EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011D0833

2011/833/ΕΕ: Απόφαση της Επιτροπής, της 12ης Δεκεμβρίου 2011 , για την περαιτέρω χρήση εγγράφων της Επιτροπής

OJ L 330, 14.12.2011, p. 39–42 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 16 Volume 003 P. 229 - 232

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/833/oj

14.12.2011   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 330/39


ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 12ης Δεκεμβρίου 2011

για την περαιτέρω χρήση εγγράφων της Επιτροπής

(2011/833/ΕΕ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 249,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Στη στρατηγική πρωτοβουλία Ευρώπη 2020 παρουσιάζεται μια προοπτική όσον αφορά την κοινωνική οικονομία της αγοράς της Ευρώπης για τον 21ο αιώνα. Ένα από τα θέματα προτεραιότητας στο πλαίσιο αυτό είναι η «Έξυπνη ανάπτυξη: ανάπτυξη μιας οικονομίας βασιζόμενης στη γνώση και την καινοτομία».

(2)

Με τις νέες τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών δημιουργήθηκαν άνευ προηγούμενου δυνατότητες για συσσώρευση και συνδυασμό περιεχομένου προερχόμενου από διάφορες πηγές.

(3)

Οι πληροφορίες του δημόσιου τομέα συνιστούν σημαντικό πόρο δυνητικής ανάπτυξης καινοτομικών επιγραμμικών υπηρεσιών μέσω προϊόντων και υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας. Οι κυβερνήσεις μπορούν να τονώσουν τις αγορές περιεχομένου, καθιστώντας πληροφορίες του δημόσιου τομέα διαθέσιμες με όρους διαφανείς, αποτελεσματικούς και ισοβαρείς. Προς τούτο, το ψηφιακό θεματολόγιο για την Ευρώπη (1) διέκρινε την περαιτέρω χρήση των πληροφοριών του δημόσιου τομέα ως ένα από τα βασικά πεδία δράσης.

(4)

Η Επιτροπή και τα άλλα θεσμικά όργανα κατέχουν μεγάλο πλήθος εγγράφων κάθε είδους, τα οποία θα ήταν δυνατόν να χρησιμοποιηθούν περαιτέρω σε πληροφοριακά προϊόντα και υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας, και τα οποία θα ήταν δυνατόν να απαρτίσουν έναν χρήσιμο πόρο περιεχόμενου, τόσο για εταιρείες, όσο και για τους πολίτες.

(5)

Το δικαίωμα πρόσβασης σε έγγραφα της Επιτροπής ρυθμίζεται με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής Μαΐου 2001, για την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής (2).

(6)

Στην οδηγία 2003/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (3) καθορίζονται ελάχιστοι κανόνες για την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στις αιτιολογικές σκέψεις της οδηγίας αυτής ενθαρρύνονται τα κράτη μέλη να προχωρήσουν πέρα από τους ελάχιστους αυτούς κανόνες και να θεσπίσουν πολιτικές ανοιχτών δεδομένων, παρέχοντας τη δυνατότητα ευρείας χρήσης εγγράφων που βρίσκονται στην κατοχή οργανισμών του δημόσιου τομέα.

(7)

Η Επιτροπή έδωσε το παράδειγμα στις δημόσιες διοικήσεις, διαθέτοντας ελεύθερα στο διαδίκτυο στατιστικά στοιχεία, δημοσιεύσεις, καθώς και το πλήρες σώμα της ενωσιακής νομοθεσίας. Είναι ένα κατάλληλο εφαλτήριο για περαιτέρω πρόοδο, ώστε να εξασφαλιστεί η διαθεσιμότητα και η δυνατότητα περαιτέρω χρήσης των δεδομένων που έχει στην κατοχή της.

(8)

Η απόφαση 2006/291/ΕΚ, Ευρατόμ της Επιτροπής, της 7ης Απριλίου 2006, για την περαιτέρω χρήση πληροφοριών της Επιτροπής (4) καθορίζει τους όρους για την περαιτέρω χρήση των εγγράφων της Επιτροπής.

(9)

Προκειμένου να καταστεί αποτελεσματικότερο το καθεστώς περαιτέρω χρήσης των εγγράφων της Επιτροπής, πρέπει να προσαρμοστούν οι κανόνες για την περαιτέρω χρήση εγγράφων της Επιτροπής με σκοπό την επίτευξη της ευρύτερης δυνατής περαιτέρω χρήσης των εν λόγω εγγράφων.

