EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011D0833

2011/833/EU: Kommissionens beslut av den 12 december 2011 om vidareutnyttjande av kommissionens handlingar

OJ L 330, 14.12.2011, p. 39–42 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 16 Volume 003 P. 229 - 232

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/833/oj

14.12.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 330/39


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 12 december 2011

om vidareutnyttjande av kommissionens handlingar

(2011/833/EU)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 249, och

av följande skäl:

(1)

Europa 2020-strategin innehåller en vision för EU:s sociala marknadsekonomi under 2000-talet. En av prioriteringarna i det sammanhanget är temat Smart tillväxt – utveckla en ekonomi baserad på kunskap och innovation.

(2)

Den nya informations- och kommunikationstekniken har skapat oanade möjligheter att samla in och sammanföra innehåll från olika källor.

(3)

Genom de förädlade produkter och tjänster som kan skapas av information från den offentliga sektorn är denna en viktig potentiell tillväxtkälla för innovativa onlinetjänster. Förvaltningar kan främja innehållsmarknader genom att göra information från den offentliga sektorn tillgänglig enligt öppet redovisade, effektiva och icke-diskriminerande villkor. Av detta skäl utsåg En digital agenda för Europa (1) vidareutnyttjandet av information från den offentliga sektorn till ett nyckelområde för insatser.

(4)

Hos kommissionen och övriga EU-institutioner finns många handlingar av olika slag som också de skulle kunna vidareutnyttjas som förädlade informationsprodukter och informationstjänster; de kan på så sätt bli en nyttig informationsresurs för både allmänheten och näringslivet.

(5)

Allmänhetens tillgång till kommissionens handlingar regleras av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1049/2001 av den 30 maj 2001 om allmänhetens tillgång till Europaparlamentets, rådets och kommissionens handlingar (2).

(6)

I Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/98/EG (3) fastställs minimiregler för vidareutnyttjande inom EU av information från den offentliga sektorn. I ingressen till direktivet uppmuntras medlemsstaterna att gå längre än dessa minimiregler och införa större öppenhet; det skulle möjliggöra användning i bred skala av handlingar från den offentliga sektorn.

(7)

Kommissionen har föregått med gott exempel för offentliga förvaltningar genom att göra statistik, publikationer och hela unionslagstiftningen fritt tillgängliga online. Detta är en god grund för ytterligare framsteg i strävan att göra de data som institutionen innehar tillgängliga och möjliga att vidareutnyttja.

(8)

I kommissionens beslut 2006/291/EG, Euratom av den 7 april 2006 om vidareutnyttjande av kommissionens information (4) fastställs villkoren för vidareutnyttjande av kommissionens dokument.

(9)

För att göra systemet för vidareutnyttjande av kommissionens dokument mer effektivt bör reglerna för vidareutnyttjande av kommissionens handlingar ändras så att sådana handlingar kan vidareutnyttjas i ännu vidare utsträckning.

(10)

Det bör skapas en dataportal som fungerar som enda ingångsplats för tillträdet till alla de handlingar som får vidareutnyttjas. Dessutom bör den forskningsinformation som produceras av gemensamma forskningscentrumet ingå i de handlingar som får vidareutnyttjas. Det bör antas en bestämmelse som inbegriper åtgärder i riktning mot maskinläsbara format. En viktig förbättring avseende beslut 2006/291/EG, Euratom består i att göra kommissionens dokument allmänt tillgängliga för vidareutnyttjande genom öppna vidareutnyttjandelicenser eller helt enkelt genom friskrivningsklausuler, och på så sätt undvika enskilda ansökningar.

(11)

Beslut 2006/291/EG, Euratom bör därför ersättas av detta beslut.

(12)

Om kommissionen följer en öppen policy för vidareutnyttjande av handlingar kommer det att leda till ny ekonomisk verksamhet och användning och spridning av EU-information i bredare skala. Dessutom kommer EU-institutionerna att få en bättre image i fråga om öppenhet och insyn, och man undviker onödigt administrativt arbete, både för användare och för kommissionen. Under 2012 kommer kommissionen tillsammans med övriga unionsinstitutioner och centrala organ att undersöka i vilken utsträckning de kan anta egna regler om vidareutnyttjande.

(13)

Detta beslut bör genomföras och tillämpas i full överensstämmelse med de principer om skydd av personuppgifter som finns i Europaparlamentets och rådets direktiv nr 45/2001/EG av den 18 december 2000 (om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter) (5).

