EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011D0833

2011/833/ES: Komisijas Lēmums ( 2011. gada 12. decembris ) par Komisijas dokumentu atkalizmantošanu

OV L 330, 14.12.2011, p. 39–42 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Šis dokuments ir publicēts īpašajā(-os) izdevumā(–os) (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/833/oj

14.12.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 330/39


KOMISIJAS LĒMUMS

(2011. gada 12. decembris)

par Komisijas dokumentu atkalizmantošanu

(2011/833/ES)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 249. pantu,

tā kā:

(1)

Stratēģijā “Eiropa 2020” izklāstīts redzējums par Eiropas sociālo tirgus ekonomiku 21. gadsimtā. Viena no tās galvenajām tēmām ir “Vieda izaugsme: uz zināšanām un inovāciju balstītas ekonomikas attīstība”.

(2)

Jaunās informācijas un komunikāciju tehnoloģijas ir radījušas nepieredzētas iespējas apkopot un apvienot dažādu informācijas avotu saturu.

(3)

Valsts sektora informācija ir nozīmīgs avots potenciālai inovatīvu tiešsaistes pakalpojumu izaugsmei, pievēršoties produktiem un pakalpojumiem ar augstu pievienoto vērtību. Valdības var stimulēt satura tirgus, ar pārredzamiem, efektīviem un nediskriminējošiem noteikumiem padarot pieejamu valsts sektora informāciju. Tāpēc Eiropas digitālā programma (1) izceļ valsts sektora informācijas atkalizmantošanu kā vienu no galvenajām darbības jomām.

(4)

Pašas Komisijas un citu iestāžu rīcībā ir daudz dažādu veidu dokumentu, kurus varētu atkalizmantot informācijas produktiem un pakalpojumiem ar pievienoto vērtību un kuru saturs varētu būt noderīgs resurss gan uzņēmumiem, gan iedzīvotājiem.

(5)

Tiesības piekļūt Komisijas dokumentiem reglamentē Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 30. maija Regula (EK) Nr. 1049/2001 par publisku piekļuvi Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas dokumentiem. (2)

(6)

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2003/98/EK (3) izveido minimālo noteikumu kopumu valsts sektora informācijas atkalizmantošanai Eiropas Savienībā. Direktīvas apsvērumos dalībvalstis ir mudinātas neaprobežoties ar šo noteikumu minimumu un pieņemt datu pieejamības politiku, kas ļautu plaši izmantot valsts sektora iestāžu rīcībā esošos dokumentus.

(7)

Komisija ir rādījusi priekšzīmi valsts iestādēm, padarot statistiku, publikācijas un visu Savienības tiesību aktu kopumu bez maksas pieejamus tiešsaistē. Tas ir labs pamats turpmākam progresam šīs iestādes rīcībā esošo datu pieejamības un atkalizmantošanas nodrošināšanā.

(8)

Ar Komisijas 2006. gada 7. aprīļa Lēmumu 2006/291/EK par Komisijas informācijas atkalizmantošanu (4) nosaka nosacījumus Komisijas dokumentu atkalizmantošanai.

(9)

Lai padarītu Komisijas dokumentu atkalizmantošanas režīmu efektīvāku, noteikumus par Komisijas dokumentu atkalizmantošanu vajadzētu pielāgot nolūkā panākt plašāku šo dokumentu atkalizmantošanu.

(10)

Būtu jāizveido datu portāls kā vienots piekļuves punkts dokumentiem, kas ir pieejami atkalizmantošanai. Turklāt būtu lietderīgi iekļaut atkalizmantošanai pieejamajos dokumentos pētniecības informāciju, ko sagatavojis Kopīgais pētniecības centrs. Vajadzētu pieņemt tādu noteikumu, kurā būtu paredzēts ņemt vērā to, ka aizvien vairāk notiek pāreja uz datiem mašīnlasāmos formātos. Ievērojams uzlabojums salīdzinājumā ar Lēmumu 2006/291/EK, Euratom būtu plaša Komisijas dokumentu pieejamība atkalizmantošanai ar atklātām atkalizmantošanas licencēm vai vienkāršām atrunām, neprasot individuālu pieprasījumu iesniegšanu.

