EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006X0325(01)

Megállapodás ( 2006. március 16. ) az Európai Központi Bank és az euroövezeten kívüli tagállamok nemzeti központi bankjai között a gazdasági és monetáris unió harmadik szakaszában az árfolyam-mechanizmus eljárási szabályainak meghatározásáról

HL C 73., 2006.3.25, p. 21–27 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

A dokumentum különkiadás(ok)ban jelent meg. (BG, RO, HR)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/02/2020

25.3.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 73/21


MEGÁLLAPODÁS

(2006. március 16.)

az Európai Központi Bank és az euroövezeten kívüli tagállamok nemzeti központi bankjai között a gazdasági és monetáris unió harmadik szakaszában az árfolyam-mechanizmus eljárási szabályainak meghatározásáról

(2006/C 73/08)

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK („EKB”) ÉS 2006. MÁRCIUS 16. NAPJÁN AZ EUROÖVEZETEN KÍVÜLI TAGÁLLAMOK NEMZETI KÖZPONTI BANKJAI (A TOVÁBBIAKBAN: EUROÖVEZETEN KÍVÜLI NKB-K),

mivel:

(1)

Az Európai Központi Bank és az euroövezeten kívüli tagállamok nemzeti központi bankjai között létrejött 1998. szeptember 1-jei, a gazdasági és monetáris unió harmadik szakaszában az árfolyam-mechanizmus eljárási szabályainak meghatározásáról szóló megállapodást (1) (a továbbiakban: 1998. szeptember 1-jei megállapodás) három alkalommal módosították. Az 1998. szeptember 1-jei megállapodás I. mellékletének további módosítását igényelné a közvetlenül az EKB-val sávszéli beavatkozásra jogosult felek tekintetében alkalmazandó új követelmény bevezetése. Az érthetőség és az átláthatóság érdekében ezért az 1998. szeptember 1-jei megállapodást egy új megállapodással kell felváltani.

(2)

Az Európai Tanács 1997. június 16-i állásfoglalásában (a továbbiakban: állásfoglalás) úgy határozott, hogy egy árfolyam-mechanizmust (a továbbiakban: ERM II) hoz létre a gazdasági és monetáris unió harmadik szakaszának 1999. január 1-jén történő elindulásakor.

(3)

Az állásfoglalás alapján

az ERM II felváltja az Európai Monetáris Rendszert;

stabil gazdasági környezet szükséges az egységes piac megfelelő működéséhez és a magas szintű befektetésekhez, növekedéshez és foglalkoztatottsághoz, és ezért az valamennyi tagállam érdekében áll. Az egységes piacot nem veszélyeztetheti az euro és a többi EU-n belüli fizetőeszköz közötti reálárfolyamok torzulása vagy a túlzott nominális árfolyam-ingadozások, amelyek megzavarnák a tagállamok közötti kereskedelmi folyamatokat. Ezen felül az Európai Közösséget létrehozó szerződés 124. cikke alapján minden tagállamot kötelezettség terhel árfolyam-politikájának közös érdekű ügyként történő kezelésére;

az ERM II segít annak biztosításában, hogy az ERM II-ben részt vevő, euroövezeten kívüli tagállamok (a továbbiakban: részt vevő, euroövezeten kívüli tagállamok) politikáikat a stabilitás irányába orientálják, támogatja a konvergenciát, és ezáltal hozzájárul az euro bevezetésére e tagállamok által kifejtett erőfeszítésekhez;

az ERM II-ben való részvétel önkéntes az euroövezeten kívüli tagállamok számára. Mindemellett az eltéréssel rendelkező tagállamoktól elvárható a mechanizmusba való belépés. Az a tagállam, amely nem vesz részt a kezdetektől az ERM II-ben, későbbi időpontban is csatlakozhat;

az ERM II nem érinti az EKB és az euroövezeten kívüli NKB-k árstabilitás fenntartására irányuló elsődleges célkitűzését.

