EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011D0833

2011/833/UE: Decizia Comisiei din 12 decembrie 2011 privind reutilizarea documentelor Comisiei

OJ L 330, 14.12.2011, p. 39–42 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 16 Volume 003 P. 229 - 232

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/833/oj

14.12.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 330/39


DECIZIA COMISIEI

din 12 decembrie 2011

privind reutilizarea documentelor Comisiei

(2011/833/UE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 249,

întrucât:

(1)

Europa 2020 oferă o imagine de ansamblu a economiei sociale de piață a Europei pentru secolul al XXI-lea. Una dintre temele prioritare în acest context este „Creștere inteligentă: dezvoltarea unei economii bazate pe cunoaștere și inovare”.

(2)

Noile tehnologii ale informațiilor și comunicațiilor au creat posibilități fără precedent de agregare și combinare a conținutului provenind din diferite surse.

(3)

Informațiile din sectorul public reprezintă o importantă sursă de creștere potențială a serviciilor online inovatoare prin intermediul unor produse și servicii cu valoare adăugată. Guvernele pot stimula piețele de conținut prin punerea la dispoziție a unor informații din sectorul public în baza unor criterii de transparență, eficacitate și nediscriminare. Din acest motiv, Agenda digitală pentru Europa (1) a identificat reutilizarea informațiilor din sectorul public ca fiind unul dintre principalele domenii de acțiune.

(4)

Comisia și celelalte instituții dețin ele însele numeroase documente de toate tipurile, care pot fi reutilizate în cadrul produselor și serviciilor informaționale cu valoare adăugată și care sunt în măsură să furnizeze o sursă de conținut util pentru societăți și cetățeni deopotrivă.

(5)

Dreptul de a avea acces la documentele Comisiei este reglementat de Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 30 mai 2001 privind accesul public la documentele Parlamentului European, ale Consiliului și ale Comisiei (2).

(6)

Directiva 2003/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului (3) stabilește norme minime privind reutilizarea informațiilor din sectorul public în întreaga Uniune Europeană. În considerentele sale, directiva încurajează statele membre să meargă dincolo de aceste norme minime și să adopte politici deschise în materie de date, permițând o utilizare vastă a documentelor deținute de organismele aparținând sectorului public.

(7)

Comisia a dat un exemplu administrațiilor publice în ceea ce privește accesul online gratuit la statisticile, la publicațiile și la întregul corpus legislativ al Uniunii. Aceasta constituie o bază adecvată pentru realizarea de progrese suplimentare în ceea ce privește asigurarea disponibilității și a potențialului de reutilizare a datelor deținute de o instituție.

(8)

Decizia nr. 2006/291/CE, Euratom a Comisiei din 7 aprilie 2006 privind reutilizarea informațiilor Comisiei (4) stabilește condițiile de reutilizare a documentelor Comisiei.

(9)

Pentru a eficientiza regimul de reutilizare a documentelor Comisiei, normele privind reutilizarea documentelor Comisiei trebuie adaptate cu scopul de a atinge un grad mai ridicat de reutilizare a acestor documente.

(10)

Este necesar să se pună bazele unui portal de date cu rol de punct unic de acces la documentele disponibile pentru reutilizare. În plus, se cuvine ca informațiile în materie de cercetare produse de Centrul Comun de Cercetare să fie incluse în documentele disponibile pentru reutilizare. Trebuie să se adopte o dispoziție care să țină seama de trecerea la formate care pot fi citite automat. O îmbunătățire importantă cu privire la Decizia 2006/291/CE, Euratom constă în punerea la dispoziția generală a documentelor Comisiei în scopul reutilizării, fără a fi necesar să se depună cereri individuale, prin intermediul licențelor deschise de reutilizare sau al unor simple clauze de declinare a răspunderii.

(11)

Prin urmare, Decizia 2006/291/CE, Euratom trebuie înlocuită cu prezenta decizie.

(12)

O politică deschisă de reutilizare la nivelul Comisiei va susține noi activități economice, va conduce la o utilizare de mai mare amploare a informațiilor Uniunii, va consolida imaginea de deschidere și transparență a instituțiilor și va evita încărcarea administrativă inutilă pentru utilizatori și serviciile Comisiei. În 2012, Comisia intenționează să exploreze, împreună cu celelalte instituții și agenții importante din Uniune, în ce măsură acestea și-ar putea adopta propriile norme privind reutilizarea.

(13)

Prezenta decizie trebuie pusă în aplicare în acord deplin cu principiile referitoare la protecția datelor cu caracter personal prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2000 privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile și organele comunitare și privind libera circulație a acestor date (5).