(11)

Tādēļ Lēmums 2006/291/EK, Euratom būtu jāaizstāj ar šo lēmumu.

(12)

Atklāta atkalizmantošanas politika Komisijā sekmēs jaunas saimnieciskās darbības, veicinās plašāku Savienības informācijas izmantošanu un izplatīšanu, uzlabos Eiropas iestāžu tēlu to darbības atklātuma un pārredzamības ziņā un novērsīs nevajadzīgu administratīvo apgrūtinājumu informācijas izmantotājiem un Komisijas dienestiem. 2012. gadā Komisija kopā ar citām Savienības iestādēm un galvenajām aģentūrām plāno izpētīt, cik lielā mērā tās varētu pieņemt pašas savus noteikumus attiecībā uz atkalizmantošanu.

(13)

Šis lēmums būtu jāīsteno un jāpiemēro, pilnībā ievērojot principus, kas attiecas uz personas datu aizsardzību atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. gada 18. decembra Regulai (EK) Nr. 45/2001 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Kopienas iestādēs un struktūrās un par šādu datu brīvu apriti. (5)

(14)

Šis lēmums neattiecas uz dokumentiem, kuru atkalizmantošanu Komisija nevar atļaut, piemēram, ievērojot trešās puses intelektuālā īpašuma tiesības, vai arī tad, ja dokumenti ir saņemti no citām iestādēm,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Priekšmets

Ar šo lēmumu nosaka nosacījumus Komisijas rīcībā vai tās uzdevumā Eiropas Savienības Publikāciju biroja (Publikāciju biroja) rīcībā esošo dokumentu atkalizmantošanai, lai veicinātu plašāku informācijas atkalizmantošanu, uzlabotu Komisijas tēlu attiecībā uz tās darbības atklātumu un novērstu nevajadzīgu administratīvo apgrūtinājumu atkalizmantotājiem un Komisijas dienestiem.

2. pants

Darbības joma

1.   Šis lēmums attiecas uz publiskiem dokumentiem, ko izstrādājusi Komisija vai arī – tās uzdevumā – publiskās un privātās struktūras:

a)

kurus publikāciju veidā, tīmekļa vietnēs vai ar informācijas izplatīšanas līdzekļu palīdzību atklātībai zināmus darījusi Komisija vai Publikāciju birojs tās uzdevumā; vai arī

b)

uz dokumentiem, kas nav publicēti saimniecisku vai cita veida praktisku iemeslu dēļ, piemēram, pētījumiem, ziņojumiem un citu informāciju.

2.   Šo lēmumu nepiemēro:

a)

programmatūrai vai dokumentiem, uz ko attiecas rūpnieciskā īpašuma tiesības, piemēram, patentiem, preču zīmēm, reģistrētiem dizainparaugiem, logo un nosaukumiem;

b)

dokumentiem, kuru atkalizmantošanu Komisija nevar atļaut, ievērojot trešās puses intelektuālā īpašuma tiesības;

c)

dokumentiem, kuri saskaņā ar Regulā (EK) Nr. 1049/2001 izklāstītajiem noteikumiem nav pieejami vai ir pieejami trešajai pusei, tikai piemērojot īpašus noteikumus, kas nosaka privileģētu piekļuvi;

d)

konfidenciāliem datiem, kā definēts Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 223/2009 (6);

e)

dokumentiem, kas ir tādu pētniecības projektu rezultāts, ko pašlaik veic Komisijas dienestu darbinieki, un kas vēl nav publicēti vai publiskoti datubāzē, un kuru atkalizmantošana ietekmētu provizorisko pētniecības rezultātu validāciju vai kuru atkalizmantošana varētu būt iemesls atteikt reģistrēt industriālā īpašuma tiesību reģistrāciju Komisijas labā.

3.   Šis lēmums neskar un nekādi neietekmē Regulu (EK) Nr. 1049/2001.

