EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011D0833

2011/833/ЕС: Решение на Комисията от 12 декември 2011 година относно повторната употреба на документи на Комисията

OJ L 330, 14.12.2011, p. 39–42 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 16 Volume 003 P. 229 - 232

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/833/oj

14.12.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 330/39


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 12 декември 2011 година

относно повторната употреба на документи на Комисията

(2011/833/ЕС)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 249 от него,

като има предвид, че:

(1)

„Европа 2020“ съдържа визия за социална пазарна икономика на Европа за 21-ви век. Една от приоритетните теми в този контекст е „Интелигентният растеж: изграждане на икономика, основаваща се на знания и иновации“.

(2)

Новите информационни и комуникационни технологии предоставят безпрецедентни възможности за обединяване и комбиниране на съдържанието на документи от различни източници.

(3)

Информацията от обществения сектор е важен източник на потенциален растеж на новаторските онлайн-услуги чрез продукти и услуги с добавена стойност. Правителствата могат да стимулират пазарите на съдържание чрез предоставяне на информация от публичния сектор при прозрачни, ефективни и недискриминационни условия. По тази причина в Програмата в областта на цифровите технологии за Европа (1) повторната употреба на информация от обществения сектор е определена за една от основните области на действие.

(4)

Самата Комисия, както и другите институции, разполагат с много документи от всякакъв вид, които биха могли да се използват повторно за продукти и услуги с добавена стойност и които от гледна точка на съдържанието си могат да бъдат полезен източник на информация за предприятия и граждани.

(5)

Правото на достъп до документите на Комисията се урежда от Регламент (ЕО) № 1049/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2001 г. относно публичния достъп до документи на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията (2).

(6)

Директива 2003/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (3) определя минималните правила за повторната употреба на информацията от обществения сектор на територията на целия Европейски съюз. В посочените в нея съображения държавите-членки се насърчават да не се ограничават до тези минимални правила, а да възприемат политика на свободен достъп до данните, която да позволи широкото използване на документите, притежавани от органите от обществения сектор.

(7)

Комисията даде пример на публичните администрации, като предостави свободен онлайн-достъп до статистически данни, публикации и цялото право на Съюза. Това е добра основа за по-нататъшен напредък в гарантирането на наличието и използваемостта на данните, съхранявани от институцията.

(8)

С Решение 2006/291/ЕО, Евратом на Комисията от 7 април 2006 г. относно повторната употреба на информация на Комисията (4) се определят условията за това.

(9)

За да се повиши ефективността на режима на повторна употреба на документите на Комисията, правилата за това използване следва да се адаптират с оглед разширяването му.

(10)

Следва да се изгради портал за данни, който да бъде единствената точка за достъп до документите, налични за повторна употреба. Освен това е целесъобразно в документите, предоставени за повторна употреба, да се включат и тези с изследователска информация, създадени от Съвместния изследователски център. Следва да бъде приета разпоредба, отчитаща прехода към машинночетими формати. Важно подобрение в сравнение с Решение 2006/291/ЕО, Евратом се състои в това, документите на Комисията да се направят общодостъпни за повторна употреба, без да има нужда от индивидуални заявления, а чрез отворени лицензи за повторна употреба или обикновени клаузи за отказ от отговорност.

(11)

Поради това Решение 2006/291/ЕО, Евратом следва да бъде заменено с настоящото решение.

(12)

Политиката на свободен достъп с оглед на повторна употреба, възприета от Комисията, ще подкрепи развиването на нова икономическа дейност, ще доведе до по-широко използване и разпространяване на информацията на Съюза, ще утвърди представата за отвореност и прозрачност на институциите и ще спомогне да се избегне излишна административна тежест за потребителите и службите на Комисията. През 2012 г. Комисията предвижда да проучи съвместно с други институции и ключови агенции на Съюза до каква степен те могат да приемат собствени правила относно повторната употреба.

