EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011D0833

2011/833/ES: 2011 m. gruodžio 12 d. Komisijos sprendimas dėl pakartotinio Komisijos dokumentų naudojimo

OL L 330, 2011 12 14, p. 39–42 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Šis dokumentas paskelbtas specialiajame (-iuosiuose) leidime (-uose) (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/833/oj

14.12.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 330/39


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2011 m. gruodžio 12 d.

dėl pakartotinio Komisijos dokumentų naudojimo

(2011/833/ES)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač jos 249 straipsnį,

kadangi:

(1)

strategijoje „Europa 2020“ pateikta XXI a. Europos socialinio rinkos ūkio vizija. Viena iš susijusių prioritetinių temų – „Pažangus augimas: žiniomis ir inovacijomis pagrįsto ūkio vystymas“;

(2)

naujos informacijos ir ryšio technologijos sudarė beprecedentes sąlygas kaupti ir sieti informaciją iš įvairių šaltinių;

(3)

viešojo sektoriaus informacija yra svarbus galimo naujoviškų interneto paslaugų augimo, pagrįsto pridėtinės vertės produktais ir paslaugomis, šaltinis. Valdžios institucijos gali skatinti turinio rinkas viešojo sektoriaus informaciją teikdamos skaidriai, veiksmingai ir be diskriminacijos. Dėl šios priežasties dokumente „Europos skaitmeninė darbotvarkė“ (1) pakartotinis viešojo sektoriaus informacijos naudojimas išskirtas kaip viena iš pagrindinių veiklos sričių;

(4)

Komisija ir kitos institucijos turi daug įvairių dokumentų, kuriuos būtų galima pakartotinai naudoti kuriant pridėtinės vertės informacijos produktus bei paslaugas ir kurie galėtų tapti naudingu turinio šaltiniu įmonėms ir piliečiams;

(5)

teisė susipažinti su Komisijos dokumentais reglamentuojama 2001 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1049/2001 dėl galimybės visuomenei susipažinti su Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos dokumentais (2);

(6)

Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/98/EB (3) nustatytos viešojo sektoriaus informacijos pakartotinio naudojimo būtiniausios taisyklės visoje Europos Sąjungoje. Konstatuojamosiose dalyse valstybės narės raginamos siekti daugiau, nei reikalaujama pagal tas būtiniausias taisykles, ir formuoti atvirą duomenų politiką, kuri leistų plačiai naudoti viešojo sektoriaus institucijų turimus dokumentus;

(7)

Komisija pradėjo nemokamai internete skelbti statistinius duomenis, leidinius bei visus Sąjungos teisės aktus ir taip viešojo administravimo institucijoms pateikė sektiną pavyzdį. Tuo remiantis galima toliau siekti užtikrinti galimybę gauti ir pakartotinai naudoti institucijos turimus duomenis;

(8)

2006 m. balandžio 7 d. Komisijos sprendimu dėl pakartotinio Komisijos informacijos naudojimo (2006/291/EB, Euratomas) (4) nustatytos pakartotinio Komisijos dokumentų naudojimo sąlygos;

(9)

siekiant užtikrinti efektyvesnę Komisijos dokumentų pakartotinio naudojimo tvarką, turėtų būti priimtos Komisijos dokumentų pakartotinio naudojimo taisyklės, kad tokie dokumentai būtų pakartotinai naudojami plačiau;

(10)

turėtų būti sukurtas vieno langelio principu grindžiamas pakartotinai naudoti pateikiamų dokumentų duomenų portalas. Be to, tikslinga be kitų pakartotinai naudoti pateikiamų dokumentų pateikti ir Jungtinio tyrimų centro parengtą mokslinių tyrimų informaciją. Turėtų būti priimta nuostata, kad būtų atsižvelgta į perėjimą prie elektroninių formatų. Svarbus patobulinimas, palyginti su Sprendimu 2006/291/EB, Euratomas, yra susijęs su tuo, kad visiems suteikiama galimybė Komisijos dokumentus pakartotinai naudoti be individualaus prašymo, suteikiant atvirąją pakartotinio naudojimo licenciją arba pateikiant paprastus atsakomybės apribojimo pareiškimus;