(10)

Πρέπει να συσταθεί μια δικτυακή πύλη δεδομένων ως ενιαίο σημείο πρόσβασης στα έγγραφα που είναι διαθέσιμα για περαιτέρω χρήση. Επιπλέον, στα έγγραφα προς περαιτέρω χρήση είναι σκόπιμο να περιληφθούν και πληροφορίες της έρευνας που παράγει το Κοινό Κέντρο Ερευνών. Πρέπει να θεσπιστεί διάταξη ώστε να ληφθεί υπόψη η στροφή προς μηχαναγνώσιμους μορφότυπους. Μια σημαντική βελτίωση σε σχέση με την απόφαση 2006/291/ΕΚ, Ευρατόμ συνίσταται στο ότι τα έγγραφα της Επιτροπής είναι, γενικά, διαθέσιμα για περαιτέρω χρήση χωρίς να απαιτείται ενεργοποίηση μεμονωμένων αιτήσεων, μέσω ανοιχτών αδειών περαιτέρω χρήσης ή απλών αποποιήσεων ευθύνης.

(11)

Η απόφαση 2006/291/ΕΚ, Ευρατόμ πρέπει συνεπώς να αντικατασταθεί από την παρούσα απόφαση.

(12)

Η ύπαρξη, στην Επιτροπή, ανοιχτής πολιτικής σχετικά με την περαιτέρω χρήση θα στηρίξει νέες οικονομικές δραστηριότητες, θα οδηγήσει σε ευρύτερη χρήση και διάδοση πληροφοριών της Επιτροπής, θα βελτιώσει την προβολή του ανοιχτού χαρακτήρα και της διαφάνειας των κοινοτικών θεσμικών οργάνων, αποφεύγοντας περιττά διοικητικά βάρη για τους χρήστες και για τις διοικητικές υπηρεσίες της Επιτροπής. Η Επιτροπή προβλέπει το 2012, από κοινού με άλλα θεσμικά όργανα της Ένωσης και σημαντικούς οργανισμούς, να διερευνηθεί σε ποιο βαθμό θα μπορούσαν να θεσπίσουν τους δικούς τους κανόνες για την περαιτέρω χρήση.

(13)

Η παρούσα απόφαση θα πρέπει να υλοποιηθεί και να εφαρμοστεί σε πλήρη συμμόρφωση με τις αρχές για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2000, σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα όργανα και τους οργανισμούς της Κοινότητας και σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (5).

(14)

Η παρούσα απόφαση δεν εφαρμόζεται σε έγγραφα των οποίων η Επιτροπή δεν είναι σε θέση να επιτρέψει την περαιτέρω χρήση, π.χ. λόγω δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας τρίτων, ή σε περίπτωση εγγράφων που προέρχονται από τα άλλα θεσμικά όργανα,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Αντικείμενο

Με την παρούσα απόφαση καθορίζονται οι όροι για την περαιτέρω χρήση εγγράφων που βρίσκονται στην κατοχή της Επιτροπής ή, για λογαριασμό της, στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων), με σκοπό τη διευκόλυνση της ευρύτερης περαιτέρω χρήσης πληροφοριών, τη βελτίωση της προβολής του ανοιχτού χαρακτήρα της Επιτροπής και την αποφυγή περιττού διοικητικού βάρους, τόσο για τους περαιτέρω χρήστες, όσο και για τις διοικητικές υπηρεσίες της Επιτροπής.

Άρθρο 2

Πεδίο εφαρμογής

1.   Η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται σε δημόσια έγγραφα των οποίων συντάκτης είναι η Επιτροπή ή δημόσιες και ιδιωτικές οντότητες για λογαριασμό της και τα οποία:

α)

έχουν δημοσιευτεί από την Επιτροπή η από την Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων για λογαριασμό της, μέσω δημοσιεύσεων, ιστότοπων ή άλλων μέσων διάδοσης, ή

β)

δεν έχουν δημοσιευτεί εξαιτίας οικονομικών ή άλλων πρακτικών λόγων, όπως μελέτες, εκθέσεις και άλλα δεδομένα..

