EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014Q0621(01)

Regulamin Rady ds. Nadzoru Europejskiego Banku Centralnego

OJ L 182, 21.6.2014, p. 56–60 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 27/07/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/proc_rules/2014/621/oj

21.6.2014   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 182/56


REGULAMIN RADY DS. NADZORU EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO

RADA ds. NADZORU EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO,

uwzględniając rozporządzenie Rady (UE) nr 1024/2013 z dnia 15 października 2013 r. powierzające Europejskiemu Bankowi Centralnemu szczególne zadania w odniesieniu do polityki związanej z nadzorem ostrożnościowym nad instytucjami kredytowymi (1), w szczególności art. 26 ust. 12,

uwzględniając decyzję EBC/2004/2 z dnia 19 lutego 2004 r. przyjmującą Regulamin Europejskiego Banku Centralnego (2), w szczególności art. 13d,

PRZYJMUJE NINIEJSZY REGULAMIN:

ROZDZIAŁ WSTĘPNY

Artykuł 1

Uzupełniający charakter regulaminu

Niniejszy regulamin uzupełnia Regulamin Europejskiego Banku Centralnego. Terminy użyte w niniejszym regulaminie mają takie samo znaczenie jak w Regulaminie Europejskiego Banku Centralnego.

ROZDZIAŁ I

RADA DS. NADZORU

Artykuł 2

Posiedzenia Rady ds. Nadzoru

2.1.   Rada ds. Nadzoru ustala terminy swoich posiedzeń na wniosek przewodniczącego. Co do zasady Rada ds. Nadzoru zbiera się regularnie, zgodnie z terminarzem, który przyjmuje z odpowiednim wyprzedzeniem przed rozpoczęciem roku kalendarzowego.

2.2.   W przypadku złożenia wniosku o odbycie posiedzenia Rady ds. Nadzoru przez co najmniej trzech jej członków Przewodniczący zwołuje posiedzenie Rady.

2.3.   Przewodniczący może również zwoływać posiedzenia Rady ds. Nadzoru za każdym razem, kiedy uzna to za konieczne. W takich przypadkach taki tryb zwołania posiedzenia określa się w piśmie przewodnim.

2.4.   Na wniosek przewodniczącego obrady Rady ds. Nadzoru mogą także odbywać się w drodze telekonferencji, chyba że sprzeciwi się temu co najmniej trzech jej członków.

Artykuł 3

Uczestnictwo w posiedzeniach Rady ds. Nadzoru

3.1.   Z wyjątkiem sytuacji wskazanych w niniejszym regulaminie w posiedzeniach Rady ds. Nadzoru mogą uczestniczyć wyłącznie jej członkowie oraz — jeżeli właściwym organem krajowym nie jest krajowy bank centralny — przedstawiciel krajowego banku centralnego.

3.2.   Każdemu przedstawicielowi właściwego organu krajowego może towarzyszyć jedna osoba. Jeżeli właściwym organem krajowym nie jest krajowy bank centralny, niniejszy ustęp stosuje się do przedstawiciela mającego prawo głosu. Niniejszy ustęp ma również zastosowanie w przypadku uczestnictwa zastępcy zgodnie z art. 3 ust. 3.

3.3.   Przedstawiciel właściwego organu krajowego lub — jeżeli właściwym organem krajowym nie jest krajowy bank centralny — przedstawiciel krajowego banku centralnego, który nie może uczestniczyć w posiedzeniu, może w formie pisemnej wyznaczyć zastępcę, który, w zależności od przypadku, będzie brał udział w posiedzeniu i wykonywał prawo głosu, chyba że co innego postanowiono w pisemnym zawiadomieniu o wyznaczeniu zastępcy. Takie pisemne zawiadomienie powinno zostać przekazane przewodniczącemu w odpowiednim czasie przed posiedzeniem.

3.4.   W przypadku nieobecności zarówno przewodniczącego, jak i wiceprzewodniczącego obradom Rady ds. Nadzoru przewodniczy członek Rady ds. Nadzoru o najdłuższym stażu członkostwa, a w przypadku dwóch lub większej liczby członków o jednakowo długim stażu — najstarszy z nich.

