EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011D0833

2011/833/EU: Rozhodnutí Komise ze dne 12. prosince 2011 o opakovaném použití dokumentů Komise

Úř. věst. L 330, 14.12.2011, p. 39–42 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Dokument byl zveřejněn v rámci zvláštního vydání (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/833/oj

14.12.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 330/39


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 12. prosince 2011

o opakovaném použití dokumentů Komise

(2011/833/EU)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 249 této smlouvy,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Evropa 2020 stanoví vizi evropského sociálně tržního hospodářství pro 21. století. Jedním z prioritních témat v této souvislosti je „Inteligentní růst: rozvoj ekonomiky založené na znalostech a inovacích“.

(2)

Nové informační a komunikační technologie vytvořily nebývalé možnosti pro shromažďování a kombinování obsahu z různých zdrojů.

(3)

Informace veřejného sektoru jsou důležitým zdrojem potenciálního růstu inovativních online služeb podpořeného produkty a služby s přidanou hodnotou. Vlády mohou stimulovat trhy s obsahem tím, že transparentním, účinným a nediskriminačním způsobem zpřístupní informace veřejného sektoru. Proto Digitální agenda pro Evropu (1) označila opakované použití informací veřejného sektoru za jednu z hlavních oblastí, v níž je třeba jednat.

(4)

Komise a ostatní orgány jsou samy držiteli mnoha dokumentů různých druhů, které by mohly být opakovaně použity v informačních produktech a službách s přidanou hodnotou a mohly by společnostem i občanům poskytnout užitečný zdroj obsahu.

(5)

Právo na přístup k dokumentům Komise upravuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 ze dne 30. května 2001 o přístupu veřejnosti k dokumentům Evropského parlamentu, Rady a Komise (2).

(6)

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/98/ES (3) stanoví minimální pravidla pro opakované použití informací veřejného sektoru v Evropské unii. Ve svých bodech odůvodnění podněcuje členské státy, aby šly za hranice těchto minimálních pravidel a přijaly politiku zpřístupnění údajů, jež by umožnila široké používání dokumentů, které mají v držení subjekty veřejného sektoru.

(7)

Komise dala v tomto ohledu veřejným správám příklad, protože zpřístupnila bezplatně na internetu statistiky, publikace a kompletní korpus právních předpisů Unie. Je to dobrý základ dalšího pokroku při zajišťování dostupnosti a opakované použitelnosti údajů, která mají orgány v držení.

(8)

Rozhodnutí Komise 2006/291/ES, Euratom ze dne 7. dubna 2006 o opakovaném použití informací Komise (4) stanoví podmínky opakovaného použití dokumentů Komise.

(9)

Aby se stal režim opakovaného použití dokumentů Komise účinnější, měla by být pravidla opakovaného použití těchto dokumentů upravena za účelem rozšíření jejich opakovaného použití.

(10)

Měl by být vytvořen datový portál sloužící jako jednotné místo přístupu k dokumentům, které lze opakovaně použít. Kromě toho je mezi dokumenty dostupné pro opakované použití vhodné zařadit i informace o výzkumu vytvářené Společným výzkumným střediskem. Mělo by se přijmout ustanovení k zohlednění přechodu ke strojově čitelným formátům. Důležité zlepšení oproti směrnici 2006/291/ES, Euratom představují otevřené licence nebo jednoduchá prohlášení o opakovaném použití, na jejichž základě se dokumenty Komise stávají obecně dostupné pro opakované použití a není nutno podávat jednotlivé žádosti.

(11)

Rozhodnutí 2006/291/ES, Euratom by proto mělo být nahrazeno tímto rozhodnutím.

(12)

Otevřená politika opakovaného použití uplatňovaná Komisí podpoří nové ekonomické činnosti, povede k širšímu používání a většímu rozšíření informací Unie, posílí obraz otevřenosti a transparentnosti orgánů a zabrání zbytečné administrativní zátěži uživatelů i útvarů Komise. V roce 2012 plánuje Komise přezkoumat spolu s ostatními orgány a hlavními agenturami Unie, do jaké míry by mohly přijmout svá vlastní pravidla opakovaného použití.

(13)

Toto rozhodnutí by mělo být provedeno a používáno v plném souladu se zásadami ochrany osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 ze dne 18. prosince 2000 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství a o volném pohybu těchto údajů (5).