(14)

Prezenta decizie nu trebuie să se aplice documentelor pentru care Comisia nu este în măsură să aprobe reutilizarea, de exemplu ținând seama de drepturile de proprietate intelectuală ale terților sau în cazul în care este vorba de documente primite de la alte instituții,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Obiect

Prezenta decizie determină condițiile de reutilizare a documentelor deținute de Comisie sau, în numele acesteia, de Oficiul pentru Publicații al Uniunii Europene (Oficiul pentru Publicații), cu scopul de a facilita o reutilizare la scară mai largă a informațiilor, consolidând imaginea de deschidere a Comisiei și evitând încărcarea administrativă inutilă pentru reutilizatori și serviciile Comisiei, deopotrivă.

Articolul 2

Domeniul de aplicare

(1)   Prezenta decizie se aplică documentelor publice elaborate de Comisie sau de entități publice și private în numele acesteia:

(a)

care au fost publicate de Comisie sau de Oficiul pentru Publicații în numele acesteia, prin intermediul publicațiilor, al site-urilor web sau al altor instrumente de diseminare; sau

(b)

care nu au fost publicate din motive economice sau din alte rațiuni practice, cum este cazul studiilor, rapoartelor sau al altor tipuri de date.

(2)   Prezenta decizie nu se aplică:

(a)

programelor de calculator sau documentelor reglementate de drepturile de proprietate industrială, precum brevetele, mărcile comerciale, desenele, siglele sau denumirile înregistrate;

(b)

documentelor pentru care Comisia nu este în măsură să aprobe reutilizarea, ținând cont de drepturile de proprietate intelectuală ale terților;

(c)

documentelor care, în conformitate cu normele stabilite în Regulamentul (CE) nr. 1049/2001, nu sunt accesibile sau sunt accesibile numai unei părți în baza unor norme specifice care reglementează accesul privilegiat;

(d)

datelor confidențiale, astfel cum sunt definite în Regulamentul (CE) nr. 223/2009 al Parlamentului European și al Consiliului (6);

(e)

documentelor elaborate ca urmare a unor proiecte de cercetare în curs desfășurate de personalul Comisiei, care nu sunt publicate sau care nu se regăsesc într-o bază de date publicată, și a căror reutilizare ar interfera cu validarea rezultatelor provizorii ale cercetărilor sau în cazul în care reutilizarea ar constitui un motiv de a refuza înregistrarea drepturilor de proprietate industrială în favoarea Comisiei.

(3)   Prezenta decizie nu aduce atingere și nu afectează în niciun fel Regulamentul (CE) nr. 1049/2001.

(4)   Nicio dispoziție din prezenta decizie nu autorizează reutilizarea documentelor într-o manieră menită să inducă în eroare sau să provoace fraudă. Comisia trebuie să ia măsurile adecvate pentru a proteja interesele și imaginea publică a UE în conformitate cu normele aplicabile.

Articolul 3

Definiții

În sensul prezentei decizii, se aplică următoarele definiții:

1.

„document” înseamnă:

(a)

orice conținut, indiferent de suportul pe care se află (pe hârtie, în format electronic sau sub formă de înregistrare audio, video sau audiovideo);

(b)

oricare parte a unui astfel de conținut;

2.

„reutilizare” înseamnă utilizarea documentelor de către persoane fizice sau juridice, în scopuri comerciale sau necomerciale, altele decât scopul inițial pentru care au fost elaborate documentele. Schimbul de documente între Comisie și alte organisme aparținând sectorului public, care utilizează aceste documente numai în scopul îndeplinirii misiunii lor publice, nu constituie reutilizare;

3.

„date cu caracter personal” înseamnă datele definite la articolul 2 litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 45/2001;

4.

„licență” înseamnă acordarea permisiunii de reutilizare a documentelor în condiții specifice; „licență deschisă” înseamnă o licență care permite reutilizarea documentelor pentru toate utilizările specificate într-o declarație unilaterală de către titularul de drepturi;

5.

„care poate fi citit automat” înseamnă că documentele digitale sunt suficient de structurate astfel încât aplicațiile software să poată identifica în mod fiabil declarațiile factuale individuale și structura lor internă;

6.

„date structurate” înseamnă date organizate într-un mod care permite identificarea corectă a declarațiilor factuale individuale și a tuturor componentelor lor, astfel cum se exemplifică în bazele de date și în tabele;

7.