3.5.   Na zaproszenie przewodniczącego w posiedzeniach w charakterze obserwatorów mogą brać udział przedstawiciel Komisji Europejskiej lub przedstawiciel Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego. Przewodniczący zaprasza przedstawicieli Komisji i Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego, jeżeli z takim wnioskiem wystąpi co najmniej trzech członków Rady ds. Nadzoru. Jeżeli Rada ds. Nadzoru uzna to za stosowne, może także, stosując takie same zasady, zapraszać do uczestnictwa w swoich posiedzeniach inne osoby.

Artykuł 4

Organizacja posiedzeń Rady ds. Nadzoru

4.1.   Rada ds. Nadzoru przyjmuje porządek każdego posiedzenia. Projekt porządku posiedzenia opracowywany jest przez przewodniczącego i przekazywany, wraz z towarzyszącymi dokumentami, członkom Rady ds. Nadzoru przynajmniej pięć dni roboczych przed terminem posiedzenia, z wyjątkiem przypadków nagłych, w których przewodniczący postępuje stosownie do okoliczności. Na wniosek przewodniczącego lub dowolnego innego członka Rady ds. Nadzoru Rada może podjąć decyzję o usunięciu lub dodaniu punktów do projektu porządku posiedzenia. Z wyjątkiem sytuacji nagłych, jeżeli dokumenty dotyczące danego punktu porządku posiedzenia nie zostały przekazane członkom Rady ds. Nadzoru we właściwym czasie, na wniosek przynajmniej trzech członków punkt ten jest usuwany z porządku posiedzenia.

4.2.   Protokół z posiedzenia Rady ds. Nadzoru przedstawia się jej członkom do zatwierdzenia na kolejnym posiedzeniu (lub, jeżeli to konieczne, wcześniej w drodze procedury pisemnej); protokół podpisuje przewodniczący.

Artykuł 5

Dostęp do informacji

Wszyscy członkowie Rady ds. Nadzoru mają regularny dostęp do aktualnych informacji o instytucjach, które uważa sią za istotne zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 1024/2013. Informacje udostępniane członkom Rady ds. Nadzoru powinny obejmować kluczowe kwestie umożliwiające pełne zrozumienie sytuacji takich instytucji. W tym celu Rada ds. Nadzoru może uchwalić wewnętrzne wzory dokumentów służących do przekazywania informacji.

Artykuł 6

Głosowanie

6.1.   Na potrzeby niniejszego artykułu przedstawicieli władz danego uczestniczącego państwa członkowskiego uważa się za jednego członka Rady ds. Nadzoru.

6.2.   W braku wyraźnych odmiennych postanowień właściwego organu krajowego na piśmie prawo głosu wykonuje przedstawiciel właściwego organu krajowego lub jego zastępca wyznaczony zgodnie z art. 3 ust. 3.

6.3.   Kworum wymagane do przeprowadzenia głosowania przez Radę ds. Nadzoru wynosi dwie trzecie liczby jej członków mających prawo głosu. W przypadku braku wymaganego kworum przewodniczący może zwołać posiedzenie nadzwyczajne, na którym członkowie Rady ds. Nadzoru mogą głosować bez względu na kworum.

6.4.   Rada ds. Nadzoru przystępuje do głosowania na wniosek przewodniczącego. Przewodniczący zarządza głosowanie również na wniosek trzech członków Rady ds. Nadzoru.

6.5.   O ile rozporządzenie (UE) nr 1024/2013 nie stanowi inaczej, Rada ds. Nadzoru podejmuje decyzje zwykłą większością głosów swoich członków mających prawo głosu. Każdy członek ma jeden głos. W przypadku gdy wynik jest nierozstrzygnięty, decydujący głos ma przewodniczący. W przypadkach określonych w art. 26 ust. 7 rozporządzenia (UE) nr 1024/2013 zastosowanie mają zasady dotyczące głosowania określone w art. 13c Regulaminu Europejskiego Banku Centralnego.

