9.6.2023   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 149/49


VERORDENING (EU) 2023/1132 VAN DE COMMISSIE

van 8 juni 2023

tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft kankerverwekkende, mutagene of voor de voortplanting giftige stoffen waarvoor beperkingen gelden

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2006 inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (Reach), tot oprichting van een Europees Agentschap voor chemische stoffen, houdende wijziging van Richtlijn 1999/45/EG en houdende intrekking van Verordening (EEG) nr. 793/93 van de Raad en Verordening (EG) nr. 1488/94 van de Commissie alsmede Richtlijn 76/769/EEG van de Raad en de Richtlijnen 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG en 2000/21/EG van de Commissie (1), en met name artikel 68, lid 2,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Ingevolge de vermeldingen 28, 29 en 30 van bijlage XVII bij Verordening (EG) nr. 1907/2006 is het in de handel brengen en het gebruik voor levering aan het grote publiek van stoffen die als kankerverwekkende, mutagene of voor de voortplanting giftige stof (CMR-stof) van categorie 1A of 1B zijn ingedeeld en in de lijsten van de aanhangsels 1 tot en met 6 van die bijlage zijn opgenomen, en van mengsels die dergelijke stoffen boven vastgestelde concentraties bevatten, verboden.

(2)

Stoffen die als CMR-stof zijn ingedeeld, zijn opgenomen in bijlage VI, deel 3, bij Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad (2).

(3)

De aanhangsels 2 en 6 van bijlage XVII bij Verordening (EG) nr. 1907/2006 moeten dusdanig worden gewijzigd dat zij overeenstemmen met de nieuwe indeling van stoffen als CRM-stof in Verordening (EG) nr. 1272/2008, zoals gewijzigd bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2022/692 van de Commissie (3). Daarom moeten de nieuw ingedeelde CMR-stoffen van de categorieën 1A en 1B in de aanhangsels 2 en 6 van bijlage XVII bij Verordening (EG) nr. 1907/2006 worden ingevoegd.

(4)

De nieuwe indeling van stoffen in Verordening (EG) nr. 1272/2008 is van toepassing met ingang van 1 december 2023. De bij deze verordening ingevoerde beperking voor de stoffen die bij Verordening (EU) 2022/692 als CMR-stoffen van categorie 1A of 1B zijn ingedeeld, moet daarom vanaf dezelfde datum van toepassing zijn. De datum van toepassing belet exploitanten niet om de beperkingen betreffende de CMR-stoffen van categorie 1A of 1B die in de bijlage bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2022/692 zijn vermeld, eerder toe te passen.

(5)

In deel 3 van bijlage VI bij Verordening (EG) nr. 1272/2008 zijn een aantal groepsvermeldingen opgenomen. In sommige gevallen zijn er indelingsvoorschriften voor specifieke stoffen die onder de groepsvermelding zouden vallen. In dat geval wordt de stof afzonderlijk in deel 3 van bijlage VI bij Verordening (EG) nr. 1272/2008 opgenomen en wordt in de groepsvermelding in die verordening de volgende zin toegevoegd: “met uitzondering van stoffen die elders in deze bijlage zijn vermeld”. Bij de opneming van die stoffen in de aanhangsels 1 tot en met 6 van bijlage XVII bij Verordening (EG) nr. 1907/2006 moet derhalve rekening worden gehouden met die annotatie, met verwijzing naar bijlage VI bij Verordening (EG) nr. 1272/2008. De tekst in de vermeldingen met catalogusnummers 033-005-00-1, 050-008-00-3, 082-001-00-6, 609-026-00-2 en 650-017-00-8 lijkt echter te verwijzen naar een bijlage bij Verordening (EG) nr. 1907/2006 in plaats van naar bijlage VI bij Verordening (EG) nr. 1272/2008. Die vermeldingen moeten daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(6)

Verordening (EG) nr. 1907/2006 moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(7)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het bij artikel 133, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1907/2006 ingestelde comité,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Bijlage XVII bij Verordening (EG) nr. 1907/2006 wordt gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

De punten 2 en 5 van de bijlage zijn van toepassing met ingang van 1 december 2023.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 8 juni 2023.

Voor de Commissie

De voorzitter

Ursula VON DER LEYEN


(1)  PB L 396 van 30.12.2006, blz. 1.

(2)  Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels, tot wijziging en intrekking van de Richtlijnen 67/548/EEG en 1999/45/EG en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1907/2006 (PB L 353 van 31.12.2008, blz. 1).

(3)  Gedelegeerde Verordening (EU) 2022/692 van de Commissie van 16 februari 2022 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels, met het oog op de aanpassing aan de technische en wetenschappelijke vooruitgang (PB L 129 van 3.5.2022, blz. 1).


BIJLAGE

Bijlage XVII van Verordening (EG) nr. 1907/2006 wordt als volgt gewijzigd:

1)

In aanhangsel 1 wordt de vermelding met indexnummer 033-005-00-1 vervangen door:

Stoffen

Catalogus—nummer

EG-nummer

CAS-nummer

Nota’s

“Arseenzuur en zouten daarvan, met uitzondering van stoffen die elders in bijlage VI bij Verordening (EG) nr. 1272/2008 zijn vermeld

033-005-00-1

-

-

A”.

