EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32023R1132

A Bizottság (EU) 2023/1132 rendelete (2023. június 8.) az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a korlátozás hatálya alá tartozó rákkeltő, mutagén vagy reprodukciót károsító anyagok tekintetében történő módosításáról (EGT-vonatkozású szöveg)

C/2023/3648

OJ L 149, 9.6.2023, p. 49–53 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1132/oj

2023.6.9.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 149/49


A BIZOTTSÁG (EU) 2023/1132 RENDELETE

(2023. június 8.)

az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a korlátozás hatálya alá tartozó rákkeltő, mutagén vagy reprodukciót károsító anyagok tekintetében történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv módosításáról, valamint a 793/93/EGK tanácsi rendelet, az 1488/94/EK bizottsági rendelet, a 76/769/EGK tanácsi irányelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2006. december 18-i 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 68. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1907/2006/EK rendelet XVII. mellékletének 28., 29. és 30. bejegyzése megtiltja a rákkeltő, mutagén és reprodukciót károsító (CMR), 1A. vagy 1B. kategóriájú anyagként besorolt, az említett melléklet 1–6. függelékében felsorolt anyagok és az ezen anyagokat meghatározott koncentráció felett tartalmazó keverékek lakossági ellátás céljából történő forgalomba hozatalát és felhasználását.

(2)

A CMR-ként besorolt anyagokat az 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (2) VI. mellékletének 3. része sorolja fel.

(3)

Az 1907/2006/EK rendelet XVII. mellékletének 2. és 6. függelékét módosítani kell annak érdekében, hogy tükrözzék egyes anyagoknak az (EU) 2022/692 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelettel (3) módosított 1272/2008/EK rendelet szerinti, CMR-ként való új osztályozását. Az 1907/2006/EK rendelet XVII. mellékletének 2. és 6. függelékét ezért helyénvaló kiegészíteni az 1A. és 1B. kategóriájú, újonnan osztályozott CMR-anyagokkal.

(4)

Az anyagok 1272/2008/EK rendelet szerinti új osztályozása 2023. december 1-jétől alkalmazandó. Az e rendelettel az (EU) 2022/692 rendelet által 1A. vagy 1B. kategóriájú CMR-anyagként besorolt anyagok tekintetében bevezetett korlátozást ezért ugyanettől az időponttól kell alkalmazni. Az alkalmazás kezdőnapja nem akadályozza meg a gazdasági szereplőket abban, hogy korábban alkalmazni kezdjék az (EU) 2022/692 felhatalmazáson alapuló rendelet mellékletében felsorolt 1A. vagy 1B. kategóriájú CMR-anyagokkal kapcsolatos korlátozásokat.

(5)

Az 1272/2008/EK rendelet VI. mellékletének 3. részében számos csoportos tétel szerepel. Egyes esetekben osztályozási követelmények vonatkoznak bizonyos anyagokra, amelyek csoportos tételhez is tartoznak. Ilyen esetekben az 1272/2008/EK rendelet VI. mellékletének 3. részében egy egyedi tétel jelöli az anyagot, és az említett rendeletben a csoportos tételnél „kivéve az e mellékletben külön szereplőket” megjegyzés szerepel. Ezért ezeknek az anyagoknak az 1907/2006/EK rendelet XVII. mellékletének 1–6. függelékébe való felvételekor tükrözni kell a szóban forgó megjegyzést, amely az 1272/2008/EK rendelet VI. mellékletére hivatkozik. Úgy tűnik azonban, hogy a 033-005-00-1, 050-008-00-3, 082-001-00-6, 609-026-00-2 és 650-017-00-8 indexszámú tételek szövege az 1272/2008/EK rendelet VI. melléklete helyett az 1907/2006/EK rendelet mellékletére hivatkozik. Ezeket a bejegyzéseket ezért ennek megfelelően ki kell igazítani.

(6)

Az 1907/2006/EK rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(7)

Az e rendeletben foglalt intézkedések összhangban vannak az 1907/2006/EK rendelet 133. cikkének (1) bekezdésével létrehozott bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1907/2006/EK rendelet XVII. melléklete e rendelet mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

A melléklet 2. és 5. pontját 2023. december 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2023. június 8-án.

a Bizottság részéről

az elnök

Ursula VON DER LEYEN


(1)  HL L 396., 2006.12.30., 1. o.

(2)  Az Európai Parlament és a Tanács 1272/2008/EK rendelete (2008. december 16.) az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, a 67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 1907/2006/EK rendelet módosításáról (HL L 353., 2008.12.31., 1. o.).

(3)  A Bizottság (EU) 2022/692 rendelete (2022. február 16.) az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a műszaki és tudományos fejlődéshez való hozzáigazítása céljából történő módosításáról (HL L 129., 2022.5.3., 1. o.).


MELLÉKLET

Az 1907/2006/EK rendelet XVII. melléklete a következőképpen módosul:

1.

Az 1. függelékben a 033-005-00-1 indexszámú bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

Anyagok

Indexszám

EK-szám

CAS-szám:

Megjegyzések

„Arzénsav és sói az 1272/2008/EK rendelet VI. mellékletében máshol meghatározottak kivételével

033-005-00-1

A”

2.