6.6.   Na żądanie co najmniej trzech członków Rady ds. Nadzoru przewodniczący może zarządzić głosowanie tajne.

6.7.   Głosowanie może również odbyć się w drodze procedury pisemnej, chyba że sprzeciwi się temu co najmniej trzech członków Rady ds. Nadzoru mających prawo głosu. W takim przypadku dany punkt włącza się do porządku następnego posiedzenia Rady ds. Nadzoru. Do przeprowadzenia procedury pisemnej standardowo wymagane jest nie mniej niż pięć dni roboczych na analizę zagadnienia przez każdego z członków Rady ds. Nadzoru oraz zapis takich obrad w protokole z kolejnego posiedzenia Rady ds. Nadzoru. Brak wyraźnego głosu danego członka Rady ds. Nadzoru w ramach procedury pisemnej oznacza jego zgodę.

Artykuł 7

Sytuacje nagłe

7.1.   W przypadku zaistnienia sytuacji nagłych przewodniczący lub, w przypadku jego nieobecności, wiceprzewodniczący, zwołuje posiedzenie Rady ds. Nadzoru w czasie umożliwiającym podjęcie niezbędnych decyzji, w odpowiednich przypadkach również w formie telekonferencji w drodze odstępstwa od postanowień art. 2 ust. 4. Zwołując posiedzenie w takim trybie, przewodniczący lub, w przypadku jego nieobecności, wiceprzewodniczący, wskazuje w zaproszeniu, że — w drodze odstępstwa od postanowień art. 6 ust. 3 — jeżeli nie zostanie osiągnięte wynoszące 50 % kworum dla decyzji w sytuacjach nagłych, posiedzenie zostanie zamknięte, po czym niezwłocznie otwarte zostanie posiedzenie nadzwyczajne, na którym decyzje mogą zapadać bez względu na kworum.

7.2.   Rada ds. Nadzoru może ustanowić dodatkowe zasady wewnętrzne dotyczące przyjmowania decyzji i innych środków w sytuacjach nagłych.

Artykuł 8

Przekazanie kompetencji

8.1.   Rada ds. Nadzoru może upoważnić przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego do podejmowania — w imieniu Rady i na jej odpowiedzialność — jasno zdefiniowanych środków zarządzania lub środków administracyjnych, w tym wykorzystania instrumentów mających na celu przygotowanie decyzji, które mają zostać podjęte kolektywnie przez członków Rady ds. Nadzoru w późniejszym czasie, oraz instrumentów wdrażających ostateczne decyzje podjęte przez Radę ds. Nadzoru.

8.2.   Rada ds. Nadzoru może także wystąpić do przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego o przyjęcie: (i) ostatecznego tekstu dowolnego instrumentu w rozumieniu art. 8 ust. 1, o ile treść takiego instrumentu została już ustalona podczas dyskusji; lub (ii) ostatecznych decyzji, przy czym takie przekazanie kompetencji polega na przekazaniu ograniczonych i jasno zdefiniowanych kompetencji wykonawczych, których wykonanie podlega ścisłej weryfikacji w świetle obiektywnych kryteriów ustanowionych przez Radę ds. Nadzoru.

8.3.   Przekazanie kompetencji i decyzje przyjmowane zgodnie z art. 8 ust. 1 i art. 8 ust. 2 zapisuje się w protokołach z posiedzeń Rady ds. Nadzoru.

ROZDZIAŁ II

KOMITET STERUJĄCY

Artykuł 9

Komitet sterujący

Zgodnie z art. 26 ust. 10 rozporządzenia (UE) nr 1024/2013 niniejszym ustanawia się komitet sterujący Rady ds. Nadzoru.

Artykuł 10

Mandat

10.1.   Komitet Sterujący wspiera działalność Rady ds. Nadzoru i jest odpowiedzialny za przygotowanie posiedzeń Rady ds. Nadzoru.

10.2.   Komitet sterujący wykonuje zadania przygotowawcze w interesie Unii Europejskiej jako całości i działa w pełnej przejrzystości z Radą ds. Nadzoru.

Artykuł 11

Skład i powoływanie członków

11.1.   W skład komitetu sterującego wchodzi ośmiu członków Rady ds. Nadzoru: przewodniczący i wiceprzewodniczący Rady ds. Nadzoru, jeden przedstawiciel Europejskiego Banku Centralnego (EBC) oraz pięciu przedstawicieli właściwych organów krajowych.

