EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011D0833

2011/833/EU: Odluka Komisije od 12. prosinca 2011. o ponovnoj uporabi dokumenata Komisije

OJ L 330, 14.12.2011, p. 39–42 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 16 Volume 003 P. 229 - 232

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/833/oj

16/Sv. 003

HR

Službeni list Europske unije

229


32011D0833


L 330/39

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

12.12.2011.


ODLUKA KOMISIJE

od 12. prosinca 2011.

o ponovnoj uporabi dokumenata Komisije

(2011/833/EU)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 249.,

budući da:

(1)

Strategija Europa 2020 donosi viziju europske socijalne tržišne ekonomije za 21. stoljeće. Jedno od područja prioriteta u tom kontekstu je „Pametan rast: razvoj gospodarstva utemeljenog na znanju i inovacijama”.

(2)

Nove informacijske i komunikacijske tehnologije stvorile su dosad nezabilježene mogućnosti za kombiniranje i povezivanje sadržaja iz različitih izvora.

(3)

Informacije javnog sektora kroz proizvode i usluge s dodanom vrijednošću predstavljaju važan izvor potencijalnog rasta inovativnih internetskih usluga. Vlade mogu poticati tržišta sadržaja tako da omogućavaju pristup informacijama javnog sektora pod transparentnim, učinkovitim i nediskriminirajućim uvjetima. Stoga Digitalni plan za Europu (1) kao jedno od ključnih područja djelovanja ističe ponovnu uporabu informacija javnog sektora.

(4)

Sama Komisija i druge institucije posjeduju brojne dokumente svih vrsta koji bi se mogli ponovno rabiti u informacijskim proizvodima i uslugama s dodanom vrijednošću i koji bi mogli osigurati korisne izvore sadržaja za poduzeća i građane.

(5)

Pravo pristupa dokumentima Komisije uređeno je Uredbom (EZ) br. 1049/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 2001. o javnom pristupu dokumentima Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije (2).

(6)

Direktivom 2003/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (3) utvrđena su minimalna pravila za ponovnu uporabu informacija javnog sektora u cijeloj Europskoj uniji. U uvodnim izjavama Direktive države članice potiče se da učine i više od minimalnih pravila i usvoje politike otvorenih podataka, čime bi omogućile široku uporabu dokumenata koji su u vlasništvu tijela javnoga sektora.

(7)

Komisija je omogućila slobodan pristup statistikama, publikacijama i cjelokupnoj zbirci zakonodavstva Unije na internetu te je na taj način dala primjer javnim upravama. To je dobra osnova za ostvarivanje daljnjeg napretka u osiguravanju dostupnosti i ponovne uporabe podataka koji se nalaze u posjedu institucije.

(8)

Odluka Komisije 2006/291/EZ, Euratom od 7. travnja 2006. o ponovnoj uporabi informacija Komisije (4) utvrđuje uvjete za ponovnu uporabu dokumenata Komisije.

(9)

Kako bi sustav ponovne uporabe dokumenata Komisije bio učinkovitiji, potrebno je prilagoditi pravila o ponovnoj uporabi dokumenata Komisije radi postizanja šire ponovne uporabe takvih dokumenata.

(10)

Podatkovni portal treba uspostaviti kao jedinstvenu točku pristupa dokumentima koji su na raspolaganju za ponovnu uporabu. Osim toga, prikladno je u dokumente koji su na raspolaganju za ponovnu uporabu uključiti informacije o istraživanjima Zajedničkog istraživačkog centra. Treba donijeti odredbu tako da se u obzir uzme razvoj u smjeru strojno čitljivih formata. Značajno poboljšanje u odnosu na Odluku 2006/291/EZ, Euratom je u tome što su dokumenti Komisije postali u načelu dostupni za ponovnu uporabu na temelju otvorenih licencija za ponovnu uporabu ili jednostavnih izjava o odricanju odgovornosti i bez potrebe za podnošenjem pojedinačnih zahtjeva.

(11)

Odluku 2006/291/EZ, Euratom treba stoga zamijeniti ovom Odlukom.

(12)

Kroz otvorenu politiku Komisije u vezi s ponovnom uporabom poduprijet će se nove gospodarske djelatnosti, doći će do šire uporabe i širenja informacija Unije, poboljšat će se slika otvorenosti i transparentnosti institucija te izbjeći nepotrebni administrativni teret korisnicima i službama Komisije. 2012. godine Komisija namjerava s drugim institucijama Unije i ključnim agencijama istražiti u kojoj bi mjeri one mogle prilagoditi svoja vlastita pravila o ponovnoj uporabi.

