EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014Q0621(01)

Reglement van orde van de raad van toezicht van de Europese Centrale Bank

PB L 182 van 21.6.2014, p. 56–60 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 27/07/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/proc_rules/2014/621/oj

21.6.2014   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 182/56


REGLEMENT VAN ORDE VAN DE RAAD VAN TOEZICHT VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK

DE RAAD VAN TOEZICHT VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK,

Gezien Verordening (EU) nr. 1024/2013 van de Raad van 15 oktober 2013 waarbij aan de Europese Centrale Bank specifieke taken worden opgedragen betreffende het beleid inzake het prudentieel toezicht op kredietinstellingen (1), inzonderheid op artikel 26, lid 12 daarvan,

Gezien Besluit ECB/2004/2 van 19 februari 2004 houdende goedkeuring van het reglement van orde van de Europese Centrale Bank (2), inzonderheid op artikel 13 quinquies daarvan,

HEEFT DIT REGLEMENT VAN ORDE VASTGESTELD:

INLEIDEND HOOFDSTUK

Artikel 1

Aanvullende aard

Dit reglement van orde is een aanvulling op het reglement van orde van de Europese Centrale Bank. De in dit reglement van orde gebruikte termen hebben dezelfde betekenis als die in het reglement van orde van de Europese Centrale Bank.

HOOFDSTUK I

RAAD VAN TOEZICHT

Artikel 2

Vergaderingen van de raad van toezicht

2.1.   De raad van toezicht bepaalt op voorstel van de voorzitter de data van zijn vergaderingen. In principe vergadert de raad van toezicht regelmatig aan de hand van een schema dat de raad van toezicht tijdig voor aanvang van elk kalenderjaar vaststelt.

2.2.   De voorzitter dient een vergadering van de raad van toezicht bijeen te roepen indien een verzoek tot een vergadering wordt ingediend door ten minste drie van zijn leden.

2.3.   De voorzitter kan tevens vergaderingen van de raad van toezicht bijeenroepen telkens wanneer hij/zij dat noodzakelijk vindt. In dergelijke gevallen wordt dit vermeld in een begeleidend schrijven.

2.4.   Op verzoek van de voorzitter kunnen de afwegingen van de raad van toezicht tevens plaatsvinden door middel van een telefonische conferentie, tenzij hier bezwaar tegen wordt gemaakt door ten minste drie leden van de raad van toezicht.

Artikel 3

Bijwonen van vergaderingen van de raad van toezicht

3.1.   Tenzij hierin anders wordt bepaald, is het bijwonen van vergaderingen van de raad van toezicht voorbehouden aan de leden van de raad van toezicht, alsmede, indien de nationale bevoegde autoriteit niet de nationale centrale bank is, de vertegenwoordiger van de nationale centrale bank.

3.2.   Iedere vertegenwoordiger van de nationale bevoegde autoriteit kan zich normaliter laten vergezellen door een persoon. Indien de nationale bevoegde autoriteit niet de nationale centrale bank is, is dit artikellid van toepassing op de vertegenwoordiger die stemrecht heeft. Dit artikellid is ook van toepassing op bijwoning door een vervanger zoals voorzien in artikel 3.3.

3.3.   Indien een vertegenwoordiger van een nationale bevoegde autoriteit of, indien de nationale bevoegde autoriteit niet de nationale centrale bank is, een vertegenwoordiger van de nationale centrale bank niet in staat is de vergadering bij te wonen, mag hij/zij schriftelijk een vervanger benoemen die de vergadering bijwoont en hun stemrecht naargelang van het geval uitoefent, tenzij anders aangegeven in het schriftelijke bericht. Dit schriftelijke bericht wordt tijdig voor de vergadering toegezonden aan de voorzitter.

3.4.   In afwezigheid van zowel de voorzitter als de vicevoorzitter wordt de raad van toezicht voorgezeten door het lid van de raad van toezicht die het langst lid is in eerste instantie, of, indien twee of meer leden gelijkwaardig zijn ten aanzien van de duur van hun lidmaatschap, diegene die het oudst in leeftijd is.

