9.6.2023   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 149/49


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2023/1132

af 8. juni 2023

om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 for så vidt angår kræftfremkaldende, mutagene eller reproduktionstoksiske stoffer, der er omfattet af begrænsninger

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 af 18. december 2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH), om oprettelse af et europæisk kemikalieagentur og om ændring af direktiv 1999/45/EF og ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 793/93 og Kommissionens forordning (EF) nr. 1488/94 samt Rådets direktiv 76/769/EØF og Kommissionens direktiv 91/155/EØF, 93/67/EØF, 93/105/EF og 2000/21/EF (1), særlig artikel 68, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Punkt 28, 29 og 30 i bilag XVII til forordning (EF) nr. 1907/2006 forbyder markedsføring eller anvendelse til levering til privat brug af stoffer, der er klassificeret som kræftfremkaldende, mutagene eller reproduktionstoksiske (CMR-stoffer) i kategori 1A eller 1B og opført i tillæg 1-6 til dette bilag, og af blandinger, som indeholder sådanne stoffer over bestemte koncentrationer.

(2)

Stoffer, der er klassificeret som CMR-stoffer, er opført i del 3 i bilag VI til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 (2).

(3)

Tillæg 2-6 til bilag XVII til forordning (EF) nr. 1907/2006 bør ændres for at afspejle den nye klassificering af stoffer som værende CMR-stoffer i forordning (EF) nr. 1272/2008 som ændret ved Kommissionens delegerede forordning (EU) 2022/692 (3). De nyligt klassificerede CMR-stoffer i kategori 1A og 1B bør derfor indsættes i tillæg 2 og 6 i bilag XVII til forordning (EF) nr. 1907/2006.

(4)

Den nye klassificering af stoffer i forordning (EF) nr. 1272/2008 finder anvendelse fra den 1. december 2023. Den begrænsning, der indføres ved nærværende forordning for så vidt angår de stoffer, der ved forordning (EU) 2022/692 er klassificeret som CMR-kategori 1A eller 1B, bør derfor finde anvendelse fra samme dato. Anvendelsesdatoen forhindrer ikke brugerne i at anvende de begrænsninger, der er forbundet med CMR-stofferne i kategori 1A eller 1B, og som tidligere er opført i bilag til delegeret forordning (EU) 2022/692.

(5)

En række punkter omfattende stofgrupper indgår i del 3 i bilag VI til forordning (EF) nr. 1272/2008. I visse tilfælde findes der klassificeringskrav for bestemte stoffer, som ellers ville være omfattet af stofgruppen. I sådanne tilfælde vil der være et specifikt punkt i del 3 i bilag VI til forordning (EF) nr. 1272/2008 for det pågældende stof, og under punktet for stofgruppen i nævnte forordning vil være anført »undtagen sådanne nævnt andetsteds i dette bilag«. Indarbejdelsen af disse stoffer i tillæg 1-6 til bilag XVII til forordning (EF) nr. 1907/2006 skal derfor afspejle denne anmærkning, der henviser til bilag VI til forordning (EF) nr. 1272/2008. Teksten i rækkerne med indeksnummer 033-005-00-1, 050-008-00-3, 082-001-00-6, 609-026-00-2 og 650-017-00-8 synes imidlertid at henvise til et bilag til forordning (EF) nr. 1907/2006 i stedet for bilag VI til forordning (EF) nr. 1272/2008. Disse rækker bør derfor tilpasses.

(6)

Forordning (EF) nr. 1907/2006 bør derfor ændres.

(7)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 133, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1907/2006 —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag XVII til forordning (EF) nr. 1907/2006 ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Nr. 2) og 5) i bilaget anvendes fra den 1. december 2023.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 8. juni 2023.

På Kommissionens vegne

Ursula VON DER LEYEN

Formand


(1)  EUT L 396 af 30.12.2006, s. 1.

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 af 16. december 2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger og om ændring og ophævelse af direktiv 67/548/EØF og 1999/45/EF og om ændring af forordning (EF) nr. 1907/2006 (EUT L 353 af 31.12.2008, s. 1).

(3)  Kommissionens delegerede forordning (EU) 2022/692 af 16. februar 2022 om ændring, med henblik på tilpasning til den tekniske og videnskabelige udvikling, af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger (EUT L 129 af 3.5.2022, s. 1).


BILAG

I bilag XVII til forordning (EF) nr. 1907/2006 foretages følgende ændringer:

1)

I tillæg 1 affattes rækken med indeksnummer 033-005-00-1 således:

Stoffer

Indeksnummer

EF-nummer

CAS-nummer

Noter

»Arsensyre og dets salte, undtagen sådanne nævnt andetsteds i bilag VI til forordning (EF) nr. 1272/2008

033-005-00-1

-

-

A«.

2)

I tillæg 2 indsættes følgende rækker i tabellen efter indeksnumrenes rækkefølge:

Stoffer

Indeksnummer

EF-nummer

CAS-nummer

Noter

»Divanadiumpentaoxid; vanadiumpentaoxid

023-001-00-8

215-239-8

1314-62-1«.

 

»Cumen

601-024-00-X

202-704-5

98-82-8«.

