EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006X0325(01)

Porozumienie z dnia 16 marca 2006 r. pomiędzy Europejskim Bankiem Centralnym oraz krajowymi bankami centralnymi Państw Członkowskich spoza strefy euro określające procedury operacyjne mechanizmu kursów walutowych w trzecim etapie Unii Gospodarczej i Walutowej

OJ C 73, 25.3.2006, p. 21–27 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 10 Volume 007 P. 194 - 200
Special edition in Romanian: Chapter 10 Volume 007 P. 194 - 200
Special edition in Croatian: Chapter 10 Volume 002 P. 142 - 148

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/02/2020

25.3.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 73/21


POROZUMIENIE

z dnia 16 marca 2006 r.

pomiędzy Europejskim Bankiem Centralnym oraz krajowymi bankami centralnymi Państw Członkowskich spoza strefy euro określające procedury operacyjne mechanizmu kursów walutowych w trzecim etapie Unii Gospodarczej i Walutowej

(2006/C 73/08)

EUROPEJSKI BANK CENTRALNY (EBC) ORAZ KRAJOWE BANKI CENTRALNE PAŃSTW CZŁONKOWSKICH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ POZA STREFĄ EURO W DNIU 16 MARCA 2006 R. (ZWANE DALEJ „KBC SPOZA STREFY EURO”),

mając na uwadze, co następuje:

(1)

Porozumienie z dnia 1 września 1998 r. zawarte pomiędzy Europejskim Bankiem Centralnym a krajowymi bankami centralnymi Państw Członkowskich spoza strefy euro określające procedury operacyjne dla mechanizmu kursów walutowych w trzecim etapie Unii Gospodarczej i Walutowej (1) (zwane dalej „porozumieniem z dnia 1 września 1998 r.”) było trzykrotnie zmieniane. Załącznik I do porozumienia z dnia 1 września 1998 r. powinien przy tym zostać ponownie zmieniony w związku z wprowadzeniem nowych kryteriów dla podmiotów kwalifikowanych do dokonywania interwencji na krańcach pasma w bezpośrednim współdziałaniu z EBC. W związku z powyższym, w celu zapewnienia jasności i przejrzystości, porozumienie z dnia 1 września 1998 r. powinno zostać zastąpione nowym porozumieniem.

(2)

W uchwale z dnia 16 czerwca 1997 r. (zwanej dalej „Uchwałą”) Rada Europejska wyraziła zgodę na wprowadzenie mechanizmu kursów walutowych (zwanego dalej „ERM II”) z chwilą rozpoczęcia w dniu 1 stycznia 1999 r. trzeciego etapu Unii Gospodarczej i Walutowej.

(3)

Zgodnie z Uchwałą,

ERM II zastępuje Europejski System Walutowy;

stabilność środowiska gospodarczego jest konieczna dla dobrego funkcjonowania wspólnego rynku oraz dla zapewnienia rosnącego poziomu inwestycji, wzrostu i zatrudnienia, leżąc tym samym w interesie wszystkich Państw Członkowskich. Wspólny rynek nie powinien być narażany na zakłócenia wynikające z rozbieżności realnych kursów walutowych bądź też z nadmiernych wahań nominalnego kursu euro w stosunku do innych walut UE, co mogłoby wywoływać zaburzenia w obrotach handlowych pomiędzy Państwami Członkowskimi. Ponadto, na mocy art. 124 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, każde Państwo Członkowskie ma obowiązek traktowania swojej polityki walutowej jako kwestii wspólnego zainteresowania;

ERM II został zaprojektowany w celu zagwarantowania, aby Państwa Członkowskie spoza strefy euro uczestniczące w ERM II (zwane dalej „uczestniczącymi Państwami Członkowskimi spoza strefy euro”) ukierunkowały prowadzoną przez siebie politykę na stabilność i wzmacnianie konwergencji, wspierając tym samym ich dążenie do przyjęcia waluty euro;

uczestnictwo w ERM II jest dobrowolne dla Państw Członkowskich spoza strefy euro. Można jednakże oczekiwać, iż Państwa Członkowskie objęte derogacją przystąpią do tego mechanizmu. Państwo Członkowskie, które początkowo nie uczestniczy w ERM II może do niego przystąpić w późniejszym czasie;

