EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006X0325(01)

Споразумение от 16 март 2006 година между Европейската централна банка и националните централни банки на държавите-членки извън Eурозоната за определяне на процедурите за работа на Механизма на обменните курсове в третия етап от Икономическия и паричен съюз (2006/C 73/08)

OJ C 73, 25.3.2006, p. 21–27 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 10 Volume 007 P. 194 - 200
Special edition in Romanian: Chapter 10 Volume 007 P. 194 - 200
Special edition in Croatian: Chapter 10 Volume 002 P. 142 - 148

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/02/2020

10/ 07

BG

Официален вестник на Европейския съюз

194


32006X0325(01)


C 073/21

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


СПОРАЗУМЕНИЕ

от 16 март 2006 година

между Европейската централна банка и националните централни банки на държавите-членки извън Eурозоната за определяне на процедурите за работа на Механизма на обменните курсове в третия етап от Икономическия и паричен съюз

(2006/C 73/08)

ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА (ЕЦБ) И НАЦИОНАЛНИТЕ ЦЕНТРАЛНИ БАНКИ НА ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ, КОИТО СЕ НАМИРАТ ИЗВЪН ЕУРОЗОНАТА КЪМ 16 МАРТ 2006 Г. (НАРИЧАНИ ПО-ДОЛУ „НЦБ ИЗВЪН ЕУРОЗОНАТА“),

като имат предвид, че:

(1)

Споразумението от 1 септември 1998 г. между Европейската централна банка и националните централни банки на държавите-членки извън Еурозоната за определяне на процедурите за работа на Механизма на обменните курсове в третия етап от Икономическия и паричен съюз (1) (наричано по-долу „Споразумението от 1 септември 1998 г.“) беше изменяно три пъти. Въвеждането на нов критерий за контрагентите, отговарящи на условията за извършване на интервенция на границите на диапазона на колебанията пряко при ЕЦБ, би наложило отново да се измени приложение I към Споразумението от 1 септември 1998 г. С оглед на осигуряването на яснота и прозрачност, е необходимо Споразумението от 1 септември 1998 г. да бъде заменено с ново споразумение.

(2)

В своята Резолюция от 16 юни 1997 г. (наричана по-долу „Резолюцията“) Европейският съвет постигна съгласие по създаването на Механизма на обменните курсове (наричан по-долу „МОК II“), при започването на третия етап от Икономическия и паричен съюз на 1 януари 1999 г.

(3)

Съгласно предвиденото в Резолюцията,

МОК II заменя Европейската парична система;

за доброто функциониране на единния пазар и за повишаване на нивата на инвестициите, растежа и заетостта, е необходима стабилна икономическа среда и следователно тя е в интерес на всички държави-членки. Единният пазар не бива да бъде излаган на опасност чрез допускане на разминавания в съотношенията на реалните обменни курсове или чрез прекомерно големи колебания в номиналните обменни курсове между еурото и останалите валути на държавите от ЕС, които биха довели до смущения в търговския обмен между държавите-членки. Освен това, съгласно член 124 от Договора за създаване на Европейската общност, всяка държава-членка е длъжна да третира политиката си на обменен курс като въпрос от общ интерес;

МОК II помага да се гарантира, че държавите-членки извън Еурозоната, участващи в МОК II (наричани по-долу „участващи държави-членки извън Еурозоната“) насочват своите политики към стабилност и насърчават взаимното сближаване, като по този начин подпомага усилията им за въвеждане на еурото;

участието в МОК II е доброволно за държавите-членки извън Еурозоната. Въпреки това може да се очаква, че държавите-членки, които се ползват от дерогация, ще се присъединят към механизма. Всяка държава-членка, която не участва в МОК II от самото начало, може да се включи на по-късен етап;

МОК II действа без да се засяга основната цел на ЕЦБ и НЦБ извън Еурозоната да поддържат ценова стабилност;

за валутата на всяка участваща държава-членка извън Еурозоната (наричана по-долу „участваща валута извън Еурозоната“) се определя централен курс към еурото;

съществува стандартен диапазон на колебание от ± 15 % около централните курсове;

