EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011D0833

2011/833/EU: A Bizottság határozata ( 2011. december 12. ) a bizottsági dokumentumok további felhasználásáról

OJ L 330, 14.12.2011, p. 39–42 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 16 Volume 003 P. 229 - 232

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/833/oj

14.12.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 330/39


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2011. december 12.)

a bizottsági dokumentumok további felhasználásáról

(2011/833/EU)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 249. cikkére,

mivel:

(1)

Az Európa 2020 stratégia a XXI. század európai szociális piacgazdaságának képét festi elénk. Ezzel összefüggésben az egyik prioritás az „intelligens növekedés: tudáson és innováción alapuló gazdaság kialakítása”.

(2)

Az új információs és kommunikációs technológiák példátlan lehetőségeket teremtettek a különböző forrásokból származó tartalmak összegyűjtése és összekapcsolása számára.

(3)

A közszféra információi hozzáadott értékkel rendelkező termékeken és szolgáltatásokon keresztül az innovatív online szolgáltatások potenciális növekedésének fontos eszközei. A kormányok úgy élénkíthetik a tartalomszolgáltatási piacokat, hogy a közszféra információit átlátható, hatékony és megkülönböztetésmentes formában elérhetővé teszik. E célból az európai digitális menetrend (1) a közszféra információinak további felhasználását az egyik legfontosabb cselekvési területként határozta meg.

(4)

Maga a Bizottság és a többi intézmény is számos, különféle típusú dokumentum birtokosa, amelyeket újra fel lehetne használni hozzáadott értékkel rendelkező információs termékekben és szolgáltatásokban, és amelyek hasznos tartalomforrást jelenthetnének a vállalkozások és az állampolgárok számára egyaránt.

(5)

A bizottsági dokumentumokhoz való hozzáférési jogosultságot az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság dokumentumaihoz való nyilvános hozzáférésről szóló, 2001. május 30-i 1049/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (2) szabályozza.

(6)

A 2003/98/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (3) minimumszabályokat állapít meg a közszféra információinak további felhasználásáról az Európai Unióban. Preambulumbekezdéseiben arra ösztönzi a tagállamokat, hogy e minimumszabályokon túllépve olyan nyitott adatpolitikákat fogadjanak el, amelyek lehetővé teszik a közigazgatási szervek birtokában lévő dokumentumok széles körű használatát.

(7)

A Bizottság követendő példával járt elöl a közigazgatási szervek számára, amikor statisztikákat, kiadványokat és az uniós jog teljes anyagát az interneten szabadon hozzáférhetővé tette. Ez az első lépés ahhoz, hogy az intézmény birtokában lévő adatok elérhetőségének és újbóli felhasználhatóságának biztosításában további előrelépés történjen.

(8)

A bizottsági információk újrafelhasználásáról szóló, 2006. április 7-i 2006/291/EK, Euratom bizottsági határozat (4) meghatározza a bizottsági dokumentumok további felhasználásának feltételeit.

(9)

A Bizottság birtokában lévő dokumentumok további felhasználásának hatékonyabbá tétele érdekében a bizottsági dokumentumok további felhasználására vonatkozó szabályokat ki kell igazítani azzal a céllal, hogy biztosítani lehessen az ilyen dokumentumok szélesebb körű további felhasználását.

(10)

Létre kell hozni egy olyan adatportált, amely egységes hozzáférést biztosít a további felhasználás céljából elérhetővé tett dokumentumokhoz. Ezenkívül helyénvaló a Közös Kutatóközpont kutatásra vonatkozó információit is hozzáférhetővé tenni a további felhasználás céljából elérhetővé tett dokumentumok között. Rendelkezést kell elfogadni a számítógéppel olvasható formátumok előtérbe helyezésére tekintettel. A 2006/291/EK, Euratom határozat tekintetében jelentős előrelépésnek számítana, ha a bizottsági dokumentumokat szabad további felhasználásra vonatkozó engedélyek vagy egyszerű felelősségi nyilatkozatok révén általánosságban elérhetővé tennék további felhasználás céljából anélkül, hogy azokra egyedi kérelmeket kelljen benyújtani.