funkcjonowanie ERM II nie narusza głównego celu EBC i KBC spoza strefy euro jakim jest utrzymywanie stabilności cen;

dla waluty każdego Państwa Członkowskiego spoza strefy euro (zwanej dalej „uczestniczącą walutą spoza strefy euro”) określony jest jej kurs centralny w stosunku do waluty euro;

wprowadza się jedno standardowe pasmo wahań w przedziale ± 15 % w odniesieniu do kursów centralnych;

należy zapewnić, aby wszelkie dostosowania kursów centralnych dokonywane były terminowo, zapobiegając tym samym powstawaniu znaczących rozbieżności kursowych. W związku z tym, wszystkie strony wzajemnej umowy dotyczącej kursów centralnych, w tym EBC, mają prawo wszczęcia poufnej procedury mającej na celu zrewidowanie takich kursów;

interwencja na krańcach pasma powinna, co do zasady, być automatyczna i nieograniczona, przy jednoczesnej możliwości skorzystania z bardzo krótkookresowego finansowania. Jednakże EBC i KBC spoza strefy euro uczestniczące w ERM II (zwane dalej „uczestniczącymi KBC spoza strefy euro”) mogą wstrzymać interwencję, jeżeli jej przeprowadzenie pozostawałoby w konflikcie z ich podstawowym celem utrzymywania stabilności cen. Podejmując taką decyzję należycie uwzględnią one wszelkie istotne czynniki, a w szczególności potrzebę utrzymania stabilnego i wiarygodnego funkcjonowania ERM II;

współpraca w zakresie polityki kursowej może być dalej wzmacniana, na przykład poprzez dopuszczenie bliższych powiązań kursowych pomiędzy walutą euro a uczestniczącymi walutami spoza strefy euro, o ile — i w zakresie w jakim — byłoby to pożądane ze względu na zapewnienie postępów konwergencji.

(4)

Interwencje powinny być używane jako instrument wspierający, w połączeniu z innymi środkami polityki finansowej, takimi jak odpowiednie środki polityki pieniężnej i fiskalnej, przyczyniające się do konwergencji gospodarczej oraz stabilności kursów walutowych. Istnieje przy tym możliwość skoordynowanej interwencji wewnątrz pasma, przeprowadzanej na podstawie wzajemnego porozumienia pomiędzy EBC a odpowiednim uczestniczącym KBC spoza strefy euro, równolegle do innych odpowiednich środków zaradczych stosowanych przez taki KBC, w tym elastycznego wykorzystania stóp procentowych.

(5)

Należy dopuścić odpowiednią elastyczność stosowanych środków, w szczególności w celu uwzględnienia niejednolitego poziomu, tempa lub strategii konwergencji gospodarczej poszczególnych Państw Członkowskich spoza strefy euro.

(6)

Niniejsze porozumienie nie stanowi przeszkody w ustanawianiu, na zasadzie porozumień dwustronnych, dodatkowych pasm wahań oraz uzgodnień dotyczących interwencji pomiędzy Państwami Członkowskimi spoza strefy euro.

UZGODNIŁY, CO NASTĘPUJE:

I.   KURSY CENTRALNE I PASMA WAHAŃ

Artykuł 1

Dwustronne kursy centralne oraz kursy interwencji pomiędzy walutą euro a uczestniczącymi walutami spoza strefy euro

1.1.

Strony niniejszego porozumienia uczestniczą we wspólnym powiadamianiu rynku o ustanowieniu i zmianach dwustronnych kursach centralnych, obowiązujących pomiędzy uczestniczącymi walutami spoza strefy euro a walutą euro, uzgodnionych na podstawie wspólnej procedury przewidzianej w ustępie 2.3 Uchwały.

1.2.

Zgodnie z pasmami wahań ustalonymi na podstawie ustępów 2.1, 2.3 oraz 2.4 Uchwały, EBC oraz każdy uczestniczący KBC spoza strefy euro ustanowi, za wspólną zgodą, dwustronne górne oraz dolne kursy wymiany pomiędzy walutą euro oraz uczestniczącymi walutami spoza strefy euro, mające zastosowanie w odniesieniu do interwencji automatycznych. EBC oraz uczestniczące KBC spoza strefy euro wspólnie powiadomią rynek o takich kursach wymiany; kursy takie będą przy tym przedstawiane zgodnie z konwencją opisaną w załączniku I.

