EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32023R1132

Nariadenie Komisie (EÚ) 2023/1132 z 8. júna 2023, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, pokiaľ ide o látky karcinogénne, mutagénne alebo poškodzujúce reprodukciu podliehajúce obmedzeniam (Text s významom pre EHP)

C/2023/3648

OJ L 149, 9.6.2023, p. 49–53 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1132/oj

9.6.2023   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 149/49


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2023/1132

z 8. júna 2023,

ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, pokiaľ ide o látky karcinogénne, mutagénne alebo poškodzujúce reprodukciu podliehajúce obmedzeniam

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 z 18. decembra 2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH) a o zriadení Európskej chemickej agentúry, o zmene a doplnení smernice 1999/45/ES a o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 793/93 a nariadenia Komisie (ES) č. 1488/94, smernice Rady 76/769/EHS a smerníc Komisie 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (1), a najmä na jeho článok 68 ods. 2,

keďže:

(1)

V položkách 28, 29 a 30 prílohy XVII k nariadeniu (ES) č. 1907/2006 sa zakazuje uvádzanie na trh a používanie, s určením pre širokú verejnosť, látok, ktoré sú klasifikované ako karcinogénne, mutagénne alebo poškodzujúce reprodukciu (CMR) kategórie 1A alebo 1B a ktoré sú uvedené v dodatkoch 1 až 6 k uvedenej prílohe, ako aj zmesí obsahujúcich takéto látky v koncentráciách nad stanovený limit.

(2)

Látky klasifikované ako CMR sú uvedené v časti 3 prílohy VI k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 (2).

(3)

Dodatky 2 a 6 k prílohe XVII k nariadeniu (ES) č. 1907/2006 by sa mali zmeniť, aby odrážali novú klasifikáciu látok ako látok CMR podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008 zmeneného delegovaným nariadením Komisie (EÚ) 2022/692 (3). Je preto vhodné vložiť novo klasifikované látky CMR kategórií 1A a 1B do dodatkov 2 a 6 k prílohe XVII k nariadeniu (ES) č. 1907/2006.

(4)

Nová klasifikácia látok v nariadení (ES) č. 1272/2008 sa bude uplatňovať od 1. decembra 2023. Obmedzenie zavedené týmto nariadením, pokiaľ ide o látky klasifikované nariadením (EÚ) 2022/692 ako látky CMR kategórie 1A alebo 1B, by sa preto malo uplatňovať od toho istého dátumu. Dátum uplatňovania nebráni subjektom, aby uplatňovali obmedzenia týkajúce sa látok CMR kategórie 1A alebo 1B uvedených v prílohe k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2022/692 skôr.

(5)

V časti 3 prílohy VI k nariadeniu (ES) č. 1272/2008 je uvedených niekoľko skupinových položiek. V niektorých prípadoch sa požiadavky na klasifikáciu uvádzajú osobitne pre niektoré látky, ktoré sú súčasťou skupinovej položky. V takýchto prípadoch sa do časti 3 prílohy VI k nariadeniu (ES) č. 1272/2008 zapíše osobitná položka pre danú látku a v skupinovej položke v uvedenom nariadení sa dodatočne uvedie poznámka „okrem tých, ktoré sú špecifikované na inom mieste tejto prílohy“. Zahrnutie týchto látok do dodatkov 1 až 6 k prílohe XVII k nariadeniu (ES) č. 1907/2006 preto musí odrážať uvedenú poznámku odkazujúcu na prílohu VI k nariadeniu (ES) č. 1272/2008. Zdá sa však, že text v položkách s indexovými číslami 033-005-00-1, 050-008-00-3, 082-001-00-6, 609-026-00-2 a 650-017-00-8 odkazuje na prílohu k nariadeniu (ES) č. 1907/2006 namiesto prílohy VI k nariadeniu (ES) č. 1272/2008. Uvedené položky by sa preto mali zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(6)

Nariadenie (ES) č. 1907/2006 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(7)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom výboru zriadeného podľa článku 133 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1907/2006,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha XVII k nariadeniu (ES) č. 1907/2006 sa mení v súlade s prílohou k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Body 2 a 5 prílohy sa uplatňujú od 1. decembra 2023.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 8. júna 2023

Za Komisiu

predsedníčka

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Ú. v. EÚ L 396, 30.12.2006, s. 1.

(2)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 zo 16. decembra 2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí, o zmene, doplnení a zrušení smerníc 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 1907/2006 (Ú. v. EÚ L 353, 31.12.2008, s. 1).

(3)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2022/692 zo 16. februára 2022, ktorým sa na účely prispôsobenia technickému a vedeckému pokroku mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí (Ú. v. EÚ L 129, 3.5.2022, s. 1).


PRÍLOHA

Príloha XVII k nariadeniu (ES) č. 1907/2006 sa mení takto:

1.

V dodatku 1 sa položka s indexovým číslom 033-005-00-1 nahrádza takto:

Látky

Indexové číslo

Číslo ES

Číslo CAS

Poznámky

„Kyselina arzeničná a jej soli okrem tých, ktoré sú špecifikované na inom mieste v prílohe VI k nariadeniu (ES) č. 1272/2008

033-005-00-1

A“

2.