a részt vevő, euroövezeten kívüli tagállamok valutája (a továbbiakban: részt vevő, euroövezeten kívüli valuta) és az euro között egy középárfolyamot állapítanak meg;

a középárfolyam alatt és felett egy ±15 %-os standard árfolyam-ingadozási sáv helyezkedik el;

biztosítani kell azt, hogy a középárfolyam bármely módosítása időben megtörténjen, hogy a jelentős torzulások elkerülhetők legyenek. Ezért a középárfolyamok meghatározásáról szóló kölcsönös megállapodás minden résztvevőjének – így az EKB-nak is – jogában áll bizalmas eljárás kezdeményezése a középárfolyamok újbóli megfontolására.

a sávszéli beavatkozás főszabályként automatikus és korlátlan, a rendelkezésre álló, nagyon rövid távú finanszírozás révén. Mindazonáltal az EKB és az ERM II-ben részt vevő, euroövezeten kívüli NKB-k (a továbbiakban: részt vevő, euroövezeten kívüli NKB-k) felfüggeszthetik a beavatkozást, amennyiben az ütközne az árstabilitás fenntartására vonatkozó elsődleges célkitűzésükkel. A döntéshozatal során megfelelően figyelembe veszik valamennyi jelentős tényezőt és különösen a stabilitás és az ERM II hiteles működésének fenntartása iránti igényt;

az árfolyam-politika területén való együttműködés tovább erősíthető, például az euro és a részt vevő, euroövezeten kívüli valuták közötti szorosabb árfolyamkapcsolat lehetővé tételével, ha és olyan mértékben, amennyiben ezek helyénvalóak a konvergencia felé történő haladásra figyelemmel.

(4)

A beavatkozást támogató eszközként kell alkalmazni, az egyéb szakpolitikai intézkedésekkel együttesen, beleértve a gazdasági konvergenciát és az árfolyam-stabilitást elősegítő, megfelelő monetáris és fiskális politikákat. Lehetőség van az EKB és az adott részt vevő, euroövezeten kívüli NKB közötti kölcsönös megállapodásban meghatározott egyeztetett, sávon belüli beavatkozásra is, az egyéb szakpolitikai lépésekkel párhuzamosan, beleértve a kamatlábak adott NKB általi rugalmas alkalmazását.

(5)

Lehetővé kell tenni a megfelelő rugalmasságot, különösen az euroövezeten kívüli tagállamok gazdasági konvergenciájának eltérő fokához, üteméhez és stratégiájához való alkalmazkodás céljából.

(6)

Ez a megállapodás nem zárja ki azt, hogy az euroövezeten kívüli tagállamok kétoldalú megállapodásokban további árfolyam-ingadozási sávokat és beavatkozási szabályokat hozzanak létre.

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZTAK:

I.   KÖZÉPÁRFOLYAMOK ÉS ÁRFOLYAM-INGADOZÁSI SÁVOK

1. cikk

Az euro és a részt vevő, euroövezeten kívüli valuták közötti kétoldalú középárfolyamok és ingadozási sávok

1.1.

A megállapodást kötő felek közös bejelentésben tájékozatják a piacot az állásfoglalás 2.3. pontjában meghatározott közös eljárás során megállapított, a részt vevő, euroövezeten kívüli valuta és az euro közötti kétoldalú középárfolyamról és annak bármely változásáról.

1.2.

Az állásfoglalás 2.1., 2.3. és 2.4. pontjai alapján rögzített árfolyam-ingadozási sávokkal összhangban az EKB és minden egyes részt vevő, euroövezeten kívüli NKB közösen megállapít az automatikus beavatkozáshoz egy kétoldalú felső és alsó árfolyamot az euro és a részt vevő, euroövezeten kívüli valuta között. Az EKB és a részt vevő, euroövezeten kívüli NKB-k együttesen tájékoztatják a piacot ezekről az árfolyamokról, amelyek jegyzése az I. mellékletben meghatározott módon történik.

II.   BEAVATKOZÁS

2. cikk

Általános rendelkezések

2.1.