3.5.   Op uitnodiging van de voorzitter kan een vertegenwoordiger van de Europese Commissie en/of een vertegenwoordiger van de Europese Bankautoriteit deelnemen aan de vergaderingen als waarnemer. De voorzitter dient de vertegenwoordigers van de Europese Commissie en de Europese Bankautoriteit uit te nodigen indien een verzoek daartoe wordt ingediend door ten minste drie leden van de raad van toezicht. Onder toepassing van dezelfde regels kan de raad van toezicht tevens andere personen uitnodigen zijn vergaderingen bij te wonen indien de raad van toezicht dit passend acht.

Artikel 4

Organisatie van de vergaderingen van de raad van toezicht

4.1.   De raad van toezicht stelt de agenda van iedere vergadering vast. Ten minste vijf werkdagen voor een vergadering wordt een voorlopige agenda opgesteld door de voorzitter en, samen met de bijbehorende documenten, toegezonden aan de leden van de raad van toezicht, behalve in noodsituaties, in welk geval de voorzitter al naar gelang de omstandigheden dient te handelen. De raad van toezicht kan besluiten punten te schrappen van, of toe te voegen aan de voorlopige agenda naar aanleiding van een voorstel van de voorzitter of enig ander lid van de raad van toezicht. Behalve in noodsituaties dient een punt van de voorlopige agenda geschrapt te worden op verzoek van ten minste drie leden van de raad van toezicht, indien de bijbehorende documenten niet op tijd waren toegezonden aan de leden van de raad van toezicht.

4.2.   De beraadslagingen van vergaderingen van de raad van toezicht worden ter goedkeuring aan zijn leden voorgelegd op de volgende vergadering (of indien noodzakelijk eerder op basis van een schriftelijke procedure) en worden ondertekend door de voorzitter.

Artikel 5

Toegang tot informatie

Alle leden van de raad van toezicht dienen regelmatig toezicht te hebben tot bijgewerkte informatie met betrekking tot de instellingen die van belang worden geacht in de zin van Verordening (EU) nr. 1024/2013. Gegevens die essentieel zijn voor een goed begrip van dergelijke instellingen dienen onderdeel uit te maken van de aan de leden van de raad van toezicht ter beschikking gestelde informatie. De raad van toezicht kan voor dit doel interne modellen voor de uitwisseling van informatie vaststellen.

Artikel 6

Stemmen

6.1.   Voor de toepassing van dit artikel worden de vertegenwoordigers van de autoriteiten van deelnemende lidstaten samen beschouwd als één lid.

6.2.   Tenzij expliciet schriftelijk anders aangegeven door de nationale bevoegde autoriteit wordt het stemrecht uitgeoefend door de vertegenwoordiger van de nationale bevoegde autoriteit of diens vervanger op basis van artikel 3.3.

6.3.   Voor een stemming door de raad van toezicht is een quorum benodigd van twee/derde van zijn leden die over stemrecht beschikken. Indien het quorum niet wordt behaald kan de voorzitter een buitengewone vergadering bijeenroepen waarin de leden van de raad van toezicht kunnen stemmen zonder het quorum in acht te hoeven nemen.

6.4.   De raad van toezicht gaat over tot stemmen op verzoek van de voorzitter. De voorzitter dient tevens een stemprocedure te initiëren op verzoek van drie leden van de raad van toezicht.

6.5.   Tenzij anders bepaald in Verordening (EU) nr. 1024/2013, neemt de raad van toezicht zijn besluiten bij gewone meerderheid van zijn stemgerechtigde leden. Elk lid heeft één stem. Bij staking van de stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend. In de gevallen zoals beschreven in artikel 26, lid 7 van Verordening (EU) nr. 1024/2013, zijn de in artikel 13 quater van het reglement van orde van de Europese Centrale Bank vastgelegde stemregels van toepassing.

6.6.   De voorzitter kan een geheime stemming houden indien dit wordt verzocht door ten minste drie over stemrecht beschikkende leden van de raad van toezicht.