A 2. függelékben található táblázat a következő bejegyzésekkel egészül ki indexszámuk sorrendjében:

Anyagok

Indexszám

EK-szám

CAS-szám:

Megjegyzések

„Divanádium-pentaoxid; vanádium-pentoxid

023-001-00-8

215-239-8

1314-62-1”

 

„Kumol

601-024-00-X

202-704-5

98-82-8”

 

„2,2-dimetilpropán-1-ol, tribróm származék; 3-bróm-2,2-bisz(brómmetil)propán-1-ol

603-243-00-6

253-057-0

36483-57-5; 1522-92-5”

 

„Benzofenon

606-153-00-5

204-337-6

119-61-9”

 

3.

A 2. függelékben a 650-017-00-8 indexszámú bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

Anyagok

Indexszám

EK-szám

CAS-szám:

Megjegyzések

„Tűzálló kerámiaszálak, különleges alkalmazási célokra szánt szálak, kivéve az 1272/2008/EK rendelet VI. mellékletében máshol meghatározottakat [Mesterséges, rendszertelenül sorakozó üveg-(szilikát) szálak legfeljebb 18 % (w/w) alkáli-oxid és földalkáli-oxid (Na2O+K2O+CaO+MgO+BaO) tartalommal]

650-017-00-8

A, R”

4.

Az 5. függelékben a 082-001-00-6 indexszámú bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

Anyagok

Indexszám

EK-szám

CAS-szám:

Megjegyzések

„Ólomvegyületek, kivéve az 1272/2008/EK rendelet VI. mellékletében máshol meghatározottakat

082-001-00-6

A”

5.

A 6. függelékben található táblázat a következő bejegyzésekkel egészül ki indexszámuk sorrendjében:

Anyagok

Indexszám

EK-szám

CAS-szám:

Megjegyzések

„Ammónium-bromid

035-005-00-7

235-183-8

12124-97-9”

 

„Dibutil-ón-bisz(2-etilhexanoát)

050-032-00-4

220-481-2

2781-10-4”

 

„Dibutil-ón-di(acetát)

050-033-00-X

213-928-8

1067-33-0”

 

„Tellúr

052-001-00-0

236-813-4

13494-80-9”

 

„Tellúrdioxid

052-002-00-6

231-193-1

7446-07-3”

 

„Bárium-dibór-tetraoxid

056-005-00-3

237-222-4

13701-59-2”

 

„2-(2-metoxietoxi)etanol; dietilén-glikol-monometil-éter

603-107-00-6

203-906-6

111-77-3”

 

„2,4,6-tri-terc-butilfenol

604-097-00-6

211-989-5

732-26-3”

 

„4,4’-szulfonil-difenol; biszfenol S

604-098-00-1

201-250-5

80-09-1”

 

„2-etilhexánsav és sói az 1272/2008/EK rendelet VI. mellékletében máshol meghatározottak kivételével

607-230-00-6

–”

 

„Pentakálium-2,2’, 2”, 2”’, 2””(etán-1,2-diil-nitrilnitro) pentaacetát

607-734-00-6

404-290-3

7216-95-7”

 

N-karboxi-metilimino-bisz(etilén-nitrilo)-tetra(ecetsav)

607-735-00-1

200-652-8

67-43-6”

 

„Pentanátrium-(karboxiláto-metil)-imino-bisz(etilén-nitrilo)-tetraacetát

607-736-00-7

205-391-3

140-01-2”

 

„Perfluorheptánsav; tridekafluorheptánsav

607-761-00-3

206-798-9

375-85-9”

 

„6-[C12-18-alkil-(elágazó, telítetlen)-2,5-dioxopirrolidin-1-il]hexánsav, nátrium- és trisz(2-hidroxietil)ammóniumsói

607-763-00-4

–”

 

„6-[(C10–C13)-alkil-(elágazó, telítetlen)-2,5-dioxopirrolidin-1-il]hexánsav

607-764-00-X

2156592-54-8”

 

„6-[C12–18-alkil-(elágazó, telítetlen)-2,5-dioxopirrolidin-1-il]hexánsav

607-765-00-5

–”

 

„Teofillin; 1,3-dimetil-3,7-dihidro-1H-purin-2,6-dion

613-342-00-6

200-385-7

58-55-9”

 

N-(2-nitrofenil)foszfor-triamid

616-238-00-9

477-690-9

874819-71-3”

 

„A 3-(difluormetil)-1-metil-N-[(1RS,4SR,9RS)-1,2,3,4-tetrahidro-9-izopropil-1,4-metanonaftalin-5-il]pirazol-4-karboxamid és a 3-(difluormetil)-1-metil-N-[(1RS,4SR,9SR)-1,2,3,4-tetrahidro-9-izopropil-1,4-metanonaftalin-5-il]pirazol-4-karboxamid [egymáshoz viszonyítva > 78 % szün-izomert és < 15 % anti-izomert tartalmaz] reakciótömege; izopirazam

616-240-00-X

881685-58-1”

 

6.

A 6. függelékben a 050-008-00-3 és a 609-026-00-2 indexszámú bejegyzések helyébe a következő szöveg lép:

Anyagok

Indexszám

EK-szám

CAS-szám:

Megjegyzések

„Tributilón-vegyületek, kivéve az 1272/2008/EK rendelet VI. mellékletében máshol meghatározottakat

050-008-00-3

–”

 

„A dinoszeb sói és észterei, kivéve az 1272/2008/EK rendelet VI. mellékletében máshol meghatározottakat

609-026-00-2

–”

 


Top