A beavatkozás főszabályként euróban és a részt vevő, euroövezeten kívüli valutákban történik. Az EKB és a részt vevő, euroövezeten kívüli NKB-k értesítik egymást az ERM II kohéziójának védelmére szánt valamennyi deviza-intervenciós műveletről.

2.2.

Az EKB és a részt vevő, euroövezeten kívüli NKB-k értesítik egymást valamennyi egyéb deviza-intervenciós műveletről.

3. cikk

Sávszéli beavatkozás

3.1.

A sávszéli beavatkozás főszabályként automatikus és korlátlan. Mindazonáltal az EKB és a részt vevő, euroövezeten kívüli NKB-k felfüggeszthetik az automatikus beavatkozást, amennyiben az ütközne az árstabilitás fenntartására vonatkozó elsődleges célkitűzésükkel.

3.2.

A beavatkozás felfüggesztéséről szóló döntés során az EKB vagy a részt vevő, euroövezeten kívüli NKB megfelelően figyelembe vesz minden egyéb jelentős tényezőt, beleértve az ERM II hiteles működését is. Az EKB és/vagy az érintett részt vevő, euroövezeten kívüli NKB minden döntést tényleges bizonyítékra alapoz, és ezzel összefüggésben megfontolja a más illetékes szervek által esetlegesen elfogadott következtetéseket is. Az EKB és/vagy az érintett részt vevő, euroövezeten kívüli NKB – a lehető legkorábban és szigorúan bizalmas alapon – előre bejelenti a többi érintett monetáris hatóságnak és valamennyi egyéb részt vevő, euroövezeten kívüli tagállam monetáris hatóságának a beavatkozás felfüggesztésére irányuló szándékát.

3.3.

A sávszéli beavatkozás esetén a „fizetés fizetés ellenében” eljárást alkalmazzák, az I. mellékletben meghatározottak szerint.

4. cikk

Sávon belüli összehangolt beavatkozás

Az EKB és a részt vevő, euroövezeten kívüli NKB-k megegyezhetnek sávon belüli, összehangolt beavatkozások végrehajtásában is.

5. cikk

A beavatkozás és egyéb műveletek esetén alkalmazandó eljárások

5.1.

Be kell szerezni az intervenciós valutát kibocsátó, euroövezeten kívüli NKB előzetes hozzájárulását, ha a Központi Bankok Európai Rendszeréhez tartozó másik központi bank a nem kötelező beavatkozásokkal (beleértve az egyoldalú, sávon belüli beavatkozást) összefüggésben az előbbi NKB valutáját olyan mértékben készül felhasználni, ami meghaladja a közösen megállapított felső határt.

5.2.

Az euroövezeten kívüli NKB haladéktalanul bejelenti az EKB-nak, ha a nem kötelező beavatkozásokkal (beleértve az egyoldalú, sávon belüli beavatkozást) összefüggésben olyan mértékben használt fel eurót, ami meghaladja a közösen megállapított felső határt.

5.3.

Az a fél, amely beavatkozásnak nem minősülő olyan művelet végrehajtásra készül, amely érint legalább egy euroövezeten kívüli valutát vagy az eurót, és meghaladja a közösen megállapított felső határt, előzetesen bejelenti azt az érintett központi bank(ok)nak. Ilyen esetekben az érintett központi bankok egy olyan megoldásban állapodnak meg, amely a lehető legkisebbre csökkenti a lehetséges problémákat, beleértve a műveletnek – teljes mértékben vagy részben – közvetlenül a két központi bank között történő elszámolási lehetőségét.

III.   NAGYON RÖVID TÁVÚ FINANSZÍROZÁSI ESZKÖZ

6. cikk

Általános rendelkezések

6.1.

Az EKB és minden részt vevő, euroövezeten kívüli NKB nagyon rövid távú finanszírozási eszközt nyit egymás számára, az euróban és a részt vevő, euroövezeten kívüli valutákban történő beavatkozás céljára. A nagyon rövid távú finanszírozási művelet eredeti lejárati időpontja három hónap.