6.7.   Stemmen kan ook middels een schriftelijke procedure plaatsvinden, tenzij ten minste drie over stemrecht beschikkende leden van de raad van toezicht hier bezwaar tegen maken. In dat geval wordt het punt op de agenda van de volgende vergadering van de raad van toezicht gezet. Voor een schriftelijke procedure is normaliter een periode van ten minste vijf werkdagen benodigd voor overweging door ieder lid van de raad van toezicht en vastlegging van de overwegingen in de beraadslagingen van de volgende vergadering van de raad van toezicht. Het ontbreken van een expliciete stem van een lid van de raad van toezicht in een schriftelijke procedure wordt als goedkeuring beschouwd.

Artikel 7

Noodsituaties

7.1.   In noodsituaties roept de voorzitter of, in zijn/haar afwezigheid, de vicevoorzitter een vergadering van de raad van toezicht bijeen die zodanig tijdig is dat de noodzakelijke besluiten genomen kunnen worden, in voorkomende gevallen ook door middel van een telefonische conferentie in afwijking van artikel 2.4. Bij oproeping van een dergelijke vergadering maakt de voorzitter of, in zijn/haar afwezigheid, de vicevoorzitter duidelijk in de uitnodigingsbrief dat, in afwijking van artikel 6.3, indien een quorum van 50 % voor noodbesluiten niet wordt behaald, de vergadering zal worden gesloten en direct daarna een buitengewone vergadering zal worden geopend waarin besluiten kunnen worden genomen zonder het quorum in acht te hoeven nemen.

7.2.   De raad van toezicht kan nadere interne regels vaststellen met betrekking tot de vaststelling van besluiten en andere maatregelen in noodsituaties.

Artikel 8

Delegatie van bevoegdheden

8.1.   De raad van toezicht kan de voorzitter of de vicevoorzitter machtigen om namens en op verantwoordelijkheid van de raad van toezicht, helder omschreven maatregelen van beheer of bestuurs te nemen, inclusief de toepassing van instrumenten ter voorbereiding van een door de leden van de raad van toezicht in een later stadium gezamenlijk te nemen besluit alsmede instrumenten ter implementatie van definitieve door de raad van toezicht te nemen besluiten.

8.2.   De raad van toezicht kan tevens een verzoek doen aan de voorzitter of de vicevoorzitter tot vaststelling van i) de definitieve tekst van een in artikel 8.1 gedefinieerd instrument op voorwaarde dat de inhoud van dat instrument reeds tijdens zijn beraadslagingen werd vastgesteld, en/of ii) definitieve besluiten, indien een dergelijke delegatie beperkte en duidelijk omschreven uitvoerende bevoegdheden inhoudt waarvan de uitoefening is onderworpen aan strikte toetsing aan de hand van door de raad van toezicht vastgestelde objectieve criteria.

8.3.   De in overeenstemming met de artikelen 8.1 en 8.2 vastgestelde delegaties en besluiten worden vastgelegd in de beraadslagingen van de vergaderingen van de raad van toezicht.

HOOFDSTUK II

STUURCOMITE

Artikel 9

Het Stuurcomité

In overeenkomst met artikel 26, lid 10 van Verordening (EU) nr. 1024/2013 wordt het Stuurcomité van de raad van toezicht hierbij opgericht.

Artikel 10

Mandaat

10.1.   Het Stuurcomité ondersteunt de activiteiten van de raad van toezicht en is verantwoordelijk voor de voorbereiding van de vergaderingen van de raad van toezicht.

10.2.   Het Stuurcomité vervult zijn voorbereidende taken in het belang van de Unie als geheel en werkt in een geest van volledige transparantie met de raad van toezicht samen.

Artikel 11

Samenstelling en benoeming van leden

11.1.   Het Stuurcomité is samengesteld uit acht leden van de raad van toezicht: de voorzitter en de vicevoorzitter van de raad van toezicht, één vertegenwoordiger van de Europese Centrale Bank (ECB) en vijf vertegenwoordigers van de nationale bevoegde autoriteiten.

11.2.   Het Stuurcomité wordt voorgezeten door de voorzitter of, bij uitzonderlijke afwezigheid van de voorzitter, de vicevoorzitter van de raad van toezicht.