(13)

Ovu Odluku treba provoditi i primjenjivati u potpunoj sukladnosti s načelima koja se odnose na zaštitu osobnih podataka u skladu s Uredbom (EZ) 45/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2000. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama i tijelima Zajednice i o slobodnom protoku takvih podataka (5).

(14)

Ova se Odluka ne treba primjenjivati na dokumente čiju ponovnu uporabu Komisija ne može osigurati, npr. zbog prava trećih strana na intelektualno vlasništvo ili ako su dokumenti zaprimljeni od drugih institucija,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Predmet

Ovom se Odlukom utvrđuju uvjeti za ponovnu uporabu dokumenata koji su u vlasništvu Komisije ili koje u ime Komisije čuva Ured za publikacije Europske unije (Ured za publikacije) kako bi se olakšala široka ponovna uporaba informacija i na taj način poboljšao dojam otvorenosti Komisije te izbjegao nepotreban administrativni teret za ponovne korisnike i službe Komisije.

Članak 2.

Područje primjene

1.   Ova se Odluka primjenjuje na javne dokumente koje je sastavila Komisija ili javni i privatni subjekti u njezino ime i:

(a)

koje je objavila Komisija ili Ured za publikacije u njezino ime kroz publikacije, internetske stranice ili druge alate za diseminaciju; ili

(b)

koji nisu objavljeni iz gospodarskih ili drugih praktičnih razloga, kao što su studije, izvješća i ostali podaci.

2.   Ova se Odluka ne primjenjuje na:

(a)

softver ili dokumente koji su obuhvaćeni pravima industrijskog vlasništva, kao što su patenti, žigovi, registrirani dizajn, logotipi i nazivi;

(b)

dokumente čiju ponovnu uporabu Komisija ne može dopustiti zbog prava intelektualnog vlasništva trećih strana;

(c)

dokumente koji na temelju pravila utvrđenih Uredbom br. 1049/2001 nisu dostupni ili su trećoj strani dostupni samo u skladu s posebnim pravilima kojima je uređen povlašteni pristup dokumentima;

(d)

povjerljive podatke, kako je utvrđeno Uredbom br. 223/2009 Europskog parlamenta i Vijeća (6);

(e)

dokumente koji proizlaze iz tekućih istraživačkih projekata koje provodi osoblje Komisije, koji nisu objavljeni ili dostupni u objavljenoj bazi podataka i čija bi ponovna uporaba utjecala na vrednovanje privremenih rezultata istraživanja ili ako bi ponovna uporaba predstavljala razlog za odbijanje registracije prava industrijskog vlasništva u korist Komisije.

3.   Ova Odluka ne dovodi u pitanje Uredbu (EZ) br. 1049/2001 i nema nikakvog utjecaja na nju.

4.   Nijedna odredba ove Odluke ne dopušta ponovnu uporabu dokumenata u svrhu obmane ili prijevare. Komisija poduzima odgovarajuće mjere za zaštitu interesa i javnog dojma EU-a u javnosti u skladu s važećim pravilima.

Članak 3.

Definicije

Za potrebe ove Odluke primjenjuju se sljedeće definicije:

1.

„dokument” znači:

(a)

bilo koji sadržaj bez obzira na medij (napisan na papiru ili pohranjen u elektroničkom obliku ili kao zvučni, vizualni ili audiovizualni zapis);

(b)

bilo koji dio takvog sadržaja;

2.

„ponovna uporaba” znači uporaba dokumenata kod koje se osobe i pravni subjekti koriste dokumentima u komercijalne i nekomercijalne svrhe različite od one za koju su dokumenti prvobitno izrađeni. Razmjena dokumenata između Komisije i drugih tijela javnog sektora koja te dokumente koriste samo u svrhu ispunjavanja svojih javnih zadataka ne predstavlja ponovnu uporabu;

3.

„osobni podaci” znači podaci kako su utvrđeni u članku 2. točki (a) Uredbe (EZ) br. 45/2001;

4.

„licencija” znači davanje dopuštenja za ponovnu uporabu dokumenata pod određenim uvjetima. „Otvorena licencija” znači licencija prema kojoj nositelj prava u jednostranoj izjavi dopušta ponovnu uporabu dokumenata za sve navedene uporabe;

5.

„strojno čitljiv” znači da su digitalni dokumenti dovoljno strukturirani za programske aplikacije tako da one mogu pouzdano identificirati pojedinačne obavijesti o utvrđenom činjeničnom stanju i njihovo unutarnje ustrojstvo;

6.

„strukturirani podaci” su podaci organizirani na način koji omogućava pouzdanu identifikaciju pojedinačnih obavijesti o utvrđenom činjeničnom stanju i svih njihovih sastavnih dijelova, npr. u bazama podataka i tabličnim kalkulatorima;

7.