4.   Nekas šajā lēmumā nav uzskatāms par atļauju atkalizmantot dokumentus maldināšanas vai krāpšanas nolūkā. Komisija pieņem piemērotus pasākumus ES interešu un publiskā tēla aizsardzībai saskaņā ar piemērojamajiem noteikumiem.

3. pants

Definīcijas

Šajā lēmumā piemēro šādas definīcijas:

1)

“dokuments” ir:

a)

jebkura satura informācija neatkarīgi no līdzekļiem (rakstīta uz papīra vai saglabāta elektroniskā veidā vai arī kā skaņas, attēla vai audiovizuāls ieraksts);

b)

šādas informācijas jebkāda daļa;

2)

“atkalizmantošana” ir dokumentu izmantošana, ko veic fiziskas vai juridiskas personas komerciāliem vai nekomerciāliem mērķiem, kas nav sākotnējais dokumenta izstrādāšanas mērķis. Dokumentu apmaiņa starp Komisiju un citām publiskā sektora iestādēm, kas izmanto šos dokumentus, vienīgi pildot to publiskos uzdevumus, nav atkalizmantošana;

3)

“personas dati” ir dati, kā definēts Regulas (EK) Nr. 45/2001 2. panta a) apakšpunktā;

4)

“licence” ir atļaujas piešķiršana atkalizmantot dokumentus ar īpašiem nosacījumiem; “atklāta licence” ir atļauja atkalizmantot dokumentus visiem mērķiem, kas minēti šo tiesību turētāja vienpusējā paziņojumā;

5)

“mašīnlasāms” ir digitāls dokuments, kas ir pietiekami strukturēts, lai lietojumprogrammas varētu nepārprotami atpazīt ikvienu atsevišķu fakta konstatējumu un tā iekšējo struktūru;

6)

“strukturēti dati” ir tādā veidā organizēti dati, kas ļauj nepārprotami atpazīt atsevišķus fakta konstatējumus un visas tā sastāvdaļas, piemēram, kā datubāzēs vai izklājlapās;

7)

“portāls” ir vienots piekļuves punkts datiem no vairākām tīmekļa vietnēm. Avoti ģenerē gan datus, gan saistītos metadatus. Portāls automātiski vāc indeksācijai nepieciešamos metadatus un vajadzības gadījumā integrē tos, lai atbalstītu tādas kopējas funkcijas kā meklēšana un saistīšana. Ar mērķi uzlabot sniegumu vai sniegt papildu funkcijas portāls var arī saglabāt kešatmiņā datus no avotiem, kas sniedz atbalstu.

4. pants

Vispārējie principi

Visi dokumenti ir atkalizmantojami:

a)

komerciāliem vai nekomerciāliem mērķiem saskaņā ar 6. pantā minētajiem nosacījumiem;

b)

bez atlīdzības, ievērojot 9. pantā minētos noteikumus;

c)

un neiesniedzot individuālus pieteikumus, izņemot 7. pantā paredzēto noteikumu.

Lēmumu piemēro, pilnībā ievērojot indivīdu aizsardzības noteikumus attiecībā uz personas datu apstrādi un jo īpaši Regulu (EK) Nr. 45/2001.

5. pants

Datu portāls

Komisija izveido datu portālu kā vienotu piekļuves punktu saviem strukturētajiem datiem, lai atvieglotu saistīšanu un atkalizmantošanu komerciāliem un nekomerciāliem nolūkiem.

Komisijas dienesti identificēs un pakāpeniski darīs pieejamus piemērotus datus, kas ir to rīcībā. Datu portāls var sniegt piekļuvi citu Savienības iestāžu, struktūru, biroju un aģentūru datiem pēc to pieprasījuma.

6. pants

Nosacījumi dokumentu atkalizmantošanai

1.   Dokumenti ir padarīti pieejami atkalizmantošanai bez pieteikuma iesniegšanas, ja vien nav norādīts pretēji, un bez ierobežojumiem vai, attiecīgā gadījumā, ar atklātu licenci vai atrunu, kas nosaka atkalizmantošanas nosacījumus, kuros izklāstītas atkalizmantotāju tiesības.