 

»2,2-dimethylpropan-1-ol, tribromderivat; 3-brom-2,2-bis(brommethyl)propan-1-ol

603-243-00-6

253-057–0

36483-57-5 1522-92-5«.

 

»Benzophenon

606-153-00-5

204-337-6

119-61-9«.

 

3)

I tillæg 2 affattes rækken med indeksnummer 650-017-00-8 således:

Stoffer

Indeksnummer

EF-nummer

CAS-nummer

Noter

»Ildfaste keramiske fibre, specialfibre, undtagen sådanne nævnt andetsteds i bilag VI til forordning (EF) nr. 1272/2008; [Syntetiske glasagtige (silikat)fibre uden bestemt orientering og med et indhold af alkaliske oxider og alkaliske jordarters oxider (Na2O+K2O+CaO+ MgO+BaO) på over 18 vægtprocent]

650-017-00-8

-

-

A, R«.

4)

I tillæg 5 affattes rækken med indeksnummer 082-001-00-6 således:

Stoffer

Indeksnummer

EF-nummer

CAS-nummer

Noter

»Blyforbindelser, undtagen sådanne nævnt andetsteds i bilag VI til forordning (EF) nr. 1272/2008

082-001-00-6

-

-

A«.

5)

I tillæg 6 indsættes følgende rækker i tabellen efter indeksnumrenes rækkefølge:

Stoffer

Indeksnummer

EF-nummer

CAS-nummer

Noter

»Ammoniumbromid

035-005-00-7

235-183-8

12124-97-9«.

 

»Dibutyltinbis(2-ethylhexanoat)

050-032-00-4

220-481-2

2781-10-4«.

 

»Dibutyltindi(acetat)

050-033-00-X

213-928-8

1067-33-0«.

 

»Tellur

052-001-00-0

236-813-4

13494-80-9«.

 

»Tellurdioxid

052-002-00-6

231-193-1

7446-07-3«.

 

»Bariumdibortetraoxid

056-005-00-3

237-222-4

13701-59-2«.

 

»2-(2-methoxyethoxy)ethanol; diethylenglycolmonomethylether

603-107-00-6

203-906-6

111-77-3«.

 

»2,4,6-tri-tert-butylphenol

604-097-00-6

211-989-5

732-26-3«.

 

»4,4'-sulfonyldiphenol; bisphenol S

604-098-00-1

201-250-5

80-09-1«.

 

»2-ethylhexansyre og salte heraf, undtagen sådanne nævnt andetsteds i bilag VI til forordning (EF) nr. 1272/2008

607-230-00-6

-

-«.

 

»Pentakalium 2,2',2'',2''',2''''-(ethan-1,2-diylnitrilo)pentaacetat

607-734-00-6

404-290-3

7216-95-7«.

 

»N-carboxymethyliminobis(ethylennitrilo)tetra(eddikesyre)

607-735-00-1

200-652-8

67-43-6«.

 

»Pentanatrium(carboxylatomethyl)iminobis(ethylennitrilo)tetraacetat

607-736-00-7

205-391-3

140-01-2«.

 

»Perfluorheptansyre; tridecafluorheptansyre

607-761-00-3

206-798-9

375-85-9«.

 

»6-[C12-18-alkyl-(forgrenet, umættet)-2,5-dioxopyrrolidin-1-yl]hexansyre, natrium- og tris(2-hydroxyethyl)ammoniumsalte

607-763-00-4

-

-«.

 

»6-[(C10-C13)-alkyl-(forgrenet, umættet)-2,5-dioxopyrrolidin-1-yl]hexansyre

607-764-00-X

-

2156592-54-8«.

 

»6-[C12-18-alkyl-(forgrenet, umættet)-2,5-dioxopyrrolidin-1-yl]hexansyre

607-765-00-5

-

-«.

 

»Theophyllin; 1,3-dimethyl-3,7-dihydro-1H-purin-2,6-dion

613-342-00-6

200-385-7

58-55-9«.

 

»N-(2-nitrophenyl)phosphortriamid

616-238-00-9

477-690-9

874819-71-3«.

 

»Reaktionsblanding af 3-(difluormethyl)-1-methyl-N-[(1RS,4SR,9RS)-1,2,3,4-tetrahydro-9-isopropyl-1,4-methannaphthalen-5-yl]pyrazol-4-carboxamid og 3-(difluormethyl)-1-methyl-N-[(1RS,4SR,9SR)-1,2,3,4-tetrahydro-9-isopropyl-1,4-methannaphthalen-5-yl]pyrazol-4-carboxamid [relativt indhold af syn-isomerer > 78 % og anti-isomerer < 15 %]; isopyrazam

616-240-00-X

-

881685-58-1«.

 

6)

I tillæg 6 affattes rækkerne med indeksnummer 050-008-00-3 og 609-026-00-2 således:

Stoffer

Indeksnummer

EF-nummer

CAS-nummer

Noter

»Tributyltinforbindelser, undtagen sådanne nævnt andetsteds i bilag VI til forordning (EF) nr. 1272/2008

050-008-00-3

-

-«.

 

»Salte og estere af dinoseb, undtagen sådanne nævnt andetsteds i bilag VI til forordning (EF) nr. 1272/2008

609-026-00-2

-

-«.