(11)

A 2006/291/EK, Euratom határozat helyébe ezért e határozat lép.

(12)

A Bizottságnak a dokumentumok nyílt további felhasználására vonatkozó politikája új gazdasági tevékenységeket támogat, elősegíti az uniós információk szélesebb körű felhasználását és terjedését, erősíti az intézmények nyitottságáról és átláthatóságáról alkotott képet, és elkerülhetővé teszi a felhasználókra és a bizottsági szolgálatokra háruló szükségtelen adminisztratív terheket. 2012-ben a Bizottság, más uniós intézményekkel és ügynökségekkel közösen meg kívánja vizsgálni, hogy milyen mértékben tudnák a további felhasználásra vonatkozó saját szabályaikat kiigazítani.

(13)

Ezt a határozatot, a személyes adatok közösségi intézmények és szervek által történő feldolgozása tekintetében az egyének védelméről, valamint az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 2000. december 18-i 45/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek (5) megfelelően, a személyes adatok védelmére vonatkozó elvekkel teljes összhangban kell végrehajtani és alkalmazni.

(14)

Ez a határozat nem vonatkozik azokra a dokumentumokra, amelyek további felhasználását a Bizottság nem engedélyezheti, például harmadik fél szellemi tulajdonjogára tekintettel, vagy mert az adott dokumentumokat a többi intézménytől kapta,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Tárgy

Ez a határozat meghatározza a Bizottság által vagy nevében az Európai Unió Kiadóhivatala (Kiadóhivatal) által birtokolt dokumentumok további felhasználásának feltételeit azzal a céllal, hogy megkönnyítse az információk szélesebb körű további felhasználását, erősítse a Bizottság nyitottságáról alkotott képet és elkerülje a további felhasználást végzőkre és a Bizottság szolgálataira egyaránt háruló szükségtelen adminisztratív terheket.

2. cikk

Hatály

(1)   Ez a határozat a Bizottság által vagy nevében köz- vagy magánszférabeli jogalanyok által alkotott olyan nyilvános dokumentumokra alkalmazandó, amelyeket:

a)

a Bizottság, vagy nevében a Kiadóhivatal, közzétett kiadványokban, weboldalakon vagy egyéb terjesztési eszközök révén; vagy

b)

nem tettek közzé gazdasági vagy egyéb gyakorlati okokból, így például tanulmányok, jelentések és egyéb adatok.

(2)   Ez a határozat nem alkalmazandó:

a)

ipari tulajdonjogok – úgymint szabadalmak, védjegyek, bejegyzett formatervezési minták, logók és nevek – hatálya alá tartozó szoftverekre vagy dokumentumokra;

b)

olyan dokumentumokra, amelyek esetében a Bizottság nem engedélyezheti a további felhasználást, harmadik felek szellemi tulajdonjogára tekintettel;

c)

olyan dokumentumokra, amelyek az 1049/2001/EK rendeletben megállapított szabályok értelmében nem hozzáférhetőek, vagy amelyet csak a kiváltságos hozzáférés különös szabályainak hatálya alá tartozó fél számára tettek hozzáférhetővé;

d)

a 223/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben (6) meghatározott bizalmas adatokra;

e)

a Bizottság alkalmazottai által végzett, még folyamatban lévő kutatási projektekkel kapcsolatban készített, még nem közzétett vagy nyilvános adatbázisban el nem érhető dokumentumokra, amelyek további felhasználása akadályozná az ideiglenes kutatási eredmények validálását, illetve amelyek esetében a további felhasználás okot adna a Bizottság érdekét szolgáló ipari tulajdonjogok bejegyzésének elutasítására.

(3)   Ez a határozat nem sérti és semmilyen módon nem változtatja meg az 1049/2001/EK rendeletet.

