EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006X0325(01)

2006 m. kovo 16 d. Europos centrinio banko ir euro zonai nepriklausančių valstybių narių nacionalinių centrinių bankų Sutartis, nustatanti valiutos kurso mechanizmo veikimo būdus ekonominės ir pinigų sąjungos trečiajame etape

OJ C 73, 25.3.2006, p. 21–27 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 10 Volume 007 P. 194 - 200
Special edition in Romanian: Chapter 10 Volume 007 P. 194 - 200
Special edition in Croatian: Chapter 10 Volume 002 P. 142 - 148

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/02/2020

25.3.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 73/21


EUROPOS CENTRINIO BANKO IR EURO ZONAI NEPRIKLAUSANČIŲ VALSTYBIŲ NARIŲ NACIONALINIŲ CENTRINIŲ BANKŲ SUTARTIS,

nustatanti valiutos kurso mechanizmo veikimo būdus ekonominės ir pinigų sąjungos trečiajame etape

2006 m. kovo 16 d.

(2006/C 73/08)

EUROPOS CENTRINIS BANKAS (ECB) IR 2006 m. kovo 16 d. EURO ZONAI NEPRIKLAUSANČIŲ VALSTYBIŲ NARIŲ NACIONALINIAI CENTRINIAI BANKAI (TOLIAU — NE EURO ZONOS NCB),

kadangi:

(1)

1998 m. rugsėjo 1 d. Europos centrinio banko ir euro zonai nepriklausančių valstybių narių nacionalinių centrinių bankų Sutartis, nustatanti valiutos kurso mechanizmo veikimo būdus Ekonominės ir pinigų sąjungos trečiajame etape (1) (toliau — 1998 m. rugsėjo 1 d. Sutartis), buvo tris kartus iš dalies pakeista. Nustatant naują kriterijų sandorio šalims, galinčioms vykdyti ribinę intervenciją tiesiogiai su ECB, reikėtų papildomai iš dalies pakeisti 1998 m. rugsėjo 1 d. Sutarties I priedą. Todėl, siekiant aiškumo ir skaidrumo, 1998 m. rugsėjo 1 d. Sutartį turėtų pakeisti ši nauja Sutartis.

(2)

1997 m. birželio 16 d. Europos Vadovų Tarybos rezoliucija (toliau — Rezoliucija) nutarta, kad valiutos kurso mechanizmas (toliau — VKM II) pradės veikti Ekonominės ir pinigų sąjungos trečiojo etapo pradžioje 1999 m. sausio 1 d.

(3)

Pagal Rezoliucijos sąlygas,

VKM II pakeičia Europos pinigų sistemą;

stabili ekonominė aplinka yra būtina užtikrinti sklandų bendros rinkos funkcionavimą ir didesnes investicijas, plėtrą bei užimtumą ir todėl ja suinteresuotos visos valstybės narės. Bendrai rinkai neturi kelti pavojaus realaus valiutos kurso nukrypimai ar per dideli euro ir kitų ES valiutų nominalaus kurso svyravimai, kurie gali sutrikdyti prekybos srautus tarp valstybių narių. Be to, pagal Europos bendrijos steigimo sutarties 124 straipsnį visos valstybės narės savo valiutos kurso politiką privalo laikyti bendru interesu;

VKM II padeda užtikrinti, kad jame dalyvaujančios euro zonai nepriklausančios valstybės narės (toliau — dalyvaujančios ne euro zonos valstybės narės) savo politiką orientuotų į stabilumą, skatintų konvergenciją, ir tokiu būdu padės joms pasirengti euro įvedimui;

ne euro zonos valstybės narės VKM II dalyvauja savanoriškai. Nepaisant to, tikimasi, kad prie mechanizmo prisijungs ir valstybės narės, kurioms taikoma išlyga. Valstybė narė, kuri nedalyvauja nuo VKM II pradžios, gali prisijungti vėliau;