необходимо е да се гарантира, че всяка корекция на централни курсове се осъществява своевременно, така че да се избегнат съществени разминавания в съотношенията. По този начин всички страни по взаимното споразумение относно централните курсове, включително ЕЦБ, имат правото да започнат процедура при условията на поверителност с цел преразглеждане на централните курсове;

по принцип интервенцията на границите на диапазона на колебание е автоматична и неограничена, като се предоставя финансиране за много кратък срок. ЕЦБ и НЦБ извън Еурозоната, участващи в МОК II (наричани по-долу „участващи НЦБ извън Еурозоната“) могат обаче временно да задържат интервенцията, ако тя би влязла в противоречие с основната им цел да поддържат ценова стабилност. При вземането на съответното решение те надлежно отчитат значението на всички релевантни фактори и по-специално на необходимостта да се поддържа стабилността и надеждното функциониране на МОК II;

сътрудничеството в областта на политиката на обменните курсове може да бъде задълбочено, например, като се даде възможност за установяване на по-тесни връзки между обменните курсове на еурото и участващите валути извън Еурозоната, когато и доколкото те са уместни с оглед на постигането на напредък към взаимното им сближаване.

(4)

Интервенцията следва да се използва като помощно средство заедно с други политически мерки, включително подходящи парични и фискални политики, благоприятстващи икономическото сближаване и стабилността на обменните курсове. Съществува възможността за координирана интервенция между границите на диапазона на колебание по взаимно споразумение, съгласувано между ЕЦБ и съответната участваща НЦБ извън Еурозоната, паралелно с други подходящи реакции в политиката на последната, включително гъвкавото използване на лихвените нива.

(5)

Необходимо е да се даде възможност за достатъчна гъвкавост, по-специално, за да има място за различните степени, темпове и стратегии на икономическото сближаване на държавите-членки извън Еурозоната.

(6)

Настоящото споразумение не изключва сключването на двустранна основа на допълнителни споразумения относно диапазоните на колебание и интервенция между държавите-членки извън Еурозоната,

СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

I.   ЦЕНТРАЛНИ КУРСОВЕ И ДИАПАЗОНИ НА КОЛЕБАНИЕ

Член 1

Двустранни централни курсове и курсове на интервенция между еурото и участващите валути извън Еурозоната

1.1.

Страните по настоящото споразумение участват в съвместно нотифициране на пазара за двустранните централни курсове и за всички промени в тях между участващите валути извън Еурозоната и еурото, както е договорено, като следват общата процедура, определена в параграф 2.3 от Резолюцията.

1.2.

В съответствие с диапазоните на колебание, определени съгласно параграфи 2.1, 2.3 и 2.4 от Резолюцията, ЕЦБ и всяка участваща НЦБ извън Eурозоната установяват по общо съгласие двустранния горен и долен курс между еурото и участващите валути извън Еурозоната за целите на автоматичната интервенция. ЕЦБ и участващите НЦБ извън Еурозоната съвместно нотифицират пазара за тези курсове, които следва да се котират в съответствие с определените в приложение I правила.

II.   ИНТЕРВЕНЦИЯ

Член 2

Общи разпоредби

2.1.

По принцип интервенцията се извършва в еуро и в участващите валути извън Еурозоната. ЕЦБ и участващите НЦБ извън Еурозоната се информират взаимно за всяка интервенция на валутния пазар, целяща да защити кохезията на МОК II.

2.2.

ЕЦБ и НЦБ извън Еурозоната се информират помежду си и за всяка друга интервенция на валутния пазар.

Член 3

Интервенция на границите на диапазона на колебание

3.1.

По принцип интервенцията на границите на диапазона на колебание се извършва автоматично и без ограничения. ЕЦБ и участващите НЦБ извън Еурозоната биха могли обаче временно да задържат задействането на автоматичната интервенция, ако тя би влязла в противоречие с основната им цел да поддържат ценова стабилност.

3.2.

При вземането на решението дали да се задържи задействането на интервенцията, ЕЦБ или участващата НЦБ извън Еурозоната надлежно отчита значението и на всички други съотносими фактори, включително надеждното функциониране на МОК II. ЕЦБ и/или съответната участваща НЦБ извън Еурозоната основават всяко свое решение на конкретни факти и в този контекст вземат предвид всяко заключение, до което са достигнали други компетентни органи. ЕЦБ и/или съответната участваща НЦБ извън Еурозоната нотифицират, възможно най-рано и на базата на строга поверителност, останалите заинтересовани парични власти и паричните власти на всички други участващи държави-членки извън Еурозоната за всяко свое намерение да задържат задействането на интервенцията.