2.   Šie nosacījumi, kas nevajadzīgi neierobežo atkalizmantošanas iespējas, var iekļaut:

a)

atkalizmantotāja pienākumu apliecināt dokumentu avotu;

b)

dokumentu satura sākotnējās nozīmes neizmainīšanu;

c)

to, ka Komisija nav atbildīga par jebkādām dokumentu atkalizmantošanas sekām.

Ja nepieciešams piemērot citus nosacījumus kādai īpašai dokumentu kategorijai, notiek apspriešanās ar 12. pantā minēto starpdienestu grupu.

7. pants

Individuāli pieteikumi dokumentu atkalizmantošanai

1.   Ja atkalizmantošanai ir nepieciešams individuāls pieteikums, Komisijas dienesti to skaidri norāda attiecīgā dokumentā vai piezīmē, kas uz to attiecas, un dara zināmu adresi, kurā šis pieteikums jāiesniedz.

2.   Individuālus pieteikumus atkalizmantošanai nekavējoties izskata attiecīgie Komisijas dienesti. Pieteikuma iesniedzējam nosūta saņemšanas apstiprinājumu. 15 darba dienu laikā pēc pieteikuma reģistrēšanas Komisijas dienests vai Publikāciju birojs vai nu atļauj atkalizmantot pieprasīto dokumentu un attiecīgā gadījumā izsniedz tā kopiju, vai arī rakstveida atbildē informē par pilnīgu vai daļēju atteikumu, norādot iemeslus.

3.   Ja atkalizmantošanas pieteikums attiecas uz ļoti apjomīgu dokumentu vai ļoti lielu dokumentu skaitu vai ja pieteikumu ir nepieciešams tulkot, 2. punktā paredzēto termiņu var pagarināt par 15 darba dienām ar nosacījumu, ka pieteikuma iesniedzējs ir iepriekš informēts un saņēmis sīkus paskaidrojumus par pagarināšanas iemesliem.

4.   Ja dokumenta atkalizmantošanas pieteikums tiek noraidīts, Komisijas dienests vai Publikāciju birojs informē pieteikuma iesniedzēju par tiesībām iesniegt prasību Eiropas Savienības Tiesā vai sūdzību Eiropas ombudam atbilstoši attiecīgi Līguma par Eiropas Savienības darbību 263. un 228. pantā paredzētajiem nosacījumiem.

5.   Ja atteikums ir pamatots ar 2. panta 2. punkta b) apakšpunktu, atbildē pieteikuma iesniedzējam iekļauj norādi uz fizisko vai juridisko personu – tiesību īpašnieku, ja tas ir zināms, vai arī licenciāru, no kura Komisija ir ieguvusi attiecīgo materiālu, ja tas ir zināms.

8. pants

Atkalizmantošanai pieejamo dokumentu formāti

1.   Ja tas ir iespējams un ir lietderīgi, dokumentus dara pieejamus jebkādā iepriekš esošā formātā vai valodā, izmantojot mašīnlasāmu formātu.

2.   Tas neietver pienākumu radīt, pielāgot vai atjaunināt dokumentus, lai izpildītu pieteikuma prasības, ne arī izsniegt dokumentu izrakstus, ja tas būtu saistīts ar nesamērīgām pūlēm, kas pārsniedz vienkāršas darbības robežas.

3.   Šis lēmums nerada pienākumu Komisijai tulkot pieprasītos dokumentus citās oficiālajās valodās, nekā tie jau ir pieejami pieteikuma iesniegšanas brīdī.

4.   Komisijai vai Publikāciju birojam nevar pieprasīt turpināt izgatavot noteikta veida dokumentus vai uzglabāt tos noteiktā formātā, lai fiziskas vai juridiskas personas tos varētu atkalizmantot.

9. pants

Samaksas noteikumi

1.   Faktiski dokumentu atkalizmantošana ir bez maksas.

2.   Īpašos gadījumos var pieprasīt segt robežizmaksas, kas radušās saistībā ar dokumentu pavairošanu un izplatīšanu.