„portal” se odnosi na jedinstvenu točku pristupa podacima iz različitih internetskih izvora. Izvori generiraju i podatke i odnosne metapodatke. Metapodaci potrebni za indeksiranje automatski se sakupljaju s portala i integriraju do one mjere koja je potrebna za podršku općih funkcionalnosti kao što su pretraživanje i povezivanje. Portal također može privremeno pohraniti podatke iz izvora kako bi se poboljšala učinkovitost ili omogućile dodatne funkcionalnosti.

Članak 4.

Opće načelo

Svi dokumenti dostupni su za ponovnu uporabu:

(a)

u komercijalne ili nekomercijalne svrhe prema uvjetima iz članka 6.;

(b)

bez naknade u skladu s odredbama iz članka 9.; i

(c)

bez potrebe za podnošenjem pojedinačnih zahtjeva, osim ako nije drukčije predviđeno člankom 7.

Ova se Odluka provodi uz potpuno poštivanje pravila o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka, a posebno Uredbe (EZ) br. 45/2001.

Članak 5.

Podatkovni portal

Komisija uspostavlja podatkovni portal kao jedinstvenu točku pristupa svojim strukturiranim podacima kako bi se olakšalo povezivanje i ponovna uporaba u komercijalne ili nekomercijalne svrhe.

Službe Komisije identificirat će i postupno osigurati pristup odgovarajućim podacima koji se nalaze u njihovu vlasništvu. Podatkovni portal može omogućiti pristup podacima drugih institucija, tijela, ureda i agencija Unije na njihov zahtjev.

Članak 6.

Uvjeti za ponovnu uporabu dokumenata

1.   Dokumenti su dostupni za ponovnu uporabu bez podnošenja zahtjeva i bez ograničenja, osim ako nije drukčije utvrđeno, ili, prema potrebi, na temelju otvorene licencije ili jednostavne izjave o odricanju odgovornosti kojima su utvrđeni uvjeti i prava ponovnih korisnika.

2.   Ti uvjeti koji nužno ne ograničavaju mogućnosti ponovne uporabe mogu uključivati sljedeće:

(a)

obvezu ponovnog korisnika da navede izvor dokumenata;

(b)

obvezu o nenarušavanju izvornog značenja ili poruke dokumenata;

(c)

isključenje odgovornosti Komisije za bilo koju posljedicu koja nastaje iz ponovne uporabe.

Ako je za određenu vrstu dokumenata nužno primijeniti druge uvjete, savjetovat će se s međuresornom skupinom iz članka 12.

Članak 7.

Pojedinačni zahtjevi za ponovnu uporabu dokumenata

1.   Ako je za ponovnu uporabu potrebno podnijeti pojedinačni zahtjev, službe Komisije to jasno naznačavaju u odgovarajućem dokumentu ili obavijesti o tom dokumentu i navode adresu na koju treba poslati zahtjev.

2.   Pojedinačne zahtjeve za ponovnu uporabu dokumenta odmah obrađuju odgovarajuće službe Komisije. Podnositelju zahtjeva šalje se potvrda o primitku. U roku od 15 radnih dana od evidentiranja zahtjeva služba Komisije ili Ured za publikacije ili odobrava ponovnu uporabu traženog dokumenta i, ako je potrebno, osigurava presliku dokumenta ili u pisanom odgovoru navodi razloge za potpuno ili djelomično odbijanje zahtjeva.

3.   Ako se zahtjev za ponovnu uporabu dokumenta odnosi na vrlo dugačak dokument, vrlo veliki broj dokumenata ili ako je zahtjev potrebno prevesti, moguće je rok iz stavka 2. produžiti za 15 radnih dana, pod uvjetom da se o tomu unaprijed obavijesti podnositelj zahtjeva i da se navedu detaljni razlozi za produženje roka.

4.   Ako je zahtjev za ponovnu uporabu dokumenta odbijen, služba Komisije ili Ured za publikacije obavješćuje podnositelja zahtjeva da ima pravo podnijeti tužbu Sudu Europske unije ili predati pritužbu Europskom ombudsmanu pod uvjetima koji su utvrđeni u člancima 263. i 228. Ugovora o funkcioniranju Europske unije.

5.   Ako je zahtjev odbijen na temelju članka 2. stavka 2. točke (b) ove Odluke, odgovor podnositelju zahtjeva uključuje i uputu na fizičku ili pravnu osobu koja je nositelj prava, ako je poznata, ili na davatelja licencije od kojega je Komisija ishodila odgovarajući materijal, ako je poznat.

Članak 8.

Formati dokumenata dostupnih za ponovnu uporabu

1.   Dokumenti su dostupni u bilo kojem postojećem formatu ili jezičnoj inačici, u strojno čitljivom formatu, ako je moguće i primjereno.