II.   INTERWENCJA

Artykuł 2

Postanowienia ogólne

2.1.

Co do zasady, interwencja powinna być przeprowadzana w walucie euro i w uczestniczących walutach spoza strefy euro. EBC oraz uczestniczące KBC spoza strefy euro będą powiadamiać się wzajemnie o wszelkich interwencjach kursowych mających na celu ochronę spójności ERM II.

2.2.

EBC oraz KBC spoza strefy euro będą powiadamiać się wzajemnie o wszelkich innych interwencjach kursowych.

Artykuł 3

Interwencja na krańcach pasma

3.1.

Interwencja na krańcach pasma powinna, co do zasady, być automatyczna i nieograniczona. Jednakże EBC i uczestniczące KBC spoza strefy euro mogą wstrzymać przeprowadzenie automatycznej interwencji, jeżeli jej przeprowadzenie pozostawałoby w sprzeczności z podstawowym celem utrzymywania stabilności cen.

3.2.

Podejmując decyzję o wstrzymaniu interwencji EBC oraz uczestniczący KBC spoza strefy euro powinny także należycie uwzględnić wszelkie istotne czynniki, w tym wiarygodne funkcjonowanie ERM II. EBC lub odpowiedni uczestniczący KBC spoza strefy euro powinny oprzeć każdą decyzję na przesłankach faktycznych oraz rozważyć w tym zakresie wszelkie ustalenia, jakie mogą zostać podjęte przez inne kompetentne organy. O każdym zamiarze wstrzymania interwencji EBC lub odpowiedni uczestniczący KBC spoza strefy euro powinny powiadomić, z takim wyprzedzeniem, z jakim jest to możliwe oraz na zasadzie ścisłej poufności, pozostałe zainteresowane władze monetarne oraz władze monetarne wszystkich uczestniczących Państw Członkowskich spoza strefy euro.

3.3.

Procedura kolejnych płatności będzie stosowana w przypadku dokonywania interwencji na krańcach pasma, zgodnie z zasadami wskazanymi w załączniku I.

Artykuł 4

Skoordynowana interwencja wewnątrz pasma

EBC oraz uczestniczące KBC spoza strefy euro mogą uzgodnić dokonanie skoordynowanej interwencji wewnątrz pasma.

Artykuł 5

Procedury przeprowadzania interwencji oraz innych transakcji

5.1.

Bank centralny należący do Europejskiego Systemu Banków Centralnych jest zobowiązany do uzyskania uprzedniej zgody KBC spoza strefy euro emitującego walutę interwencji, jeżeli zamierza wykorzystać walutę tego banku w ilościach przekraczających wzajemnie uzgodnione limity w związku z wszelkimi interwencjami nieobowiązkowymi, w tym jednostronnymi interwencjami wewnątrz pasma.

5.2.

KBC spoza strefy euro jest zobowiązany do natychmiastowego powiadomienia EBC w przypadku wykorzystania waluty euro w ilościach przekraczających wzajemnie uzgodnione limity w związku z wszelkiego rodzaju interwencjami nieobowiązkowymi, w tym jednostronnymi interwencjami wewnątrz pasma.

5.3.

Przed przeprowadzeniem transakcji innych niż interwencje, wykorzystujących przynajmniej jedną walutę spoza strefy euro lub walutę euro, a przy tym przekraczających wzajemnie uzgodnione limity, strona zamierzająca przeprowadzić takie transakcje jest zobowiązana do uprzedniego powiadomienia zainteresowanego banku lub banków centralnych. W takich przypadkach zainteresowane banki centralne uzgadniają sposób postępowania pozwalający na ograniczenie potencjalnych trudności, co obejmuje możliwość rozliczenia całej transakcji lub jej części bezpośrednio pomiędzy takimi dwoma bankami centralnymi.

III.   FINANSOWANIE BARDZO KRÓTKOOKRESOWE

Artykuł 6

Postanowienia ogólne

6.1.

Dla potrzeb przeprowadzania interwencji w euro oraz w uczestniczących walutach spoza strefy euro, EBC oraz każdy uczestniczący KBC spoza strefy euro przyznają sobie wzajemnie możliwość korzystania z kredytu bardzo krótkookresowego. Pierwotny termin zapadalności udzielonego finansowania bardzo krótkookresowego wynosił będzie trzy miesiące.