3.3.

В случай на интервенция на границите на диапазона на колебание се прилага процедурата „плащане след плащане“, съгласно определеното в приложение I.

Член 4

Координирана интервенция между границите на диапазона на колебание

ЕЦБ и участващите НЦБ извън Еурозоната могат да се договорят за координирана интервенция между границите на диапазона на колебание.

Член 5

Процедури за осъществяване на интервенции и други сделки

5.1.

Необходимо е да се получи предварителното съгласие на НЦБ извън Еурозоната, която е емитент на валутата на интервенцията, когато друга централна банка от Европейската система на централните банки възнамерява да използва валутата на първата банка в размери, надвишаващи взаимно договорените лимити във връзка с всички случаи на незадължителна интервенция, включително едностранна интервенция между границите на диапазона на колебание.

5.2.

Всяка НЦБ извън Еурозоната незабавно отправя нотификация до ЕЦБ, когато е използвала еуро в размери, надвишаващи взаимно договорените лимити във връзка с всички случаи на незадължителна интервенция, включително едностранна интервенция между границите на диапазона на колебание.

5.3.

Преди осъществяването на сделки, различни от интервенция, които включват най-малко една валута извън Еурозоната или еуро и които надвишават взаимно договорените лимити, страната, която възнамерява да осъществи такива сделки, предварително нотифицира съответната/ите централна/и банка/и. В такъв случай съответните централни банки се договорят за подход, който снижава до минимум потенциалните проблеми, включително възможността за разплащане по сделката, изцяло или частично, пряко между двете централни банки.

III.   ФИНАНСОВО УЛЕСНЕНИЕ С МНОГО КРАТЪК СРОК

Член 6

Общи разпоредби

6.1.

За целите на интервенцията в еуро и в участващите валути извън Еурозоната, ЕЦБ и всяка участваща НЦБ извън Еурозоната взаимно откриват кредитни улеснения с много кратък срок. Първоначалният падеж за операция по финансиране с много кратък срок е три месеца.

6.2.

Операциите за финансиране по тези улеснения са под формата на продажби и покупки спот на участващите валути, пораждащи съответните вземания и задължения, деноминирани във валутата на кредитора, между ЕЦБ и участващите НЦБ извън Еурозоната. Вальорът на операциите по финансиране съвпада с вальора на интервенцията на пазара. ЕЦБ води отчетност за всички сделки, осъществявани във връзка с тези улеснения.

Член 7

Финансиране на интервенции на границите на диапазона на колебание

7.1.

По принцип финансовото улеснение с много кратък срок се предоставя автоматично и без ограничения върху размера за целите на финансирането на интервенция в участващите валути на границите на диапазона на колебание.

7.2.

Преди да тегли от улеснението, централната банка длъжник следва да използва по подходящ начин валутния си резерв.

7.3.

ЕЦБ и участващите НЦБ извън Еурозоната могат да задържат задействането на по-нататъшно автоматично финансиране, ако то би влязло в противоречие с основната им цел за поддържане на ценова стабилност. Задържането на по-нататъшно автоматично финансиране се извършва по реда на член 3.2 от настоящото споразумение.

Член 8

Финансиране на интервенция между границите на диапазона на колебание

За целите на осъществяването на интервенция между границите на диапазона на колебание със съгласието на централната банка, емитент на валутата на интервенцията, финансовото улеснение с много кратък срок може да се предостави при спазване на следните условия:

а)

съвкупната сума на така предоставеното на централната банка длъжник финансиране да не превишава определения за нея таван, предвиден в приложение II;

б)

преди да тегли от улеснението, централната банка длъжник да използва по подходящ начин валутния си резерв.

Член 9

Олихвяване

9.1.

Остатъчните салда по финансирането с много кратък срок се олихвява по представителния тримесечен лихвен процент на местния паричен пазар за валутата на кредитора, преобладаващ на датата на сключване на първоначалната операция по финансирането или в случай на подновяване по реда на членове 10 и 11 от настоящото споразумение, тримесечния лихвен процент на паричния пазар на валутата на кредитора, преобладаващ два работни дни преди датата на падеж на първоначалната операция по финансиране, която предстои да се поднови.