2.   Η παρούσα απόφαση δεν εφαρμόζεται:

α)

σε λογισμικό ή σε έγγραφα που καλύπτονται από δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας, όπως διπλώματα ευρεσιτεχνίας, εμπορικά σήματα, κατατεθειμένα σχέδια, λογότυποι και επωνυμίες·

β)

σε έγγραφα για τα οποία η Επιτροπή δεν είναι σε θέση να επιτρέψει την περαιτέρω χρήση τους εξαιτίας δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας τρίτων·

γ)

σε έγγραφα που, κατ’ εφαρμογή των κανόνων που θεσπίζει ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1049/2001, εξαιρούνται πρόσβασης ή καθίστανται προσβάσιμα σε τρίτους υπό συγκεκριμένους κανόνες που διέπουν την προνομιακή πρόσβαση.

δ)

σε απόρρητα στοιχεία, όπως ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 223/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (6)·

ε)

σε έγγραφα που προκύπτουν από τρέχοντα ερευνητικά έργα τα οποία εκτελούνται από το προσωπικό της Επιτροπής και τα οποία δεν έχουν δημοσιευτεί ή δεν διατίθενται σε δημοσιευμένη βάση δεδομένων, και των οποίων η περαιτέρω χρήση θα επηρέαζε την επικύρωση προσωρινών αποτελεσμάτων της έρευνας ή εφόσον η περαιτέρω χρήση θα συνιστούσε λόγο άρνησης της καταχώρισης δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας υπέρ της Επιτροπής.

3.   Η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται με την επιφύλαξη του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001, τον οποίο κατά κανένα τρόπο δεν θίγει.

4.   Καμία διάταξη της παρούσας απόφασης δεν εγκρίνει την περαιτέρω χρήση εγγράφων για εσκεμμένη εξαπάτηση ή υπεξαίρεση. Η Επιτροπή θα λάβει τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των συμφερόντων και του κύρους της ΕΕ σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες.

Άρθρο 3

Ορισμοί

Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

1)

ως «έγγραφο»: νοείται:

α)

κάθε περιεχόμενο, ανεξάρτητα από το φέρον μέσο (γραπτό σε χαρτί ή αποθηκευμένο σε ηλεκτρονική μορφή ή ως ηχητική, οπτική ή οπτικοακουστική εγγραφή)·

β)

κάθε τμήμα τέτοιου περιεχομένου·

2)

ως «περαιτέρω χρήση» νοείται η χρήση εγγράφων εκ μέρους φυσικών ή νομικών προσώπων, για εμπορικούς ή μη εμπορικούς σκοπούς, διαφορετικούς από τον αρχικό σκοπό για τον οποίο παρήχθησαν τα έγγραφα. Δεν συνιστά περαιτέρω χρήση η ανταλλαγή εγγράφων μεταξύ της Επιτροπής και άλλων οργανισμών του δημόσιου τομέα που χρησιμοποιούν τα εν λόγω έγγραφα αποκλειστικά κατά την άσκηση των δημοσίων καθηκόντων τους·

3)

ως «δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα» νοούνται δεδομένα κατά τον ορισμό του άρθρου 2 στοιχείου α) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001·

4)

ως «άδεια» νοείται η χορήγηση έγκρισης για περαιτέρω χρήση εγγράφων, υπό καθορισμένους όρους. Ως «ανοιχτή άδεια» νοείται άδεια εφόσον επιτρέπεται περαιτέρω χρήση εγγράφων για κάθε χρήση που καθορίζεται σε μονομερή δήλωση του δικαιούχου·

5)

ως «μηχαναγνώσιμα» νοούνται ψηφιακά έγγραφα επαρκώς δομημένα, ώστε εφαρμογές λογισμικού να αναγνωρίζουν αξιόπιστα μεμονωμένες δηλώσεις πραγματικών περιστατικών, καθώς και την εσωτερική τους δομή·

6)

ως «δομημένα δεδομένα» νοούνται δεδομένα οργανωμένα κατά τρόπο που να επιτρέπει αξιόπιστη αναγνώριση μεμονωμένων δηλώσεων πραγματικών περιστατικών και όλων των συστατικών στοιχείων τους, όπως για παράδειγμα σε βάσεις δεδομένων και σε λογιστικά φύλλα·

7)

ως «δικτυακή πύλη» νοείται ένα ενιαίο σημείο πρόσβασης σε δεδομένα από διάφορες διαδικτυακές πηγές. Οι πηγές δημιουργούν τόσο τα δεδομένα όσο και τα συναφή μεταδεδομένα. Τα μεταδεδομένα που απαιτούνται για την ευρετηρίαση συλλέγονται αυτόματα από τη δικτυακή πύλη και ενσωματώνονται στο βαθμό που είναι αναγκαίος για την υποστήριξη κοινών λειτουργιών, όπως η αναζήτηση και η υπερσύνδεση. Προκειμένου να βελτιωθούν οι επιδόσεις ή να παρασχεθούν πρόσθετες λειτουργίες, η δικτυακή πύλη μπορεί να περιλάβει στην κρυφή μνήμη δεδομένα από τις πηγές που συμβάλλουν.