6.2.

Finansowanie udzielane na podstawie wskazanego powyżej kredytu przyjmować będzie postać natychmiastowej sprzedaży lub zakupu kwot wyrażonych w uczestniczących walutach, w wyniku czego powstawać będą odpowiednie roszczenia i zobowiązania pomiędzy EBC oraz uczestniczącymi KBC spoza strefy euro, wyrażone w walucie wierzyciela. Data waluty tak przeprowadzonego finansowania będzie taka sama jak data waluty interwencji dokonanej na rynku. EBC prowadzi rejestr wszelkich transakcji przeprowadzonych w związku z tego typu finansowaniem.

Artykuł 7

Finansowanie interwencji na krańcach pasma

7.1.

Dla celów finansowania interwencji na krańcach pasma w uczestniczących walutach, finansowanie bardzo krótkookresowe jest, co do zasady, automatycznie dostępne i kwotowo nieograniczone.

7.2.

Przed skorzystaniem z finansowania bank centralny zobowiązany do zapłaty powinien w odpowiedni sposób wykorzystać własne aktywa rezerwy walutowej.

7.3.

EBC oraz uczestniczące KBC spoza strefy euro mogą zawiesić kontynuowanie automatycznego finansowania w przypadku gdyby było ono w sprzeczności z podstawowym celem utrzymywania stabilności cen. Zawieszenie kontynuowania automatycznego finansowania dokonuje się z zastrzeżeniem art. 3 ust. 2 niniejszego porozumienia.

Artykuł 8

Finansowanie interwencji wewnątrz pasma

Dal celów interwencji wewnątrz pasma może zostać udzielone finansowanie bardzo krótkookresowe, za zgodą banku centralnego emitującego walutę interwencji, z zastrzeżeniem następujących zasad:

a)

łączna kwota finansowania udzielonego bankowi centralnemu zobowiązanemu do zapłaty nie może przekraczać pułapu wyznaczonego dla takiego banku zgodnie z załącznikiem II;

b)

przed skorzystaniem z finansowania bank centralny zobowiązany do zapłaty powinien w odpowiedni sposób wykorzystać własne aktywa rezerwy walutowej.

Artykuł 9

Oprocentowanie

9.1.

Nieuregulowane salda należności w ramach finansowania bardzo krótkookresowego podlegają oprocentowaniu naliczanemu zgodnie z reprezentatywną krajową trzymiesięczną stawką rynku pieniężnego dla waluty wierzyciela, obowiązującą w dacie transakcji pierwotnej operacji finansowej bądź też, w przypadku odnowienia dokonanego zgodnie z art. 10 i 11 niniejszego porozumienia, zgodnie z trzymiesięczną stawką rynku pieniężnego dla waluty wierzyciela, obowiązującą na dwa dni robocze przed datą wymagalności pierwotnej operacji finansowej podlegającej odnowieniu.

9.2.

Naliczone odsetki płatne będą w walucie wierzyciela w pierwotnej dacie zapadalności udzielonego kredytowania, lub, jeżeli ma to zastosowanie, w dacie przeprowadzanego z góry rozliczenia zobowiązań dłużnika. W przypadku odnowienia udzielonego kredytowania zgodnie z art. 10 i 11 niniejszego porozumienia, odsetki będą podlegały kapitalizacji na koniec każdego trzymiesięcznego okresu i będą płatne w dacie końcowej spłaty zobowiązań dłużnika.

9.3.

Na potrzeby art. 9 ust. 1 niniejszego porozumienia każdy uczestniczący KBC spoza strefy euro powiadomi EBC o wysokości swojej reprezentatywnej krajowej trzymiesięcznej stawki rynku pieniężnego. Reprezentatywna krajowa trzymiesięczna stawka rynku pieniężnego wyrażona w euro będzie używana przez EBC, a o jej wysokości zostaną powiadomione uczestniczące KBC spoza strefy euro.

Artykuł 10

Automatyczne odnowienie

Na wniosek banku centralnego zobowiązanego do zapłaty pierwotny termin zapadalności udzielonego finansowania może zostać przedłużony o okres trzech miesięcy.