(4)   E határozat egyik rendelkezése sem engedélyezi a dokumentumok oly módon történő további felhasználását, amely visszaélésre vagy csalásra teremthet lehetőséget. A Bizottság az alkalmazandó szabályoknak megfelelően meghozza a megfelelő intézkedéseket az Európai Unió érdekeinek és megítélésének védelmére.

3. cikk

Fogalommeghatározások

E határozat alkalmazásában az alábbi fogalommeghatározások alkalmazandók:

1.   „dokumentum”:

a)

bármilyen tartalom, függetlenül az adathordozó formájától (papíron vagy elektronikus formában, hangként, képként vagy audiovizuális formátumban rögzített tartalom);

b)

az ilyen tartalom bármely része;

2.   „további felhasználás”: dokumentumok felhasználása természetes vagy jogi személyek által, a dokumentumok eredeti céljától eltérő kereskedelmi vagy nem kereskedelmi célokra. A dokumentumok megosztása a Bizottság és a közigazgatási szervek közt, amelyek ezeket a dokumentumokat kizárólag közfeladataik teljesítésére használják, nem minősül további felhasználásnak;

3.   „személyes adat”: a 45/2001/EK rendelet 2. cikkének a) pontjában meghatározott adat;

4.   „engedély”: dokumentumok meghatározott feltételekkel történő további felhasználására adott engedély. „Nyílt engedély”: olyan engedély, amelynek értelmében a jogtulajdonos egyoldalú nyilatkozatban engedélyezi a dokumentumok minden meghatározott módon történő további felhasználását;

5.   „számítógéppel olvasható”: egy digitális dokumentum azon tulajdonsága, amely által a benne szereplő egyedi ténymegállapítások és azok belső struktúrája – a dokumentum kellő fokú strukturáltságának köszönhetően – szoftveres alkalmazásokkal megbízhatóan azonosítható;

6.   „strukturált adat”: az egyedi ténymegállapításoknak és azok elemeinek megbízható azonosítására alkalmas módon, például adatbázisokban és táblázatokban elrendezett adatok;

7.   „portál”: különböző webes forrásokból származó adatok elérésére szolgáló egységes hozzáférési pont. Az adatokat és a kapcsolódó metaadatokat egyaránt a források generálják. Az indexeléshez szükséges metaadatokat a portál automatikusan begyűjti és integrálja a közös funkciók, mint például a keresés és az elektronikus hivatkozások (linkek) támogatásához szükséges mértékben. A portál ezenkívül a teljesítmény növelése vagy további funkciók nyújtása érdekében belső gyorsítótárban (cache-memóriában) tárolhatja a hozzájáruló forrásokból származó adatokat.

4. cikk

Általános elvek

Minden dokumentum hozzáférhető további felhasználásra:

a)

kereskedelmi vagy nem kereskedelmi célokra a 6. cikkben megállapított feltételek mellett;

b)

díjmentesen, a 9. cikkben meghatározott rendelkezésekre is figyelemmel;

c)

külön kérelem benyújtása nélkül, kivéve a 7. cikk rendelkezéseiben meghatározott eltérő esetekben.

Ez a határozat a személyes adatok feldolgozása tekintetében az egyének védelméről szóló szabályok és különösen a 45/2001/EK rendelet teljes tiszteletben tartásával alkalmazandó.

5. cikk

Adatportál

A Bizottság egy adatportált hoz létre, amely egységes hozzáférést biztosít a birtokában lévő strukturált adatokhoz, hogy megkönnyítse az elektronikus hivatkozások készítését és a kereskedelmi és nem kereskedelmi célokból való további felhasználást.

A bizottsági szolgálatok határozzák meg és fokozatosan elérhetővé teszik a birtokukban lévő megfelelő adatokat. Az adatportál, kérésre, más uniós intézmények, szervek, hivatalok és ügynökségek adataihoz is hozzáférést biztosíthat.

6. cikk

A dokumentumok további felhasználására vonatkozó feltételek

(1)   Eltérő rendelkezés hiányában a dokumentumokat további felhasználásra kérelem és korlátozás nélkül, vagy – adott esetben – nyílt engedéllyel vagy az újbóli felhasználók jogait ismertető feltételeket meghatározó nyilatkozattal teszik elérhetővé.