2)

In aanhangsel 2 worden de volgende vermeldingen in de tabel ingevoegd in de volgorde van de daarin opgenomen catalogusnummers:

Stoffen

Catalogus—nummer

EG-nummer

CAS-nummer

Nota’s

“Divanadiumpentaoxide; vanadiumpentaoxide

023-001-00-8

215-239-8

1314-62-1”

 

“Cumeen

601-024-00-X

202-704-5

98-82-8”

 

“2,2-dimethylpropaan-1-ol, tribroomderivaat; 3-broom-2,2-bis(broommethyl)propaan-1-ol

603-243-00-6

253-057-0

36483-57-5; 1522-92-5”

 

“Benzofenon

606-153-00-5

204-337-6

119-61-9”

 

3)

In aanhangsel 2 wordt de vermelding met indexnummer 650-017-00-8 vervangen door:

Stoffen

Catalogus—nummer

EG-nummer

CAS-nummer

Nota’s

“Vuurvaste keramische vezels, Vezels voor speciale toepassingen, met uitzondering van stoffen die elders in bijlage VI bij Verordening (EG) nr. 1272/2008 zijn vermeld; [kunstmatige (silicaat) glasvezels met een willekeurige oriëntatie en een gehalte aan alkali- en aardalkalioxiden (Na2O+K2O+CaO+MgO+BaO) van ten hoogste 18 gewichtsprocent]

650-017-00-8

-

-

A, R”

4)

In aanhangsel 5 wordt de vermelding met indexnummer 082-001-00-6 vervangen door:

Stoffen

Catalogus—nummer

EG-nummer

CAS-nummer

Nota’s

“Loodverbindingen, met uitzondering van stoffen die elders in bijlage VI bij Verordening (EG) nr. 1272/2008 zijn vermeld

082-001-00-6

-

-

A”

5)

In aanhangsel 6 worden de volgende vermeldingen in de tabel ingevoegd in de volgorde van de daarin opgenomen catalogusnummers:

Stoffen

Catalogus—nummer

EG-nummer

CAS-nummer

Nota’s

“Ammoniumbromide

035-005-00-7

235-183-8

12124-97-9”

 

“Dibutyltinbis(2-ethylhexanoaat)

050-032-00-4

220-481-2

2781-10-4”

 

“Dibutyltindi(acetaat)

050-033-00-X

213-928-8

1067-33-0”

 

“Telluur

052-001-00-0

236-813-4

13494-80-9”

 

“Telluurdioxide

052-002-00-6

231-193-1

7446-07-3”

 

“Bariumdiboortetraoxide

056-005-00-3

237-222-4

13701-59-2”

 

“2-(2-methoxyethoxy)ethanol; diëthyleenglycolmonomethylether

603-107-00-6

203-906-6

111-77-3”

 

“2,4,6-tri-tert-butylfenol

604-097-00-6

211-989-5

732-26-3”

 

“4,4’-sulfonyldifenol; bisfenol S

604-098-00-1

201-250-5

80-09-1”

 

“2-Ethylhexaanzuur en zouten daarvan, met uitzondering van stoffen die elders in bijlage VI bij Verordening (EG) nr. 1272/2008 zijn vermeld

607-230-00-6

-

-”

 

“Pentakalium 2,2”,2”,2"’,2""-(ethaan-1,2-diylnitrilo)pentaacetaat

607-734-00-6

404-290-3

7216-95-7”

 

N-carboxymethyliminobis(ethyleennitrilo)tetraazijnzuur

607-735-00-1

200-652-8

67-43-6”

 

“Pentanatrium(carboxylatomethyl)iminobis(ethyleennitrilo)tetraacetaat

607-736-00-7

205-391-3

140-01-2”

 

“Perfluorheptaanzuur; tridecafluorheptaanzuur

607-761-00-3

206-798-9

375-85-9”

 

“6-[C12-18-alkyl-(vertakt, onverzadigd)-2,5-dioxopyrrolidine-1-yl]hexaanzuur, natrium en tris(2-hydroxyethyl)-ammoniumzouten

607-763-00-4

-

-”

 

“6-[(C10-C13)-alkyl-(vertakt, onverzadigd)-2,5-dioxopyrrolidine-1-yl]hexaanzuur

607-764-00-X

-

2156592-54-8”

 

“6-[C12-18-alkyl-(vertakt, onverzadigd)-2,5-dioxopyrrolidine-1-yl]hexaanzuur

607-765-00-5

-

-”

 

“Theofylline; 1,3-dimethyl-3,7-dihydro-1H-purine-2,6-dion

613-342-00-6

200-385-7

58-55-9”

 

N-(2-nitrofenyl)fosforzuurtriamide

616-238-00-9

477-690-9

874819-71-3”

 

“Reactiemassa van 3-(difluormethyl)-1-methyl-N-[(1RS,4SR,9RS)-1,2,3,4-tetrahydro-9-isopropyl-1,4-methanonaftaleen-5-yl]pyrazool-4-carboxamide en 3-(difluormethyl)-1-methyl-N-[(1RS,4SR,9SR)-1,2,3,4-tetrahydro-9-isopropyl-1,4-methanonaftaleen-5-yl]pyrazool-4-carboxamide [> 78 % syn-isomeer < 15 % anti-isomeer relatief gehalte]; isopyrazam

616-240-00-X

-

881685-58-1”

 

6)

In aanhangsel 6 worden de vermeldingen met de indexnummers 050-008-00-3 en 609-026-00-2 vervangen door:

Stoffen

Catalogus—nummer

EG-nummer

CAS-nummer

Nota’s

“Tributyltinverbindingen, met uitzondering van stoffen die elders in bijlage VI bij Verordening (EG) nr. 1272/2008 zijn vermeld

050-008-00-3

-

-”

 

“Zouten en esters van dinoseb, met uitzondering van stoffen die elders in bijlage VI bij Verordening (EG) nr. 1272/2008 zijn vermeld

609-026-00-2

-

-”