(14)

Toto rozhodnutí by se nemělo vztahovat na dokumenty, u nichž Komise nemůže povolit opakované použití, např. s ohledem na práva duševního vlastnictví třetí strany nebo v případech, kdy byly dokumenty přijaty od jiných orgánů,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Předmět

Toto rozhodnutí stanoví podmínky opakovaného použití dokumentů, které má v držení Komise nebo jejím jménem Úřad pro publikace Evropské unie (dále jen „Úřad pro publikace“), s cílem usnadnit širší opakované používání informací, zlepšit obraz otevřenosti Komise a zabránit zbytečné administrativní zátěži jak na straně uživatelů, tak na straně útvarů Komise.

Článek 2

Oblast působnosti

1.   Toto rozhodnutí se použije na veřejné dokumenty, které byly vypracovány Komisí nebo jejím jménem veřejnými a soukromými subjekty a které:

a)

byly zveřejněny Komisí nebo jejím jménem Úřadem pro publikace, a to prostřednictvím publikací, webových stránek nebo jiných prostředků pro rozšiřování; nebo

b)

nebyly zveřejněny z ekonomických či jiných praktických důvodů, například studie, zprávy a jiné údaje.

2.   Toto rozhodnutí se nepoužije na:

a)

software nebo dokumenty, na které se vztahují práva průmyslového vlastnictví, například patenty, ochranné známky, zapsané průmyslové vzory, loga a názvy;

b)

dokumenty, u nichž Komise nemůže s ohledem na práva duševního vlastnictví třetích stran povolit opakované použití;

c)

dokumenty, které jsou podle pravidel stanovených v nařízení (ES) č. 1049/2001 vyloučeny z přístupu nebo k nimž může strana získat přístup pouze na základě zvláštních pravidel upravujících zvýhodněný přístup;

d)

důvěrné údaje definované v nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 223/2009 (6);

e)

dokumenty, které vznikají v rámci probíhajících výzkumných projektů vedených pracovníky Komise a které se nezveřejňují ani nejsou dostupné v uveřejněné databázi a jejichž opakované použití by narušilo validaci předběžných výsledků výzkumu nebo by tvořilo důvod pro odmítnutí zápisu práv průmyslového vlastnictví ve prospěch Komise.

3.   Tímto rozhodnutím není nijak dotčeno nařízení (ES) č. 1049/2001.

4.   Žádným ustanovením tohoto rozhodnutí se nepovoluje opakované použití dokumentů za účelem klamání nebo podvodu. Komise přijme náležitá opatření na ochranu zájmů a veřejné image EU v souladu s platnými pravidly.

Článek 3

Definice

Pro účely tohoto rozhodnutí se použijí tyto definice:

1.

„dokumentem“ se rozumí:

a)

každý obsah na jakémkoli nosiči (na papíře či uložený v elektronické formě nebo jako zvukový, vizuální nebo audiovizuální záznam);

b)

jakákoli část takového obsahu;

2.

„opakovaným použitím“ se rozumí použití dokumentů fyzickými nebo právnickými osobami pro komerční nebo nekomerční účely jiné, než je původní účel, pro který byly dokumenty vytvořeny. Výměna dokumentů mezi Komisí a ostatními subjekty veřejného sektoru, které tyto dokumenty používají výhradně pro účely plnění svých veřejných úkolů, není opakovaným použitím;

3.

„osobními údaji“ se rozumí údaje definované v čl. 2 písm. a) nařízení (ES) č. 45/2001;

4.

„licencí“ se rozumí udělení povolení k opakovanému použití dokumentů za stanovených podmínek. „Otevřenou licencí“ se rozumí licence, na jejímž základě je opakované použití dokumentů povoleno pro všechna užití stanovená v jednostranném prohlášení držitele práv;

5.

„strojově čitelným“ se rozumí, že digitální dokumenty jsou dostatečně strukturovány pro softwarové aplikace umožňující spolehlivě rozpoznat jednotlivá uvedená fakta a jejich vnitřní strukturu;

6.

„strukturovanými daty“ se rozumí data uspořádaná tak, aby bylo možno spolehlivě rozpoznat jednotlivá uvedená fakta a všechny jejich části, např. v databázích a elektronických tabulkách;

7.