9.2.

Начислената лихва се изплаща във валутата на кредитора на датата на първоначалния падеж на улеснението или ако това е приложимо, на датата на предсрочното погасяване на дебитното салдо. В случай на подновяване на улеснението по реда на членове 10 и 11 от настоящото споразумение, лихвата се капитализира в края на всеки тримесечен период и се заплаща на датата на окончателното погасяване на дебитното салдо.

9.3.

За целите на член 9.1 от настоящото споразумение всяка участваща НЦБ извън Еурозоната нотифицира ЕЦБ за представителния тримесечен лихвен процент на местния паричен пазар. ЕЦБ използва представителен тримесечен лихвен процент на местния паричен пазар в еуро и нотифицира за него участващите НЦБ извън Еурозоната.

Член 10

Автоматично подновяване

По искане на централната банка длъжник, първоначалният падеж на операцията за финансиране може да бъде удължен с три месеца.

Въпреки това:

а)

първоначалният падеж може да бъде удължен автоматично само веднъж за максимален срок от три месеца;

б)

общият размер на задлъжнялостта, възникваща в резултат от прилагането на настоящия член, не може в нито един момент да превишава тавана за централната банка-длъжник, определен за всяка централна банка в приложение II.

Член 11

Подновяване по взаимно споразумение

11.1.

Дълг, превишаващ определения в приложение II таван, може да се поднови еднократно за тримесечен срок със съгласието на централната банка кредитор.

11.2.

Дълг, който вече е подновен автоматично за тримесечен срок, може да се поднови повторно за още един тримесечен период със съгласието на централната банка кредитор.

Член 12

Предсрочно погасяване

Дебитно салдо, регистрирано в съответствие с членове 6, 10 и 11 от настоящото споразумение, може да бъде изплатено по всяко време предсрочно по искане на централната банка длъжник.

Член 13

Компенсиране на взаимни вземания и задължения

Взаимните вземания и задължения между ЕЦБ и участваща НЦБ извън Еурозоната, възникващи в резултат на операциите, предвидени в членове от 6 до 12 от настоящото споразумение, могат да се компенсират едни с други по взаимно споразумение между съответните две страни.

Член 14

Средства за разплащане

14.1.

При настъпване на падежа на операция по предоставяне на финансиране или в случай на предсрочно погасяване, разплащането се извършва по принцип със средства във валутата на кредитора.

14.2.

Настоящата разпоредба се прилага независимо от другите форми на разплащане, договорени между централната банка кредитор и централната банка длъжник.

IV.   ЗАДЪЛБОЧЕНО СЪТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТТА НА ОБМЕННИТЕ КУРСОВЕ

Член 15

Задълбочено сътрудничество в областта на обменните курсове

15.1.

Сътрудничеството в областта на политиката на обменните курсове между участващите НЦБ извън Еурозоната и ЕЦБ може да бъде задълбочено; по-специално, могат да се договорят по-тесни връзки в областта на обменния курс за всеки конкретен случай по инициатива на заинтересованата участваща държава-членка извън Еурозоната.

15.2.

По искане на съответната участваща държава-членка извън Еурозоната за всеки конкретен случай могат да се определят формално договорени диапазони на колебание, по-тесни от стандартния и подкрепени по принцип от автоматична интервенция и финансиране по реда, предвиден в параграф 2.4 от Резолюцията.

15.3.

Между ЕЦБ и участващите НЦБ извън Еурозоната могат да се установят и други видове договорености от неформален характер за по-тесни връзки в областта на обменния курс.

V.   МОНИТОРИНГ НА ФУНКЦИОНИРАНЕТО НА СИСТЕМАТА

Член 16

Задачи на Генералния съвет на ЕЦБ

16.1.

Генералният съвет на ЕЦБ осъществява мониторинг върху функционирането на МОК II и служи като форум за координация на паричната политика и политиката в областта на обменните курсове, както и за административно управление на механизма за осъществяване на интервенции и за финансиране, определен в настоящото споразумение. Генералният съвет постоянно следи отблизо устойчивостта на двустранните отношения в областта на обменните курсове между всяка участваща валута извън Еурозоната и еурото.

