2023 6 9   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 149/49


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2023/1132

2023 m. birželio 8 d.

kuriuo dėl kancerogeninių, mutageninių arba toksiškų reprodukcijai medžiagų, kurioms taikomi apribojimai, iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1907/2006

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiantį Europos cheminių medžiagų agentūrą, iš dalies keičiantį Direktyvą 1999/45/EB bei panaikinantį Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 793/93, Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1488/94, Tarybos direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105/EB bei 2000/21/EB (1), ypač į jo 68 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 XVII priedo 28, 29 ir 30 įrašais draudžiama tiekti rinkai arba naudoti plačiajai visuomenei skirtas medžiagas, kurios klasifikuojamos kaip 1A arba 1B kategorijos kancerogenai, mutagenai arba toksiškos reprodukcijai medžiagos (CMR), išvardytas to priedo 1–6 priedėliuose, ir mišinius, kurių sudėtyje yra tokių medžiagų, jeigu jų koncentracija didesnė už nustatytąją;

(2)

medžiagos, kurios klasifikuojamos kaip CMR, išvardytos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1272/2008 (2) VI priedo 3 dalyje;

(3)

Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 XVII priedo 2 ir 6 priedėliai turėtų būti iš dalies pakeisti siekiant atspindėti naują CMR medžiagų klasifikaciją, pateiktą Reglamente (EB) Nr. 1272/2008 su pakeitimais, padarytais Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) 2022/692 (3). Todėl medžiagas, kurios naujai klasifikuojamos kaip 1A arba 1B kategorijos CMR medžiagos, tikslinga įtraukti į Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 XVII priedo 2 ir 6 priedėlius;

(4)

Reglamente (EB) Nr. 1272/2008 pateikta nauja cheminių medžiagų klasifikacija bus taikoma nuo 2023 m. gruodžio 1 d. Todėl šiuo reglamentu nustatytas apribojimas cheminėms medžiagoms, kurios Reglamentu (ES) 2022/692 klasifikuojamos kaip 1A arba 1B kategorijos CMR medžiagos, turėtų būti taikomas nuo tos pačios dienos. Taikymo pradžios data neužkerta kelio veiklos vykdytojams apribojimus, susijusius su Deleguotojo reglamento (ES) 2022/692 priede išvardytomis 1A arba 1B kategorijos CMR medžiagomis, taikyti anksčiau;

(5)

Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 VI priedo 3 dalyje nurodyti keli medžiagų grupių įrašai. Kai kuriais atvejais klasifikavimo reikalavimai taikomi atskiroms medžiagoms, kurias numatyta įtraukti į grupės įrašą. Tokiais atvejais atskiros medžiagos įrašas įtraukiamas į Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 VI priedo 3 dalį, o tame reglamente pateikiamame grupės įraše nurodoma frazė „išskyrus nurodytas kitur šiame priede“. Todėl šias chemines medžiagas įtraukiant į Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 XVII priedo 1–6 priedėlius būtina pateikti tą pastabą su nuoroda į Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 VI priedą. Tačiau atrodo, kad įrašų, kurių indekso numeriai 033-005-00-1, 050-008-00-3, 082-001-00-6, 609-026-00-2 ir 650-017-00-8, tekste daroma nuoroda į Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 priedą, o ne į Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 VI priedą. Todėl tie įrašai turėtų būti atitinkamai pakoreguoti;

(6)

todėl Reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(7)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 133 straipsnio 1 dalį įsteigto komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 XVII priedas iš dalies keičiamas pagal šio reglamento priedą.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priedo 2 ir 5 punktai taikomi nuo 2023 m. gruodžio 1 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2023 m. birželio 8 d.

Komisijos vardu

Pirmininkė

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OL L 396, 2006 12 30, p. 1.

(2)  2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, iš dalies keičiantis ir panaikinantis direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 (OL L 353, 2008 12 31, p. 1).

(3)  2022 m. vasario 16 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2022/692, kuriuo, derinant prie technikos ir mokslo pažangos, iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo (OL L 129, 2022 5 3, p. 1).


PRIEDAS

Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 XVII priedas iš dalies keičiamas taip:

1)

1 priedėlyje įrašas, kurio indekso numeris 033-005-00-1, pakeičiamas taip:

Medžiagos

Indekso numeris

EB numeris

CAS numeris

Pastabos

„Arseno rūgštis ir jos druskos, išskyrus nurodytas kitose Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 VI priedo vietose

033-005-00-1

A“

2)

2 priedėlio lentelėje nurodytų indekso numerių eilės tvarka įterpiami šie įrašai:

Medžiagos

Indekso numeris

EB numeris

CAS numeris

Pastabos

„Divanadžio pentoksidas; vanadžio pentoksidas

023-001-00-8

215-239-8

1314-62-1“

 

„Kumenas

601-024-00-X

202-704-5

98-82-8“

 

„2,2-dimetilpropan-1-olio tribromdarinys; 3-brom-2,2-bis(brommetil)propan-1-olis

603-243-00-6

253-057-0

36483-57-5; 1522-92-5“

 

