EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011D0833

2011/833/EU: Besluit van de Commissie van 12 december 2011 betreffende het hergebruik van documenten van de Commissie

OJ L 330, 14.12.2011, p. 39–42 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 16 Volume 003 P. 229 - 232

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/833/oj

14.12.2011   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 330/39


BESLUIT VAN DE COMMISSIE

van 12 december 2011

betreffende het hergebruik van documenten van de Commissie

(2011/833/EU)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 249,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Europa 2020 verschaft een visie voor de Europese sociale markteconomie van de 21e eeuw. Een van de prioritaire thema’s in dat verband is „Slimme groei: voor een op kennis en innovatie gebaseerde economie”.

(2)

De nieuwe informatie- en communicatietechnologieën hebben ongekende mogelijkheden gecreëerd om inhoud uit verschillende bronnen bijeen te voegen en te combineren.

(3)

Overheidsinformatie is een belangrijke bron van potentiële groei van innovatieve onlinediensten door middel van producten en diensten met toegevoegde waarde. Overheden kunnen de inhoudsmarkten bijvoorbeeld stimuleren door overheidsinformatie tegen transparante, efficiënte en niet-discriminerende voorwaarden ter beschikking te stellen. Daarom wordt in de Digitale agenda voor Europa (1) hergebruik van overheidsinformatie aangewezen als een van de belangrijkste gebieden waar actie moet worden ondernomen.

(4)

De Commissie en de andere instellingen hebben zelf veel uiteenlopende documenten in bezit die te hergebruiken zijn in producten en diensten met toegevoegde waarde en die een nuttige bron van inhoud kunnen vormen voor zowel bedrijven als burgers.

(5)

Het recht op toegang tot documenten van de Commissie is geregeld bij Verordening (EG) nr. 1049/2001 van het Europees Parlement en de Raad van 30 mei 2001 inzake de toegang van het publiek tot documenten van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie (2).

(6)

Richtlijn 2003/98/EG van het Europees Parlement en de Raad (3) stelt minimumregels vast voor het hergebruik van overheidsinformatie in de Europese Unie. In de overwegingen van de richtlijn worden de lidstaten aangemoedigd verder te gaan dan deze minimumregels en een open gegevensbeleid te voeren waardoor gebruik op grote schaal mogelijk wordt van documenten die in het bezit zijn van openbare lichamen.

(7)

De Commissie heeft overheidsadministraties het goede voorbeeld gegeven door statistieken en het volledige corpus van de wetgeving van de Unie gratis online beschikbaar te stellen. Dit is een goede basis om verdere vooruitgang te boeken wat betreft het beschikbaar stellen en de herbruikbaarheid van gegevens in het bezit van deze instelling.

(8)

In Besluit 2006/291/EG, Euratom van de Commissie van 7 april 2006 betreffende het hergebruik van informatie van de Commissie (4) worden de voorwaarden vastgelegd voor hergebruik van documenten van de Commissie.

(9)

Om de doeltreffendheid van de regeling inzake hergebruik van documenten van de Commissie te verhogen dienen de voorschriften inzake hergebruik van deze documenten te worden aangepast om hergebruik op grotere schaal mogelijk te maken.

(10)

Er moet een dataportaal worden opgezet dat als centraal toegangspunt fungeert voor documenten die in aanmerking komen voor hergebruik. Daarnaast moet in documenten die beschikbaar worden gesteld voor hergebruik ook onderzoeksinformatie afkomstig van het Gemeenschappelijk Centrum voor onderzoek worden opgenomen. Er moet een bepaling worden opgenomen die rekening houdt met de tendens naar machinaal leesbare formaten. Documenten van de Commissie meer algemeen beschikbaar stellen voor hergebruik zonder dat hiervoor een individueel verzoek moet worden ingediend, door open vergunningen voor hergebruik of eenvoudige disclaimers houdt een belangrijke verbetering in ten opzichte van Besluit 2006/291/EG, Euratom.

(11)

Besluit 2006/291/EG moet bijgevolg door dit besluit worden vervangen.

(12)

Een open beleid van de Commissie ten aanzien van hergebruik zal nieuwe economische activiteiten ondersteunen, leiden tot gebruik en verspreiding op grotere schaal van informatie van de Commissie, het imago van openheid en transparantie van de instellingen bevorderen en nodeloze administratieve belasting van de gebruikers en Commissiediensten voorkomen. De Commissie is voornemens in 2012 samen met andere instellingen van de Unie en de voornaamste agentschappen na te gaan in welke mate zij hun eigen voorschriften inzake hergebruik kunnen goedkeuren.

(13)

Dit besluit dient te worden uitgevoerd en toegepast met inachtneming van de beginselen inzake de bescherming van persoonsgegevens conform Verordening (EG) nr. 45/2001 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2000 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door de communautaire instellingen en organen en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (5).