Jednakże:

a)

pierwotny termin zapadalności może zostać przedłużony w sposób automatyczny jednokrotnie, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące;

b)

całkowita wysokość zadłużenia wynikająca z zastosowania niniejszego artykułu nie może w żadnym czasie przekroczyć pułapu dostępu do finansowania banku centralnego, określonego dla każdego banku centralnego w załączniku II.

Artykuł 11

Odnowienie na mocy dwustronnej umowy

11.1.

Każde zadłużenie przekraczające pułap określony w załączniku II może zostać jednokrotnie odnowione na okres trzech miesięcy za zgodą banku centralnego udzielającego finansowania.

11.2.

Każde zadłużenie, które zostało automatycznie odnowione na okres trzech miesięcy może zostać odnowione po raz drugi na kolejne trzy miesiące, za zgodą banku centralnego udzielającego finansowania.

Artykuł 12

Przyspieszona spłata zadłużenia

Rozliczenie jakiegokolwiek zadłużenia podlegającego zaksięgowaniu zgodnie z art. 6, 10 i 11 niniejszego porozumienia może być w każdym czasie przyspieszone na wniosek banku centralnego zobowiązanego do zapłaty.

Artykuł 13

Potrącenie wzajemnych roszczeń i zobowiązań

Wzajemne roszczenia i zobowiązania pomiędzy EBC a uczestniczącym KBC spoza strefy euro wynikające z operacji, o których mowa w art. 6 do 12 niniejszego porozumienia mogą podlegać wzajemnemu potrąceniu na podstawie porozumienia pomiędzy obiema zainteresowanymi stronami.

Artykuł 14

Sposób rozliczenia

14.1.

W przypadku zapadalności udzielnego finansowania lub w przypadku dokonania przyspieszonej spłaty zadłużenia, rozlicznie powinno, co do zasady, być przeprowadzone przy użyciu środków wyrażonych w walucie wierzyciela.

14.2.

Powyższe postanowienie nie ogranicza innych sposobów dokonywania rozliczenia, jakie mogą być uzgodnione pomiędzy bankami centralnymi występującymi w roli wierzyciela i dłużnika.

IV.   BLIŻSZA WSPÓŁPRACA KURSOWA

Artykuł 15

Bliższa współpraca kursowa

15.1.

Współpraca kursowa pomiędzy uczestniczącymi KBC spoza strefy euro a EBC może podlegać dalszemu wzmocnieniu; w szczególności, bliższe powiązania kursowe mogą zostać uzgodnione w poszczególnych przypadkach z inicjatywy zainteresowanego uczestniczącego Państwa Członkowskiego spoza strefy euro.

15.2.

W poszczególnych przypadkach, uzgodnione formalnie pasma wahań węższe niż pasmo standardowe oraz wspierane, co do zasady, za pomocą interwencji automatycznych i finansowania mogą zostać ustalone na wniosek odpowiedniego uczestniczącego Państwa Członkowskiego spoza strefy euro, zgodnie z procedurą wskazaną w ustępie 2.4 Uchwały.

15.3.

Pomiędzy EBC oraz uczestniczącymi KBC spoza strefy euro mogą być ustanawiane inne rodzaje bliższych uzgodnień kursowych o charakterze nieformalnym.

V.   MONITOROWANIE FUNKCJONOWANIA SYSTEMU

Artykuł 16

Zadania Rady Ogólnej EBC

16.1.

Rada Ogólna EBC będzie monitorować funkcjonowanie ERM II oraz służyć jako organ koordynacji polityki pieniężnej i kursowej, jak również zarządzania mechanizmami interwencji i finansowania wskazanymi w niniejszym porozumieniu. Będzie ona ściśle, w sposób stały, nadzorować stabilność dwustronnych stosunków kursowych pomiędzy każdą uczestniczącą walutą spoza strefy euro a walutą euro.

16.2.

Rada Ogólna EBC będzie dokonywać okresowych przeglądów funkcjonowania niniejszego porozumienia w świetle nabywanych doświadczeń.

Artykuł 17

Rewizja kursów centralnych oraz uczestnictwo w zawężonych pasmach wahań

17.1.

Wszystkie strony umowy wzajemnej zawartej zgodnie z ustępem 2.3 Uchwały, w tym EBC, mają prawo wszczęcia poufnej procedury mającej na celu rewizję kursów centralnych.

17.2.