16.2.

Генералният съвет на ЕЦБ осъществява периодични прегледи на действието на настоящото споразумение в светлината на натрупания опит.

Член 17

Преразглеждане на централните курсове и участие в по-тесни диапазони на колебание

17.1.

Всички страни по взаимното споразумение, постигнато съгласно параграф 2.3 от Резолюцията, включително ЕЦБ, имат правото да започнат процедура в условията на поверителност с цел преразглеждане на централните курсове.

17.2.

В случай на формално договорени диапазони на колебание, които са по-тесни от стандартния, всички страни по съвместното решение, взето по реда на параграф 2.4 от Резолюцията, включително ЕЦБ, имат правото да започнат преразглеждане в условията на поверителност на въпроса дали участието на съответната валута в по-тесния диапазон е уместно.

VI.   НЕУЧАСТИЕ

Член 18

Прилагане

Разпоредбите на членове 1, 2.1, 3, 4, от 6 до 15 и член 17 от настоящото споразумение не се прилагат по отношение на НЦБ извън Еурозоната, които не участват в МОК II.

Член 19

Сътрудничество в процеса на съгласуване

НЦБ извън Еурозоната, които не участват в МОК II, си сътрудничат с ЕЦБ и участващите НЦБ извън Еурозоната при съгласуването и/или другите начини за обмен на информация, необходими за правилното функциониране на МОК II.

VII.   ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 20

Заключителни разпоредби

20.1.

Настоящото споразумение влиза в сила от 1 април 2006 г.

20.2.

От 1 април 2006 г. Споразумението от 1 септември 1998 г. се отменя. Позоваванията към отмененото споразумение се считат за позовавания към настоящото споразумение.

20.3.

Настоящото споразумение следва да бъде изготвено на английски език и да бъде подписано от страните. ЕЦБ, която е длъжна да съхранява оригинала на споразумението, изпраща заверено копие от същото на всяка НЦБ от Еурозоната и на всяка НЦБ извън Еурозоната. Споразумението следва да бъде преведено на всички други официални езици на Общността и да бъде публикувано в серии C на Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено във Франкфурт на Майн на 16 март 2006 година.

За и от името на

Европейската централна банка

За и от името на

Česká národní banka

За и от името на

Danmarks Nationalbank

За и от името на

Eesti Pank

За и от името на

Central Bank of Cyprus

За и от името на

Latvijas Banka

За и от името на

Lietuvos bankas

За и от името на

Magyar Nemzeti Bank

За и от името на

Central Bank of Malta

За и от името на

Narodowy Bank Polski

За и от името на

Banka Slovenije

За и от името на

Narodna banka Slovenska

За и от името на

Sveriges Riksbank

За и от името на

The Bank of England


(1)  ОВ C 345, 13.11.1998 г., стр. 6. Споразумение, последно изменено със Споразумение от 16 септември 2004 г. (ОВ С 281, 18.11.2004 г., стр. 3).


ПРИЛОЖЕНИЕ I

ПРАВИЛА ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА КОТИРОВКИТЕ ЗА ВАЛУТИ, УЧАСТВАЩИ В МОК II, И ПРОЦЕДУРА „ПЛАЩАНЕ СЛЕД ПЛАЩАНЕ“ В СЛУЧАЙ НА ИНТЕРВЕНЦИЯ НА ГРАНИЦИТЕ НА ДИАПАЗОНА НА КОЛЕБАНИЕ

А.   Правила за изразяване на котировките

За всички валути на държавите-членки извън Еурозоната, участващи в МОК II, обменният курс за двустранния централен курс спрямо еурото се обявява, като за основна валута се използва еурото. Обменният курс се изразява като стойността на 1 EUR, като за всички валути се използват шест знака след десетичната запетая.

Същите правила се прилагат при обявяването на горния и долния курс за интервенция спрямо еурото на валутите на държавите-членки извън Еурозоната, участващи в МОК II. Курсовете за интервенция се определят като договореният диапазон на колебания, изразен като процент, се прибавя или изважда от двустранните централни курсове. Така получените курсове се закръгляват до шест знака след десетичната запетая.

