9.6.2023   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 149/49


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2023/1132

ze dne 8. června 2023,

kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, pokud jde o látky karcinogenní, mutagenní nebo toxické pro reprodukci, které podléhají omezením

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (1), a zejména na čl. 68 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Záznamy 28, 29 a 30 v příloze XVII nařízení (ES) č. 1907/2006 zakazují uvádět na trh a používat pro prodej široké veřejnosti látky klasifikované jako karcinogenní, mutagenní nebo toxické pro reprodukci (dále též jen „CMR“), kategorií 1 A nebo 1B, a zařazené v dodatcích 1 až 6 uvedené přílohy a směsi obsahující tyto látky v množství přesahujícím stanovené koncentrace.

(2)

Látky klasifikované jako CMR jsou uvedeny v části 3 přílohy VI nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 (2).

(3)

Dodatky 2 a 6 přílohy XVII nařízení (ES) č. 1907/2006 by měly být změněny tak, aby odrážely novou klasifikaci látek jako CMR v nařízení (ES) č. 1272/2008, ve znění nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/692 (3). Látky nově klasifikované jako CMR kategorie 1 A a 1B je tudíž vhodné začlenit do dodatku 2 a 6 přílohy XVII nařízení (ES) č. 1907/2006.

(4)

Nová klasifikace látek v nařízení (ES) č. 1272/2008 se použije ode dne 1. prosince 2023. Omezení zavedené tímto nařízením, pokud jde o látky klasifikované nařízením (EU) 2022/692 jako látky CMR kategorie 1 A nebo 1B, by se proto mělo použít od téhož data. Datum použitelnosti nebrání subjektům, aby omezení týkající se látek CMR kategorie 1 A nebo 1B uvedených v příloze nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2022/692 uplatňovaly dříve.

(5)

V příloze VI části 3 nařízení (ES) č. 1272/2008 je uvedena řada záznamů pro skupiny látek. V některých případech existují požadavky na klasifikaci pro určité látky spadající do skupinového záznamu. V takových případech je v příloze VI části 3 nařízení (ES) č. 1272/2008 uveden pro látku zvláštní záznam a u skupinového záznamu je uvedena poznámka „s výjimkou […] uvedených jinde v této příloze“. Začlenění těchto látek do dodatků 1 až 6 přílohy XVII nařízení (ES) č. 1907/2006 proto musí odrážet tuto poznámku odkazující na přílohu VI nařízení (ES) č. 1272/2008. Zdá se však, že text v záznamech s indexovými čísly 033-005-00-1, 050-008-00-3, 082-001-00-6, 609-026-00-2 a 650-017-00-8 místo na přílohu VI nařízení (ES) č. 1272/2008 odkazuje na přílohu nařízení (ES) č. 1907/2006. Uvedené záznamy by proto měly být odpovídajícím způsobem změněny.

(6)

Nařízení (ES) č. 1907/2006 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(7)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného podle čl. 133 odst. 1 nařízení (ES) č. 1907/2006,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha XVII nařízení (ES) č. 1907/2006 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Body 2 a 5 přílohy se použijí ode dne 1. prosince 2023.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 8. června 2023.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 396, 30.12.2006, s. 1.

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006 (Úř. věst. L 353, 31.12.2008, s. 1).

(3)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/692 ze dne 16. února 2022, kterým se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (Úř. věst. L 129, 3.5.2022, s. 1).


PŘÍLOHA

Příloha XVII nařízení (ES) č. 1907/2006 se mění takto:

1)

V dodatku 1 se záznam s indexovým číslem 033-005-00-1 nahrazuje tímto:

Látky

Indexové číslo

Číslo ES

Číslo CAS

Poznámky

„Kyselina arseničná a její soli s výjimkou těch, které jsou uvedeny jinde v příloze VI nařízení (ES) č. 1272/2008

033-005-00-1

A“;

2)

V dodatku 2 se do tabulky v pořadí podle stanovených indexových čísel vkládají nové záznamy, které znějí:

Látky

Indexové číslo

Číslo ES

Číslo CAS

Poznámky

„Oxid vanadičný

023-001-00-8

215-239-8

1314-62-1“

 

„Kumen

601-024-00-X

202-704-5

98-82-8“

 

„Tribromderivát 2,2-dimethylpropan-1-olu; 3-brom-2,2-bis(brommethyl)propan-1-ol

603-243-00-6

253-057-0

36483-57-5; 1522-92-5“

 

„Benzofenon

606-153-00-5

204-337-6

119-61-9“

 

3)

V dodatku 2 se záznam s indexovým číslem 650-017-00-8 nahrazuje tímto:

Látky

Indexové číslo

Číslo ES

Číslo CAS

Poznámky

„Keramická žáruvzdorná vlákna, vlákna pro speciální použití, s výjimkou vláken uvedených jinde v příloze VI nařízení (ES) č. 1272/2008; [Skelná (silikátová) vlákna s nahodilou orientací s obsahem oxidů alkalických kovů a oxidů kovů alkalických zemin (Na2O+K2O+CaO+MgO+BaO) nejvýše 18 % hmotnostních.]