(2)   Az említett feltételek, amelyek szükségtelenül nem korlátozhatják a további felhasználás lehetőségeit, a következők lehetnek:

a)

a további felhasználást végző köteles megjelölni a dokumentumok forrását;

b)

a dokumentumok eredeti jelentésének és üzenetének megváltoztatására vonatkozó tilalom;

c)

a Bizottság nem felelős a további felhasználásból eredő következményekért.

Amennyiben egy meghatározott dokumentumcsoportra vonatkozóan más feltételeket szükséges alkalmazni, azokról konzultálni kell a 12. cikkben említett szolgálatközi csoporttal.

7. cikk

A dokumentumok további felhasználása iránti egyedi kérelmek

(1)   Abban az esetben, ha a további felhasználáshoz egyedi kérelem benyújtása szükséges, a bizottsági szolgálatok ezt egyértelműen jelzik az adott dokumentumban vagy az arra mutató megjegyzésben, és megadják a címet, ahová a kérelmet be kell nyújtani.

(2)   A további felhasználás iránti egyedi kérelmeket az érintett bizottsági szolgálatok haladéktalanul elbírálják. A kérelmezőnek átvételi elismervényt küldenek. A kérelem nyilvántartásba vételétől számított 15 napon belül a bizottsági szolgálat vagy a Kiadóhivatal vagy engedélyezi a kért dokumentum további felhasználását és, adott esetben, rendelkezésre bocsátja a dokumentum másolatát, vagy írásos válaszban értesíti a kérelmezőt kérvényének teljes vagy részleges elutasításáról, az indokok megjelölésével.

(3)   Ha a további felhasználás iránti kérelem nagy terjedelmű vagy nagy számú dokumentumra vonatkozik, illetve ha a kérelmet le kell fordítani, a (2) bekezdésben megállapított határidőt 15 munkanappal meg lehet hosszabbítani, feltéve, hogy a kérelmezőt erről előre értesítik, és ha részletes indoklást adnak a határidő meghosszabbításáról.

(4)   A további felhasználás iránti kérelem elutasítása esetén a bizottsági szolgálat vagy a Kiadóhivatal tájékoztatja a kérelmezőt azon jogáról, hogy keresetet nyújthat be az Európai Unió Bíróságához vagy panasszal fordulhat az európai ombudsmanhoz, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 263. és 228. cikkében meghatározott feltételek szerint.

(5)   Amennyiben egy adott kérelem e határozat 2. cikke (2) bekezdésének b) pontja alapján kerül elutasításra, a kérelmezőnek küldött válaszban megnevezik a jogtulajdonos természetes vagy jogi személyt, amennyiben ismert, vagy a használat átengedőjének a nevét, akitől a Bizottság az adott anyagot kapta, amennyiben ismert.

8. cikk

A további felhasználásra hozzáférhetővé tett dokumentumok formátuma

(1)   A dokumentumokat minden létező formátumban vagy nyelvi változatban elérhetővé kell tenni, amennyiben lehetséges és indokolt, számítógéppel olvasható módon.

(2)   Ez azonban nem jelent kötelezettséget a kérelemnek való megfelelés érdekében dokumentumok létrehozására, módosítására vagy frissítésére, sem a dokumentumok részleteinek rendelkezésre bocsátására, amennyiben ez aránytalan erőfeszítéssel járna egy egyszerű műveleten túlmenően.

(3)   Ez a határozat a Bizottság számára sem jelent kötelezettséget a kért dokumentumok lefordítására a kérelem benyújtásakor már rendelkezésre álló nyelvi változatoktól eltérő egyéb nyelvekre.

(4)   A Bizottság vagy a Kiadóhivatal nem kötelezhető arra, hogy folytassa bizonyos típusú dokumentumok előállítását vagy azokat egy adott formátumban őrizze meg, az ilyen dokumentumok természetes vagy jogi személy általi további felhasználására tekintettel.