6.2.

Az ezen eszközök alapján végzett finanszírozási műveletek az EKB és a részt vevő, euroövezeten kívüli NKB-k között részt vevő valuták azonnali eladása és vétele formájában történnek, amelyek a hitelező valutájában denominált megfelelő követeléseket és kötelezettségeket keletkeztetnek. A finanszírozási művelet értéknapja megegyezik a piaci beavatkozás értéknapjával. Az EKB nyilvántartást vezet az ezen eszközökkel összefüggésben végzett valamennyi műveletről.

7. cikk

A sávszéli beavatkozás finanszírozása

7.1.

A nagyon rövid távú finanszírozási eszköz főszabályként automatikusan és korlátlan összegben áll rendelkezésre a részt vevő valutákban történő sávszéli beavatkozás finanszírozása céljából.

7.2.

Az eszköz lehívását megelőzően az adós központi bank megfelelő módon felhasználja a devizatartalékait megtestesítő eszközeit.

7.3.

Az EKB és a részt vevő, euroövezeten kívüli NKB-k felfüggeszthetik a további automatikus finanszírozást, amennyiben az ütközne az árstabilitás fenntartására vonatkozó elsődleges célkitűzésükkel. A további automatikus finanszírozás felfüggesztésére e megállapodás 3.2. cikkének rendelkezései vonatkoznak.

8. cikk

A sávon belüli beavatkozás finanszírozása

A sávon belüli beavatkozás céljára a nagyon rövid távú finanszírozási eszköz – az intervenciós valutát kibocsátó központi bank egyetértésével – az alábbi feltételek mellett bocsátható rendelkezésre:

a)

az ilyen finanszírozásnak az adós központi bank számára rendelkezésre álló összesített összege nem haladhatja meg a II. mellékletben az adós központi bank tekintetében megállapított felső határt;

b)

az eszköz lehívását megelőzően az adós központi bank megfelelő módon felhasználja a devizatartalékait megtestesítő eszközeit.

9. cikk

Kamatfizetés

9.1.

A kinnlévő nagyon rövid távú finanszírozási egyenlegek kamatoznak a hitelező pénznemére a kezdő finanszírozási művelet kereskedési napján érvényes, hazai jellemző három hónapos pénzpiaci kamatlábbal, illetve – a megállapodás 10. és 11. cikkei szerinti megújítás esetén – a hitelező pénznemére a megújítandó kezdeti finanszírozási művelet esedékességének időpontja előtt két nappal érvényes három hónapos pénzpiaci kamatlábbal.

9.2.

A felhalmozott kamatot a hitelező valutájában kell kifizetni az eszköz eredeti lejárati napján, illetve adott esetben az adós egyenlegének előrehozott kiegyenlítésekor. Az eszköznek e megállapodás 10. és 11. cikkei szerinti megújítása esetén a kamat minden három hónapos időszak végén tőkésítésre kerül, és azt az adós egyenlegének végső visszafizetésekor kell kifizetni.

9.3.

E megállapodás 9.1. cikkének alkalmazásában valamennyi részt vevő, euroövezeten kívüli NKB tájékoztatja az EKB-t a saját hazai, jellemző három hónapos pénzpiaci kamatlábáról. Az EKB az euro jellemző három hónapos pénzpiaci kamatlábát használja, és arról értesíti a részt vevő, euroövezeten kívüli NKB-kat.

10. cikk

Automatikus megújítás

Az adós központi bank kérésére a finanszírozási művelet eredeti lejárata három hónapos időtartamra meghosszabbítható.

Mindazonáltal:

a)

az eredeti lejárati határidő automatikusan egy alkalommal, legfeljebb három hónapra hosszabbítható meg;

b)

az e cikk alkalmazásából eredő eladósodás teljes összege egy időpontban sem haladhatja meg az adós központi bank tekintetében a II. mellékletben minden egyes központi bankra megállapított felső határt.

11. cikk

Közös megegyezéssel történő megújítás

11.1.

