EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32023R1132

Uredba Komisije (EU) 2023/1132 z dne 8. junija 2023 o spremembi Uredbe (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta glede snovi, ki so rakotvorne, mutagene ali strupene za razmnoževanje, za katere veljajo omejitve (Besedilo velja za EGP)

C/2023/3648

UL L 149, 9.6.2023, p. 49–53 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1132/oj

9.6.2023   

SL

Uradni list Evropske unije

L 149/49


UREDBA KOMISIJE (EU) 2023/1132

z dne 8. junija 2023

o spremembi Uredbe (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta glede snovi, ki so rakotvorne, mutagene ali strupene za razmnoževanje, za katere veljajo omejitve

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH) ter o ustanovitvi Evropske agencije za kemikalije in o spremembi Direktive 1999/45/ES ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 793/93 in Uredbe Komisije (ES) št. 1488/94 ter Direktive Sveta 76/769/EGS in direktiv Komisije 91/155/EGS, 93/67/EGS, 93/105/ES in 2000/21/ES (1) ter zlasti člena 68(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Vnosi 28, 29 in 30 iz Priloge XVII k Uredbi (ES) št. 1907/2006 prepovedujejo dajanje v promet in uporabo za prodajo širši javnosti snovi, ki so razvrščene kot rakotvorne, mutagene ali strupene za razmnoževanje (CMR) iz kategorije 1A ali 1B in navedene v dodatkih 1 do 6 navedene priloge, in zmesi z vsebnostjo takšnih snovi nad opredeljenimi koncentracijami.

(2)

Snovi, razvrščene kot CMR, so navedene v delu 3 Priloge VI k Uredbi (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta (2).

(3)

Dodatke 2 do 6 Priloge XVII k Uredbi (ES) št. 1907/2006 bi bilo treba spremeniti, da bodo odražali novo razvrstitev snovi kot CMR v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008, kakor je bila spremenjena z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2022/692 (3). Primerno je torej novo razvrščene snovi CMR iz kategorije 1A ali 1B vnesti v dodatke 2 do 6 Priloge XVII k Uredbi (ES) št. 1907/2006.

(4)

Nova razvrstitev snovi v Uredbi (ES) št. 1272/2008 se bo uporabljala od 1. decembra 2023. Omejitev, uvedena s to uredbo, kar zadeva snovi, ki so z Uredbo (EU) 2022/692 razvrščene kot CMR iz kategorije 1A ali 1B, bi se zato morala uporabljati od istega datuma. Datum uporabe subjektom ne preprečuje, da omejitve v zvezi s snovmi CMR kategorije 1A ali 1B iz Priloge k Delegirani uredbi (EU) 2022/692 začnejo uporabljati že prej.

(5)

V del 3 Priloge VI k Uredbi (ES) št. 1272/2008 so vključeni številni skupni vnosi. V nekaterih primerih se zahteve za razvrščanje nanašajo na posamezno snov, ki sicer spada v skupinski vnos. V teh primerih je za to snov v delu 3 Priloge VI k Uredbi (ES) št. 1272/2008 naveden poseben vnos, skupinski vnos pa se označi z besedilom „razen tistih, ki so navedeni drugje v tej prilogi“. Vključitev navedenih snovi v dodatke 1 do 6 k Prilogi XVII k Uredbi (ES) št. 1907/2006 mora zato odražati ta pripis s sklicevanjem na Prilogo VI k Uredbi (ES) št. 1272/2008. Iz besedila v vnosih z indeksnimi številkami 033-005-00-1, 050-008-00-3, 082-001-00-6, 609-026-00-2 in 650-017-00-8 pa je razbrati sklicevanje na Prilogo k Uredbi (ES) št. 1907/2006 namesto na Prilogo VI k Uredbi (ES) št. 1272/2008. Navedene vnose bi bilo zato treba ustrezno prilagoditi.

(6)

Uredbo (ES) št. 1907/2006 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(7)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem odbora, ustanovljenega s členom 133(1) Uredbe (ES) št. 1907/2006 –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga XVII k Uredbi (ES) št. 1907/2006 se spremeni v skladu s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Točki 2 in 5 Priloge se uporabljata od 1. decembra 2023.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 8. junija 2023

Za Komisijo

predsednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  UL L 396, 30.12.2006, str. 1.

(2)  Uredba (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi, o spremembi in razveljavitvi direktiv 67/548/EGS in 1999/45/ES ter spremembi Uredbe (ES) št. 1907/2006 (UL L 353, 31.12.2008, str. 1).

(3)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2022/692 z dne 16. februarja 2022 o spremembi Uredbe (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi z namenom njene prilagoditve tehničnemu in znanstvenemu napredku (UL L 129, 3.5.2022, str. 1).