(13)

Настоящото решение следва да се изпълнява и прилага при пълно съблюдаване на принципите за защита на личните данни в съответствие с разпоредбите на Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2000 г. относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Общността и за свободното движение на такива данни (5).

(14)

Настоящото решение не следва да се прилага към документите, чиято повторна употреба Комисията не може да позволи, например предвид правата върху интелектуалната собственост, принадлежащи на трети лица, или когато документите са получени от другите институции,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Предмет

Настоящото решение определя условията за повторната употреба на документи, притежавани от Комисията или от нейно име от Службата за публикации на Европейския съюз (наричана по-долу „Службата за публикации“), с цел да се улесни по-широката повторна употреба на информацията, да се утвърди представата за отвореност на Комисията и да се избегне излишна административна тежест както за ползвателите на информацията, така и за службите на Комисията.

Член 2

Обхват

1.   Настоящото решение се прилага по отношение на публичните документи, създадени от Комисията или от публични или частни субекти от нейно име:

а)

които са публикувани от Комисията или от нейно име от Службата за публикации чрез печатни публикации, интернет сайтове или други средства за разпространение; или

б)

които не са публикувани по икономически причини или по други причини от практически характер, например когато се отнася до проучвания, доклади и други данни.

2.   Настоящото решение не се прилага към:

а)

програмните продукти или документите, обхванати от правата върху индустриалната собственост, като патенти, регистрирани търговски марки, дизайн, фирмени символи и наименования;

б)

документите, за които Комисията не може да позволи повторна употреба, предвид правата върху интелектуалната собственост, които принадлежат на трети лица;

в)

документи, които според правилата, установени с Регламент (ЕО) № 1049/2001, са със забранен достъп или достъпът до тях е разрешен само съгласно специфични правила за привилегирован достъп;

г)

поверителни данни съгласно определението в Регламент (ЕО) № 223/2009 на Европейския парламент и на Съвета (6);

д)

документи, създадени в рамките на текущи изследователски проекти, ръководени от служители на Комисията, които не са публикувани или достъпни чрез база данни и чиято повторна употреба би попречила на валидирането на предварителните резултати от изследванията, или когато повторната употреба би представлявала причина да се откаже регистрация на права на индустриална собственост в полза на Комисията.

3.   Настоящото решение не засяга Регламент (ЕО) № 1049/2001 и по никакъв начин не въздейства на неговите разпоредби.

4.   Нищо в настоящото решение не позволява повторната употреба на документи с намерение за заблуда или измама. Комисията предприема необходимите мерки за защита на интересите и доброто име на ЕС в съответствие с приложимите правила.

Член 3

Определения

За целите на настоящото решение се прилагат следните определения:

1.

„документ“ означава:

а)

всяко информационно съдържание, независимо от носителя му (хартиен или електронен, или като звукозапис, видеозапис или аудиовизуален запис);

б)

всяка част от такова съдържание;

2.

„повторна употреба“ означава използването от страна на физически или юридически лица на документи за търговски или нетърговски цели, различни от първоначалната цел, за която са били създадени документите. Обменът на документи между Комисията и другите органи от обществения сектор, които ги използват единствено за целите на техните обществени задачи, не представлява повторна употреба;

3.

„лични данни“ са данните, определени в член 2, буква а) от Регламент (ЕО) № 45/2001;

4.

„лиценз“ означава предоставянето на разрешение за повторна употреба на документи при определени условия. „Отворен лиценз“ означава лиценз, при който повторната употреба на документи е разрешена на всички посочени потребители в едностранна декларация от притежателя на правата;

5.

„машинночетим“ означава, че документи в цифров формат са достатъчно структурирани, за да могат компютърни приложни програми надеждно да идентифицират съдържащите се в тях отделни данни, както и вътрешната им структура;

6.

„структурирани данни“ са данни, организирани по начин, който позволява надеждна идентификация на отделните данни и на всички техни компоненти, какъвто е случаят при базите данни и електронните таблици;

7.