A II. mellékletben meghatározott felső határt meghaladó adósság egy alkalommal, három hónapra hosszabbítható meg, a hitelező központi bank egyetértése mellett.

11.2.

Bármely olyan adósság, amelynek három hónapra történő automatikus megújítására már sor került, másodszor is megújítható további három hónapra a hitelező központi bank egyetértése mellett.

12. cikk

Előrehozott visszafizetés

Az e megállapodás 6., 10. és 11. cikke alapján nyilvántartott bármely adósság az adós központi bank kérésére bármikor előrehozottan kiegyenlíthető.

13. cikk

A kölcsönös követelések és tartozások kiegyenlítése

Az érintett két fél közötti megállapodás útján egymással szemben ki lehet egyenlíteni az EKB és egy részt vevő, euroövezeten kívüli NKB között fennálló, az e megállapodás 6–12. cikkében szabályozott műveletekből eredő követeléseket és tartozásokat.

14. cikk

Teljesítési módok

14.1.

A finanszírozási művelet lejáratakor vagy előrehozott visszafizetés esetében a teljesítés végrehajtása a hitelező valutájában történik.

14.2.

Ez a rendelkezés nem érinti a hitelező és az adós központi bank által meghatározott egyéb teljesítési formákat.

IV.   SZOROSABB ÁRFOLYAM-EGYÜTTMŰKÖDÉS

15. cikk

Szorosabb árfolyam-együttműködés

15.1.

Az árfolyam-politika területén az együttműködés tovább erősíthető a részt vevő, euroövezeten kívüli NKB-k és az EKB között; különösen lehetséges szorosabb árfolyam-kapcsolatok létrehozása, eseti alapon, az érdekelt részt vevő, euroövezeten kívüli tagállam kezdeményezésére.

15.2.

Az érintett részt vevő, euroövezeten kívüli tagállam kérésére eseti alapon, külön megállapodásban meg lehet határozni a standardnál szűkebb, illetve automatikus beavatkozással és finanszírozással támogatott árfolyam-ingadozási sávokat, az állásfoglalás 2.4. pontjában meghatározott eljárás szerint.

15.3.

Az EKB és a részt vevő, euroövezeten kívüli NKB-k között egyéb szorosabb, nem hivatalos jellegű árfolyam-szabályok is létrehozhatók.

V.   A RENDSZER MŰKÖDÉSÉNEK FIGYELEMMEL KÍSÉRÉSE

16. cikk

Az EKB Általános Tanácsának feladatai

16.1.

Az EKB Általános Tanácsa figyelemmel kíséri az ERM II működését, valamint igazgatási fórumként szolgál a monetáris és árfolyam-politikai koordináció, illetve az e megállapodásban meghatározott beavatkozási és finanszírozási mechanizmus vonatkozásában. Az Általános Tanács állandó jelleggel szoros figyelemmel kíséri az egyes részt vevő, euroövezeten kívüli valuták és az euro közötti kétoldalú árfolyamkapcsolatok fenntarthatóságát.

16.2.

Az EKB Általános Tanácsa a szerzett tapasztalatokra figyelemmel időszakonként felülvizsgálja e megállapodás működését.

17. cikk

A középárfolyamok újraértékelése és a szűkebb árfolyam-ingadozási sávokban való részvétel

17.1.

Az állásfoglalás 2.3. pontja alapján létrejött kölcsönös megállapodás minden résztvevőjének – így az EKB-nak is – jogában áll a középárfolyamok újbóli megfontolását célzó bizalmas eljárás kezdeményezése.

17.2.

Az általánosnál szűkebb, hivatalosan egyeztetett árfolyam-ingadozási sávok esetében az állásfoglalás 2.4 pontja szerint közös döntésben részt vevő valamennyi fél – így az EKB is – jogosult annak bizalmas újbóli megvizsgálását kezdeményezni, hogy helyénvaló-e az adott valuta részvétele a szűkebb sávban.