Б.   Процедура „плащане след плащане“

Процедурата „плащане след плащане“ се прилага както от ЕЦБ, така и от НЦБ от Еурозоната в случай на интервенция на границите на диапазона на колебание. НЦБ извън Еурозоната, участващи в МОК II, прилагат процедурата „плащане след плащане“, когато действат като кореспонденти на НЦБ от Eурозоната и ЕЦБ в съответствие с настоящото приложение; НЦБ извън Еурозоната, участващи в МОК II, могат по желание да въведат същата процедура „плащане след плащане“, когато извършват разплащане по интервенция на границите на диапазона на колебание, която въпросната НЦБ е осъществила от свое име.

i)   Общи принципи

Процедурата „плащане след плащане“ се прилага, когато се осъществява интервенция на границите на диапазона на колебание в рамките на МОК II между еурото и валутите на държавите-членки извън Еурозоната, участващи в МОК II.

За да отговорят на условията за интервенция на границите на диапазона на колебание в рамките на МОК II, контрагентите са длъжни да имат сметка при съответната НЦБ. Контрагентите трябва също така да поддържат адреси в SWIFT и/или да разменят автентични телексни ключове със съответната НЦБ или с ЕЦБ.

Контрагентите, отговарящи на условията за интервенция на границите на диапазона на колебание в рамките на МОК II, могат също да осъществяват такава интервенция пряко при ЕЦБ, при условие че също имат статута на контрагенти, отговарящи на условията за извършване на валутни сделки с ЕЦБ съгласно Насоки ЕЦБ/2000/1 от 3 февруари 2000 г. относно управлението на чуждестранните резервни активи на Европейската централна банка от националните централни банки и правната документация за операции с чуждестранни резервни активи на Европейската централна банка (1).

НЦБ извън Еурозоната, участващи в МОК II, действат като кореспонденти на НЦБ от Еурозоната и на ЕЦБ.

При осъществяване на интервенция на границите на диапазона на колебание, съответната НЦБ или ЕЦБ освобождава плащането си за дадена сделка само след получаване на потвърждение от своя кореспондент, че сметката ѝ е заверена с дължимата сума. Контрагентите се задължават да извършат плащането своевременно, така че НЦБ и ЕЦБ да могат да изпълнят съответните си задължения за плащане. Поради това контрагентите се задължават да извършат плащането преди предварително определен краен срок.

ii)   Краен срок за получаване на средствата от контрагентите

Контрагентите заплащат сумите на интервенция не по-късно от 13:00 ч. централно европейско време в деня на вальора.


(1)  ОВ L 207, 17.8.2000 г., стр. 24. Насоки, последно изменени с Насоки ЕЦБ/2005/15 (ОВ L 345, 28.12.2005 г., стр. 33).


ПРИЛОЖЕНИЕ II

ТАВАНИ НА ДОСТЪПА ДО ФИНАНСОВОТО УЛЕСНЕНИЕ С МНОГО КРАТЪК СРОК, ПОСОЧЕНО В ЧЛЕНОВЕ 8, 10 И 11 ОТ СПОРАЗУМЕНИЕТО МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИТЕ БАНКИ

в сила от 1 май 2004 г.

(в милиони EUR)

Централни банки, страни по настоящото споразумение

Тавани (1)

Česká národní banka

700

Danmarks Nationalbank

730

Eesti Pank

300

Central Bank of Cyprus

290

Latvijas Banka

340

Lietuvos bankas

390

Magyar Nemzeti Bank

680

Central Bank of Malta

270

Narodowy Bank Polski

1 830

Banka Slovenije

350

Národná banka Slovenska

470

Sveriges Riksbank

990

Bank of England

4 660

Европейска централна банка

Нула


НЦБ от Еурозоната

Тавани

Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique

Нула

Deutsche Bundesbank

Нула

Bank of Greece

Нула

Banco de España

Нула

Banque de France

Нула

Central Bank and Financial Services Authority of Ireland

Нула

Banca d'Italia

Нула

Banque centrale du Luxembourg

Нула

De Nederlandsche Bank

Нула

Oesterreichische Nationalbank

Нула

Banco de Portugal

Нула

Suomen Pankki

Нула


(1)  Посочените суми са условни за централните банки, които не участват в МОК II.


Top