650-017-00-8

A, R“

4)

V dodatku 5 se záznam s indexovým číslem 082-001-00-6 nahrazuje tímto:

Látky

Indexové číslo

Číslo ES

Číslo CAS

Poznámky

„Olovo, sloučeniny, s výjimkou sloučenin uvedených jinde v příloze VI nařízení (ES) č. 1272/2008

082-001-00-6

A“

5)

V dodatku 6 se do tabulky v pořadí podle stanovených indexových čísel vkládají nové záznamy, které znějí:

Látky

Indexové číslo

Číslo ES

Číslo CAS

Poznámky

„Bromid amonný

035-005-00-7

235-183-8

12124-97-9“

 

„Dibutylcín-bis (2-ethylhexanoát)

050-032-00-4

220-481-2

2781-10-4“

 

„Dibutylcín-diacetát

050-033-00-X

213-928-8

1067-33-0“

 

„Tellur

052-001-00-0

236-813-4

13494-80-9“

 

„Oxid telluričitý

052-002-00-6

231-193-1

7446-07-3“

 

„Tetraoxid barnato-diboritý

056-005-00-3

237-222-4

13701-59-2“

 

„2-(2-methoxyethoxy)ethanol; diethylenglykolmonomethylether

603-107-00-6

203-906-6

111-77-3“

 

„2,4,6-tri-terc-butylfenol

604-097-00-6

211-989-5

732-26-3“

 

„4,4’-sulfonyldifenol; bisfenol S

604-098-00-1

201-250-5

80-09-1“

 

„2-ethylhexanová kyselina a její soli s výjimkou těch, které jsou uvedeny jinde v příloze VI nařízení (ES) č. 1272/2008

607-230-00-6

—“

 

„Pentakalium-2,2‘,2“,2“‘,2“ „-(ethan-1,2-diylnitrilo)pentaacetát

607-734-00-6

404-290-3

7216-95-7“

 

„{[(Karboxymethyl)imino] bis(ethylennitrilo)} tetraoctová kyselina

607-735-00-1

200-652-8

67-43-6“

 

„Pentanatrium-[(karboxylatomethyl) iminobis(ethylennitrilo) tetraacetát]

607-736-00-7

205-391-3

140-01-2“

 

„Perfluorheptanová kyselina; tridekafluorheptanová kyselina

607-761-00-3

206-798-9

375-85-9“

 

„6-[alkyl-(C12-C18, rozvětvené, nenasycené)-2,5-dioxopyrrolidin-1-yl]hexanová kyselina, sodné a tris (2-hydroxyethyl)amonné soli

607-763-00-4

—“

 

„6-[alkyl-(C10-C13, rozvětvené, nenasycené)-2,5-dioxopyrrolidin-1-yl]hexanová kyselina

607-764-00-X

2156592-54-8“

 

„6-[alkyl-(C12-C18, rozvětvené, nenasycené)-2,5-dioxopyrrolidin-1-yl]hexanová kyselina

607-765-00-5

—“

 

„Theofylin; 1,3-dimethyl-3,7-dihydro-1H-purin-2,6-dion

613-342-00-6

200-385-7

58-55-9“

 

„Triamid kyseliny N-(2-nitrofenyl)fosforečné

616-238-00-9

477-690-9

874819-71-3“

 

„Reakční směs: 3-(difluormethyl)-1-methyl-N-[(1RS,4SR,9RS)-1,2,3,4-tetrahydro-9-isopropyl-1,4-methanonaftalen-5-yl]pyrazol-4-karboxamid a 3-(difluormethyl)-1-methyl-N-[(1RS,4SR,9SR)-1,2,3,4-tetrahydro-9-isopropyl-1,4-methanonaftalen-5-yl]pyrazol-4-karboxamid [relativní obsah > 78 % syn-isomerů a < 15 % anti-isomerů], isopyrazam

616-240-00-X

881685-58-1“

 

6)

V dodatku 6 se záznamy s indexovým číslem 050-008-00-3 a 609-026-00-2 nahrazují tímto:

Látky

Indexové číslo

Číslo ES

Číslo CAS

Poznámky

„Tributylcíničité sloučeniny, s výjimkou tributylcíničitých sloučenin uvedených jinde v příloze VI nařízení (ES) č. 1272/2008

050-008-00-3

—“

 

„Dinoseb, soli a estery, s výjimkou solí a esterů uvedených jinde v příloze VI nařízení (ES) č. 1272/2008

609-026-00-2

—“