VI.   KÍVÜLMARADÁS

18. cikk

Alkalmazhatóság

E megállapodás 1., 2.1., 3., 4., 6-15. és 17. cikkei nem vonatkoznak azokra az euroövezeten kívüli NKB-kra, amelyek nem vesznek részt az ERM II-ben.

19. cikk

Együttműködés az egyeztetés során

Az ERM II-ben nem részt vevő, euroövezeten kívüli NKB-k együttműködnek az EKB-val és a részt vevő, euroövezeten kívüli NKB-kkal az ERM II megfelelő működéséhez szükséges egyeztetésben és/vagy információcserében.

VII.   ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

20. cikk

Záró rendelkezések

20.1.

Ez a megállapodás 2006. április 1-jén lép hatályba.

20.2.

Az 1998. szeptember 1-jei megállapodás 2006. április 1-jétől hatályát veszti. A hatályon kívül helyezett megállapodásra való hivatkozásokat az e megállapodásra való hivatkozásként kell értelmezni.

20.3.

Ez a megállapodás angol nyelven készült, és a szerződő felek azt megfelelően aláírták. Az EKB – amely köteles megőrizni a megállapodás eredeti példányát – a megállapodás egy hiteles másolatát megküldi minden euroövezeti és euroövezeten kívüli NKB számára. A megállapodást valamennyi más hivatalos közösségi nyelvre lefordítják és közzéteszik az Európai Unió Hivatalos Lapjának C sorozatában.

Kelt Frankfurt am Mainban, 2006. március 16-án.

Az Európai Központi Bank

nevében

Česká národní banka

nevében

Danmarks Nationalbank

nevében

Eesti Pank

nevében

Central Bank of Cyprus

nevében

Latvijas Banka

nevében

Lietuvos bankas

nevében

A Magyar Nemzeti Bank

nevében

Central Bank of Malta

nevében

Narodowy Bank Polski

nevében

Banka Slovenije

nevében

Národná banka Slovenska

nevében

Sveriges Riksbank

nevében

The Bank of England

nevében


(1)  HL C 345., 1998.11.13., 6. o. A legutóbb a 2004. szeptember 16-i megállapodással (HL C 281., 2004.11.18., 3. o.) módosított megállapodás.


I. MELLÉKLET

AZ ERM II-BEN RÉSZT VEVŐ VALUTÁK JEGYZÉSI KONVENCIÓJA ÉS A „FIZETÉS FIZETÉS ELLENÉBEN” ELJÁRÁS A SÁVSZÉLI BEAVATKOZÁS ESETÉN

A.   Jegyzési konvenció

Az ERM II-ben részt vevő, valamennyi euroövezeten kívüli tagállam valutája esetében az euróval szembeni kétoldalú középárfolyamot az euro bázisvalutaként történő felhasználásával jegyzik. Az árfolyamot valamennyi valuta esetében hat tizedesre kerekített E1 értékként fejezik ki.

Ugyanezt a konvenciót kell alkalmazni az ERM II-ben részt vevő, valamennyi euroövezeten kívüli tagállam valutájára az euróval szembeni beavatkozási sáv felső és alsó árfolyamának jegyzésére. A beavatkozási árfolyamok meghatározása a megállapított és százalékban kifejezett sávszélességnek a kétoldalú középárfolyamhoz való hozzáadásával, illetve az abból való kivonásával történik. Az eredményként kapott árfolyamokat hat szignifikáns tizedesre kerekítik.

B.   A „fizetés fizetés ellenében” eljárás

A sávszéli beavatkozás esetében mind az EKB, mind pedig az euroövezeti NKB „fizetés fizetés ellenében” eljárást alkalmaz. Az ERM II-ben részt vevő, euroövezeten kívüli NKB-k akkor alkalmazzák a „fizetés fizetés ellenében” eljárást, amikor e melléklettel összhangban az euroövezeti NKB-k vagy az EKB levelező bankjaként járnak el; az ERM II-ben részt vevő, euroövezeten kívüli NKB-k saját döntésük alapján elfogadhatják ugyanezt a „fizetés fizetés ellenében” eljárást az ilyen NKB-k saját részről végrehajtott sávszéli beavatkozásának elszámolására.

i.   Általános elvek

„Fizetés fizetés ellenében” eljárást alkalmaznak akkor, amikor az ERM II-ben sávszéli beavatkozás történik az euro és az ERM II-ben részt vevő, euroövezeten kívüli tagállamok valutái között.