(11)

todėl Sprendimas 2006/291/EB turėtų būti panaikintas ir pakeistas šiuo sprendimu;

(12)

taikant atvirą Komisijos pakartotinio informacijos naudojimo politiką bus skatinama nauja ekonominė veikla, bus suteikta galimybė plačiau skleisti ir naudoti Komisijos informaciją, atvirumas ir skaidrumas padės toliau gerinti institucijų įvaizdį, o naudotojai ir Komisijos tarnybos išvengs nereikalingos administracinės naštos. 2012 m. Komisija numato su kitomis Sąjungos institucijomis ir pagrindinėmis agentūromis nagrinėti, kokiu mastu jos pačios galėtų priimti pakartotinio naudojimo taisykles;

(13)

šis sprendimas turėtų būti įgyvendinamas ir taikomas laikantis asmens duomenų apsaugos principų pagal 2000 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 45/2001 dėl asmenų apsaugos Bendrijos institucijoms ir įstaigoms tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų judėjimo (5);

(14)

šis sprendimas turėtų būti netaikomas dokumentams, kuriuos leisti pakartotinai naudoti Komisija neturi teisės, pavyzdžiui, kai taikomos trečiosios šalies intelektinės nuosavybės teisės arba kai dokumentai gauti iš kitų institucijų,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Dalykas

Šiuo sprendimu nustatomos Komisijos arba jos vardu Europos Sąjungos oficialiųjų leidinių biuro (toliau – Leidinių biuras) saugomų dokumentų pakartotinio naudojimo sąlygos, siekiant suteikti galimybę plačiau pakartotinai naudoti informaciją, didinti atvirumą ir taip gerinti Komisijos įvaizdį, taip pat padėti naudotojams bei Komisijos tarnyboms išvengti nereikalingos administracinės naštos.

2 straipsnis

Scope

1.   Sprendimas taikomas Komisijos arba jos vardu veikiančių viešųjų ir privačiųjų įstaigų parengtiems viešiesiems dokumentams:

a)

kuriuos Komisija arba Leidinių biuras jos vardu paskelbė leidiniuose, interneto svetainėse ar naudodami sklaidos priemones;

b)

kurie paskelbti dėl ekonominių ar kitų praktinių priežasčių, pavyzdžiui, tyrimai, ataskaitos ir kita informacija.

2.   Sprendimas netaikomas:

a)

programinei įrangai ar dokumentams, susijusiems su pramoninės nuosavybės teisėmis, pavyzdžiui, su patentais, prekės ženklais, registruotu dizainu, logotipais ir pavadinimais;

b)

dokumentams, kuriuos leisti pakartotinai naudoti Komisija neturi teisės, kai taikomos trečiosios šalies intelektinės nuosavybės teisės;

c)

dokumentams, su kuriais pagal Reglamentu (EB) Nr. 1049/2001 nustatytas taisykles nesuteikiama teisė susipažinti arba teisė susipažinti suteikiama tik pagal lengvatinei prieigai taikomas konkrečias taisykles;

d)

konfidencialiems duomenims, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 223/2009 (6);

e)

įgyvendinant Komisijos personalo vykdomus mokslinių tyrimų projektus parengtiems dokumentams, kurie neskelbiami ar nepateikiami skelbiamoje duomenų bazėje ir kurių pakartotinis naudojimas trukdytų tvirtinti laikinus mokslinių tyrimų rezultatus arba būtų pagrindas atsisakyti registruoti pramoninės nuosavybės teises Komisijos naudai.

3.   Šis sprendimas neprieštarauja ir neturi jokio poveikio Reglamentui (EB) Nr. 1049/2001.

4.   Šis sprendimas nesuteikia teisės dokumentus pakartotinai naudoti apgaulės ar sukčiavimo tikslais. Komisija imasi reikiamų priemonių, kad pagal taikomas taisykles apsaugotų ES interesus ir įvaizdį visuomenėje.