VKM II funkcionuoja nepažeisdamas pagrindinio ECB ir ne euro zonos NCB tikslo palaikyti kainų stabilumą;

kiekvienos dalyvaujančios ne euro zonos valstybės narės valiutai (toliau — dalyvaujanti ne euro zonos valiuta) nustatomas centrinis kursas euro atžvilgiu;

yra viena standartinė svyravimo riba ± 15 % nuo centrinių kursų;

turėtų būti užtikrinta, kad bet koks centrinių kursų patikslinimas būtų atliekamas laiku siekiant išvengti didelių nukrypimų. Tokiu būdu visos tarpusavio susitarimo dėl centrinių kursų šalys, tarp jų ir ECB, turi teisę inicijuoti slaptą centrinių kursų persvarstymo procedūrą;

ribinė intervencija iš esmės yra automatiška ir neribota esant labai trumpo laikotarpio finansavimo galimybei. Vis dėlto ECB ir ne euro zonos NCB, dalyvaujantys VKM II (toliau — dalyvaujantys ne euro zonos NCB), galėtų sustabdyti intervenciją, jeigu tai imtų prieštarauti jų pagrindiniam tikslui palaikyti kainų stabilumą. Priimdami atitinkamą sprendimą, jie turės deramai atsižvelgti į visus svarbius veiksnius ir ypač į būtinumą palaikyti stabilumą bei patikimą VKM II veikimą;

bendradarbiavimą valiutų kurso politikos srityje galima dar labiau sustiprinti, pavyzdžiui, numatant glaudesnį euro ir kitų mechanizmui priklausančių ne euro zonos valiutų kursų susiejimą, jei tai netrukdo siekti pažangos konvergencijos srityje.

(4)

Intervenciją reikėtų naudoti kaip pagalbinę priemonę kartu su kitomis politikos priemonėmis, įskaitant tinkamą pinigų ir fiskalinę politiką, prisidedančią prie ekonominės konvergencijos ir valiutų kursų stabilumo. ECB ir dalyvaujantis ne euro zonos NCB tarpusavio susitarimu turi galimybę taikyti koordinuotą tarpribinę intervenciją kartu su kitomis atitinkamomis politikos priemonėmis, įskaitant lankstų palūkanų normų naudojimą.

(5)

Reikia sudaryti sąlygas pakankamam lankstumui, ypač tam, kad būtų galima suderinti skirtingą ne euro zonos valstybių narių ekonominės konvergencijos laipsnį, tempą ir strategijas.

(6)

Ši Sutartis netrukdo dvišaliu pagrindu nustatyti papildomas svyravimo ribas ir intervencines priemones tarp ne euro zonos valstybių narių.

SUSITARĖ:

I.   CENTRINIAI VALIUTŲ KURSAI IR SVYRAVIMO RIBOS

1 straipsnis

Euro ir dalyvaujančių ne euro zonos valiutų dvišaliai centriniai kursai ir intervenciniai kursai

1.1.

Šios Sutarties šalys, vadovaudamosi bendra sprendimo procedūra, kuri tiksliai apibrėžta Rezoliucijos 2.3 dalyje, rinkoje kartu skelbia euro ir dalyvaujančių ne euro zonos valiutų dvišalius centrinius kursus ir bet kokius jų pasikeitimus.

1.2.

ECB ir kiekvienas dalyvaujantis ne euro zonos NCB, atsižvelgdami į svyravimo ribas, nustatytas Rezoliucijos 2.1, 2.3 ir 2.4 dalyse, bendru susitarimu nustato euro ir dalyvaujančių ne euro zonos valiutų dvišalius aukščiausius ir žemiausius kursus, kuriuos pasiekus atliekama automatiška intervencija. ECB ir dalyvaujantys ne euro zonos NCB rinkoje kartu skelbia šiuos kursus, kurie nustatomi vadovaujantis I priede išdėstytu susitarimu.

II.   INTERVENCIJA

2 straipsnis

Bendrosios nuostatos

2.1.