(14)

Dit besluit is niet van toepassing op documenten waarvoor de Commissie, bijvoorbeeld met het oog op intellectuele-eigendomsrechten van derden of het feit dat de documenten van andere instellingen zijn ontvangen, geen toestemming kan geven tot hergebruik,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Voorwerp van de verordening

Dit besluit bepaalt de voorwaarden voor het hergebruik van documenten die in bezit zijn van de Commissie of namens haar van het Bureau voor officiële publicaties van de Europese Unie (Bureau voor publicaties) om hergebruik van informatie op grotere schaal te vergemakkelijken, het imago van openheid van de Commissie te bevorderen en nodeloze administratieve belasting van zowel de gebruikers als de Commissiediensten te voorkomen.

Artikel 2

Toepassingsgebied

1.   Dit besluit is van toepassing op publieke documenten waarvan de Commissie of publieke en private entiteiten namens haar auteur zijn:

a)

en die door de Commissie of door het Bureau voor publicaties namens haar zijn bekendgemaakt via publicaties, websites of andere verspreidingsinstrumenten, of

b)

die om economische of andere praktische redenen niet bekendgemaakt zijn, zoals studies, rapporten en andere gegevens.

2.   Dit besluit is niet van toepassing op:

a)

software of documenten waarop industriële eigendomsrechten rusten zoals octrooien, merken, ingeschreven modellen, logo’s en benamingen;

b)

documenten waarvoor de Commissie met het oog op intellectuele-eigendomsrechten van derden geen toestemming kan geven tot hergebruik;

c)

documenten die op grond van de in Verordening (EG) nr. 1049/2001 vastgestelde de regelgeving zijn uitgesloten van toegang of waarvoor bevoorrechte toegang voor derden geldt;

d)

vertrouwelijke gegevens zoals gedefinieerd in Verordening (EG) nr. 223/2009 van het Europees Parlement en van de Raad (6);

e)

documenten die het resultaat zijn van lopende onderzoeksprojecten die worden uitgevoerd door personeel van de Commissie die niet gepubliceerd zijn of beschikbaar zijn in een toegankelijke databank, en waarvan het hergebruik gevolgen zou hebben voor de validering van voorlopige onderzoeksresultaten of waarvan hergebruik een reden zou kunnen vormen om registratie van industriële eigendomsrechten ten gunste van de Commissie te weigeren.

3.   Dit besluit laat Verordening (EG) nr. 1049/2001 onverlet en heeft er geen enkele invloed op.

4.   Hergebruik van documenten is op grond van dit besluit niet toegestaan wanneer dit gebeurt met misleidende of bedrieglijke opzet. De Commissie neemt de nodige matregelen om de belangen en het publieke imago van de EU te beschermen in overeenstemming met de regels die van toepassing zijn.

Artikel 3

Definities

In dit besluit wordt verstaan onder:

1.   „document”:

a)

eender welke inhoud, ongeacht het medium (op papier of opgeslagen in elektronische vorm of als geluids-, beeld- of audiovisuele opname);

b)

eender welk deel van een dergelijke inhoud;

2.   „hergebruik”: het gebruik van documenten door natuurlijke personen of rechtspersonen voor andere commerciële of niet-commerciële doeleinden dan het oorspronkelijke doel waarvoor de documenten zijn geproduceerd. De uitwisseling van documenten tussen de Commissie en andere openbare lichamen die deze documenten uitsluitend gebruiken met het oog op de vervulling van hun openbare taken is geen hergebruik;

3.   „persoonsgegevens”: gegevens als gedefinieerd in artikel 2, onder a), van Verordening (EG) nr. 45/2001;

4.   „licentie”: het verlenen van toestemming voor hergebruik van documenten onder gespecificeerde voorwaarden. „Open licentie(s)”: het verlenen van toestemming voor hergebruik van documenten voor alle in een unilaterale verklaring van de rechtenhouder gespecificeerde gebruiken;

5.   „machinaal leesbaar”: eigenschap van digitale documenten die voldoende gestructureerd zijn zodat softwaretoepassingen op betrouwbare wijze afzonderlijke feitelijke mededelingen en de interne structuur ervan kunnen vaststellen;

6.   „gestructureerde gegevens”: gegevens die zodanig zijn georganiseerd dat afzonderlijke feitelijke mededelingen en alle onderdelen ervan op betrouwbare wijze kunnen worden vastgesteld, zoals (bijvoorbeeld) in databanken en spreadsheets;

7.   „portaal”: een centraal toegangspunt tot gegevens uit uiteenlopende webbronnen. De bron genereert zowel data als de overeenkomstige metadata. De metadata die nodig zijn voor indexering worden automatisch door het portaal verzameld en geïntegreerd voor zover dat nodig is voor de ondersteuning van gemeenschappelijke functies zoals zoekfunctie en koppeling. Het portaal kan ook gegevens die de bronnen bijdragen opslaan in een geheugen om de prestaties te verbeteren of aanvullende functies aan te bieden.