„portálem“ se rozumí jednotné místo přístupu k údajům z různých webových zdrojů. Zdroje vytvářejí data i související metadata. Metadata potřebná k indexování portál automaticky shromažďuje a jsou integrována v rozsahu, který je nezbytný pro podporu obecných funkcí, jako je vyhledávání a propojování. Portál může data z přispívajících zdrojů rovněž ukládat do vyrovnávací paměti, aby zvýšil výkon nebo poskytl doplňkové funkce.

Článek 4

Obecná zásada

Všechny dokumenty jsou dostupné k opakovanému použití:

a)

pro komerční nebo nekomerční účely za podmínek stanovených v článku 6;

b)

bezplatně podle ustanovení článku 9;

c)

aniž by bylo třeba podat jednotlivou žádost, pokud článek 7 nestanoví jinak.

Při provádění tohoto rozhodnutí se plně respektují pravidla ochrany fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů, a zejména nařízení (ES) č. 45/2001.

Článek 5

Datový portál

Komise vytvoří datový portál jako jednotné místo přístupu ke svým strukturovaným datům, aby usnadnila propojování a opakované použití pro komerční a nekomerční účely.

Útvary Komise určí a postupně zpřístupní vhodné údaje, které vlastní. Datový portál může poskytovat přístup k údajům z ostatních orgánů, institucí, úřadů a agentur Unie, a to na jejich žádost.

Článek 6

Podmínky opakovaného použití dokumentů

1.   Dokumenty se zpřístupní pro opakované použití bez požádání, není-li stanoveno jinak, a bez omezení nebo případně na základě otevřené licence nebo prohlášení, v němž jsou stanoveny podmínky a práva uživatelů.

2.   Uvedené podmínky, které zbytečně neomezují možnosti opakovaného použití, mohou zahrnovat:

a)

povinnost uživatele uvádět zdroj dokumentů;

b)

povinnost nezkreslovat původní význam nebo sdělení dokumentů;

c)

vyloučení odpovědnosti Komise za jakékoli následky plynoucí z opakovaného použití.

Je-li nezbytné použít na zvláštní skupinu dokumentů jiné podmínky, bude konzultována meziútvarová skupina uvedená v článku 12.

Článek 7

Jednotlivé žádosti o opakované použití dokumentů

1.   Je-li nezbytná jednotlivá žádost o opakované použití, útvary Komise to v příslušném dokumentu či poznámce s odkazem na něj jasně uvedou a udají adresu, na kterou je třeba žádost zaslat.

2.   Jednotlivé žádosti o opakované použití neprodleně vyřizuje příslušný útvar Komise. Žadateli se zašle potvrzení o přijetí. Do 15 pracovních dnů od zaevidování žádosti útvar Komise nebo Úřad pro publikace buď povolí opakované použití požadovaného dokumentu a případně poskytne jeho kopii, nebo v písemné odpovědi informuje o úplném nebo částečném zamítnutí žádosti s uvedením důvodů.

3.   Týká-li se žádost o opakované použití velmi rozsáhlého dokumentu, velkého počtu dokumentů nebo je-li třeba ji přeložit, může být lhůta uvedená v odstavci 2 prodloužena o 15 pracovních dnů za předpokladu, že je o tom žadatel předem vyrozuměn a jsou uvedeny podrobné důvody prodloužení.

4.   V případě zamítnutí žádosti o opakované použití dokumentu útvar Komise nebo Úřad pro publikace žadatele vyrozumí o právu podat žalobu u Soudního dvora Evropské unie nebo podat stížnost evropskému veřejnému ochránci práv za podmínek stanovených v článcích 263 a 228 Smlouvy o fungování Evropské unie.

5.   Je-li zamítnutí založeno na čl. 2 odst. 2 písm. b) tohoto rozhodnutí, uvede se v odpovědi žadateli odkaz na fyzickou nebo právnickou osobu, která je držitelem práv, je-li známa, případně na poskytovatele licence, od něhož Komise dotyčný materiál získala, je-li znám.

Článek 8

Formát dokumentů dostupných k opakovanému použití

1.   Dokumenty se poskytují ve všech existujících formátech nebo jazykových zněních, a pokud je to možné a vhodné, ve strojově čitelném formátu.

