EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011D0833

2011/833/EU: Kommissionens afgørelse af 12. december 2011 om videreanvendelse af Kommissionens dokumenter

OJ L 330, 14.12.2011, p. 39–42 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 16 Volume 003 P. 229 - 232

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/833/oj

14.12.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 330/39


KOMMISSIONENS AFGØRELSE

af 12. december 2011

om videreanvendelse af Kommissionens dokumenter

(2011/833/EU)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 249, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Europa 2020 indeholder en vision for Europas sociale markedsøkonomi for det 21. århundrede. Et af de prioriterede temaer i denne forbindelse er »Intelligent vækst: udvikling af en økonomi baseret på viden og innovation«.

(2)

De nye informations- og kommunikationsteknologier har skabt hidtil usete muligheder for at samle og kombinere indhold fra forskellige kilder.

(3)

Den offentlige sektors informationer er en vigtig kilde til potentiel vækst inden for innovative onlinetjenester i form af værdiforøgede produkter og tjenesteydelser. Regeringerne kan stimulere indholdsmarkederne ved at stille den offentlige sektors informationer til rådighed på gennemsigtige, effektive og ikke-diskriminerende vilkår. Derfor pegede man i den digitale dagsorden for Europa (1) på videreanvendelse af den offentlige sektors informationer som et af de centrale indsatsområder.

(4)

Kommissionen og de øvrige institutioner ligger selv inde med mange dokumenter af forskellig art, der kan videreanvendes til værdiforøgede informationsprodukter og -tjenesteydelser, og som kan udgøre en nyttig indholdsressource for såvel virksomheder som borgere.

(5)

Retten til adgang til Kommissionens dokumenter er reguleret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1049/2001 af 30. maj 2001 om aktindsigt i Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens dokumenter (2).

(6)

I Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/98/EF (3) fastsætter man minimumsregler for videreanvendelse af den offentlige sektors informationer over hele EU. I betragtningerne opfordres medlemsstaterne til at gå videre end disse minimumsregler og indføre åbne datapolitikker, der sikrer en bred anvendelse af dokumenter, som offentlige myndigheder er i besiddelse af.

(7)

Kommissionen foregår de offentlige myndigheder med et godt eksempel ved at stille statistikker, publikationer og hele korpus af EU-lovgivningen gratis til rådighed online. Dette er et godt grundlag for at gøre videre fremskridt mod at sikre adgang til og videreanvendelse af de data, som institutionen er i besiddelse af.

(8)

I Kommissions afgørelse 2006/291/EF, Euratom af 7. april 2006 om videreanvendelse af Kommissions informationer (4) fastsættes betingelserne for videreanvendelse af Kommissionens dokumenter.

(9)

For at gøre ordningen for videreanvendelse af Kommissionens dokumenter mere effektiv bør reglerne for videreanvendelse af Kommissionens dokumenter tilpasses for at sikre en bredere videreanvendelse af sådanne dokumenter.

(10)

Der bør oprettes en dataportal som eneste adgangspunkt til de dokumenter, der kan videreanvendes. Desuden bør forskningsinformation, der produceres af Det Fælles Forskningscenter, medtages blandt de dokumenter, der kan videreanvendes. Der bør indføres en bestemmelse, som tager højde for udviklingen i retning af maskinlæsbare formater. Det vil være en vigtig forbedring af afgørelse 2006/291/EF, Euratom, at der generelt gives adgang til videreanvendelse af Kommissionens dokumenter ved hjælp af åbne videreanvendelseslicenser eller simple ansvarsfraskrivelser, uden at der er behov for individuelle ansøgninger.

(11)

Derfor bør afgørelse 2006/291/EF, Euratom afløses af denne afgørelse.

(12)

En åben videreanvendelsespolitik inden for Kommission vil understøtte nye økonomiske aktiviteter, føre til bredere anvendelse og udbredelse af EU's informationer, styrke institutionernes ry for åbenhed og gennemsigtighed og undgå unødvendige administrative byrder for brugerne og Kommissionens tjenestegrene. I 2012 vil Kommissionen drøfte med EU's øvrige institutioner og centrale agenturer, i hvilken udstrækning de kan tilpasse deres egne regler om videreanvendelse.

