EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32023R1132

Uredba Komisije (EU) 2023/1132 оd 8. lipnja 2023. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu karcinogenih, mutagenih ili reproduktivno toksičnih tvari koje podliježu ograničenjima (Tekst značajan za EGP)

C/2023/3648

SL L 149, 9.6.2023, p. 49–53 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1132/oj

9.6.2023   

HR

Službeni list Europske unije

L 149/49


UREDBA KOMISIJE (EU) 2023/1132

оd 8. lipnja 2023.

o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu karcinogenih, mutagenih ili reproduktivno toksičnih tvari koje podliježu ograničenjima

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2006. o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (REACH) i osnivanju Europske agencije za kemikalije te o izmjeni Direktive 1999/45/EZ i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EEZ) br. 793/93 i Uredbe Komisije (EZ) br. 1488/94 kao i Direktive Vijeća 76/769/EEZ i direktiva Komisije 91/155/EEZ, 93/67/EEZ, 93/105/EZ i 2000/21/EZ (1), a posebno njezin članak 68. stavak 2.,

budući da:

(1)

Unosima 28., 29. i 30. u Prilogu XVII. Uredbi (EZ) br. 1907/2006 zabranjuju se stavljanje na tržište i uporaba u slobodnoj ponudi tvari koje su razvrstane kao karcinogene, mutagene ili reproduktivno toksične (CMR) kategorije 1.A ili 1.B i navedene u dodacima od 1. do 6. tom prilogu te smjesa koje sadržavaju takve tvari iznad određenih koncentracija.

(2)

Tvari razvrstane kao karcinogene, mutagene ili reproduktivno toksične navedene su u dijelu 3. Priloga VI. Uredbi (EZ) br. 1272/2008 Europskog parlamenta i Vijeća (2).

(3)

Dodatke od 2. do 6. Prilogu XVII. Uredbi (EZ) br. 1907/2006 trebalo bi izmijeniti kako bi odražavali novo razvrstavanje karcinogenih, mutagenih ili reproduktivno toksičnih tvari u Uredbi (EZ) br. 1272/2008, kako je izmijenjena Delegiranom uredbom Komisije (EU) 2022/692 (3). Stoga je primjereno umetnuti novorazvrstane karcinogene, mutagene ili reproduktivno toksične tvari kategorije 1.A ili 1.B u dodatke od 2. do 6. Prilogu XVII. Uredbi (EZ) br. 1907/2006.

(4)

Novo razvrstavanje tvari u Uredbi (EZ) br. 1272/2008 primjenjuje se od 1. prosinca 2023. Ograničenje uvedeno tom uredbom u pogledu tvari koje su Uredbom (EU) 2022/692 razvrstane kao karcinogene, mutagene ili reproduktivno toksične tvari kategorije 1.A ili 1.B trebalo bi stoga primjenjivati od istog datuma. Datum primjene ne sprečava subjekte da ranije primjenjuju ograničenja koja se odnose na karcinogene, mutagene ili reproduktivno toksične tvari kategorije 1.A ili 1.B navedene u Prilogu Delegiranoj uredbi (EU) 2022/692.

(5)

Dio 3. Priloga VI. Uredbi (EZ) br. 1272/2008 sadržava niz skupnih unosa. U nekim slučajevima postoje zahtjevi u pogledu razvrstavanja za posebne tvari unutar skupnog unosa. U tim slučajevima poseban unos za tvar uključen je u dio 3. Priloga VI. Uredbi (EZ) br. 1272/2008, a uz skupni unos u toj uredbi navodi se napomena „osim navedenog drugdje u ovom Prilogu”. Stoga uključivanje tih tvari u dodatke od 1. do 6. Prilogu XVII. Uredbi (EZ) br. 1907/2006 treba odražavati tu napomenu koja se odnosi na Prilog VI. Uredbi (EZ) br. 1272/2008. Međutim, čini se da se tekst u unosima s indeksnim brojevima 033-005-00-1, 050-008-00-3, 082-001-00-6, 609-026-00-2 i 650-017-00-8 odnosi na jedan od priloga Uredbi (EZ) br. 1907/2006 umjesto na Prilog VI. Uredbi (EZ) br. 1272/2008. Te unose trebalo bi stoga na odgovarajući način prilagoditi.

(6)

Uredbu (EZ) br. 1907/2006 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(7)

Mjere predviđene u ovoj Uredbi u skladu su s mišljenjem odbora osnovanog člankom 133. stavkom 1. Uredbe (EZ) br. 1907/2006,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Prilog XVII. Uredbi (EZ) br. 1907/2006 mijenja se u skladu s Prilogom ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Točke 2. i 5. Priloga primjenjuju se od 1. prosinca 2023.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 8. lipnja 2023.

Za Komisiju

Predsjednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  SL L 396, 30.12.2006., str. 1.

(2)  Uredba (EZ) br. 1272/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o razvrstavanju, označivanju i pakiranju tvari i smjesa, o izmjeni i stavljanju izvan snage Direktive 67/548/EEZ i Direktive 1999/45/EZ i o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1907/2006 (SL L 353, 31.12.2008., str. 1.).

(3)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2022/692 оd 16. veljače 2022. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1272/2008 Europskog parlamenta i Vijeća o razvrstavanju, označivanju i pakiranju tvari i smjesa za potrebe njezine prilagodbe tehničkom i znanstvenom napretku (SL L 129, 3.5.2022., str. 1.).


PRILOG

Prilog XVII. Uredbi (EZ) br. 1907/2006 mijenja se kako slijedi:

(1)

u Dodatku 1. unos s indeksnim brojem 033-005-00-1 zamjenjuje se sljedećim:

Tvari

Indeksni broj

EZ br.:

CAS br.