3 straipsnis

Apibrėžtys

Šiame sprendime vartojamų terminų apibrėžtys:

1.

dokumentas:

a)

bet koks turinys bet kokia forma (surašytas popieriuje arba laikomas elektronine forma ar kaip garso, vaizdo ar garso ir vaizdo įrašas);

b)

bet kuri tokio turinio dalis;

2.

pakartotinis naudojimas – fizinių ar juridinių asmenų naudojimasis dokumentais komercinėms arba nekomercinėms reikmėms, išskyrus pirminę paskirtį, kuriai dokumentai buvo parengti. Komisijos ir kitų viešojo sektoriaus institucijų keitimasis dokumentais atliekant tik viešąsias užduotis nėra laikomas pakartotiniu naudojimu;

3.

asmens duomenys – duomenys, apibrėžti Reglamento (EB) Nr. 45/2001 2 straipsnio a dalyje;

4.

licencija – leidimo pakartotinai naudoti dokumentus suteikimas tam tikromis sąlygomis. Atviroji licencija – licencija, kai dokumentus galima pakartotinai naudoti visoms vienašaliame teisių turėtojo pareiškime nurodytoms reikmėms;

5.

elektroninis reiškia, kad skaitmeniniai dokumentai yra tinkamos struktūros, kad naudojant programinę įrangą būtų galima patikimai nustatyti konstatuojamus faktus ir jų vidaus struktūrą;

6.

struktūriniai duomenys – duomenys, organizuoti taip, kad būtų galima patikimai nustatyti konstatuojamus faktus ir visas jų sudedamąsias dalis, pavyzdžiui, duomenys duomenų bazėse ir skaičiuoklėse;

7.

portalas – vieno langelio principu grindžiama prieigos prie duomenų iš įvairių žiniatinklio šaltinių vieta. Šaltiniuose generuojami ir duomenys, ir susiję metaduomenys. Indeksavimui reikalingus metaduomenis portalas automatiškai surenka ir integruoja, kad būtų galima tinkamai naudotis paieškos ir sąsajų funkcijomis. Be to, portale duomenys iš atitinkamų šaltinių gali būti saugomi podėlyje, siekiant padidinti spartą ar suteikti papildomų funkcijų.

4 straipsnis

Bendrasis principas

Visi dokumentai pateikiami pakartotinai naudoti:

a)

komercinėms ar nekomercinėms reikmėms 6 straipsnyje išdėstytomis sąlygomis;

b)

nemokamai, taikant 9 straipsnio nuostatas;

c)

neteikiant individualaus prašymo, nebent 7 straipsnyje nurodyta kitaip.

Sprendimas įgyvendinamas visapusiškai laikantis asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis taisyklių, ypač Reglamento (EB) Nr. 45/2001.

5 straipsnis

Duomenų portalas

Siekdama užtikrinti, kad dokumentus būtų lengviau susieti ir pakartotinai naudoti komercinėms ir nekomercinėms reikmėms, Komisija sukuria vieno langelio principu grindžiamą jos struktūrinių duomenų portalą.

Komisijos tarnybos nustatys ir palaipsniui suteiks galimybę naudoti jų turimus tinkamus duomenis. Duomenų portale gali būti suteikta prieiga prie kitų Sąjungos institucijų, įstaigų, biurų ir agentūrų duomenų, jei pastarosios to paprašo.

6 straipsnis

Pakartotinio dokumentų naudojimo sąlygos

1.   Dokumentai pateikiami pakartotinai naudoti be jokio prašymo, nebent nurodoma kitaip, ir be jokių apribojimų arba tam tikrais atvejais taikant atvirąją licenciją ar atsakomybės apribojimo pareiškimą, kuriame išdėstomos sąlygos, kuriose išaiškinamos dokumentus pakartotinai naudojančių asmenų teisės.

