT

SI

SK


Top