Az ERM II-n belüli sávszéli beavatkozás végrehajtásához a feleknek számlát kell vezetniük az érintett NKB-nál. A felek számára azt is előírható, hogy SWIFT-címmel rendelkezzenek és/vagy hiteles telexkulcsokat osszanak meg az érintett NKB-val vagy az EKB-val.

Az ERM II-ben sávszéli beavatkozásra jogosult felek az ilyen beavatkozást közvetlenül az EKB-val is végezhetik, feltéve, hogy az Európai Központi Bank devizatartalékokat megtestesítő eszközeinek nemzeti központi bankok általi kezeléséről, valamint az Európai Központi Bank devizatartalékokat megtestesítő eszközeit érintő műveletek jogi dokumentációjáról szóló EKB/2000/1 iránymutatás (1) alapján az EKB-val devizaügyeletek végzésére jogosult szerződő félnek minősülnek.

Az ERM II-ben részt vevő, euroövezeten kívüli NKB-k az euroövezeti NKB-k és az EKB levelező bankjaként járnak el.

Sávszéli beavatkozáskor az érintett NKB vagy az EKB az adott ügylethez kapcsolódó fizetését csak akkor indítja el, miután visszaigazolást kapott a levelező banktól arra vonatkozóan, hogy az esedékes összeget jóváírták a számláján. A szerződő felek ahhoz megfelelő időpontban kötelesek fizetni, hogy az NKB-k és az EKB képesek legyenek megfelelő fizetési kötelezettségeik teljesítése. A szerződő felek ennek megfelelően az előre meghatározott határidőt megelőzően kötelesek a fizetésre.

ii.   A szerződő felektől érkező pénzeszközök beérkezési határideje

A szerződő felek a beavatkozáshoz kapcsolódó összegeket az értéknapon legkésőbb EKB (azaz közép-európai) idő szerint 13.00 óráig fizetik meg.


(1)  HL L 207., 2000.8.17., 24. o. A legutóbb az EKB/2005/15 iránymutatással (HL L 345., 2005.12.28., 33. o.) módosított iránymutatás.


II. MELLÉKLET

A KÖZPONTI BANKI MEGÁLLAPODÁS 8., 10. ÉS 11. CIKKÉBEN EMLÍTETT NAGYON RÖVID TÁVÚ FINANSZÍROZÁSI ESZKÖZHÖZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS FELSŐ HATÁRAI

2004. május 1-jétől

(millió euróban)

E megállapodás központi bank szerződő felei

Felső határok (1)

Česká národní banka

700

Danmarks Nationalbank

730

Eesti Pank

300

Central Bank of Cyprus

290

Latvijas Banka

340

Lietuvos bankas

390

Magyar Nemzeti Bank

680

Central Bank of Malta

270

Narodowy Bank Polski

1 830

Banka Slovenije

350

Národná banka Slovenska

470

Sveriges Riksbank

990

Bank of England

4 660

Európai Központi Bank

nincs


Euroövezeti NKB-k

Felső határok

Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique

nincs

Deutsche Bundesbank

nincs

Bank of Greece

nincs

Banco de España

nincs

Banque de France

nincs

Central Bank and Financial Services Authority of Ireland

nincs

Banca d'Italia

nincs

Banque centrale du Luxembourg

nincs

De Nederlandsche Bank

nincs

Oesterreichische Nationalbank

nincs

Banco de Portugal

nincs

Suomen Pankki

nincs


(1)  Az ERM II-ben nem részt vevő központi bankok esetében a feltüntetett összegek elméletiek.


Top