W przypadku ustalonych formalnie pasm wahań węższych niż standardowe, wszystkie strony wspólnej decyzji podjętej zgodnie z ustępem 2.4 Uchwały, w tym EBC, mają prawo zainicjowania poufnej oceny słuszności uczestnictwa odpowiedniej waluty w zawężonym paśmie.

VI.   NIEUCZESTNICTWO

Artykuł 18

Zastosowanie przepisów

Postanowienia art. 1, 2 ust. 1, 3, 4, 6 do 15 i 17 niniejszego porozumienia nie mają zastosowania do KBC spoza strefy euro nie uczestniczących w ERM II.

Artykuł 19

Współpraca przy uzgodnieniach

KBC spoza strefy euro nie uczestniczące w ERM II będą współpracować z EBC i uczestniczącymi KBC spoza strefy euro w tworzeniu informacji skonsolidowanych lub w innego typu wymianie informacji koniecznej dla prawidłowego funkcjonowania ERM II.

VII.   POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Artykuł 20

Postanowienia końcowe

20.1.

Niniejsze porozumienie wchodzi w życie w dniu 1 kwietnia 2006 r.

20.2.

Porozumienie z dnia 1 września 1998 r. zostaje uchylone z dniem 1 kwietnia 2006 r. Wszelkie odniesienia do uchylonego porozumienia należy rozumieć jako odniesienia do niniejszego porozumienia.

20.3.

Niniejsze porozumienie zostało sporządzone w języku angielskim oraz należycie podpisane przez strony. EBC, którego obowiązkiem jest zachowanie autentycznych dokumentów porozumienia, przesyła jego poświadczone kopie do każdego KBC strefy euro oraz spoza strefy euro. Porozumienie zostanie przetłumaczone na wszystkie języki oficjalne Wspólnoty oraz opublikowane w serii C Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono we Frankfurcie nad Menem, w dniu 16 marca 2006 r.

W imieniu

Europejskiego Banku Centralnego

W imieniu

Česká národní banka

W imieniu

Danmarks Nationalbank

W imieniu

Eesti Pank

W imieniu

Central Bank of Cyprus

W imieniu

Latvijas Banka

W imieniu

Lietuvos bankas

W imieniu

Magyar Nemzeti Bank

W imieniu

Central Bank of Malta

W imieniu

Narodowego Banku Polskiego

W imieniu

Banka Slovenije

W imieniu

Národná banka Slovenska

W imieniu

Sveriges Riksbank

W imieniu

The Bank of England


(1)  Dz.U. C 345 z 13.11.1998, str. 6. Porozumienie po raz ostatni zmienione porozumieniem z 16 września 2004 r. (Dz.U. C 281 z 18.11.2004, str. 3).


ZAŁĄCZNIK I

KONWENCJA PRZEDSTAWIANIA KURSU WALUTOWEGO DLA WALUT UCZESTNICZĄCYCH W ERM II ORAZ W PROCEDURZE KOLEJNYCH PŁATNOŚCI W PRZYPADKU INTERWENCJI NA KRAŃCACH PASMA

A.   Konwencja przedstawiania kursu walutowego

Dla wszystkich walut Państw Członkowskich spoza strefy euro uczestniczących w ERM II, kurs walutowy dla dwustronnego kursu centralnego w stosunku do waluty euro będzie podawany przy wykorzystaniu euro jako waluty bazowej. Kurs walutowy będzie wyrażony, w odniesieniu do wszystkich walut, jako wartość EUR 1, przy użyciu sześciu cyfr znaczących.

Taka sama konwencja będzie wykorzystywana dla przedstawiania górnych i dolnych kursów interwencji w odniesieniu do euro w przypadku wszystkich walut Państw Członkowskich spoza strefy euro uczestniczących w ERM II. Kurs interwencji określony będzie poprzez dodanie lub odjęcie uzgodnionej szerokości pasma, wyrażonej procentowo, do lub od dwustronnego kursu centralnego. Wyliczony w ten sposób kurs powinien być zaokrąglony do sześciu cyfr znaczących.