(14)

Beslutet bör inte gälla handlingar som kommissionen inte har rätt att tillåta vidareutnyttjande av, t.ex. på grund av tredjeparts immateriella rättigheter eller då handlingarna kommer från andra EU-institutioner.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Syfte

I detta beslut fastställs villkoren för vidareutnyttjande av handlingar som innehas av kommissionen eller som för kommissionens räkning innehas av Europeiska unionens publikationsbyrå (Publikationsbyrån); syftet med villkoren är att underlätta vidareutnyttjande i bredare skala, förbättra kommissionens image i fråga om öppenhet och insyn och undvika onödigt administrativt arbete, både för dem som vidareutnyttjar informationen och för de olika enheterna inom kommissionen.

Artikel 2

Tillämpningsområde

1.   Beslutet omfattar följande slag av offentliga handlingar som har producerats av kommissionen eller, för dess räkning, av myndigheter, företag eller organisationer:

a)

Handlingar som har offentliggjorts av kommissionen eller, för dess räkning, av Publikationsbyrån genom publikationer, på webbplatser eller genom spridningsverktyg.

b)

Handlingar som av ekonomiska eller andra skäl inte har offentliggjorts, t.ex. utredningar, rapporter och annan information.

2.   Beslutet omfattar inte följande:

a)

Programvara, samt handlingar vilka omfattas av immateriella rättigheter, t.ex. patent, varumärkesskydd, mönsterskydd samt upphovsrätt till logotyper eller namn.

b)

Handlingar som kommissionen inte har rätt att tillåta vidareutnyttjande av på grund av tredjeparts immateriella rättigheter.

c)

Handlingar som enligt reglerna i förordning (EG) nr 1049/2001 inte är tillgängliga eller som endast görs tillgängliga för en part på bestämda villkor som reglerar privilegierad tillgång till handlingar.

d)

Konfidentiella uppgifter enligt definitionen i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 223/2009 (6).

e)

Handlingar som är resultatet av pågående forskningsprojekt som drivs av kommissionens personal och som inte har offentliggjorts eller finns tillgängliga i en offentliggjord databas, när vidareutnyttjande skulle påverka valideringen av preliminära forskningsresultat eller när vidareutnyttjande skulle utgöra ett skäl att avslå registrering av immateriella rättigheter till kommissionens förmån.

3.   Detta beslut påverkar inte tillämpningen av förordning (EG) nr 1049/2001.

4.   Inget som föreskrivs i detta beslut innebär tillstånd att vidareutnyttja information i vilseledande eller i bedrägligt uppsåt. Kommissionen ska vidta alla lämpliga åtgärder för att skydda EU:s intressen och offentliga image i enlighet med tillämpliga regler.

Artikel 3

Definitioner

I detta beslut avses med

1.   handling:

a)

allt innehåll, oberoende av medium (på papper eller lagrat i elektronisk form eller i form av ljudinspelningar, bildinspelningar eller audiovisuella inspelningar),

b)

varje del av sådant innehåll.

2.   vidareutnyttjande: fysiska eller juridiska personers användning av handlingar för kommersiella eller icke-kommersiella ändamål andra än dem för vilka handlingarna ursprungligen framställts. Utbyte av handlingar mellan kommissionen och andra organ i den offentliga sektorn, vilka använder handlingarna enbart för fullgörandet av sina offentliga åligganden, omfattas inte.

3.   personuppgifter: uppgifter enligt definitionen i artikel 2 a i förordning (EG) nr 45/2001.

4.   licens: beviljande av tillstånd att vidareutnyttja handlingar på särskilda villkor. Öppen licens: en licens som tillåter vidareutnyttjande av handlingar för alla användare som specificeras i en unilateral deklaration utfärdad av rättighetsinnehavaren.

5.   maskinläsbart format: digitala dokument är tillräckligt strukturerade för att datorprogram på ett tillförlitligt sätt ska kunna identifiera enskilda faktauppgifter och deras interna struktur.

6.   strukturerade data: data som organiserats på ett sätt som medger tillförlitlig identifiering av enskilda faktauppgifter och alla deras komponenter, så som illustreras i databaser och formulär.

7.   portal: enda ingångsplats för tillgång till data från olika webbkällor. Källorna genererar både data och relaterade metadata. De metadata som behövs för indexering samlas automatiskt in av portalen och integreras i nödvändig utsträckning för att kunna stödja gemensamma funktioner som sökning och länkning. Portalen kan också cachelagra data från bidragande källor i syfte att förbättra prestanda eller tillhandhålla ytterligare funktioner.