9. cikk

A díjszabásra vonatkozó szabályok

(1)   A dokumentumok további felhasználása elvben díjmentes.

(2)   Különleges esetekben a dokumentumok feldolgozásának és terjesztésének határköltségei felszámíthatók.

(3)   Azokban az esetekben, amikor a Bizottság különleges alkalmazás céljaira egy dokumentum módosítása mellett dönt, a módosítás költségei felszámíthatók a kérelmezőnek. Az ilyen költségek felszámításának szükségességére vonatkozó értékelés során figyelembe kell venni a módosításhoz szükséges erőfeszítést és a további felhasználásból az Unió számára ígérkező esetleges előnyöket, például az Unió működésével kapcsolatos információk terjesztése vagy a külvilág által az intézményről alkotott kép javítása.

10. cikk

Átláthatóság

(1)   A további felhasználás céljából hozzáférhetővé tett dokumentumokra vonatkozó valamennyi alkalmazandó feltételt és általános díjat előre le kell fektetni és közzé kell tenni, amennyiben lehetséges és indokolt, elektronikus úton.

(2)   A dokumentumok keresését gyakorlati intézkedések könnyítik meg, mint például a további felhasználás céljából hozzáférhető fő dokumentumok jegyzéke.

11. cikk

Megkülönböztetésmentesség és kizárólagos jogok

(1)   A dokumentumok további felhasználására alkalmazandó feltételek nem lehetnek megkülönböztetőek a további felhasználás hasonló esetei körében.

(2)   A dokumentumok további felhasználásának lehetősége nyitva áll a piac minden potenciális szereplője számára. Kizárólagos jogok nem nyújthatók.

(3)   Amennyiben azonban egy közérdekű szolgáltatás nyújtásához kizárólagos jog szükséges, az ilyen kizárólagos jog biztosításának jogosságát rendszeresen, de legalább három év elteltével felül kell vizsgálni. A kizárólagosságot biztosító megállapodásoknak átláthatónak kell lenniük, és közzé kell azokat tenni.

(4)   Korlátozott időtartamú kizárólagos jog adható tudományos folyóiratok kiadóinak olyan cikkek esetében, amelyek a Bizottság tisztviselőinek munkáján alapulnak.

12. cikk

Szolgálatközi csoport

(1)   Szolgálatközi csoport jön létre, amelynek elnöke az e határozatért felelős főigazgató vagy annak képviselője. A csoport a főigazgatóságok és szolgálatok képviselőiből áll. Megvitatja a közös érdekű kérdéseket és 12 havonta jelentést készít a határozat végrehajtásáról.

(2)   Az adatportál megvalósítására irányuló projekt felügyeletét a Kiadóhivatal elnöklete mellett egy irányítóbizottság látja el, amelynek tagjai a Főtitkárság, a Kommunikációs Főigazgatóság, az Információs Társadalmi és Médiaügyi Főigazgatóság, az Informatikai Főigazgatóság és az adatszolgáltatók képviseletében számos egyéb főigazgatóság. A későbbiek folyamán egyéb intézmények is felkérhetők a bizottságbeli tagságra.

(3)   A 6. cikkben említett nyílt engedély feltételeit a Bizottság e határozatért, illetve a szellemi tulajdonjogokkal kapcsolatos határozatok adminisztratív végrehajtásáért felelős főigazgatói megállapodásban rögzíti, az (1) bekezdésben említett szolgálatközi csoporttal való konzultációt követően.

13. cikk

Felülvizsgálat

Ezt a határozatot hatálybalépése után három évvel felül kell vizsgálni.

14. cikk

Hatályon kívül helyezés

A 2006/291/EK, Euratom határozat hatályát veszti.

Kelt Brüsszelben, 2011. december 12-én.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  COM(2010) 245.

(2)  HL L 145., 2001.5.31., 45. o.

(3)  HL L 345., 2003.12.31., 90. o.

(4)  HL L 107., 2006.4.20., 38. o.

(5)  HL L 8., 2001.1.12., 1. o.

(6)  HL L 87., 2009.3.31., 164. o.


Top