Do tabuľky v dodatku 2 sa vkladajú tieto položky v poradí podľa stanovených indexových čísiel:

Látky

Indexové číslo

Číslo ES

Číslo CAS

Poznámky

„Oxid vanadičný; oxid vanadičný

023-001-00-8

215-239-8

1314-62-1“

 

„Kumén

601-024-00-X

202–704–5

98-82-8“

 

„2,2-dimetylpropan-1-ol, tribrómderivát; 3-bróm-2,2-bis(brómmetyl)propanol

603-243-00-6

253-057-0

36483-57-5; 1522-92-5“

 

„Benzofenón

606-153-00-5

204-337-6

119-61-9“

 

3.

V dodatku 2 sa položka s indexovým číslom 650-017-00-8 nahrádza takto:

Látky

Indexové číslo

Číslo ES

Číslo CAS

Poznámky

„Ohňuvzdorné keramické vlákna, vlákna na špeciálny účel okrem tých, ktoré sú špecifikované na inom mieste v prílohe VI k nariadeniu (ES) č. 1272/2008; [Umelé sklené (kremičitanové) vlákna s nepravidelným usporiadaním, s obsahom oxidov alkalických kovov a oxidov kovov alkalických zemín (Na2O+K2O+CaO+MgO+BaO) menším alebo rovným 18 hmotnostných %.]

650-017-00-8

A, R“

4.

V dodatku 5 sa položka s indexovým číslom 082-001-00-6 nahrádza takto:

Látky

Indexové číslo

Číslo ES

Číslo CAS

Poznámky

„Zlúčeniny olova okrem tých, ktoré sú špecifikované na inom mieste v prílohe VI k nariadeniu (ES) č. 1272/2008

082-001-00-6

A“

5.

Do tabuľky v dodatku 6 sa vkladajú tieto položky v poradí podľa stanovených indexových čísiel:

Látky

Indexové číslo

Číslo ES

Číslo CAS

Poznámky

„Bromid amónny

035-005-00-7

235-183-8

12124-97-9“

 

„Dibutylstanium-bis(2-etylhexanoát)

050-032-00-4

220-481-2

2781-10-4“

 

„Dibutylstanium-di(acetát)

050-033-00-X

213-928-8

1067-33-0“

 

„Telúr

052-001-00-0

236-813-4

13494-80-9“

 

„Oxid teluričitý

052-002-00-6

231-193-1

7446-07-3“

 

„Polyboritan bárnatý

056-005-00-3

237-222-4

13701-59-2“

 

„2-(2-metoxyetoxy)etanol; dietylénglykol monometyléter

603-107-00-6

203-906-6

111-77-3“

 

„2,4,6-tri-terc-butylfenol

604-097-00-6

211-989-5

732-26-3“

 

„4,4’-sulfonyldifenol; bisfenol S

604-098-00-1

201-250-5

80-09-1“

 

„Kyselina 2-etylhexánová a jej soli okrem tých, ktoré sú špecifikované na inom mieste v prílohe VI k nariadeniu (ES) č. 1272/2008

607-230-00-6

–“

 

„Pentakálium-2,2‘,2“,2‘“,2““-(etán-1,2-diylnitrilo)pentaacetát

607-734-00-6

404-290-3

7216-95-7“

 

„Kyselina N-karboxymetyliminobis(etylénnitrilo)tetra(octová)

607-735-00-1

200-652-8

67-43-6“

 

„Pentanátrium-(karboxylátometyl)iminobis(etylénennitrilo)tetraacetát

607-736-00-7

205-391-3

140-01-2“

 

„Kyselina perfluórheptánová; kyselina tridekafluórheptánová

607-761-00-3

206-798-9

375-85-9“

 

„6-[alkyl-(C12-C18, rozvetvená, nenasýtená)-2,5-dioxopyrolidín-1-yl]hexánová kyselina, sodné a tris(2-hydroxyetyl)amónne soli

607-763-00-4

–“

 

„6-[alkyl-(C10-C13, rozvetvená, nenasýtená)-2,5-dioxopyrolidín-1-yl]hexánová kyselina

607-764-00-X

2156592-54-8“

 

„6-[alkyl-(C12-C18, rozvetvená, nenasýtená)-2,5-dioxopyrolidín-1-yl]hexánová kyselina

607-765-00-5

–“

 

„Teofylín; 1,3-dimetyl-3,7-dihydro-1H-purín-2,6-dión

613-342-00-6

200-385-7

58-55-9“

 

„Triamid kyseliny N-(2-nitrofenyl)fosforečnej

616-238-00-9

477-690-9

874819-71-3“

 

„Reakčná zmes zložená z týchto látok: 3-(difluórmetyl)-1-metyl-N-[(1RS,4SR,9RS)-1,2,3,4-tetrahydro-9-izopropyl-1,4-metánonaftalén-5-yl]pyrazol-4-karboxamid a 3-(difluórmetyl)-1-metyl-N-[(1RS,4SR,9SR)-1,2,3,4-tetrahydro-9-izopropyl-1,4-metánonaftalén-5-yl]pyrazol-4-karboxamid [relatívny obsah > 78 % syn-izomérov a < 15 % anti-izomérov]; izopyrazám

616-240-00-X

881685-58-1“

 

6.

V dodatku 6 sa položky s indexovým číslom 050-008-00-3 a 609-026-00-2 nahrádzajú takto:

Látky

Indexové číslo

Číslo ES

Číslo CAS

Poznámky

„Tributylciničité zlúčeniny okrem tých, ktoré sú špecifikované na inom mieste v prílohe VI k nariadeniu (ES) č. 1272/2008

050-008-00-3

–“

 

„Soli a estery dinosebu okrem tých, ktoré sú špecifikované na inom mieste v prílohe VI k nariadeniu (ES) č. 1272/2008

609-026-00-2

–“

 


Top