Άρθρο 4

Γενική αρχή

Όλα τα δεδομένα είναι διαθέσιμα για περαιτέρω χρήση:

α)

για εμπορικούς ή μη εμπορικούς σκοπούς, υπό τους όρους που καθορίζονται στο άρθρο 6·

β)

ατελώς, υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 9·

γ)

και χωρίς την ανάγκη μεμονωμένης εφαρμογής, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στο άρθρο 7.

Η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται με πλήρη τήρηση των κανόνων σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, και ιδίως του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001.

Άρθρο 5

Δικτυακή πύλη δεδομένων

Η Επιτροπή θα δημιουργήσει μια δικτυακή πύλη δεδομένων ως ενιαίο σημείο πρόσβασης στα δομημένα δεδομένα της, ώστε να διευκολύνεται η υπερσύνδεση και η περαιτέρω χρήση για εμπορικούς και μη εμπορικούς σκοπούς.

Οι διοικητικές υπηρεσίες της Επιτροπής πρόκειται να προσδιορίσουν και σταδιακά να δημοσιοποιήσουν κατάλληλα στοιχεία που βρίσκονται στην κατοχή τους. Η δικτυακή πύλη δεδομένων μπορεί να παρέχει πρόσβαση σε δεδομένα άλλων θεσμικών οργάνων, φορέων, γραφείων και οργανισμών της Ένωσης, έπειτα από αίτησή τους.

Άρθρο 6

Όροι για την περαιτέρω χρήση των εγγράφων

1.   Τα έγγραφα διατίθενται για περαιτέρω χρήση, χωρίς αίτηση, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά, και χωρίς περιορισμούς, ή, κατά περίπτωση, στο πλαίσιο ανοιχτής άδειας ή δήλωσης αποποίησης ευθύνης όπου καθορίζονται οι όροι και τα δικαιώματα των περαιτέρω χρηστών.

2.   Οι όροι αυτοί, οι οποίοι δεν περιορίζουν άνευ λόγου τις δυνατότητες περαιτέρω χρήσης, μπορούν να περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

α)

την υποχρέωση του περαιτέρω χρήστη να αναφέρει την πηγή των εγγράφων·

β)

την υποχρέωση να μην διαστρεβλώνεται το αρχικό νόημα ή μήνυμα των εγγράφων·

γ)

τη μη θεμελίωση ευθύνης της Επιτροπής για κάθε συνέπεια προερχόμενη από την περαιτέρω χρήση.

Εφόσον είναι απαραίτητη η εφαρμογή άλλων όρων σε μια συγκεκριμένη κατηγορία εγγράφων, ζητείται η γνώμη της διυπηρεσιακής ομάδας του άρθρου 12.

Άρθρο 7

Μεμονωμένες αιτήσεις για περαιτέρω χρήση εγγράφων

1.   Εφόσον είναι απαραίτητη μια μεμονωμένη εφαρμογή για περαιτέρω χρήση, οι διοικητικές υπηρεσίες της Επιτροπής το αναφέρουν σαφώς στο σχετικό έγγραφο ή παραπομπή και δηλώνουν μια διεύθυνση στην οποία πρέπει να υποβάλλεται η αίτηση.

2.   Μεμονωμένες αιτήσεις για περαιτέρω χρήση διεκπεραιώνονται αμέσως από την αρμόδια υπηρεσία της Επιτροπής. Στον αιτούντα αποστέλλεται βεβαίωση παραλαβής της αίτησής του. Εντός 15 ημερών από την καταχώριση της αίτησης, η διοικητική υπηρεσία της Επιτροπής ή η Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων, είτε επιτρέπουν την περαιτέρω χρήση του αιτηθέντος εγγράφου και, κατά περίπτωση, παρέχουν αντίγραφό του, ή απαντούν γραπτώς και αιτιολογημένα για την πλήρη ή μερική απόρριψη της αίτησης.