11.2.   Na czele komitetu sterującego stoi przewodniczący Rady ds. Nadzoru lub — w przypadku jego wyjątkowej nieobecności — wiceprzewodniczący.

11.3.   Rada ds. Nadzoru powołuje przedstawicieli właściwych organów krajowych, zapewniając właściwą równowagę i rotację pomiędzy właściwymi organami krajowymi. Rada ds. Nadzoru stosuje system rotacyjny, zgodnie z którym właściwe organy krajowe przydziela się do czterech grup na podstawie rankingu opartego o całkowite skonsolidowane aktywa bankowe w danym uczestniczącym państwie członkowskim. Każda z grup posiada co najmniej jednego członka komitetu sterującego. Rada ds. Nadzoru dokonuje przeglądu podziału na grupy raz do roku oraz każdorazowo po przyjęciu przez państwo członkowskie euro lub ustanowieniu bliskiej współpracy z EBC. Rotacja członków w ramach każdej z grup odbywa się w porządku alfabetycznym nazw uczestniczących państw członkowskich w ich językach narodowych. Podział właściwych organów krajowych na grupy oraz przydział grupom miejsc w komitecie sterującym zostały określone w załączniku.

11.4.   Kadencja przedstawicieli właściwych organów krajowych jako członków komitetu sterującego wynosi jeden rok.

11.5.   Prezes EBC powołuje przedstawiciela EBC w komitecie sterującym spośród czterech przedstawicieli EBC w Radzie ds. Nadzoru i określa czas trwania jego kadencji.

11.6.   Lista członków komitetu sterującego podlega regularnej publikacji i aktualizacji.

Artykuł 12

Posiedzenia komitetu sterującego

12.1.   Daty posiedzeń ustala komitet sterujący na wniosek przewodniczącego. Przewodniczący może również zwoływać posiedzenia za każdym razem, kiedy uzna to za konieczne. Na wniosek przewodniczącego komitet sterujący może także odbyć posiedzenie w drodze telekonferencji, chyba że sprzeciwi się temu co najmniej dwóch członków komitetu sterującego.

12.2.   Porządek każdego posiedzenia komitetu sterującego jest proponowany przez przewodniczącego i przyjmowany na początku posiedzenia komitetu sterującego. Wszyscy członkowie komitetu sterującego mogą proponować nowe punkty porządku posiedzenia i przedkładać dokumenty przewodniczącemu w celu ich rozpatrzenia przez komitet sterujący.

12.3.   Porządek każdego posiedzenia komitetu sterującego udostępnia się przed posiedzeniem wszystkim członkom Rady ds. Nadzoru. Protokół z każdego posiedzenia komitetu sterującego udostępnia się wszystkim członkom Rady ds. Nadzoru przed jej kolejnym posiedzeniem.

12.4.   Na wniosek przewodniczącego komitet sterujący może zaprosić do uczestnictwa w całym posiedzeniu komitetu lub jego części jednego lub większą liczbę innych członków Rady ds. Nadzoru. Do udziału w omawianiu szczegółowych kwestii dotyczących poszczególnych instytucji kredytowych zaprasza się przedstawiciela właściwego organu krajowego uczestniczącego państwa członkowskiego siedziby danej instytucji.

ROZDZIAŁ III

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Artykuł 13

Wejście w życie

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2014 r.

Sporządzono we Frankfurcie nad Menem dnia 31 marca 2014 r.

Danièle NOUY

Przewodniczący Rady ds. Nadzoru


(1)  Dz.U. L 287 z 29.10.2013, s. 63.

(2)  Dz.U. L 80 z 18.3.2004, s. 33.


ZAŁĄCZNIK

SYSTEM ROTACYJNY

Na potrzeby art. 11 ust. 3 stosuje się następujący system rotacyjny, oparty na danych na dzień 31 grudnia 2012 r.:

Grupa

Państwo członkowskie

Liczba miejsc w komitecie sterującym

1

DE

1

FR

2

ES

1

IT

NL

3

BE

2

IE

EL

LU

AT

PT

FI

4

EE

1

CY

LV

MT

SI

SK


Top