9.6.2023   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 149/49


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2023/1132

z dnia 8 czerwca 2023 r.

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do substancji rakotwórczych, mutagennych lub działających szkodliwie na rozrodczość podlegających ograniczeniom

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (1), w szczególności jego art. 68 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W pozycjach 28, 29 i 30 załącznika XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 zakazuje się wprowadzania do obrotu i stosowania do powszechnej sprzedaży substancji sklasyfikowanych jako rakotwórcze, mutagenne lub działające szkodliwie na rozrodczość (CMR), należących do kategorii 1 A lub 1B, i wymienionych w dodatkach 1–6 do tego załącznika, oraz mieszanin zawierających takie substancje powyżej określonych stężeń.

(2)

Substancje zaklasyfikowane jako CMR są wymienione w części 3 załącznika VI do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 (2).

(3)

Dodatki 2–6 do załącznika XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 należy zmienić, aby odzwierciedlały nową klasyfikację substancji jako CMR w rozporządzeniu (WE) nr 1272/2008 zmienionym rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) 2022/692 (3). Należy zatem dodać nowo sklasyfikowane substancje CMR kategorii 1 A lub 1B w dodatkach 2 i 6 do załącznika XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006.

(4)

Nowa klasyfikacja substancji w rozporządzeniu (WE) nr 1272/2008 będzie miała zastosowanie od dnia 1 grudnia 2023 r. Ograniczenie wprowadzone niniejszym rozporządzeniem w odniesieniu do substancji sklasyfikowanych na mocy rozporządzenia (UE) 2022/692 jako CMR kategorii 1 A lub 1B powinno zatem mieć zastosowanie od tej samej daty. Data rozpoczęcia stosowania nie uniemożliwia podmiotom wcześniejszego stosowania ograniczeń związanych z substancjami CMR kategorii 1 A lub 1B wymienionych w załączniku do rozporządzenia delegowanego (UE) 2022/692.

(5)

Do części 3 załącznika VI do rozporządzenia (WE) nr 1272/2008 włączono szereg pozycji dotyczących grup substancji. W niektórych przypadkach istnieją wymagania klasyfikacji dotyczące szczególnych substancji, które byłyby objęte pozycją grupy. W takich przypadkach dla danej substancji wprowadzana jest szczególna pozycja w części 3 załącznika VI do rozporządzenia (WE) nr 1272/2008, a zapis grupowy w tym rozporządzeniu zostaje opatrzony wyrażeniem „z wyjątkiem tych wymienionych gdzie indziej w niniejszym załączniku”. Włączenie tych substancji do dodatków 1–6 do załącznika XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 musi zatem odzwierciedlać to wyrażenie odnoszące się do załącznika VI do rozporządzenia (WE) nr 1272/2008. Tekst w pozycjach o numerach indeksowych 033-005-00-1, 050-008-00-3, 082-001-00-6, 609-026-00-2 i 650-017-00-8 wydaje się jednak odnosić do załącznika do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 zamiast do załącznika VI do rozporządzenia (WE) nr 1272/2008. Należy zatem odpowiednio dostosować te pozycje.

(6)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 1907/2006.

(7)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią komitetu ustanowionego na mocy art. 133 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W załączniku XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Pkt 2 i 5 załącznika stosuje się od dnia 1 grudnia 2023 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 8 czerwca 2023 r.

W imieniu Komisji

Przewodnicząca

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Dz.U. L 396 z 30.12.2006, s. 1.

(2)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz.U. L 353 z 31.12.2008, s. 1).

(3)  Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2022/692 z dnia 16 lutego 2022 r. zmieniające, w celu dostosowania do postępu naukowo-technicznego, rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (Dz.U. L 129 z 3.5.2022, s. 1).


ZAŁĄCZNIK

W załączniku XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 wprowadza się następujące zmiany:

1)

w dodatku 1 pozycja o numerze indeksowym 033-005-00-1 otrzymuje brzmienie:

Substancje

Numer indeksowy

Numer WE

Numer CAS

Noty

„Kwas arsenowy i jego sole, z wyjątkiem wymienionych w innym miejscu w załączniku VI do rozporządzenia (WE) nr 1272/2008

033-005-00-1

-

-

A”;

2)

w dodatku 2 dodaje się w tabeli, zgodnie z określoną w niej kolejnością numerów indeksowych, pozycje w brzmieniu:

Substancje

Numer indeksowy

Numer WE

Numer CAS

Noty

„Pentatlenek diwanadu; pentatlenek wanadu; (tlenek wanadu (V))

023-001-00-8

215-239-8

1314-62-1”

 

„Kumen; izopropylobenzen

601-024-00-X

202-704-5

98-82-8”

 

„Tribromo pochodna 2,2-dimetylopropan-1-olu; 3-bromo-2,2-bis(bromometylo)propan-1-ol

603-243-00-6

253–057–0

36483-57-5 1522-92-5”

 

„Benzofenon

606-153-00-5

204-337-6

119-61-9”;

 

3)

w dodatku 2 pozycja o numerze indeksowym 650-017-00-8 otrzymuje brzmienie:

Substancje

Numer indeksowy

Numer WE

Numer CAS

Noty

„Ogniotrwałe włókna ceramiczne do specjalnych celów, z wyjątkiem wymienionych w innym miejscu w załączniku VI do rozporządzenia (WE) nr 1272/2008; [Syntetyczne włókna ceramiczne (krzemianowe) bez określonej orientacji z zawartością tlenków alkalicznych i metali ziem alkalicznych (Na2O+K2O+CaO+MgO+BaO) mniejszą lub równą 18 % wag.]