3.   Εφόσον μια αίτηση για περαιτέρω χρήση αφορά ιδιαίτερα εκτενές κείμενο, πολύ μεγάλο πλήθος εγγράφων ή εφόσον πρέπει να μεταφραστεί η αίτηση, το χρονικό περιθώριο που προβλέπεται στην παράγραφο 2 μπορεί να παραταθεί κατά 15 εργάσιμες ημέρες, υπό την προϋπόθεση ότι ενημερώνεται προηγουμένως ο αιτών με λεπτομερή αιτιολόγηση.

4.   Εφόσον απορρίπτεται μια αίτηση για περαιτέρω χρήση, η διοικητική υπηρεσία της Επιτροπής ή η Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων ενημερώνουν τον αιτούντα για το δικαίωμά του να προσφύγει ενώπιον του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή να υποβάλει καταγγελία στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή, βάσει των όρων των άρθρων 263 και 228, αντίστοιχα, της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

5.   Εφόσον η απόρριψη βασίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 στοιχείο β) της παρούσας απόφασης, η απάντηση στον αιτούντα περιλαμβάνει στοιχεία αναφοράς στο φυσικό ή νομικό πρόσωπο που είναι ο κάτοχος των δικαιωμάτων, εφόσον αυτός είναι γνωστός, ή εναλλακτικά στον δικαιοπάροχο από τον οποίο η Επιτροπή έχει λάβει το σχετικό υλικό, εφόσον αυτός είναι γνωστός.

Άρθρο 8

Μορφότυποι εγγράφων διαθέσιμων για περαιτέρω χρήση

1.   Τα έγγραφα διατίθεται σε κάθε υφιστάμενο μορφότυπο ή γλώσσα, εφόσον είναι δυνατόν και κατά περίπτωση σε μηχαναγνώσιμη μορφή.

2.   Τούτο δεν συνεπάγεται υποχρέωση δημιουργίας, προσαρμογής, ή επικαιροποίησης εγγράφων ώστε να ανταποκρίνονται στην αίτηση, ούτε υποχρέωση παροχής αποσπασμάτων από έγγραφα, εφόσον αυτό θα συνεπαγόταν δυσανάλογη προσπάθεια, που υπερβαίνει την απλή διεκπεραίωση.

3.   Η παρούσα απόφαση δεν δημιουργεί για την Επιτροπή καμία υποχρέωση μετάφρασης των αιτουμένων εγγράφων σε οποιαδήποτε άλλη επίσημη γλώσσα εκτός από τις ήδη διαθέσιμες κατά τη στιγμή υποβολής της αίτησης.

4.   Δεν είναι δυνατόν να ζητηθεί από την Επιτροπή ή από την Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων η συνέχιση της παραγωγής ορισμένων τύπων εγγράφων ή η φύλαξή τους σε συγκεκριμένο μορφότυπο με σκοπό την περαιτέρω χρήση των εν λόγω εγγράφων από φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

Άρθρο 9

Κανόνες χρέωσης

1.   Η περαιτέρω χρήση εγγράφων δεν υπόκειται καταρχήν σε τέλη.

2.   Σε συγκεκριμένες περιπτώσεις είναι δυνατόν να χρεωθούν τα έξοδα αναπαραγωγής και διανομής των εγγράφων.

3.   Εφόσον η Επιτροπή αποφασίσει να προσαρμόσει ένα έγγραφο ώστε να ανταποκριθεί σε συγκεκριμένη αίτηση, είναι δυνατόν να απαιτηθεί ανάκτηση της σχετικής δαπάνης από τον αιτούντα. Κατά την εκτίμηση της ανάγκης ανάκτησης της εν λόγω δαπάνης λαμβάνεται υπόψη η προσπάθεια που καταβλήθηκε για την προσαρμογή, καθώς και τα δυνητικά πλεονεκτήματα που δύναται να αποφέρει για την Ένωση η περαιτέρω χρήση, π.χ. υπό το πρίσμα της διάδοσης πληροφοριών σχετικά με τη λειτουργία της Ένωσης ή όσον αφορά τη δημόσια εικόνα του θεσμικού οργάνου.