„Benzofenonas

606-153-00-5

204-337-6

119-61-9“

 

3)

2 priedėlyje įrašas, kurio indekso numeris 650-017-00-8, pakeičiamas taip:

Medžiagos

Indekso numeris

EB numeris

CAS numeris

Pastabos

„Ugniai atsparūs keraminiai pluoštai, specialios paskirties pluoštai, išskyrus nurodytus kitose Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 VI priedo vietose; [atsitiktinės orientacijos dirbtiniai stiklo (silikatų) pluoštai, kuriuose šarminių metalų ir šarminių žemės metalų oksidų (Na2O+K2O+CaO+MgO+BaO) kiekis lygus arba mažesnis kaip 18 % masės]

650-017-00-8

A, R“

4)

5 priedėlyje įrašas, kurio indekso numeris 082-001-00-6, pakeičiamas taip:

Medžiagos

Indekso numeris

EB numeris

CAS numeris

Pastabos

„Švino junginiai, išskyrus nurodytus kitose Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 VI priedo vietose

082-001-00-6

A“

5)

6 priedėlio lentelėje nurodytų indekso numerių eilės tvarka įterpiami šie įrašai:

Medžiagos

Indekso numeris

EB numeris

CAS numeris

Pastabos

„Amonio bromidas

035-005-00-7

235-183-8

12124-97-9“

 

„Dibutilalavo bis(2-etilheksanoatas)

050-032-00-4

220-481-2

2781-10-4“

 

„Dibutilalavo di(acetatas)

050-033-00-X

213-928-8

1067-33-0“

 

„Telūras

052-001-00-0

236-813-4

13494-80-9“

 

„Telūro dioksidas

052-002-00-6

231-193-1

7446-07-3“

 

„Bario diboro tetraoksidas

056-005-00-3

237-222-4

13701-59-2“

 

„2-(2-metoksietoksi)etanolis; dietilenglikolio monometileteris

603-107-00-6

203-906-6

111-77-3“

 

„2,4,6-tri-tret-butilfenolis

604-097-00-6

211-989-5

732-26-3“

 

„4,4’-sulfonildifenolis; bisfenolis S

604-098-00-1

201-250-5

80-09-1“

 

„2-etilheksano rūgštis ir jos druskos, išskyrus nurodytas kitose Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 VI priedo vietose

607-230-00-6

—“

 

„Pentakalio 2,2’,2“,2“’,2“" (etan-1,2-diilnitrilo)pentaacetatas

607-734-00-6

404-290-3

7216-95-7“

 

N-karboksimetiliminobis(etilennitrilo)tetra(acto rūgštis)

607-735-00-1

200-652-8

67-43-6“

 

„Pentanatrio (karboksilatometil)iminobis(etilennitrilo)tetraacetatas

607-736-00-7

205-391-3

140-01-2“

 

„Perfluorheptano rūgštis; tridekafluorheptano rūgštis

607-761-00-3

206-798-9

375-85-9“

 

„6-[C12–18-alkil-(šakotųjų, nesočiųjų)-2,5-dioksopirolidin-1-il]heksano rūgšties natrio ir tris(2-hidroksietil)amonio druskos

607-763-00-4

—“

 

„6-[(C10-C13)-alkil-(šakotųjų, nesočiųjų)-2,5-dioksopirolidin-1-il]heksano rūgštis

607-764-00-X

2156592-54-8“

 

„6-[C12–18-alkil-(šakotųjų, nesočiųjų)-2,5-dioksopirolidin-1-il]heksano rūgštis

607-765-00-5

—“

 

„Teofilinas; 1,3-dimetil-3,7-dihidro-1H-purin-2,6-dionas;

613-342-00-6

200-385-7

58-55-9“

 

N-(2-nitrofenil)fosforo triamidas

616-238-00-9

477-690-9

874819-71-3“

 

„3-(difluormetil)-1-metil-N-[(1RS,4SR,9RS)-1,2,3,4-tetrahidro-9-izopropil-1,4-metannaftalen-5-il]pirazol-4-karboksamido ir 3-(difluormetil)-1-metil-N-[(1RS,4SR,9SR)-1,2,3,4-tetrahidro-9-izopropil-1,4-metannaftalen-5-il]pirazol-4-karboksamido reakcijos masė [> 78 % sin-izomerų ir < 15 % anti-izomerų santykinio kiekio]; izopirazamas

616-240-00-X

881685-58-1“

 

6)

6 priedėlyje įrašai, kurių indekso numeriai 050-008-00-3 ir 609-026-00-2, pakeičiami taip:

Medžiagos

Indekso numeris

EB numeris

CAS numeris

Pastabos

„Tributilalavo junginiai, išskyrus nurodytus kitose Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 VI priedo vietose

050-008-00-3

—“

 

„Dinosebo druskos ir esteriai, išskyrus nurodytus kitose Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 VI priedo vietose

609-026-00-2

—“