2.   Tos sąlygos, kuriomis neturėtų būti nepagrįstai varžomos pakartotinio naudojimo galimybės, gali būti tokios:

a)

įpareigojimas, kad pakartotinai dokumentus naudojantis asmuo nurodytų dokumentų šaltinį;

b)

įpareigojimas neiškreipti pirminės dokumentų prasmės ar to, ką jais norima pasakyti;

c)

Komisijos atleidimas nuo atsakomybės už bet kokius su pakartotiniu naudojimu susijusius padarinius.

Kai būtina taikyti kitas sąlygas tam tikros rūšies dokumentams, konsultuojamasi su 12 straipsnyje nurodyta tarnybų darbo grupe.

7 straipsnis

Individualūs prašymai pakartotinai naudoti dokumentus

1.   Jei norint dokumentą pakartotinai naudoti būtina pateikti individualų prašymą, Komisijos tarnybos tai aiškiai nurodo atitinkamame dokumente ar su tuo susijusiame pranešime ir pateikia adresą, kuriuo prašymas turi būti pateiktas.

2.   Individualius pakartotinio naudojimo prašymus neatidėliodama tvarko atitinkama Komisijos tarnyba. Prašymo teikėjui siunčiamas patvirtinimas apie prašymo gavimą. Per 15 dienų nuo prašymo registravimo Komisijos tarnybos arba Leidinių biuras suteikia teisę pakartotinai naudoti prašomą dokumentą ir, kai reikia, pateikia dokumento kopiją arba raštu praneša, kad prašymas visiškai ar iš dalies atmestas, ir nurodo atmetimo priežastis.

3.   Kai prašoma leisti pakartotinai naudoti labai ilgą dokumentą ar labai daug dokumentų arba kai prašymą reikia išversti, 2 dalyje nurodytą terminą galima nukelti 15 darbo dienų, su sąlyga, kad prašymo teikėjas bus iš anksto apie tai informuotas ir bus išsamiai nurodytos nukėlimo priežastys.

4.   Kai prašymas leisti pakartotinai naudoti dokumentą atmetamas, Komisijos tarnyba arba Leidinių biuras praneša prašymo teikėjui apie jo teisę pateikti ieškinį į Europos Bendrijų Teisingumo Teismą arba pateikti skundą Europos ombudsmenui atitinkamai Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 263 ir 228 straipsniuose nustatytomis sąlygomis.

5.   Kai atsisakymas grindžiamas šio sprendimo 2 straipsnio 2 dalies b punktu, atsakyme prašymo teikėjui pateikiama nuoroda į fizinį ar juridinį asmenį, kuris yra teisių turėtojas (jei žinomas), arba į licencijos išdavėją, iš kurio Komisija gavo atitinkamą medžiagą (jei žinomas).

8 straipsnis

Pakartotinai naudoti pateikiamų dokumentų formatai

1.   Dokumentai pateikiami bet kokiu esamu formatu ar kalba (kai įmanoma ir tikslinga – elektroniniu formatu).

2.   Tai nereiškia, kad būtina rengti, pritaikyti ar atnaujinti dokumentus taip, kad jie atitiktų prašymą, arba teikti išrašus iš dokumentų, jei tam prireiktų neproporcingai didelių pastangų, o ne paprasto veiksmo.

3.   Šiuo sprendimu Komisija neįpareigojama prašomus dokumentus versti į kurias nors kitas oficialiąsias kalbas nei tos, kuriomis dokumentas pateiktas prašymo teikimo metu.

4.   Negalima reikalauti, kad Komisija arba Leidinių biuras ir toliau rengtų tam tikrų tipų dokumentus ar juos saugotų tam tikru formatu tam, kad dokumentus galėtų pakartotinai naudoti fiziniai ar juridiniai asmenys.