(13)

Denne afgørelse bør gennemføres og anvendes i fuld overensstemmelse med principperne om beskyttelse af personoplysninger i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 af 18. december 2000 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger. (5)

(14)

Denne afgørelse finder ikke anvendelse på dokumenter, for hvilke Kommission ikke har mulighed for at give tilladelse til videreanvendelse, f.eks. på grund af tredjemands intellektuelle ejendomsrettigheder, eller når den har modtaget dokumenterne fra de andre institutioner —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Genstand

Ved denne afgørelse fastsættes betingelserne for videreanvendelse af dokumenter, som Kommissionen eller Den Europæiske Unions Publikationskontor (Publikationskontoret) på Kommissionens vegne er i besiddelse af, med henblik på at lette den bredere videreanvendelse af information, styrke Kommissionens ry for åbenhed og undgå unødvendige administrative byrder for såvel videreanvendere som Kommissionens tjenestegrene.

Artikel 2

Anvendelsesområde

1.   Afgørelsen finder anvendelse på offentlige dokumenter, som er udarbejdet af Kommissionen eller af offentlige og private enheder på Kommissionens vegne, og:

a)

som Kommission eller Publikationskontoret på Kommissionens vegne har offentliggjort i form af publikationer, websteder eller formidlingsværktøjer, eller

b)

som ikke er offentliggjort af økonomiske eller andre praktiske grunde, som f.eks. undersøgelser, rapporter og andre informationer.

2.   Denne afgørelse finder ikke anvendelse på:

a)

software eller dokumenter, der er omfattet af industrielle ejendomsrettigheder såsom patenter, varemærker, beskyttede mønstre, logoer og navne

b)

dokumenter, hvis videreanvendelse Kommissionen ikke kan give tilladelse til på grund af tredjemands intellektuelle ejendomsrettigheder

c)

dokumenter, hvortil der ikke er adgang, eller hvortil en part kun kan opnå adgang i henhold til specifikke regler vedrørende privilegeret adgang i henhold til forordning (EF) nr. 1049/2001

d)

fortrolige data som defineret i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 223/2009 (6)

e)

dokumenter, der hidrører fra igangværende forskningsprojekter udført af Kommissionens personale, som ikke offentliggøres eller gøres tilgængelige i en offentliggjort database, og hvis videreanvendelse vil gribe ind i valideringen af foreløbige forskningsresultater, eller hvor videreanvendelse vil udgøre en begrundelse for at afvise registrering af industrielle ejendomsrettigheder i Kommissionens favør.

3.   Denne afgørelse indskrænker på ingen måde anvendelsen af forordning (EF) nr. 1049/2001.

4.   Intet i denne afgørelse indebærer tilladelse til videreanvendelse af dokumenter med henblik på at vildlede eller bedrage. Kommissionen træffer hensigtsmæssige foranstaltninger for at beskytte EU's interesser og offentlige image i henhold til gældende regler.

Artikel 3

Definitioner

I denne afgørelse forstås ved:

1)   »dokument«:

a)

ethvert indhold uanset medium (skrevet på papir eller opbevaret elektronisk samt lyd-, billed- eller audiovisuelle optagelser)

b)

enhver del af et sådant indhold

2)   »videreanvendelse«: fysiske eller juridiske personers brug af dokumenter til andre kommercielle eller ikke-kommercielle formål end det oprindelige formål, som dokumenterne blev udarbejdet til. Udveksling af dokumenter mellem Kommissionen og offentlige myndigheder alene som led i varetagelse af deres offentlige opgaver betragtes ikke som videreanvendelse

3)   »personoplysninger«: oplysninger som defineret i artikel 2, litra a), i forordning (EF) nr. 45/2001

4)   »licens«: tilladelse til videreanvendelse af dokumenter på nærmere anførte betingelser. Ved »åben licens« forstås licens til videreanvendelse af dokumenter for alle brugere, der angives i en ensidig erklæring fra indehaveren af rettighederne

5)   »maskinlæsbar«: at digitale dokumenter er tilstrækkeligt strukturerede til, at softwareapplikationer kan identificere individuelle sætninger og deres interne struktur på pålidelig vis

6)   »strukturerede data«: data organiseret på en sådan måde, at man kan identificere individuelle sætninger og alle deres bestanddele på pålidelig vis, som f.eks. i databaser og regneark

7)   »portal«: et enkelt adgangspunkt til data fra en række forskellige kilder på nettet. Kilderne genererer både dataene og de tilhørende metadata. De metadata, der skal anvendes til indeksering, indsamles automatisk af portalen og integreres efter behov for at understøtte fælles funktioner såsom søgning og links. Portalen kan også opbevare data fra de bidragende kilder i sin cache for at forbedre ydeevnen eller tilbyde yderligere funktioner.