Artikel 4

Algemeen principe

Alle documenten staan ter beschikking voor hergebruik:

a)

voor commerciële en niet-commerciële doeleinden onder de in artikel 6 vastgestelde voorwaarden;

b)

kosteloos, overeenkomstig de bepalingen van artikel 9;

c)

en zonder de noodzaak van een individuele aanvraag, tenzij anders bepaald in artikel 7.

Dit besluit wordt uitgevoerd met volledige inachtneming van de regels inzake de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens, en met name Verordening (EG) nr. 45/2001.

Artikel 5

Dataportaal

De Commissie richt een dataportaal op als centraal toegangspunt tot haar gestructureerde data zodat het koppelen van gegevens en het hergebruik voor commerciële en niet-commerciële doeleinden wordt vergemakkelijkt.

De diensten van de Commissie maken een inventaris op van de geschikte beschikbare gegevens in hun bezit en stellen deze geleidelijk ter beschikking. Het dataportaal kan op hun verzoek toegang verlenen tot gegevens van andere instellingen, organen, kantoren en agentschappen.

Artikel 6

Voorwaarden voor hergebruik van documenten

1.   Documenten voor hergebruik worden ter beschikking gesteld zonder dat hiervoor een verzoek moet worden ingediend, tenzij anders is bepaald en zonder beperkingen of, indien van toepassing met een open vergunning of disclaimer waarin de voorwaarden en rechten van de gebruikers worden uiteengezet.

2.   Deze voorwaarden, die de mogelijkheden voor hergebruik niet nodeloos mogen beperken kunnen de volgende punten omvatten:

a)

de verplichting voor de hergebruiker om de bron van de documenten te vermelden;

b)

de verplichting de oorspronkelijke betekenis of boodschap van de documenten niet te wijzigen;

c)

niet-aansprakelijkheid van de Commissie voor alle gevolgen die voortvloeien uit hergebruik.

Wanneer andere voorwaarden noodzakelijk zijn voor een specifieke categorie van documenten, wordt de uit vertegenwoordigers van verschillende diensten samengestelde groep van artikel 12 geraadpleegd.

Artikel 7

Individuele aanvragen voor hergebruik van documenten

1.   Wanneer een individuele aanvraag voor hergebruik is vereist, vermelden de diensten van de Commissie dit uitdrukkelijk in het desbetreffende document of bericht dat hiernaar verwijst met vermelding van het adres waar het verzoek moet worden ingediend.

2.   Individuele verzoeken tot hergebruik moeten onmiddellijk worden verwerkt door de desbetreffende dienst van de Commissie. Aan de aanvrager wordt een ontvangstbevestiging gestuurd. Binnen 15 werkdagen na registratie van de aanvraag staat de Commissiedienst of het Bureau voor publicaties ofwel hergebruik van het document toe en verstrekt voor zover relevant een kopie van het document, of geeft deze in een schriftelijk gemotiveerd antwoord te kennen dat de aanvraag geheel of gedeeltelijk is afgewezen.

3.   Wanneer een verzoek tot hergebruik van een document betrekking heeft op een zeer lang document, een zeer groot aantal documenten of wanneer het verzoek moet worden vertaald, kan de in lid 2 vermelde termijn worden verlengd met 15 werkdagen mits de verzoeker hiervan vooraf in kennis wordt gesteld met uitvoerige motivering van de redenen voor de verlenging.

4.   Wanneer een verzoek tot hergebruik van een document wordt afgewezen, stelt de dienst van de Commissie of het Bureau voor publicaties de aanvrager in kennis van zijn recht om de zaak voor het Hof van Justitie van de Europese Unie te brengen of een klacht in te dienen bij de Europese Ombudsman, onder de voorwaarden die zijn vastgesteld in respectievelijk de artikelen 263 en 228, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie.

5.   Voor zover een afwijzing gebaseerd is op artikel 2, lid 2, onder b, van dit besluit vermeldt het antwoord aan de aanvrager de rechthebbende natuurlijke persoon of rechtspersoon, voor zover deze bekend is, of anders de licentiegever waarvan de Commissie het relevante materiaal heeft verkregen, voor zover deze bekend is.

Artikel 8

Formaten voor documenten die beschikbar zijn voor hergebruik

1.   Documenten worden voor zover mogelijk en nodig langs elektronische weg beschikbaar gesteld in eender welk reeds bestaand formaat of eender welke taalversie.

2.   Dit behelst, voor zover dat een onevenredig grote inspanning zou vereisen die verder gaat dan een eenvoudige handeling, geen verplichting om, teneinde aan een aanvraag te voldoen, documenten te creëren, aan te passen of te actualiseren of om uittreksels van documenten te verstrekken.