Artikel 4

Allmän princip

Alla handlingar ska vara tillgängliga för vidareutnyttjande

a)

för kommersiella eller icke-kommersiella syften enligt villkoren i artikel 6,

b)

avgiftsfritt, om inte annat följer av bestämmelserna i artikel 9,

c)

och utan att det krävs en enskild ansökan, om inte annat följer av artikel 7.

Detta beslut ska genomföras i full överensstämmelse med bestämmelserna om skydd av personuppgifter, särskilt bestämmelserna i förordning (EG) nr 45/2001.

Artikel 5

Dataportal

Kommissionen ska inrätta en dataportal som enda ingångsplats för tillträde till strukturerade data i syfte att underlätta länkning och vidareutnyttjande för kommersiella och icke-kommersiella syften.

Kommissionens avdelningar kommer att identifiera och efter hand tillgängliggöra lämpliga data som de förfogar över. Dataportalen kan ge tillträde till data från andra unionsinstitutioner, -organ, -kontor och -byråer på deras begäran.

Artikel 6

Villkor för vidareutnyttjande av handlingar

1.   Handlingar ska göras tillgängliga för vidareutnyttjande utan ansökan, om inte annat anges, och utan restriktioner eller, i tillämpliga fall, genom en öppen licens eller friskrivningsklausul med villkor som förklarar vidareutnyttjarnas rättigheter.

2.   Dessa villkor, som inte på onödigt vis ska begränsa möjligheterna till vidareutnyttjande, kan omfatta följande:

a)

Skyldigheten för vidareutnyttjaren att uppge källan till handlingarna.

b)

Skyldigheten att inte förvanska handlingarnas ursprungliga mening eller budskap.

c)

Förutsättningen att kommissionen inte kan hållas ansvarig för eventuella följder av vidareutnyttjandet.

När det är nödvändigt att tillämpa andra villkor för en viss klass av handlingar, ska den avdelningsövergripande grupp som avses i artikel 12 konsulteras.

Artikel 7

Enskilda ansökningar om vidareutnyttjande av handlingar

1.   När det krävs en enskild ansökan om vidareutnyttjande ska kommissionen tydligt ange detta i den aktuella handlingen eller i det meddelande som hänvisar till handlingen, och ange den adress till vilken ansökan ska lämnas.

2.   Enskilda ansökningar om vidareutnyttjande ska handläggas skyndsamt av kommissionens ansvariga enhet. En bekräftelse om mottagande ska lämnas till sökanden. Inom 15 arbetsdagar från det att ansökan registrerats, ska kommissionens ansvariga enhet eller Publikationsbyrån antingen ge tillstånd till vidareutnyttjande av den aktuella handlingen, och i tillämpliga fall tillhandahålla ett exemplar av den, eller skriftligen meddela att ansökan avslagits i sin helhet eller delvis och ange skälen till detta.

3.   Om en ansökan om vidareutnyttjande avser en väldigt lång handling eller ett mycket stort antal handlingar eller om ansökan behöver översättas, får den tidsfrist som anges i punkt 2 förlängas med 15 arbetsdagar, förutsatt att sökanden underrättas på förhand och att en utförlig motivering lämnas.

4.   Om en ansökan om vidareutnyttjande av en handling avslås ska kommissionens ansvariga enhet eller Publikationsbyrån underrätta sökanden om dennes rätt att överklaga till Europeiska unionens domstol eller framföra klagomål till Europeiska ombudsmannen enligt villkoren i artikel 263 respektive 228 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

5.   Om ett avslag är grundat på artikel 2.2 b i detta beslut ska det i meddelandet till sökanden även anges vilken fysisk eller juridisk person, om denna är känd, som har rättigheterna till handlingen, eller från vilken licensgivare, om denna är känd, kommissionen har erhållit den aktuella handlingen.

Artikel 8

Format för handlingar som får vidareutnyttjas

1.   Handlingar ska tillhandahållas i alla befintliga format och språkversioner och, där detta är möjligt och ändamålsenligt, i maskinläsbart format.

2.   Detta ska inte medföra skyldighet att framställa, anpassa eller uppdatera handlingar för att tillgodose en ansökan om vidareutnyttjande, eller att tillhandahålla utdrag ur handlingar om detta skulle kräva orimligt stora ansträngningar som går utöver en enkel administrativ behandling.