Artikel 4

Generelt princip

Alle dokumenter er tilgængelige til videreanvendelse:

a)

til kommercielle eller ikke-kommercielle formål i henhold til betingelserne i artikel 6

b)

gratis i henhold til bestemmelserne i artikel 9

c)

uden krav om indgivelse af en individuel ansøgning, medmindre andet er bestemt i artikel 7.

Denne afgørelse anvendes under fuldstændig overholdelse af reglerne om beskyttelse af enkeltpersoner i forbindelse med behandling af personoplysninger og navnlig forordning (EF) nr. 45/2001.

Artikel 5

Dataportal

Kommissionen opretter en dataportal som eneste adgangspunkt til dens strukturerede data med henblik på at lette henvisninger og videreanvendelse til kommercielle og ikke-kommercielle formål.

Kommissionens tjenestegrene identificerer og vil efterhånden give adgang til egnede data, som er i deres besiddelse. Dataportalen kan give adgang til andre af EU-institutioners, -organers, -kontorers eller -agenturers data, hvis disse enheder anmoder derom.

Artikel 6

Betingelser for videreanvendelse af dokumenter

1.   Dokumenter gøres tilgængelige for videreanvendelse uden ansøgning, medmindre andet er angivet, og uden begrænsninger eller i de relevante tilfælde via en åben licens eller ansvarsfraskrivelse, hvori betingelserne for videreanvendernes rettigheder er beskrevet.

2.   Disse betingelser må ikke begrænse mulighederne for videreanvendelse unødigt og kan omfatte følgende:

a)

pligt til ved videreanvendelse at angive kilden til dokumenterne

b)

pligt til ikke at fordreje dokumenternes oprindelige betydning eller budskab

c)

Kommissionen kan ikke stilles til ansvar for nogen følger af videreanvendelsen.

Når det er nødvendigt at stille andre betingelser for en bestemt type dokumenter, skal dette forelægges den tværtjenstlige gruppe, jf. artikel 12.

Artikel 7

Individuelle ansøgninger om videreanvendelse af dokumenter

1.   Når der er behov for en individuel ansøgning om videreanvendelse, skal Kommissionens tjenestegrene klart gøre opmærksom på dette i det pågældende dokument eller i henvisningen til det og opgive en adresse, som ansøgningen skal indgives til.

2.   Individuelle ansøgninger om videreanvendelse behandles hurtigt af den relevante tjenestegren i Kommissionen. Der sendes en kvittering for modtagelsen til ansøgeren. Senest 15 arbejdsdage efter registreringen af ansøgningen skal Kommissionens tjenestegren eller Publikationskontoret enten give tilladelse til videreanvendelse af det ønskede dokument og i givet fald stille en kopi af dokumentet til rådighed eller skriftligt fremsende et helt eller delvist afslag på ansøgningen sammen med en begrundelse.

3.   Når en ansøgning om videreanvendelse af et dokument vedrører et meget langt dokument eller et meget stort antal dokumenter, eller hvis ansøgningen skal oversættes, kan den i stk. 2 anførte frist forlænges med 15 arbejdsdage, på betingelse af at ansøgeren underrettes på forhånd, og at der gives en detaljeret begrundelse for forlængelsen.

4.   Når en ansøgning om videreanvendelse af et dokument afslås, underretter Kommissionens tjenestegren eller Publikationskontoret ansøgeren om, at denne har ret til at indbringe sagen for Den Europæiske Unions Domstol eller indgive en klage til Den Europæiske Ombudsmand i henhold til bestemmelserne i henholdsvis artikel 263 og 228 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.

5.   Når afslaget gives under henvisning til artikel 2, stk. 2, litra b), i denne afgørelse, skal svaret til ansøgeren omfatte en henvisning til den fysiske eller juridiske person, der er indehaver af rettighederne, hvis denne er kendt, eller til den licenshaver, hvorfra Kommissionen har erhvervet det pågældende materiale, hvis denne er kendt.

Artikel 8

Formater for dokumenter, der er tilgængelige til videreanvendelse

1.   Dokumenter skal stilles til rådighed i alle eksisterende formater eller sprogudgaver i maskinlæsbart format, når dette er muligt og hensigtsmæssigt.

2.   Dette indebærer ikke en forpligtelse til at fremstille, tilpasse eller ajourføre dokumenter for at efterkomme anmodningen eller til at stille uddrag af dokumenter til rådighed, hvis det medfører et uforholdsmæssigt stort arbejde, der ikke kan klares som en simpel ekspeditionssag.