2.   To ne znači da postoji obveza izrade, prilagodbe ili ažuriranja dokumenata radi usklađivanja sa zahtjevom, kao ni obveza osiguravanja izvadaka iz dokumenata kada to uključuje nerazmjeran napor koji nadilazi jednostavan postupak.

3.   Ova Odluka ne obvezuje Komisiju na prijevod zatraženih dokumenata na bilo koju službenu jezičnu inačicu osim onih koje su u trenutku podnošenja zahtjeva već dostupne.

4.   Od Komisije ili Ureda za publikacije ne može se na temelju ove Odluke zahtijevati da nastave s izradom određenih vrsta dokumenata ili da ih čuvaju u zadanom formatu kako bi se fizička ili pravna osoba mogla ponovno koristiti takvim dokumentima.

Članak 9.

Pravila o obračunavanju naknade

1.   Ponovna uporaba dokumenata u načelu je besplatna.

2.   U posebnim slučajevima mogu se naplatiti najnužniji troškovi nastali u svrhu reprodukcije ili diseminacije dokumenata.

3.   Ako Komisija odluči prilagoditi dokument kako bi udovoljila posebnom zahtjevu, od podnositelja zahtjeva mogu se naplatiti troškovi nastali zbog prilagodbe. Prilikom procjene potrebe za naplatom takvih troškova u obzir se uzimaju i napori nužni za prilagodbu kao i potencijalne prednosti koje Unija može imati od ponovne uporabe, na primjer u pogledu širenja informacija o funkcioniranju Unije ili u pogledu poboljšanja javnog dojma institucije u javnosti.

Članak 10.

Transparentnost

1.   Svi primjenljivi uvjeti i standardne naknade za dokumente koji su dostupni za ponovnu uporabu moraju se unaprijed utvrditi i objaviti u elektroničkom obliku, ako je moguće i primjereno.

2.   Pretragu dokumenata olakšavaju praktične mjere, kao što su popisi glavnih dokumenata koji su dostupni za ponovnu uporabu.

Članak 11.

Nediskriminacija i isključiva prava

1.   Svi primjenljivi uvjeti za ponovnu uporabu dokumenata nediskriminirajući su za usporedive kategorije ponovne uporabe.

2.   Ponovna uporaba dokumenata otvorena je za sve potencijalne sudionike na tržištu. Ne dodjeljuju se nikakva isključiva prava.

3.   Međutim, ako je za pružanje usluge od javnoga interesa nužno isključivo pravo, valjanost razloga za dodjelu takvog isključivog prava podliježe redovitoj reviziji te se u svakom slučaju ponovno revidira nakon tri godine. Svaki isključivi sporazum mora biti transparentan i javno objavljen.

4.   Isključiva prava mogu se na ograničeno vremensko razdoblje dodijeliti izdavačima znanstvenih časopisa za članke koji se temelje na radu službenika Komisije.

Članak 12.

Međuresorna skupina

1.   Osniva se međuresorna skupina kojom predsjeda glavni direktor glavne uprave odgovoran za ovu Odluku ili njegov predstavnik. Skupinu čine predstavnici glavnih uprava i službi. Ona raspravlja o pitanjima od zajedničkog interesa i svakih 12 mjeseci sastavlja izvješće o provedbi ove Odluke.

2.   Projekt uvođenja podatkovnog portala nadgledat će nadzorni odbor kojim predsjeda Ured za publikacije i koji čine Glavno tajništvo, Glavna uprava za komunikacije, Glavna uprava za informacijsko društvo i medije, Glavna uprava za informatiku i nekoliko glavnih uprava koje zastupaju pružatelje podataka. U kasnijoj je fazi moguće pozvati i druge institucije da se uključe u rad odbora.

3.   Uvjeti za otvorenu licenciju iz članka 6. utvrđuju se u dogovoru s glavnim direktorima glavnih uprava koji su odgovorni za ovu Odluku i za administrativnu provedbu odluka o pravima intelektualnog vlasništva pri Komisiji, nakon savjetovanja međuresorne skupine iz stavka 1.

Članak 13.

Revizija

Ova se Odluka revidira tri godine nakon stupanja na snagu.

Članak 14.

Stavljanje izvan snage

Odluka 2006/291/EZ, Euratom stavlja se izvan snage.

Sastavljeno u Bruxellesu 12. prosinca 2011.

Za Komisiju

Predsjednik

José Manuel BARROSO


(1)  COM(2010) 245.

(2)  SL L 145, 31.5.2001., str. 43.

(3)  SL L 345, 31.12.2003., str. 90.

(4)  SL L 107, 20.4.2006., str. 38.

(5)  SL L 8, 12.1.2001., str. 1.

(6)  SL L 87, 31.3.2009., str. 164.


Top