Intervencija iš esmės vykdoma eurais ir dalyvaujančiomis ne euro zonos valiutomis. ECB ir dalyvaujantys ne euro zonos NCB informuoja vieni kitus apie bet kokią intervenciją į užsienio valiutos rinką siekdami apsaugoti VKM II vientisumą.

2.2.

ECB ir ne euro zonos NCB informuoja vieni kitus apie bet kokią kitą intervenciją į užsienio valiutos rinką.

3 straipsnis

Ribinė intervencija

3.1.

Ribinė intervencija iš esmės yra automatiška ir neribota. Tačiau ECB ir dalyvaujantys ne euro zonos NCB gali sustabdyti automatišką intervenciją, jeigu ji imtų prieštarauti jų pagrindiniam tikslui palaikyti kainų stabilumą.

3.2.

ECB arba dalyvaujantis ne euro zonos NCB spręsdami, ar reikia sustabdyti intervenciją, taip pat deramai atsižvelgia į visus svarbius veiksnius, įskaitant patikimą VKM II veikimą. ECB ir (arba) suinteresuotas dalyvaujantis ne euro zonos NCB kiekvieną sprendimą priima vadovaudamiesi faktine informacija ir šiame kontekste taip pat atsižvelgia į bet kurią išvadą, kurią galėjo padaryti kiti kompetentingi organai. ECB ir (arba) suinteresuotas dalyvaujantys ne euro zonos NCB kaip galima anksčiau ir griežtai laikydamiesi slaptumo informuoja kitas suinteresuotas pinigų institucijas ir visų kitų dalyvaujančių ne euro zonos valstybių narių pinigų institucijas apie kiekvieną ketinimą sustabdyti intervenciją.

3.3.

Ribinės intervencijos atveju, kaip išdėstyta I priede, yra taikoma mokėjimo po mokėjimo procedūra.

4 straipsnis

Koordinuota tarpribinė intervencija

ECB ir dalyvaujantys ne euro zonos NCB gali susitarti dėl koordinuotos tarpribinės intervencijos.

5 straipsnis

Intervencijos ir kitų operacijų procedūros

5.1.

Ne euro zonos NCB, išleidžiančio valiutą, kuri bus naudojama vykdant intervenciją, išankstinis sutikimas gaunamas tada, kai kitas Europos centrinių bankų sistemos bankas šią valiutą ketina naudoti sumomis, viršijančiomis tarpusavyje sutartus limitus, atlikdamas bet kurią neprivalomą intervenciją, įskaitant vienašalę tarpribinę intervenciją.

5.2.

Ne euro zonos NCB, panaudojęs euro valiutą sumomis, viršijančiomis tarpusavyje sutartus limitus, atlikdamas bet kurią neprivalomą intervenciją, įskaitant vienašalę tarpribinę intervenciją, tuoj pat praneša ECB.

5.3.

Prieš atliekant kitas operacijas, išskyrus intervenciją, kuriose naudojama bent viena ne euro zonos valiuta arba euro valiuta ir kurios viršija tarpusavyje sutartus limitus, šalis, ketinanti vykdyti tokias operacijas, iš anksto praneša atitinkamam(-iems) centriniam(-iams) bankui(-ams). Tokiais atvejais atitinkami centriniai bankai susitaria dėl priemonių, galinčių sumažinti potencialias problemas, įskaitant galimybę visą operaciją arba jos dalį atlikti tiesiogiai tarp dviejų centrinių bankų.

III.   LABAI TRUMPO LAIKOTARPIO FINANSAVIMO GALIMYBĖS

6 straipsnis

Bendrosios nuostatos

6.1.

Vykdydami intervenciją eurais ir dalyvaujančiomis ne euro zonos valiutomis, ECB ir kiekvienas dalyvaujantis ne euro zonos NCB vienas kitam suteikia labai trumpo laikotarpio finansavimo galimybes. Pradinis labai trumpo laikotarpio finansavimo operacijos terminas yra trys mėnesiai.

6.2.