3.   Denne afgørelse pålægger ikke Kommissionen pligt til at oversætte de ønskede dokumenter til andre officielle sprogudgaver end dem, der er tilgængelige på ansøgningstidspunktet.

4.   Det kan ikke kræves, at Kommissionen eller Publikationskontoret fortsætter med at udarbejde en bestemt type dokumenter eller bevarer dem i et bestemt format, for at de kan videreanvendes af en fysisk eller juridisk person.

Artikel 9

Gebyrregler

1.   Videreanvendelse af dokumenter er i princippet gratis.

2.   Undtagelsesvis kan der kræves godtgørelse for marginale udgifter til reproduktion og formidling af dokumenter.

3.   Hvis Kommissionen beslutter at tilpasse et dokument for at imødekomme en specifik ansøgning, kan ansøgeren blive bedt om at afholde udgifterne til denne tilpasning. Ved vurderingen af behovet for at kræve sådanne udgifter dækket skal der tages hensyn til den indsats, der er nødvendig for tilpasningen, samt de potentielle fordele, som videreanvendelsen kan medføre for EU, f.eks. med hensyn til formidling af information om EU's funktionsmåde eller med henblik på at styrke institutionens offentlige image.

Artikel 10

Åbenhed

1.   Betingelser og standardgebyrer for videreanvendelse af dokumenter fastlægges på forhånd og offentliggøres, hvis det er muligt og hensigtsmæssigt i elektronisk form.

2.   Søgningen efter dokumenter lettes gennem praktiske ordninger som f.eks. lister over de vigtigste dokumenter, der er tilgængelige til videreanvendelse.

Artikel 11

Ikke-diskriminering og eneret

1.   Betingelserne for videreanvendelse af dokumenter skal være ikke-diskriminerende for sammenlignelige kategorier af videreanvendelse.

2.   Videreanvendelse af dokumenter skal være mulig for alle potentielle aktører på markedet. Der tildeles ingen eneret.

3.   Hvis eneret er nødvendig for levering af en tjenesteydelse i offentlighedens interesse, skal begrundelsen for enerettens tildeling revurderes med jævne mellemrum og under alle omstændigheder hvert tredje år. Eventuelle aftaler om eneret skal være gennemsigtige og offentliggøres.

4.   Der kan gives eneret til udgivere af videnskabelige og akademiske tidsskrifter for artikler baseret på arbejde udført af Kommissionens tjenestemænd i en begrænset periode.

Artikel 12

Tværtjenstlig gruppe

1.   Der nedsættes en tværtjenstlig gruppe med den generaldirektør, der har ansvaret for denne afgørelse, eller dennes repræsentant som formand. Gruppen består af repræsentanter for alle generaldirektorater og tjenestegrene. Gruppen drøfter spørgsmål af fælles interesse og udarbejder en årlig rapport om gennemførelsen af afgørelsen.

2.   En styringsgruppe bestående af Generalsekretariatet, Generaldirektoratet for Kommunikation, Generaldirektoratet for Informationssamfundet og Medier, Generaldirektoratet for Informationsteknologi og flere generaldirektorater, der repræsenterer dataleverandørerne, og med Publikationskontoret som formand følger projektet om implementering af dataportalen. Andre institutioner kan senere blive indbudt til at blive medlem af gruppen.

3.   Betingelserne for den åbne licens, der er omhandlet i artikel 6, fastlægges i en aftale mellem den generaldirektør, der har ansvaret for denne afgørelse, og den generaldirektør, der har ansvaret for den administrative gennemførelse af afgørelser om intellektuel ejendomsret i Kommissionen, efter høring af den tværtjenstlige gruppe i stk. 1.

Artikel 13

Revision

Denne afgørelse tages op til nyvurdering tre år efter dens ikrafttræden.

Artikel 14

Ophævelse

Afgørelse 2006/291/EF, Euratom ophæves.

Udfærdiget i Bruxelles, den 12. december 2011.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  KOM(2010) 245.

(2)  EFT L 145 af 31.5.2001, s. 43.

(3)  EUT L 345 af 31.12.2003, s. 90.

(4)  EUT L 107 af 20.4.2006, s. 38.

(5)  EFT L 8 af 12.1.2001, s. 1.

(6)  EUT L 87 af 31.3.2009, s. 164.


Top