3.   Dit besluit schept evenmin voor de Commissie een verplichting om van de gevraagde documenten een andere versie in een officiële taal te maken dan die welke op het moment van de aanvraag reeds voorhanden zijn.

4.   De Commissie of het Bureau voor publicaties kunnen op basis van dit besluit niet worden verplicht bepaalde typen documenten te blijven produceren of in een gegeven formaat te bewaren met het oog op het hergebruik van deze documenten door een natuurlijke persoon of een rechtspersoon.

Artikel 9

Voorschriften inzake tarifering

1.   Het hergebruik van documenten is in principe gratis.

2.   In uitzonderlijke gevallen kunnen marginale kosten voor de reproductie en verspreiding van documenten worden doorberekend.

3.   In gevallen dat de Commissie besluit een document aan te passen om aan een bepaalde aanvraag te voldoen, kunnen de kosten van de aanpassing aan de aanvrager worden doorberekend. Bij het beoordelen van de noodzaak om dergelijke kosten door te berekenen wordt rekening gehouden met de voor de aanpassing nodige inspanning alsmede de potentiële voordelen van het hergebruik voor de Unie, bijvoorbeeld in termen van verspreiding van informatie over de werking van de Gemeenschappen of in termen van het imago van de instelling voor de buitenwereld.

Artikel 10

Transparantie

1.   Eventuele voorwaarden en standaardvergoedingen voor het hergebruik van documenten worden, voor zover mogelijk en nodig langs elektronische weg, vooraf vastgesteld en bekendgemaakt.

2.   Het zoeken naar documenten wordt vergemakkelijkt door praktische voorzieningen, zoals overzichtslijsten van voor hergebruik beschikbare belangrijke documenten.

Artikel 11

Niet-discriminatie en exclusieve rechten

1.   De voorwaarden voor het hergebruik van documenten mogen niet discriminerend zijn voor vergelijkbare categorieën van hergebruik.

2.   Het hergebruik van documenten staat open voor alle potentiële actoren in de markt. Er worden geen exclusieve rechten verleend.

3.   Voor zover een exclusief recht echter noodzakelijk is voor het verlenen van een dienst van algemeen belang, wordt periodiek, maar in ieder geval na drie jaar, nagegaan of de redenen daarvoor nog steeds geldig zijn. Exclusieve regelingen zijn transparant zijn en worden openbaar gemaakt.

4.   Aan uitgevers van wetenschappelijke tijdschriften kunnen gedurende een beperkte periode exclusieve rechten voor artikelen die gebaseerd zijn op werk van ambtenaren van de Commissie worden verleend.

Artikel 12

Uit vertegenwoordigers van de diensten samengestelde groep

1.   Er wordt een uit vertegenwoordigers van de diensten samengestelde groep opgericht, onder voorzitterschap van de voor dit besluit verantwoordelijke directeur-generaal. Deze groep wordt samengesteld uit vertegenwoordigers van de directoraten-generaal en de diensten. De groep bespreekt kwesties van gemeenschappelijk belang en stelt om de twaalf maanden een verslag op over de tenuitvoerlegging van het besluit.

2.   Een stuurgroep onder voorzitterschap van het Bureau voor publicaties, samengesteld uit het secretariaat-generaal, het directoraat-generaal Communicatie, het directoraat-generaal Informatiemaatschappij en Media, het directoraat-generaal Informatica en verschillende directoraten-generaal die de leveranciers van gegevens vertegenwoordigen, houdt toezicht op het project dat leidt tot de tenuitvoerlegging van het dataportaal. In een later stadium kunnen andere instellingen worden uitgenodigd toe te treden tot de stuurgroep.

3.   De voorwaarden van de open licentie als vermeld in artikel 6 worden vastgesteld in overeenstemming met de directeuren-generaal die voor dit besluit verantwoordelijk zijn en voor de administratieve uitvoering van besluiten die verband houden met intellectuele-eigendomsrechten bij de Commissie, na raadpleging van de in lid 1 bedoelde uit vertegenwoordigers van verschillende diensten samengestelde groep.

Artikel 13

Evaluatie

Dit besluit wordt geëvalueerd drie jaar na de inwerkingtreding ervan.

Artikel 14

Intrekking

Besluit 2006/291/EG, Euratom wordt ingetrokken.

Gedaan te Brussel, 12 december 2011.

Voor de Commissie

De voorzitter

José Manuel BARROSO


(1)  COM(2010) 245.

(2)  PB L 145 van 31.5.2001, blz. 43.

(3)  PB L 345 van 31.12.2003, blz. 90.

(4)  PB L 107 van 20.4.2006, blz. 38.

(5)  PB L 8 van 12.1.2001, blz. 1.

(6)  PB L 87 van 31.3.2009, blz. 164.


Top