„portal” se referă la un singur punct de acces la date din diverse surse web. Sursele generează atât datele, cât și metadatele aferente. Metadatele necesare pentru indexare sunt colectate de portal în mod automat și sunt integrate, atât cât este necesar pentru susținerea funcționalităților comune, precum funcționalitatea de căutare și de corelare. De asemenea, portalul poate conține în memoria cache o serie de date provenind din surse puse la dispoziție cu scopul de a îmbunătăți performanța sau de a furniza funcționalități suplimentare.

Articolul 4

Principiu general

Toate documentele sunt disponibile în vederea reutilizării:

(a)

în scopuri comerciale sau necomerciale, în temeiul condițiilor prevăzute la articolul 6;

(b)

gratuite, în conformitate cu dispozițiile prevăzute la articolul 9;

(c)

și fără a fi necesar să se introducă o cerere individuală, cu excepția unor dispoziții contrare prevăzute la articolul 7.

Prezenta decizie este pusă în aplicare ținând seama pe deplin de normele de protecție a persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și, în special, de Regulamentul (CE) nr. 45/2001.

Articolul 5

Portal de date

Comisia creează un portal de date cu rol de punct unic de acces la propriile date structurate, astfel încât să faciliteze corelarea și reutilizarea în scopuri atât comerciale, cât și necomerciale.

Serviciile Comisiei vor identifica și vor pune progresiv la dispoziție datele adecvate pe care le dețin. Portalul de date poate acorda accesul la datele altor instituții, organisme, oficii și agenții ale Uniunii, la cererea acestora.

Articolul 6

Condiții de reutilizare a documentelor

(1)   Documentele sunt puse la dispoziție în vederea reutilizării fără a se face o solicitare în acest sens, cu excepția unor dispoziții contrare, și fără restricții sau, după caz, în temeiul unei licențe deschise sau a unei clauze de declinare a răspunderii care stabilește condițiile privind drepturile reutilizatorilor.

(2)   Printre aceste condiții, care nu limitează neapărat posibilitățile de reutilizare, se pot număra următoarele:

(a)

obligația reutilizatorului de a recunoaște sursa documentelor;

(b)

obligația de a nu denatura sensul inițial sau mesajul documentelor;

(c)

scutirea Comisiei de răspunderea pentru consecințele care decurg din procesul de reutilizare.

În cazul în care este necesar să se aplice alte condiții unei anumite categorii de documente, se va consulta grupul interservicii menționat la articolul 12.

Articolul 7

Cereri individuale de reutilizare a documentelor

(1)   În cazul în care este necesară o cerere individuală de reutilizare, serviciile Comisiei trebuie să precizeze acest fapt în mod clar în documentul relevant sau în comunicarea care face referire la acesta și să indice o adresă la care cererea urmează a fi prezentată.

(2)   Cererile individuale de reutilizare se soluționează cu promptitudine de serviciul competent al Comisiei. Solicitantului trebuie să i se trimită o confirmare de primire. În termen de 15 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii, serviciul Comisiei sau Oficiul pentru Publicații fie permite reutilizarea documentului solicitat și, după caz, furnizează o copie a documentului, fie refuză cererea în totalitate sau parțial printr-un răspuns scris, precizând motivele respective.

(3)   În cazul în care cererea de reutilizare a unui document vizează un document foarte lung, un număr foarte mare de documente sau dacă cererea trebuie tradusă, termenul limită prevăzut la alineatul (2) poate fi prelungit cu 15 zile lucrătoare, cu condiția ca solicitantul să fie anunțat în prealabil și să i se ofere motive detaliate în acest sens.

(4)   În cazul în care o cerere de reutilizare a unui document este refuzată, serviciul Comisiei sau Oficiul pentru Publicații informează solicitantul cu privire la dreptul acestuia de a sesiza Curtea de Justiție a Uniunii Europene sau de a înainta o plângere Ombudsmanului European, în condițiile prevăzute la articolele 263 și, respectiv, 228 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.

(5)   În cazul în care un refuz se bazează pe articolul 2 alineatul (2) litera (b) din prezenta decizie, răspunsul către solicitant trebuie să conțină o trimitere la persoana fizică sau juridică titulară de drepturi, atunci când aceasta este cunoscută, ori, în mod alternativ, la licențiatorul de la care Comisia a obținut materialul relevant, în cazul în care acesta este cunoscut.

Articolul 8

Formate pentru documentele disponibile pentru reutilizare

(1)   Documentele sunt puse la dispoziție în orice format sau versiune lingvistică existentă, într-un format care poate fi citit automat, în cazul în care acest lucru este posibil și oportun.