650-017-00-8

-

-

A, R”;

4)

w dodatku 5 pozycja o numerze indeksowym 082-001-00-6 otrzymuje brzmienie:

Substancje

Numer indeksowy

Numer WE

Numer CAS

Noty

„Związki z ołowiu, z wyjątkiem wymienionych w innym miejscu w załączniku VI do rozporządzenia (WE) nr 1272/2008

082-001-00-6

-

-

A”;

5)

w dodatku 6 dodaje się w tabeli, zgodnie z określoną w niej kolejnością numerów indeksowych, pozycje w brzmieniu:

Substancje

Numer indeksowy

Numer WE

Numer CAS

Noty

„Bromek amonu

035-005-00-7

235-183-8

12124-97-9”

 

„Bis(2-etyloheksanian) dibutyliny

050-032-00-4

220-481-2

2781-10-4”

 

„Di(octan) dibutyliny

050-033-00-X

213-928-8

1067-33-0”

 

„Tellur

052-001-00-0

236-813-4

13494-80-9”

 

„Ditlenek telluru

052-002-00-6

231-193-1

7446-07-3”

 

„Tetratlenek diboru i baru

056-005-00-3

237-222-4

13701-59-2”

 

„2-(2-metoksyetoksy)etanol; eter monometylowy glikolu dietylenowego; 3,6-dioksaheptan-1-on

603-107-00-6

203-906-6

111-77-3”

 

„2,4,6-tri-tert-butylofenol

604-097-00-6

211-989-5

732-26-3”

 

„4,4’-sulfonylodifenol; bisfenol S

604-098-00-1

201-250-5

80-09-1”

 

„Kwas 2-etyloheksanowy i jego sole z wyjątkiem wymienionych w innym miejscu w załączniku VI do rozporządzenia (WE) nr 1272/2008

607-230-00-6

-

-”

 

„2,2’,2”,2”’,2””(etano-1,2-diylonitrylo)pentaoctan pentapotasu

607-734-00-6

404-290-3

7216-95-7”

 

N-karboksymetyloiminobis(etylenonitrylo)tetra(kwas octowy)

607-735-00-1

200-652-8

67-43-6”

 

„(karboksylanometylo)iminobis(etylenonitrylo)tetraoctan pentasodu

607-736-00-7

205-391-3

140-01-2”

 

„Kwas perfluoroheptanowy; kwas tridekafluoroheptanowy

607-761-00-3

206-798-9

375-85-9”

 

„Kwas 6-[C12-18-alkilo-(rozgałęziony, nienasycony)-2,5-dioksopirolidyn-1-ylo]heksanowy i sole sodowe i tris(2-hydroksyetylo)amoniowe

607-763-00-4

-

-”

 

„Kwas 6-[(C10-C13)-alkilo-(rozgałęziony, nienasycony)-2,5-dioksopirolidyn-1-ylo]heksanowy

607-764-00-X

-

2156592-54-8”

 

„Kwas 6-[(C12-18)-alkilo-(rozgałęziony, nienasycony)-2,5-dioksopirolidyn-1-ylo]heksanowy

607-765-00-5

-

-”

 

„Teofilina; 3,7-dihydro-1,3-dimetylo-1H-puryno-2,6-dion;

613-342-00-6

200-385-7

58-55-9”

 

„Triamid kwasu N-(2-nitrofenylo)fosforowego

616-238-00-9

477-690-9

874819-71-3”

 

„masa poreakcyjna 3-(difluorometylo)-1-metylo-N-[(1RS,4SR,9RS)-1,2,3,4-tetrahydro-9-izopropylo-1,4-metanonaftalen-5-ylo]pirazolo-4-karboksyamidu oraz 3-(difluorometylo)-1-metylo-N-[(1RS,4SR,9SR)-1,2,3,4-tetrahydro-9-izopropylo-1,4-metanonaftalen-5-ylo]pirazolo-4-karboksyamidu [względna zawartość > 78 % izomerów syn < 15 % izomerów anti]; izopyrazam

616-240-00-X

-

881685-58-1”

 

6)

w dodatku 6 pozycje o numerach indeksowych 050-008-00-3 i 609-026-00-2 otrzymują brzmienie:

Substancje

Numer indeksowy

Numer WE

Numer CAS

Noty

„Związki tributylocyny, z wyjątkiem wymienionych w innym miejscu w załączniku VI do rozporządzenia (WE) nr 1272/2008

050-008-00-3

-

-”

 

„Sole i estry 2-sec-butylo-4,6- dinitrofenolu z wyjątkiem wymienionych w innym miejscu w załączniku VI do rozporządzenia (WE) nr 1272/2008

609-026-00-2

-

-”