PRILOGA

Priloga XVII k Uredbi (ES) št. 1907/2006 se spremeni:

(1)

v Dodatku 1 se vnos s številom indeks 033-005-00-1 nadomesti z naslednjim:

Snovi

Število indeks

Število ES

Število CAS

Opombe

„Arzenova kislina in njene soli razen spojin, navedenih drugje v Prilogi VI k Uredbi (ES) št. 1272/2008

033-005-00-1

A“

(2)

v Dodatku 2 se vstavijo naslednji vnosi v preglednico v vrstnem redu števil indeks, ki so v njej določena:

Snovi

Število indeks

Število ES

Število CAS

Opombe

„Divanadijev pentaoksid; vanadijev pentoksid

023-001-00-8

215-239-8

1314-62-1“

 

„Kumen

601-024-00-X

202-704-5

98-82-8“

 

„2,2-dimetilpropan-1-ol, tribromo derivat; 3-bromo-2,2-bis(bromometil)propan-1-ol

603-243-00-6

253-057-0

36483-57-5; 1522-92-5“

 

„Benzofenon

606-153-00-5

204-337-6

119-61-9“

 

(3)

v Dodatku 2 se vnos s številom indeks 650-017-00-8 nadomesti z naslednjim:

Snovi

Število indeks

Število ES

Število CAS

Opombe

„Refrakcijska keramična vlakna, vlakna za posebne namene, razen tistih, ki so navedena drugje v Prilogi VI Uredbe (ES) št. 1272/2008; [Umetna steklena (silikatna) vlakna z neurejeno orientacijo in z vsebnostjo alkalijskega oksida in zemljoalkalijskega oksida (Na2O+K2O+CaO+ MgO+BaO) manjšo od ali enako 18 masnih %]

650-017-00-8

A, R“

(4)

v Dodatku 5 se vnos s številom indeks 082-001-00-6 nadomesti z naslednjim:

Snovi

Število indeks

Število ES

Število CAS

Opombe

„Svinčeve spojine, razen spojin, navedenih drugje v Prilogi VI k Uredbi (ES) št. 1272/2008

082-001-00-6

A“

(5)

v Dodatku 6 se vstavijo naslednji vnosi v preglednico v vrstnem redu števil indeks, ki so v njej določena:

Snovi

Število indeks

Število ES

Število CAS

Opombe

„Amonijev bromid

035-005-00-7

235-183-8

12124-97-9“

 

„Dibutilkositrov bis(2-etilheksanoat)

050-032-00-4

220-481-2

2781-10-4“

 

„Dibutilkositrov di(acetat)

050-033-00-X

213-928-8

1067-33-0“

 

„Telur

052-001-00-0

236-813-4

13494-80-9“

 

„Telurijev dioksid

052-002-00-6

231-193-1

7446-07-3“

 

„Barij-diborov tetraoksid

056-005-00-3

237-222-4

13701-59-2“

 

2-(2-metoksietoksi)etanol; dietilen glikol monometil eter

603-107-00-6

203-906-6

111-77-3“

 

„2,4,6-tri-terc-butilfenol

604-097-00-6

211-989-5

732-26-3“

 

„4,4’-sulfonildifenol; bisfenol S

604-098-00-1

201-250-5

80-09-1“

 

„2-etilheksanojska kislina in njene soli, razen tistih, ki so navedene drugje v Prilogi VI k Uredbi (ES) št. 1272/2008

607-230-00-6

–“

 

„Pentakalijev 2,2’,2",2"’,2""-(etan-1,2-diilnitrilo) pentaacetat

607-734-00-6

404-290-3

7216-95-7“

 

N-karboksimetiliminobis(etilennitrilo)tetra(ocetna kislina)

607-735-00-1

200-652-8

67-43-6“

 

„Pentanatrijev (karboksilatometil)iminobis(etilennitrilo)tetraacetat

607-736-00-7

205-391-3

140-01-2“

 

„Perfluoroheptanojska kislina; tridekafluoroheptanojska kislina

607-761-00-3

206-798-9

375-85-9“

 

„6-[C12-18-alkil-(razvejani, nenasičeni)-2,5-dioksopirolidin-1-il]heksanojska kislina, natrijeve in tris(2-hidroksietil)amonijeve soli

607-763-00-4

–“

 

„6-[(C10-C13)-alkil-(razvejani, nenasičeni)-2,5-dioksopirolidin-1-il]heksanojska kislina

607-764-00-X

2156592-54-8“

 

„6-[C12-18-alkil-(razvejani, nenasičeni)-2,5-dioksopirolidin-1-il]heksanojska kislina

607-765-00-5

–“

 

„Teofilin; 1,3-dimetil-3,7-dihidro-1H-purin-2,6-dion;

613-342-00-6

200-385-7

58-55-9“

 

N-(2-nitrofenil)fosforjev triamid

616-238-00-9

477-690-9

874819-71-3“

 

„Reakcijska zmes 3-(difluorometil)-1-metil-N-[(1RS,4SR,9RS)-1,2,3,4-tetrahidro-9-izopropil-1,4-metanonaftalen-5-il]pirazol-4-karboksamida in 3-(difluorometil)-1-metil-N-[(1RS,4SR,9SR)-1,2,3,4-tetrahidro-9-izopropil-1,4-metanonaftalen-5-il]pirazol-4-karboksamida [z relativno vsebnostjo > 78 % sin izomerov < 15 % anti izomerov]; izopirazam

616-240-00-X

881685-58-1“

 

(6)

v Dodatku 6 se vnosi s številom indeks 050-008-00-3 in 609-026-00-2 nadomestijo z naslednjim:

Snovi

Število indeks

Število ES

Število CAS

Opombe

„Tributilkositrove spojine, razen spojin, navedenih drugje v Prilogi VI k Uredbi (ES) št. 1272/2008

050-008-00-3

–“

 

„Dinoseb soli in estri, razen spojin, navedenih drugje v Prilogi VI k Uredbi (ES) št. 1272/2008

609-026-00-2

–“

 


Top