11.3.   De raad van toezicht benoemt de vertegenwoordigers van de nationale bevoegde autoriteiten, waarbij een billijk evenwicht en een billijke toerbeurtregeling wordt gegarandeerd tussen de nationale bevoegde autoriteiten. De raad van toezicht past een toerbeurtregeling toe op basis waarvan de nationale bevoegde autoriteiten worden ingedeeld in vier groepen aan de hand van een rangorde die is gebaseerd op de totale geconsolideerde bankactiva in de betreffende deelnemende lidstaat. Minimaal één lid van iedere groep heeft plaats in het Stuurcomité. De raad van toezicht beoordeelt de groepsindeling jaarlijks of zodra een lidstaat de euro aanneemt of een nauwe samenwerking aangaat met de ECB. De rotatie van de leden binnen iedere groep geschiedt aan de hand van de alfabetische volgorde van de namen van de deelnemende lidstaten in hun nationale taal. De classificatie van de nationale bevoegde autoriteiten in groepen en de toewijzing van plaatsen in het Stuurcomité aan de groepen zijn beschreven in de bijlage.

11.4.   De zittingstermijn van de vertegenwoordigers van de nationale bevoegde autoriteiten als lid van het Stuurcomité is één jaar.

11.5.   De president van de ECB benoemt de vertegenwoordiger van de ECB in het Stuurcomité vanuit de vier ECB-vertegenwoordigers in de raad van toezicht en bepaalt de respectievelijke zittingstermijn.

11.6.   De lijst van leden van het Stuurcomité wordt regelmatig gepubliceerd en bijgewerkt.

Artikel 12

Vergaderingen van het Stuurcomité

12.1.   De data van de vergaderingen worden op voorstel van de voorzitter bepaald door het Stuurcomité. De voorzitter kan tevens vergaderingen bijeenroepen telkens wanneer hij/zij dat noodzakelijk vindt. Op verzoek van de voorzitter kan het Stuurcomité tevens bijeenkomen door middel van een telefonische conferentie, tenzij hier bezwaar tegen wordt gemaakt door ten minste twee leden van het Stuurcomité.

12.2.   De agenda voor iedere vergadering van het Stuurcomité wordt voorgesteld door de voorzitter en aan het begin van de vergadering goedgekeurd door het Stuurcomité. Alle leden van het Stuurcomité kunnen agendapunten en documenten voorleggen aan de voorzitter ter overweging door het Stuurcomité.

12.3.   De agenda van iedere vergadering van het Stuurcomité wordt voor de betreffende vergadering ter beschikking gesteld aan alle leden van de raad van toezicht. De beraadslagingen van iedere vergadering van het Stuurcomité wordt voor de volgende vergadering van de raad van toezicht ter beschikking gesteld aan alle leden van de raad van toezicht.

12.4.   Op voorstel van de voorzitter kan het Stuurcomité besluiten een of meer andere leden van de raad van toezicht uit te nodigen tot gehele of gedeeltelijke bijwoning van één van zijn vergaderingen. Indien specifieke kwesties met betrekking tot een individuele kredietinstelling worden besproken, wordt de vertegenwoordiger uitgenodigd van de nationale bevoegde autoriteit van de deelnemende lidstaat waarin die kredietinstelling is gevestigd.

HOOFDSTUK III

SLOTBEPALING

Artikel 13

Inwerkingtreding

Dit reglement van orde treedt in werking op 1 april 2014.

Gedaan te Frankfurt am Main, 31 maart 2014.

De voorzitter van de raad van toezicht

Danièle NOUY


(1)  PB L 287 van 29.10.2013, blz. 63.

(2)  PB L 80 van 18.3.2004, blz. 33.


BIJLAGE

TOERBEURTSYSTEEM

Met betrekking tot artikel 11.3 is het volgende toerbeurtsysteem van toepassing, gebaseerd op de gegevens per 31 december 2012:

Groep

Lidstaat

Aantal zetels in het Stuurcomité

1

DE

1

FR

2

ES

1

IT

NL

3

BE

2

IE

EL

LU

AT

PT

FI

4

EE

1

CY

LV

MT

SI

SK


Top