2.   Z uvedeného však nevyplývá povinnost vytvářet, upravovat nebo aktualizovat dokumenty, aby bylo vyhověno žádosti, ani povinnost poskytovat výtahy z dokumentů, pokud by to znamenalo nepřiměřené úsilí překračující rámec jednoduché operace.

3.   Toto rozhodnutí neukládá Komisi žádnou povinnost překládat požadované dokumenty do jakýchkoli jiných úředních jazyků, než v jakých jsou již dostupné v okamžiku podání žádosti.

4.   Komise a Úřad pro publikace nejsou povinny pokračovat ve vytváření určitých druhů dokumentů nebo je uchovávat v daném formátu s ohledem na opakované použití těchto dokumentů fyzickou nebo právnickou osobou.

Článek 9

Pravidla vybírání poplatků

1.   Opakované použití dokumentů je v zásadě bezplatné.

2.   Ve výjimečných případech lze požadovat náhradu mezních nákladů na reprodukci a šíření dokumentů.

3.   Rozhodne-li se Komise upravit dokument, aby vyhověla zvláštní žádosti, lze po žadateli požadovat náhradu nákladů vzniklých v souvislosti s úpravou. Při posuzování, zda je třeba požadovat náhradu takových nákladů, se zohlední úsilí nutné pro úpravu, jakož i potenciální výhody, které mohou Unii z opakovaného použití plynout, například pokud jde o šíření informací o fungování Unie nebo o zlepšení veřejné image dotyčného orgánu.

Článek 10

Transparentnost

1.   Veškeré podmínky a standardní poplatky vztahující se na dokumenty, které lze opakovaně použít, jsou stanoveny předem a zveřejněny, pokud je to možné a vhodné, v elektronické formě.

2.   Vyhledávání dokumentů je usnadněno praktickými opatřeními, například seznamy fondů hlavních dokumentů, které lze opakovaně použít.

Článek 11

Nediskriminace a výhradní práva

1.   Veškeré podmínky opakovaného použití dokumentů jsou nediskriminační pro srovnatelné kategorie opakovaného použití.

2.   Opakované použití dokumentů je přístupné všem potenciálním účastníkům trhu. Výhradní práva nesmějí být poskytována.

3.   Je-li však výhradní právo nezbytné pro poskytování služby ve veřejném zájmu, platnost důvodů udělení takového výhradního práva se pravidelně přezkoumává, a v každém případě se přezkoumá po uplynutí tří let. Veškeré výhradní dohody jsou transparentní a zveřejňují se.

4.   Výhradní práva lze na omezenou dobu udělit vydavatelům vědeckých a odborných časopisů v případě článků, které jsou založeny na práci úředníků Komise.

Článek 12

Meziútvarová skupina

1.   Zřizuje se meziútvarová skupina, které předsedá generální ředitel odpovědný za toto rozhodnutí nebo jeho zástupce. Skupina se skládá ze zástupců generálních ředitelství a útvarů. Jedná o otázkách společného zájmu a každých 12 měsíců vypracuje zprávu o provádění rozhodnutí.

2.   Na projekt zavedení datového portálu bude dohlížet řídící výbor, kterému bude předsedat Úřad pro publikace a který bude tvořit Generální sekretariát, Generální ředitelství pro komunikaci, Generální ředitelství pro informační společnost a média, Generální ředitelství pro informatiku a několik generálních ředitelství zastupujících poskytovatele údajů. Později mohou být k účasti ve výboru přizvány další orgány.

3.   Podmínky otevřené licence uvedené v článku 6 dojednají generální ředitelé odpovědní za toto rozhodnutí a za správní provádění rozhodnutí týkajících se práv duševního vlastnictví v Komisi po konzultaci s meziútvarovou skupinou uvedenou v odstavci 1.

Článek 13

Přezkum

Toto rozhodnutí se přezkoumá tři roky po vstupu v platnost.

Článek 14

Zrušení

Rozhodnutí 2006/291/ES, Euratom se zrušuje.

V Bruselu dne 12. prosince 2011.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  KOM(2010) 245.

(2)  Úř. věst. L 145, 31.5.2001, s. 43.

(3)  Úř. věst. L 345, 31.12.2003, s. 90.

(4)  Úř. věst. L 107, 20.4.2006, s. 38.

(5)  Úř. věst. L 8, 12.1.2001, s. 1.

(6)  Úř. věst. L 87, 31.3.2009, s. 164.


Top