Άρθρο 10

Διαφάνεια

1.   Οι ισχύοντες όροι και τα τυπικά τέλη για έγγραφα που διατίθενται για περαιτέρω χρήση καθορίζονται εκ των προτέρων και δημοσιεύονται, κατά το δυνατόν και κατά περίπτωση, με ηλεκτρονικά μέσα.

2.   Η αναζήτηση εγγράφων διευκολύνεται με πρακτικά μέτρα, όπως είναι οι κατάλογοι περιεχομένων των κύριων εγγράφων που είναι διαθέσιμα για περαιτέρω χρήση.

Άρθρο 11

Αμεροληψία και αποκλειστικά δικαιώματα

1.   Οι όροι που εφαρμόζονται για την περαιτέρω χρήση εγγράφων είναι ισοβαρείς όσον αφορά συγκρίσιμες κατηγορίες περαιτέρω χρήσης.

2.   Η περαιτέρω χρήση εγγράφων είναι ελεύθερη για όλους τους δυνητικούς συντελεστές της αγοράς. Δεν χορηγούνται αποκλειστικά δικαιώματα.

3.   Ωστόσο, εφόσον απαιτηθεί χορήγηση αποκλειστικού δικαιώματος για την παροχή υπηρεσίας προς το δημόσιο συμφέρον, επανεξετάζεται τακτικά η ισχύς του σκεπτικού για τη χορήγηση του εν λόγω αποκλειστικού δικαιώματος, το οποίο σε κάθε περίπτωση επανεξετάζεται ύστερα από την παρέλευση τριετίας. Κάθε αποκλειστική ρύθμιση είναι διαφανής και δημοσιεύεται.

4.   Αποκλειστικά δικαιώματα είναι δυνατό να χορηγούνται, για περιορισμένο χρονικό διάστημα, σε εκδότες επιστημονικών και ακαδημαϊκών περιοδικών όσον αφορά άρθρα που βασίζονται στις εργασίες υπαλλήλων της Επιτροπής.

Άρθρο 12

Διυπηρεσιακή ομάδα

1.   Συγκροτείται διυπηρεσιακή ομάδα, προεδρευόμενη από τον γενικό διευθυντή που είναι αρμόδιος για την παρούσα απόφαση ή από εκπρόσωπό του. Αποτελείται από εκπροσώπους των Γενικών Διευθύνσεων και των διοικητικών υπηρεσιών. Εξετάζει θέματα κοινού ενδιαφέροντος και συντάσσει έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της απόφασης, ανά δωδεκάμηνο.

2.   Μια διευθύνουσα επιτροπή υπό την προεδρία της Υπηρεσίας Εκδόσεων και στην οποία συμμετέχουν η Γενική Γραμματεία, η Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας, η Γενική Διεύθυνση Κοινωνίας της Πληροφορίας και Μέσων Επικοινωνίας, η Γενική Διεύθυνση Πληροφορικής και διάφορες Γενικές Διευθύνσεις που εκπροσωπούν τους παρόχους δεδομένων, θα επιβλέπει το έργο για την υλοποίηση της δικτυακής πύλης. Σε μεταγενέστερη φάση ενδέχεται να προσκληθούν να συμμετάσχουν στην επιτροπή και άλλα θεσμικά όργανα.

3.   Οι όροι της ανοιχτής άδειας του άρθρου 6 καθορίζονται σε συμφωνία των Γενικών Διευθυντών που είναι αρμόδιοι για την παρούσα απόφαση και για τη διοικητική εκτέλεση των αποφάσεων που αναφέρονται σε δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας στην Επιτροπή, έπειτα από διαβούλευση με τη διυπηρεσιακή ομάδα της παραγράφου 1.

Άρθρο 13

Επανεξέταση

Η παρούσα απόφαση επανεξετάζεται τρία έτη αφότου τεθεί σε ισχύ.

Άρθρο 14

Κατάργηση

Η απόφαση 2006/291/ΕΚ, Ευρατόμ καταργείται.

Βρυξέλλες, 12 Δεκεμβρίου 2011.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

José Manuel BARROSO


(1)  COM(2010) 245

(2)  ΕΕ L 145 της 31.5.2001, σ. 43.

(3)  ΕΕ L 345 της 31.12.2003, σ. 90.

(4)  ΕΕ L 107 της 20.4.2006, σ. 38.

(5)  ΕΕ L 8 της 12.1.2001, σ. 1.

(6)  ΕΕ L 87 της 31.3.2009, σ. 164.


Top