(2)   Aceasta nu implică nicio obligație de creare, adaptare sau actualizare a documentelor pentru a se conforma cererii și nicio obligație de a furniza extrase din documente în situația în care aceasta ar presupune eforturi disproporționate, care merg dincolo de o simplă operațiune.

(3)   Prezenta decizie nu creează Comisiei nicio obligație de a traduce documentele solicitate într-o altă versiune lingvistică decât cele deja disponibile la momentul depunerii cererii.

(4)   Comisiei sau Oficiului pentru Publicații nu i se poate solicita să continue elaborarea anumitor tipuri de documente sau să le păstreze într-un format anume în vederea reutilizării unor astfel de documente de către o persoană fizică sau juridică.

Articolul 9

Norme privind tarifele

(1)   Reutilizarea documentelor este, în principiu, gratuită.

(2)   În cazuri excepționale, costurile marginale suportate pentru reproducerea și diseminarea documentelor pot fi recuperate.

(3)   În situația în care Comisia decide adaptarea unui document pentru a răspunde unei anumite cereri, costurile de adaptare necesare pot fi recuperate de la solicitant. Evaluarea necesității de a recupera aceste costuri trebuie să țină seama de eforturile necesare pentru adaptare, precum și de potențialele avantaje pe care reutilizarea le-ar aduce Uniunii, de exemplu, în ceea ce privește diseminarea informațiilor privind funcționarea Uniunii sau în ceea ce privește consolidarea imaginii publice a instituției.

Articolul 10

Transparență

(1)   Toate condițiile și tarifele standard aplicabile în cazul documentelor disponibile pentru reutilizare se stabilesc în prealabil și se publică, prin mijloace electronice, atunci când este posibil și oportun.

(2)   Căutarea documentelor este facilitată prin măsuri practice, precum liste de indexare a principalelor documente disponibile pentru reutilizare.

Articolul 11

Nediscriminarea și drepturile exclusive

(1)   Toate condițiile aplicabile în materie de reutilizare a documentelor sunt nediscriminatorii pentru categorii comparabile de reutilizare.

(2)   Reutilizarea documentelor trebuie să fie deschisă tuturor potențialilor participanți de pe piață. Nu se acordă drepturi exclusive.

(3)   Cu toate acestea, în cazul în care este necesar un drept de exclusivitate pentru furnizarea unui serviciu în interes public, valabilitatea motivelor pentru acordarea unui astfel de drept exclusiv face obiectul unei revizuiri regulate și, în orice caz, este revizuită după trei ani. Orice acord exclusiv este transparent și este făcut public.

(4)   Editorilor revistelor științifice și academice le pot fi acordate drepturi exclusive pentru o perioadă limitată pentru articolele bazate pe activitatea funcționarilor Comisiei.

Articolul 12

Grupul interservicii

(1)   Se instituie un grup interservicii, prezidat de directorul general responsabil cu prezenta decizie sau de reprezentantul acestuia. Acesta este compus din reprezentanți ai direcțiilor generale și ai serviciilor. Grupul interservicii discută aspecte de interes comun și întocmește, la fiecare 12 luni, un raport cu privire la punerea în aplicare a deciziei.

(2)   Un comitet director prezidat de Oficiul pentru Publicații și alcătuit din Secretariatul General, Direcția Generală Comunicare, Direcția Generală Societatea Informațională și Media, Direcția Generală Informatică și o serie de direcții generale reprezentând furnizorii de date va monitoriza proiectul care va duce la implementarea portalului de date. Alte instituții pot fi invitate să participe la lucrările comitetului într-o etapă ulterioară.

(3)   Condițiile licenței deschise menționate la articolul 6 sunt definiți de comun acord, după consultarea grupului interservicii menționat la alineatul (1), de către directorul general responsabil cu prezenta decizie și de către directorul general responsabil cu executarea administrativă a deciziilor legate de drepturile de proprietate intelectuală aplicabile în cadrul Comisiei.

Articolul 13

Reexaminare

Prezenta decizie se reexaminează la trei ani de la intrarea în vigoare.

Articolul 14

Abrogare

Decizia 2006/291/CE, Euratom se abrogă.

Adoptată la Bruxelles, 12 decembrie 2011.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  COM(2010) 245.

(2)  JO L 145, 31.5.2001, p. 43.

(3)  JO L 345, 31.12.2003, p. 90.

(4)  JO L 107, 20.4.2006, p. 38.

(5)  JO L 8, 12.1.2001, p. 1.

(6)  JO L 87, 31.3.2009, p. 164.


Top