9.6.2023   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 149/49


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) 2023/1132

av den 8 juni 2023

om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 vad gäller cancerframkallande, mutagena eller reproduktionstoxiska ämnen som omfattas av begränsningar

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach), inrättande av en europeisk kemikaliemyndighet, ändring av direktiv 1999/45/EG och upphävande av rådets förordning (EEG) nr 793/93 och kommissionens förordning (EG) nr 1488/94 samt rådets direktiv 76/769/EEG och kommissionens direktiv 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG och 2000/21/EG (1), särskilt artikel 68.2, och

av följande skäl:

(1)

I posterna 28, 29 och 30 i bilaga XVII till förordning (EG) nr 1907/2006 förbjuds utsläppande på marknaden och användning för försäljning till allmänheten av ämnen som är klassificerade som cancerframkallande, könscellsmutagena eller reproduktionstoxiska (CMR-ämnen) i kategori 1A eller 1B och är förtecknade i tilläggen 1–6 till den bilagan, samt av blandningar som innehåller sådana ämnen i högre koncentration än angivet.

(2)

Ämnen som klassificeras som CMR-ämnen är förtecknade i del 3 i bilaga VI till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 (2).

(3)

Tilläggen 2 och 6 till bilaga XVII till förordning (EG) nr 1907/2006 bör ändras för att återspegla den nya klassificeringen av CMR-ämnen i förordning (EG) nr 1272/2008, i dess ändrade lydelse enligt kommissionens delegerade förordning (EU) 2022/692 (3). De nyligen klassificerade CMR-ämnena i kategorierna 1A och 1B bör därför införas i tilläggen 2 och 6 till bilaga XVII till förordning (EG) nr 1907/2006.

(4)

Den nya klassificeringen av ämnen i förordning (EG) nr 1272/2008 kommer att tillämpas från och med den 1 december 2023. Den begränsning som införs genom den här förordningen för ämnen som är klassificerade som CMR-ämnen i kategori 1A eller 1B genom delegerad förordning (EU) 2022/692 bör därför tillämpas från och med samma datum. Tillämpningsdatumet hindrar inte aktörerna från att tillämpa begränsningar för de CMR-ämnen i kategori 1A eller 1B som förtecknas i bilagan till delegerad förordning (EU) 2022/692 tidigare.

(5)

I del 3 i bilaga VI till förordning (EG) nr 1272/2008 anges ett antal ämnesgrupper. I vissa fall finns det klassificeringskrav för enskilda ämnen som egentligen skulle ingå i en ämnesgrupp. I sådana fall införs en särskild post för ämnet i del 3 i bilaga VI till förordning (EG) nr 1272/2008 och ämnesgruppen i den förordningen förses med anmärkningen ”utom sådana som anges på annan plats i denna bilaga”. Införandet av dessa ämnen i tilläggen 1–6 i bilaga XVII till förordning (EG) nr 1907/2006 behöver därför återspegla den anmärkning som hänvisar till bilaga VI till förordning (EG) nr 1272/2008. Texten i posterna med indexnummer 033-005-00-1, 050-008-00-3, 082-001-00-6, 609-026-00-2 och 650-017-00-8 verkar hänvisa till en bilaga till förordning (EG) nr 1907/2006 i stället för till bilaga VI till förordning (EG) nr 1272/2008. De posterna bör därför ändras i enlighet med detta.

(6)

Förordning (EG) nr 1907/2006 bör därför ändras i enlighet med detta.

(7)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från den kommitté som inrättats genom artikel 133.1 i förordning (EG) nr 1907/2006.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga XVII till förordning (EG) nr 1907/2006 ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Punkterna 2 och 5 i bilagan ska tillämpas från och med den 1 december 2023.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 8 juni 2023.

På kommissionens vägnar

Ursula VON DER LEYEN

Ordförande


(1)  EUT L 396, 30.12.2006, s. 1.

(2)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 av den 16 december 2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar, ändring och upphävande av direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr 1907/2006 (EUT L 353, 31.12.2008, s. 1).

(3)  Kommissionens delegerade förordning (EU) 2022/692 av den 16 februari 2022 om ändring, för anpassning till den tekniska och vetenskapliga utvecklingen, av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar (EUT L 129, 3.5.2022, s. 1).


BILAGA

Bilaga XVII till förordning (EG) nr 1907/2006 ska ändras på följande sätt:

1.

I tillägg 1 ska posten med indexnummer 033-005-00-1 ersättas med följande:

Ämnen

Indexnummer

EG-nummer

CAS-nummer

Kommentarer

”Arseniksyra och arseniksalter utom sådana som anges på annan plats i bilaga VI till förordning (EG) nr 1272/2008

033-005-00-1

A”

2.

I tillägg 2 ska följande poster föras in i tabellen i indexnummerordning:

Ämnen

Indexnummer

EG-nummer

CAS-nummer

Kommentarer

”Divanadinpentoxid; vanadinpentoxid

023-001-00-8

215-239-8

1314-62-1”

 

”Kumen

601-024-00-X

202-704-5

98-82-8”

 

”2,2-dimetylpropan-1-ol, tribromderivat; 3-brom-2,2-bis(brommetyl)propan-1-ol

603-243-00-6

253-057-0

36483-57-5 1522-92-5”

 

”Bensofenon

606-153-00-5

204-337-6

119-61-9”

 

3.