3.   Detta beslut medför inte skyldighet för kommissionen att översätta de handlingar som ansökan avser till någon annan officiell språkversion än dem som handlingarna finns tillgängliga på vid ansökningstillfället.

4.   Kommissionen eller Publikationsbyrån har ingen skyldighet att fortsätta framställningen av vissa typer av handlingar, eller att bevara dem i bestämda format enbart för att en fysisk eller juridisk person ska kunna vidareutnyttja dem.

Artikel 9

Regler om avgifter

1.   Vidareutnyttjandet av handlingar ska som grundregel vara kostnadsfritt.

2.   I undantagsfall får kommissionen kräva att sökanden ska betala merkostnaderna för mångfaldigande och spridning av en handling.

3.   Om kommissionen beslutar att anpassa en handling för att tillgodose en ansökan, får kommissionen kräva att sökanden ska betala kostnaderna för anpassningen. Vid bedömningen av huruvida sådana kostnader ska betalas av sökanden, ska hänsyn tas till den arbetsinsats som krävdes för anpassningen, samt till de fördelar som vidareutnyttjandet kan komma att innebära för unionen, t.ex. i fråga om spridning av information om unionens funktionssätt eller när det gäller att skapa en positiv bild av EU-institutionerna hos allmänheten.

Artikel 10

Öppenhet

1.   Alla tillämpliga villkor och standardavgifter för dokument som är tillgängliga för vidareutnyttjande ska fastställas i förväg och offentliggöras; om det är möjligt och ändamålsenligt ska detta göras på elektronisk väg.

2.   Sökning av handlingar ska underlättas genom praktiska hjälpmedel, t.ex. register över viktiga handlingar som är tillgängliga för vidareutnyttjande.

Artikel 11

Icke-diskriminering och exklusiva rättigheter

1.   Alla gällande villkor för vidareutnyttjande av handlingar ska vara icke-diskriminerande för jämförbara kategorier av vidareutnyttjande.

2.   Alla potentiella marknadsaktörer ska ha möjlighet att vidareutnyttja handlingar. Ensamrätt får inte beviljas.

3.   Om en ensamrätt emellertid bedöms vara nödvändig för tillhandahållandet av en tjänst i allmänhetens intresse, ska grunden för en sådan ensamrätt prövas med jämna mellanrum, och under alla omständigheter efter tre år. Ensamrättsavtal ska vara genomsynliga och offentliggöras.

4.   Ensamrättsavtal får under begränsad tid beviljas utgivare av vetenskapliga tidskrifter och universitetspublikationer vad avser artiklar som baserar sig på arbete som utförts av kommissionens tjänstemän.

Artikel 12

Avdelningsövergripande grupp

1.   Det ska inrättas en avdelningsövergripande grupp med den generaldirektör som är ansvarig för detta beslut, eller en företrädare för denne, som ordförande. Den ska vara sammansatt av företrädare för generaldirektoraten och avdelningarna. Gruppen ska diskutera frågor av gemensamt intresse och utarbeta en rapport om genomförandet av beslutet var tolfte månad.

2.   En styrkommitté med Publikationsbyrån som ordförande och som omfattar generalsekretariatet, generaldirektoratet för kommunikation, generaldirektoratet för informationssamhället och medier, generaldirektoratet för informationsteknik och flera generaldirektorat som representerar dataleverantörer kommer att övervaka det projekt som ska leda till genomförande av dataportalen. Andra institutioner får erbjudas att sluta sig till kommittén i ett senare stadium.

3.   Villkoren för den öppna licens som avses i artikel 6 ska fastställas i överenskommelse mellan de generaldirektörer som är ansvariga för detta beslut och för det administrativa genomförandet av de beslut som rör immateriella rättigheter vid kommissionen, efter samråd med den avdelningsövergripande grupp som avses i punkt 1.

Artikel 13

Översyn

Detta beslut ska ses över tre år efter dess ikraftträdande.

Artikel 14

Upphävande

Beslut 2006/291/EG, Euratom ska upphöra att gälla.

Utfärdat i Bryssel den 12 december 2011.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  KOM(2010) 245.

(2)  EGT L 145, 31.5.2001, s. 43.

(3)  EUT L 345, 31.12.2003, s. 90.

(4)  EUT L 107, 20.4.2006, s. 38.

(5)  EGT L 8, 12.1.2001, s. 1.

(6)  EUT L 87, 31.3.2009, s. 164.


Top