Napomene

„arsenska kiselina i njezine soli osim onih koje su navedene drugdje u Prilogu VI. Uredbi (EZ) br. 1272/2008

033-005-00-1

A”

(2)

u Dodatku 2. sljedeći unosi umeću se u tablicu u skladu s utvrđenim redoslijedom indeksnih brojeva:

Tvari

Indeksni broj

EZ br.:

CAS br.

Napomene

„divanadijev pentoksid; vanadijev pentoksid

023-001-00-8

215-239-8

1314-62-1”

 

„kumen

601-024-00-X

202-704-5

98-82-8”

 

„2,2-dimetilpropan-1-ol, tribromov derivat; 3-bromo-2,2-bis(bromometil)propan-1-ol

603-243-00-6

253-057-0

36483-57-5; 1522-92-5”

 

„benzofenon

606-153-00-5

204-337-6

119-61-9”

 

(3)

u Dodatku 2. unos s indeksnim brojem 650-017-00-8 zamjenjuje se sljedećim:

Tvari

Indeksni broj

EZ br.:

CAS br.

Napomene

„vatrootporna keramička vlakna, vlakna za posebnu namjenu, osim onih koja su navedena drugdje u Prilogu VI. Uredbi (EZ) br. 1272/2008; [umjetna staklena (silikatna) vlakna proizvoljne orijentacije koja sadrže 18 % ili manje masenog udjela alkalijskog oksida i zemnoalkalijskog oksida (Na2O + K2O + CaO + MgO + BaO)]

650-017-00-8

A, R”

(4)

u Dodatku 5. unos s indeksnim brojem 082-001-00-6 zamjenjuje se sljedećim:

Tvari

Indeksni broj

EZ br.:

CAS br.

Napomene

„spojevi olova osim onih koji su navedeni drugdje u Prilogu VI. Uredbi (EZ) br. 1272/2008

082-001-00-6

A”

(5)

u Dodatku 6. sljedeći unosi umeću se u tablicu u skladu s utvrđenim redoslijedom indeksnih brojeva:

Tvari

Indeksni broj

EZ br.:

CAS br.

Napomene

„amonijev bromid

035-005-00-7

235-183-8

12124-97-9”

 

„dibutilkositrov bis(2-etilheksanoat)

050-032-00-4

220-481-2

2781-10-4”

 

„dibutilkositrov di(acetat)

050-033-00-X

213-928-8

1067-33-0”

 

„telurij

052-001-00-0

236-813-4

13494-80-9”

 

„telurijev dioksid

052-002-00-6

231-193-1

7446-07-3”

 

„barij-diborov tetraoksid

056-005-00-3

237-222-4

13701-59-2”

 

„2-(2-metoksietoksi)etanol; dietilen-glikol-monometil-eter

603-107-00-6

203-906-6

111-77-3”

 

„2,4,6-tri-tert-butilfenol

604-097-00-6

211-989-5

732-26-3”

 

„4,4′-sulfonildifenol; bisfenol S

604-098-00-1

201-250-5

80-09-1”

 

„2-etilheksanska kiselina i njezine soli osim onih koje su navedene drugdje u Prilogu VI. Uredbi (EZ) br. 1272/2008

607-230-00-6

—”

 

„pentakalijev 2,2′,2′′,2′′′,2′′′′-(etan-1,2-diilnitrilo)pentaacetat

607-734-00-6

404-290-3

7216-95-7”

 

N-karboksimetiliminobis(etilennitrilo)tetra(octena kiselina)

607-735-00-1

200-652-8

67-43-6”

 

„pentanatrijev (karboksilatometil)iminobis(etilennitrilo) tetraacetat

607-736-00-7

205-391-3

140-01-2”

 

„perfluorheptanska kiselina; tridekafluorheptanska kiselina

607-761-00-3

206-798-9

375-85-9”

 

„6-[C12-18-alkil-(razgranata, nezasićena)-2,5-dioksopirolidin-1-il]heksanska kiselina, natrijeve i tris(2-hidroksietil)amonijeve soli

607-763-00-4

—”

 

„6-[(C10-C13)-alkil-(razgranata, nezasićena)-2,5-dioksopirolidin-1-il]heksanska kiselina

607-764-00-X

2156592-54-8”

 

„6-[C12-18-alkil-(razgranata, nezasićena)-2,5-dioksopirolidin-1-il]heksanska kiselina

607-765-00-5

—”

 

„teofilin; 1,3-dimetil-3,7-dihidro-1H-purin-2,6-dion

613-342-00-6

200-385-7

58-55-9”

 

N-(2-nitrofenil)fosforni triamid

616-238-00-9

477-690-9

874819-71-3”

 

„reakcijska smjesa 3-(difluormetil)-1-metil-N-[(1RS,4SR,9RS)-1,2,3,4-tetrahidro-9-izopropil-1,4-metanonaftalen-5-il]pirazol-4-karboksamida i 3-(difluormetil)-1-metil-N-[(1RS,4SR,9SR)-1,2,3,4-tetrahidro-9-izopropil-1,4-metanonaftalen-5-il]pirazol-4-karboksamida [s relativnim udjelom > 78 % sin-izomera, < 15 % anti-izomera]; izopirazam

616-240-00-X

881685-58-1”

 

(6)

u Dodatku 6. unosi s indeksnim brojevima 050-008-00-3 i 609-026-00-2 zamjenjuju se sljedećim:

Tvari

Indeksni broj

EZ br.:

CAS br.

Napomene

„spojevi tributilkositra osim onih koji su navedeni drugdje u Prilogu VI. Uredbi (EZ) br. 1272/2008

050-008-00-3

—”

 

„soli i esteri dinoseba osim onih koji su navedeni drugdje u Prilogu VI. Uredbi (EZ) br. 1272/2008

609-026-00-2

—”

 


Top