EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R1368

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1368/2014 z dnia 17 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009 dotyczące wykonywania rozporządzenia (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego oraz rozporządzenie Komisji (UE) nr 1372/2013 zmieniające rozporządzenie (WE) nr 883/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009 dotyczące wykonywania rozporządzenia (WE) nr 883/2004 Tekst mający znaczenie dla EOG

Dz.U. L 366 z 20.12.2014, p. 15–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/1368/oj

20.12.2014   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 366/15


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 1368/2014

z dnia 17 grudnia 2014 r.

zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009 dotyczące wykonywania rozporządzenia (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego oraz rozporządzenie Komisji (UE) nr 1372/2013 zmieniające rozporządzenie (WE) nr 883/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009 dotyczące wykonywania rozporządzenia (WE) nr 883/2004

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 48,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (1), w szczególności jego art. 72 lit. f),

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009 z dnia 16 września 2009 r. dotyczące wykonywania rozporządzenia (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (2), w szczególności jego art. 8, 9 i 92,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Państwa członkowskie przedstawiły Komisji Administracyjnej ds. Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego wnioski dotyczące zmiany pozycji w załączniku 1 do rozporządzenia (WE) nr 987/2009 w celu dostosowania tego załącznika do zmian w ich przepisach krajowych.

(2)

Celem załącznika 1 do rozporządzenia (WE) nr 987/2009 jest przedstawienie ogólnego zarysu postanowień wykonawczych do porozumień dwustronnych między państwami członkowskimi, które pozostają w mocy na podstawie art. 8 ust. 1 tego rozporządzenia lub które zawarto i wymieniono w załączniku na podstawie art. 8 ust. 2 i art. 9 ust. 2 tego samego rozporządzenia.

(3)

Komisja Administracyjna ds. Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego wystąpiła do Komisji z odpowiednimi wnioskami w sprawie proponowanych zmian na podstawie art. 72 lit. f) rozporządzenia (WE) nr 883/2004.

(4)

Komisja wyraziła zgodę na uwzględnienie wniosków w sprawie dostosowań technicznych w załączniku 1 do rozporządzenia (WE) nr 987/2009.

(5)

Przepisem art. 1 ust. 2 rozporządzenia Komisji (UE) nr 1372/2013 (3) błędnie zmieniono załącznik XI do rozporządzenia (WE) nr 883/2004. Należy zatem skreślić wspomniany przepis zmieniający. Ze względu na jasność prawa skreślenie art. 1 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1372/2013 powinno się stosować z mocą wsteczną od dnia 1 stycznia 2014.

(6)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenia (WE) nr 987/2009 oraz (UE) nr 1372/2013,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

1)

W załączniku 1 wprowadza się następujące zmiany:

a)

skreśla się sekcję „DANIA — WŁOCHY”;

2)

w sekcji „FRANCJA — LUKSEMBURG” lit. b) zastępuje się tekstem w brzmieniu:

„Wymiana listów z dnia 17 lipca i 20 września 1995 w sprawie warunków zaspokajania wzajemnych roszczeń na podstawie art. 93, 95 i 96 rozporządzenia (EWG) nr 574/72 oraz Wymiana listów z dnia 10 lipca i dnia 30 sierpnia 2013 r.”

.

Artykuł 2

W rozporządzeniu (UE) nr 1372/2013 skreśla się art. 1 ust. 2.

Artykuł 3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2015 r. z wyjątkiem art. 2, który stosuje się ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2014 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 17 grudnia 2014 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 166 z 30.4.2004, s. 1.

(2)  Dz.U. L 284 z 30.10.2009, s. 1.

(3)  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1372/2013 zmieniające rozporządzenie (WE) nr 883/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009 dotyczące wykonywania rozporządzenia (WE) nr 883/2004 (Dz.U. L 346 z 20.12.2013, s. 27).


Top