„портал“ означава единна точка на достъп до данни от различни онлайн-източници. Източниците генерират както данните, така и съответните метаданни. Необходимите за индексиране метаданни се извличат автоматично от портала и се интегрират до степента, нужна за поддръжката на общи функции, като например търсене и свързване. Порталът също така може временно да съхранява данни от външни източници, за да се подобри ефективността или да се осигурят допълнителни функции.

Член 4

Основен принцип

Всички документи са на разположение за повторна употреба:

а)

за търговски и нетърговски цели по реда на член 6;

б)

безплатно съгласно разпоредбите на член 9;

в)

и без да се налага подаване на индивидуални заявления, освен ако в член 7 не се предвижда друго.

Настоящото решение се изпълнява при пълно съблюдаване на правилата относно защитата на физическите лица по отношение на обработката на лични данни, и по-специално на Регламент (ЕО) № 45/2001.

Член 5

Портал за данни

Комисията създава портал за данни като единна точка на достъп до структурираните ѝ данни, за да улесни свързването и повторната употреба за търговски и нетърговски цели.

Службите на Комисията ще определят и постепенно ще предоставят достъп до подходящи данни, с които разполагат. Порталът за данни може да предостави достъп до данни от други институции, органи, бюра и агенции на Съюза по тяхно искане.

Член 6

Условия за повторната употреба на документи

1.   Документите ще бъдат предоставяни за повторна употреба без изрични заявления, освен ако не е предвидено друго, и без ограничения, а където е целесъобразно — с отворен лиценз или клауза за отказ от отговорност, като се определят условията за повторната употреба и се разясняват правата на ползвателите във връзка с това.

2.   Тези условия, които не ограничават излишно възможностите за повторна употреба, могат да включват следното:

а)

задължение за ползвателя да посочва източника на документите;

б)

задължение да не се изкривява първоначалният смисъл или посланието на документите;

в)

освобождаване на Комисията от отговорност за каквито и да било последици от повторната употреба.

Когато е необходимо да се приложат други условия за определен клас документи, ще се иска мнението на междуведомствената група, посочена в член 12.

Член 7

Индивидуални заявки за повторната употреба на документи

1.   Когато е необходима индивидуална заявка за повторна употреба, службите на Комисията ясно указват това в съответния документ или в известие за него, като посочват адрес, на който да се подаде заявката.

2.   Индивидуалните заявки за повторна употреба се обработват своевременно от съответната служба на Комисията. На заявителя се изпраща потвърждение за получаването на заявката му. В срок от 15 работни дни след получаването на заявката службата на Комисията или Службата за публикации предоставя разрешение за повторна употреба на документа, за който е внесена заявка, и предоставя копие от него, ако това е необходимо, или изпраща писмен отговор за пълния или частичен отказ на заявката, като посочва основанията за това.

3.   Когато заявката се отнася за много дълъг документ или за много голям брой документи, или когато трябва да се направи превод на заявката, срокът, предвиден в параграф 2, може да бъде продължен с 15 работни дни след предварително уведомяване на заявителя с подробна обосновка за удължаването на срока.

4.   В случай на отказ службата на Комисията или Службата за публикации уведомява заявителя за правото му да сезира Съда на Европейския съюз или да подаде жалба пред Европейския омбудсман при спазване на условията, предвидени съответно в член 263 и член 228 от Договора за функционирането на Европейския съюз.

5.   В случаите, в които отказът се основава на разпоредбите на член 2, параграф 2, буква б) от настоящото решение, в отговора до заявителя се посочва физическото или юридическото лице, което притежава правата, ако то е известно, или в противен случай се посочва лицензодателят, от когото Комисията е получила въпросния документ, ако той е известен.

Член 8

Формати на документите, предоставени за повторна употреба

1.   Документите се предоставят на разположение във всякакъв формат или езикова версия, в които са налични, и в машинночетим формат, когато това е възможно и уместно.

2.   Това не предполага никакво задължение за създаване, адаптиране или актуализиране на документи в отговор на дадена заявка, нито за предоставяне на извлечения от документи, когато това изисква непропорционално големи усилия, надхвърлящи рамките на обикновена операция.