9 straipsnis

Atlyginimo taisyklės

1.   Pakartotinis dokumentų naudojimas iš esmės yra nemokamas.

2.   Išskirtiniais atvejais galima atgauti dokumentų dauginimo ir platinimo ribines sąnaudas.

3.   Kai Komisija nusprendžia pritaikyti dokumentą prie konkretaus prašymo sąlygų, gali būti prašoma, kad pareiškėjas atlygintų tokio pritaikymo sąnaudas. Vertinant poreikį atlyginti sąnaudas, atsižvelgiama į dokumentui pritaikyti reikalingas pastangas ir potencialią pakartotinio naudojimo naudą Sąjungai, pavyzdžiui, susijusią su informacijos apie Sąjungos veiklą sklaida arba institucijos įvaizdžio visuomenėje gerinimu.

10 straipsnis

Skaidrumas

1.   Bet kokios keliamos sąlygos ir standartiniai mokesčiai už pakartotinai naudoti pateikiamus dokumentus nustatomi iš anksto ir, jei įmanoma ir tikslinga, skelbiami elektroninėmis priemonėmis.

2.   Dokumentų paieška palengvinama taikant praktines priemones, pavyzdžiui, sudarant pakartotinai naudoti pateikiamų pagrindinių dokumentų registro sąrašai.

11 straipsnis

Nediskriminavimas ir išimtinės teisės

1.   Jokia pakartotinam dokumentų naudojimui taikoma sąlyga neapribojamas joks kita panašus pakartotinis naudojimas.

2.   Teisę pakartotinai naudoti dokumentus turi visi potencialūs rinkos dalyviai. Išimtinių teisių nesuteikiama.

3.   Tačiau kai išimtinė teisė yra būtina teikiant visuomeninės svarbos paslaugas, tokios išimtinės teisės suteikimo pagrindas yra reguliariai (bet kuriuo atveju – po trejų metų) peržiūrimas. Visi išimtiniai susitarimai yra skaidrūs ir viešai skelbiami.

4.   Ribotą laikotarpį išimtinės teisės gali būti suteiktos mokslinių ir akademinių žurnalų leidėjams, kai straipsniai rengiami remiantis Komisijos pareigūnų darbu.

12 straipsnis

Tarnybų darbo grupė

1.   Sukuriama už šį sprendimą atsakingo generalinio direktoriaus arba jo atstovo pirmininkaujama tarnybų darbo grupė. Ją sudaro generalinių direktoratų ir tarnybų atstovai. Darbo grupėje aptariami visiems rūpimi klausimai ir kas 12 mėnesių parengiama sprendimo įgyvendinimo ataskaita.

2.   Valdymo komitetas, kuriam pirmininkauja Leidinių biuras ir kurį sudaro Generalinis sekretoriatas, Ryšių generalinis direktoratas, Informacinės visuomenės ir žiniasklaidos generalinis direktoratas, Informatikos generalinis direktoratas ir keletas generalinių direktoratų, atstovaujančių duomenų teikėjams, prižiūrės, kaip įgyvendinamas projektas, kurio tikslas – sukurti duomenų portalą. Kitos institucijos gali būti pakviestos prie komiteto prisijungti vėliau.

3.   Po konsultacijų su 1 dalyje minima tarnybų darbo grupe 6 straipsnyje nurodytos atvirosios licencijos sąlygos nustatomos susitarus su generaliniais direktoriais, atsakingais už šio sprendimo įgyvendinimą ir už sprendimų, susijusių su intelektinės nuosavybės teisėmis, administracinį vykdymą Komisijoje.

13 straipsnis

Persvarstymas

Šis sprendimas persvarstomas praėjus trejiems metams nuo jo įsigaliojimo.

14 straipsnis

Panaikinimas

Sprendimas 2006/291/EB, Euratomas panaikinamas.

Priimta Briuselyje 2011 m. gruodžio 12 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  COM(2010) 245.

(2)  OL L 145, 2001 5 31, p. 43.

(3)  OL L 345, 2003 12 31, p. 90.

(4)  OL L 107, 2006 4 20, p. 38.

(5)  OL L 8, 2001 1 12, p. 1.

(6)  OL L 87, 2009 3 31, p. 164.


Top