B.   Procedura kolejnych płatności

Procedura kolejnych płatności będzie stosowana zarówno przez EBC jak i przez KBC strefy euro w przypadku interwencji na krańcach pasma. KBC spoza strefy euro uczestniczące w ERM II będą stosować procedurę kolejnych płatności w przypadku występowania przez nie w roli korespondentów KBC strefy euro oraz EBC, w zgodzie z niniejszym załącznikiem; KBC spoza strefy euro uczestniczące w ERM II mogą, zgodnie z ich uznaniem, stosować taką samą procedurę kolejnych płatności w związku z rozliczaniem interwencji na krańcach pasma, którą takie KBC przeprowadziły we własnym imieniu.

i)   Zasady ogólne

Procedura kolejnych płatności będzie stosowana w przypadku gdy dojedzie do interwencji na krańcach pasma w ramach ERM II przeprowadzanej pomiędzy euro a walutami Państw Członkowskich spoza strefy euro uczestniczących w ERM II.

Dla zakwalifikowania się do interwencji na krańcach pasma w ramach ERM II, wymagane jest od stron utrzymywania rachunku w odpowiednim KBC. Wymagane jest także, aby strony posiadały adresy SWIFT lub dokonały wymiany potwierdzonych kodów teleksowych z odpowiednim KBC oraz z EBC.

Strony kwalifikujące się do przeprowadzania interwencji na krańcach pasma w ramach ERM II mogą również przeprowadzać takie interwencje bezpośrednio z EBC, pod warunkiem iż dysponują one jednocześnie statusem stron kwalifikujących się do przeprowadzania transakcji dewizowych z EBC zgodnie z wytycznymi EBC/2000/1 z dnia 3 lutego 2000 r. w sprawie zarządzania aktywami rezerwy walutowej Europejskiego Banku Centralnego przez krajowe banki centralne oraz w sprawie dokumentacji prawnej dla operacji dotyczących aktywów rezerwy walutowej Europejskiego Banku Centralnego (1).

KBC spoza strefy euro uczestniczące w ERM II działają jako korespondenci KBC strefy euro oraz EBC.

W przypadku gdy ma miejsce interwencja na krańcach pasma, odpowiedni KBC oraz EBC realizują swoje płatności w odniesieniu do danej transakcji wyłącznie po otrzymaniu potwierdzenia od swojego korespondenta, iż należna suma została zaksięgowana na ich rachunku. Od stron wymaga się dokonywania płatności w sposób terminowy, w celu umożliwienia KBC oraz EBC wykonywania ciążących na nich zobowiązań do zapłaty. Tym samym, od stron wymagać się będzie dokonania płatności przed upływem uprzednio wyznaczonego terminu.

ii)   Termin przyjmowania wpłat od stron

Strony dokonają wpłaty kwot związanych z przeprowadzaną interwencją najpóźniej do godziny 13.00 czasu EBC (CET) w dacie waluty.


(1)  Dz.U. L 207 z 17.8.2000, str. 24. Wytyczne po raz ostatni zmienione wytycznymi EBC/2005/15 (Dz.U. L 345 z 28.12.2005, str. 33).


ZAŁĄCZNIK II

PUŁAPY DOSTĘPU DO ŚRODKÓW FINANSOWANIA BARDZO KRÓTKOOKRESOWEGO, WSKAZYWANE W ARTYKUŁACH 8, 10 ORAZ 11 POROZUMIENIA BANKÓW CENTRALNYCH

z mocą obowiązującą od 1 maja 2004 r.

(w milionach euro)

Banki centralne będące stroną niniejszego porozumienia

Pułapy (1)

Česká národní banka

700

Danmarks Nationalbank

730

Eesti Pank

300

Central Bank of Cyprus

290

Latvijas Banka

340

Lietuvos bankas

390

Magyar Nemzeti Bank

680

Central Bank of Malta

270

Narodowy Bank Polski

1 830

Banka Slovenije

350

Národná banka Slovenska

470

Sveriges Riksbank

990

Bank of England

4 660

Europejski Bank Centralny

zero


KBC obszaru euro

Pułapy

Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique

brak

Deutsche Bundesbank

brak

Bank of Greece

brak

Banco de España

brak

Banque de France

brak

Central Bank and Financial Services Authority of Ireland

brak

Banca d'Italia

brak

Banque centrale du Luxembourg

brak

De Nederlandsche Bank

brak

Oesterreichische Nationalbank

brak

Banco de Portugal

brak

Suomen Pankki

brak


(1)  Wskazane kwoty mają wyłącznie teoretyczny charakter w odniesieniu do banków centralnych, które nie uczestniczą w ERM II.


Top