3.   Настоящото решение не поражда задължение за Комисията да превежда исканите документи на други официални езици, освен на езиците, на които те вече са на разположение към момента на искането.

4.   Комисията или Службата за публикации не могат да бъдат задължени да продължат да създават някои видове документи или да ги съхраняват в определен формат с цел повторното им използване от дадено физическо или юридическо лице.

Член 9

Правила за събиране на такси

1.   Повторната употреба на документи по принцип e безплатна.

2.   В изключителни случаи може да се изиска възстановяване на допълнителните разходи по размножаването и разпространението на документите.

3.   Когато Комисията реши да адаптира даден документ с цел да удовлетвори специално искане, от заявителя може да бъде изискано възстановяването на разходите по това адаптиране. За да се прецени необходимостта от възстановяването на тези разходи, се вземат предвид усилията, които изисква адаптирането на документите, както и потенциалните ползи, които тяхната повторна употреба може да донесе на Съюза, например чрез разпространяване на информация за функционирането на Съюза или за подобряване на имиджа на институцията пред обществеността.

Член 10

Прозрачност

1.   Приложимите условия и стандартни такси за наличните за повторна употреба документи се определят предварително и се публикуват в електронен вид, когато това е възможно и необходимо.

2.   Търсенето на документи се улеснява чрез мерки с практическа насоченост, като например изготвяне на списъци с основните документи, които могат да бъдат предоставяни за повторна употреба.

Член 11

Недопускане на дискриминация и предоставяне на изключителни права

1.   Всички приложими условия за повторна употреба на документи не допускат дискриминация по отношение на сходни категории на повторна употреба.

2.   Право на повторна употреба на документи имат всички потенциални участници на пазара. Не се предоставят никакви изключителни права.

3.   Въпреки това в случаите, в които за предоставянето на услуга от обществен интерес е необходимо изключително право, валидността на основанието за предоставяне на такова изключително право подлежи на редовно преразглеждане, като при всички случаи то се извършва след три години. Всяко споразумение за предоставяне на изключително право е прозрачно и се обявява публично.

4.   Изключителни права могат да се предоставят за ограничен период от време на издателите на научни или академични списания за статии, основаващи се на работата на служители на Комисията.

Член 12

Междуведомствена група

1.   Сформира се междуведомствена група, председателствана от генералния директор, отговарящ за настоящото решение, или негов представител. Тя се състои от представители на генералните дирекции и службите. Тя обсъжда въпроси от общ интерес и изготвя доклад за прилагането на настоящото решение на всеки 12 месеца.

2.   Проектът за въвеждане в експлоатация на портала за данни ще бъде наблюдаван от управителен комитет, председателстван от Службата за публикации и включващ генералния секретариат, генерална дирекция „Комуникация“, генерална дирекция „Информационно общество и медии“, генерална дирекция „Информатика“ и няколко други генерални дирекции, представляващи доставчиците на данни. На по-късен етап и други институции могат да бъдат поканени да се включат в комитета.

3.   Условията за отворен лиценз, споменати в член 6, се договарят по споразумение между генералните директори, отговарящи за настоящото решение и за административното изпълнение на решения, свързани с правата върху интелектуалната собственост в Комисията, след консултация с междуведомствената група, посочена в параграф 1.

Член 13

Преглед

Настоящото решение се преразглежда три години след влизането му в сила.

Член 14

Отмяна

Решение 2006/291/ЕО, Евратом се отменя.

Съставено в Брюксел на 12 декември 2011 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  COM(2010) 245.

(2)  ОВ L 145, 31.5.2001 г., стр. 43.

(3)  ОВ L 345, 31.12.2003 г., стр. 90.

(4)  ОВ L 107, 20.4.2006 г., стр. 38.

(5)  ОВ L 8, 12.1.2001 г., стр. 1.

(6)  ОВ L 87, 31.3.2009 г., стр. 164.


Top