I tillägg 2 ska posten med indexnummer 650-017-00-8 ersättas med följande:

Ämnen

Indexnummer

EG-nummer

CAS-nummer

Kommentarer

”Eldfasta keramiska fibrer, specialfibrer, utom sådana som anges på annan plats i bilaga VI till förordning (EG) nr 1272/2008. [Syntetiska glasaktiga (silikat) fibrer, slumpvis ordnade vars totala innehåll av oxider av alkalimetaller och alkaliska jordartsmetaller (Na2O+K2O+CaO+ MgO+BaO) är lika med eller understiger 18 viktprocent]

650-017-00-8

A, R”

4.

I tillägg 5 ska posten med indexnummer 082-001-00-6 ersättas med följande:

Ämnen

Indexnummer

EG-nummer

CAS-nummer

Kommentarer

”Blyföreningar utom sådana som anges på annan plats i bilaga VI till förordning (EG) nr 1272/2008

082-001-00-6

A”

5.

I tillägg 6 ska följande poster föras in i tabellen i indexnummerordning:

Ämnen

Indexnummer

EG-nummer

CAS-nummer

Kommentarer

”Ammoniumbromid

035-005-00-7

235-183-8

12124-97-9”

 

”Dibutyltennbis(2-etylhexanoat)

050-032-00-4

220-481-2

2781-10-4”

 

”Dibutyltenndi(acetat)

050-033-00-X

213-928-8

1067-33-0”

 

”Tellur

052-001-00-0

236-813-4

13494-80-9”

 

”Tellurdioxid

052-002-00-6

231-193-1

7446-07-3”

 

”Bariumdibortetraoxid

056-005-00-3

237-222-4

13701-59-2”

 

”2-(2-metoxietoxi)etanol; dietylenglykolmonometyleter

603-107-00-6

203-906-6

111-77-3”

 

”2,4,6-tri-tert-butylfenol

604-097-00-6

211-989-5

732-26-3”

 

”4,4’-sulfonyldifenol; bisfenol S

604-098-00-1

201-250-5

80-09-1”

 

”2-etylhexansyra och dess salter utom sådana som anges på annan plats i bilaga VI till förordning (EG) nr 1272/2008

607-230-00-6

–”

 

”Pentakalium-2,2’,2",2"’,2""-(etan-1,2-diylnitril)pentaacetat

607-734-00-6

404-290-3

7216-95-7”

 

N-karboximetyliminobis(etylennitril)tetraättiksyra

607-735-00-1

200-652-8

67-43-6”

 

”Pentanatrium(karboxylatmetyl)iminobis(etylennitril)tetraacetat

607-736-00-7

205-391-3

140-01-2”

 

”Perfluorheptansyra; tridekafluorheptansyra

607-761-00-3

206-798-9

375-85-9”

 

”6-[C12-18-alkyl-(grenad, omättad)-2,5-dioxopyrrolidin-1-yl]hexansyra, natrium- och tris(2-hydroxietyl)ammoniumsalter

607-763-00-4

–”

 

”6-[(C10–C13)-alkyl-(grenad, omättad)-2,5-dioxopyrrolidin-1-yl]hexansyra

607-764-00-X

2156592-54-8”

 

”6-[C12-18-alkyl-(grenad, omättad)-2,5-dioxopyrrolidin-1-yl]hexansyra

607-765-00-5

–”

 

”Teofyllin; 1,3-dimetyl-3,7-dihydro-1H-purin-2,6-dion

613-342-00-6

200-385-7

58-55-9”

 

N-(2-nitrofenyl)fosfortriamid

616-238-00-9

477-690-9

874819-71-3”

 

”Reaktionsblandning av 3-(difluormetyl)-1-metyl-N-[(1RS,4SR,9RS)-1,2,3,4-tetrahydro-9-isopropyl-1,4-metanonaftalen-5-yl]pyrazol-4-karboxamid och 3-(difluormetyl)-1-metyl-N-[(1RS,4SR,9SR)-1,2,3,4-tetrahydro-9-isopropyl-1,4-metanonaftalen-5-yl]pyrazol-4-karboxamid [> 78 % syn-isomerer < 15 % anti-isomerer relativt innehåll]; isopyrazam

616-240-00-X

881685-58-1”

 

6.

I tillägg 6 ska posterna med indexnummer 050-008-00-3 och 609-026-00-2 ersättas med följande:

Ämnen

Indexnummer

EG-nummer

CAS-nummer

Kommentarer

”Tributyltennföreningar utom sådana som anges på annan plats i bilaga VI till förordning (EG) nr 1272/2008

050-008-00-3

–”

 

”Dinoseb, salter och estrar utom sådana som anges på annan plats i bilaga VI till förordning (EG) nr 1272/2008

609-026-00-2

–”