3.   Ja Komisija nolemj veikt dokumenta pielāgošanu, lai tas atbilstu konkrēta pieteikuma prasībām, pieteikuma iesniedzējam var pieprasīt segt ar pielāgošanu saistītās izmaksas. Izvērtējot nepieciešamību pieprasīt segt šādas izmaksas, ņem vērā pielāgošanai veltāmās pūles, kā arī iespējamo labumu, ko atkalizmantošana var sniegt Savienībai, piemēram, attiecībā uz informācijas izplatīšanu par Savienības darbībām vai uzlabojot iestādes tēlu sabiedrībā.

10. pants

Pārredzamība

1.   Jebkurus piemērojamus nosacījumus un standarta maksas par atkalizmantošanai pieejamiem dokumentiem nosaka iepriekš un publicē, izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus, ja tas ir iespējams un ir lietderīgi.

2.   Dokumentu meklēšana tiek atvieglota, veicot praktiskus pasākumus, piemēram, darot zināmus galveno atkalizmantošanai pieejamo dokumentu sarakstus.

11. pants

Nediskriminācija un ekskluzīvas tiesības

1.   Visi piemērojamie dokumentu atkalizmantošanas nosacījumi ir nediskriminējoši attiecībā uz salīdzināmām atkalizmantošanas kategorijām.

2.   Dokumentu atkalizmantošana ir pieejama visiem iespējamiem tirgus dalībniekiem. Ekskluzīvas tiesības netiek piešķirtas.

3.   Tomēr, ja ekskluzīvas tiesības ir nepieciešamas, lai sniegtu pakalpojumu sabiedrības interesēs, šādu tiesību piešķiršanas iemesla pamatotību regulāri pārskata, un jebkurā gadījumā to pārskata reizi trijos gados. Jebkuras ekskluzīvas vienošanās ir pārredzamas, un tās dara zināmas atklātībai.

4.   Ekskluzīvas tiesības ierobežotam laikposmam var piešķirt zinātnisku un augstskolu žurnālu izdevējiem attiecībā uz tādiem rakstiem, kuru pamatā ir Komisijas ierēdņu darbs.

12. pants

Starpdienestu grupa

1.   Par šo lēmumu atbildīgā ģenerāldirektora vai viņa pārstāvja vadībā izveido starpdienestu darba grupu. Grupas sastāvā ir ģenerāldirektorātu un dienestu pārstāvji. Grupa apspriež kopīgi risināmus jautājumus un izstrādā ziņojumu par lēmuma īstenošanu ik pēc 12 mēnešiem.

2.   Koordinācijas komiteja, kuru vada Publikāciju birojs un kuras sastāvā ir pārstāvji no Ģenerālsekretariāta, Komunikācijas ģenerāldirektorāta, Informācijas sabiedrības un plašsaziņas līdzekļu ģenerāldirektorāta, Informātikas ģenerāldirektorāta un vairākiem ģenerāldirektorātiem, kas pārstāv datu sniedzējus, pārrauga projektu, kura rezultāts būs datu portāla izveide. Citas iestādes var tikt uzaicinātas piedalīties komitejas darbā vēlāk.

3.   Lēmuma 6. pantā minētās atklātās licences termiņus nosaka līgumā, ko noslēdz ģenerāldirektori, kuri ir atbildīgi par šo lēmumu un lēmumu, kas attiecas uz intelektuālā īpašuma tiesībām Komisijā administratīvu izpildi, pēc 1. punktā minētās starpdienestu grupas apspriešanās.

13. pants

Pārskatīšana

Šo lēmumu pārskata trīs gadus pēc tam, kad tas ir stājies spēkā.

14. pants

Atcelšana

Lēmumu 2006/291/EK, Euratom atceļ.

Briselē, 2011. gada 12. decembrī

Komisijas vārdā

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  COM(2010) 245.

(2)  OV L 145, 31.5.2001., 43. lpp.

(3)  OV L 345, 31.12.2003., 90. lpp.

(4)  OV L 107, 20.4.2006., 38. lpp.

(5)  OV L 8, 12.1.2001., 1. lpp.

(6)  OV L 87, 31.3.2009., 164. lpp.


Top