Finansavimo operacijos pagal šias galimybes vykdomos kaip dalyvaujančių valiutų neatidėliotinas pardavimas ir pirkimas, dėl kurio atsiranda koresponduojančios pretenzijos ir įsipareigojimai, išreikšti kreditoriaus valiuta, tarp ECB ir dalyvaujančio ne euro zonos NCB. Finansavimo operacijų lėšų įskaitymo diena sutampa su intervencijos, atliekamos rinkoje, lėšų įskaitymo diena. ECB registruoja visas pagal šias finansavimo galimybes atliktas operacijas.

7 straipsnis

Ribinės intervencijos finansavimas

7.1.

Labai trumpo laikotarpio finansavimo galimybėmis iš esmės galima naudotis automatiškai ir neribota suma siekiant ribinę intervenciją finansuoti dalyvaujančiomis valiutomis.

7.2.

Skolininkas centrinis bankas turi tinkamai panaudoti savo turimas užsienio atsargas prieš pasinaudodamas lėšomis pagal finansavimo galimybę.

7.3.

ECB ir dalyvaujantys ne euro zonos NCB galėtų sustabdyti tolesnį automatišką finansavimą, jei jis imtų trukdyti pagrindiniam jų tikslui palaikyti kainų stabilumą. Tolesnis automatiško finansavimo sustabdymas vykdomas pagal šios Sutarties 3 straipsnio 2 dalies nuostatas.

8 straipsnis

Tarpribinės intervencijos finansavimas

Vykdant tarpribinę intervenciją, labai trumpo laikotarpio finansavimo galimybė, gavus intervencinę valiutą leidžiančio centrinio banko sutikimą, gali būti įmanoma esant šioms sąlygoms:

a)

jeigu besiskolinančio centrinio banko bendra tokio finansavimo suma neviršija II priede jam nustatyto limito;

b)

skolininkas centrinis bankas turi tinkamai panaudoti savo turimas užsienio atsargas prieš pasinaudodamas lėšomis pagal finansavimo galimybę.

9 straipsnis

Atlyginimas

9.1.

Negrąžinti labai trumpo laikotarpio finansavimo balansai atlyginami pagal kreditoriaus valiutos būdingą trijų mėnesių pinigų rinkos palūkanų normą, vyravusią šalies pinigų rinkoje pradinės finansavimo operacijos atsiskaitymų dieną, arba šios Sutarties 10 ir 11 straipsniuose nurodyto atnaujinimo atveju — pagal kreditoriaus valiutos trijų mėnesių pinigų rinkos palūkanų normą, vyraujančią šalies pinigų rinkoje dvi darbo dienas prieš tą dieną, kada pradinė finansavimo operacija atnaujinama.

9.2.

Sukauptos palūkanos išmokamos kreditoriaus valiuta tą dieną, kai sueina pradinio finansavimo galimybės terminas, arba, jei reikalinga, išankstinio skolos balanso likvidavimo dieną. Atnaujinus kreditavimą pagal šios Sutarties 10 ir 11 straipsnius, palūkanos kaupiamos kiekvieno trijų mėnesių laikotarpio pabaigoje ir išmokamos galutinio skolos balanso grąžinimo dieną.

9.3.

Įgyvendindamas šios Sutarties 9 straipsnio 1 dalies tikslus, kiekvienas dalyvaujantis ne euro zonos NCB informuoja ECB apie savo šalies būdingą trijų mėnesių pinigų rinkos palūkanų normą. ECB naudoja šalies būdingą trijų mėnesių pinigų rinkos palūkanų normą eurais ir apie ją informuoja dalyvaujančius ne euro zonos NCB.

10 straipsnis

Automatiškas atnaujinimas

Besiskolinančio centrinio banko prašymu pradinis finansavimo operacijos terminas gali būti pratęstas trims mėnesiams.

Tačiau:

a)

pradinis terminas automatiškai gali būti pratęstas tik vieną kartą ne ilgesniam kaip trijų mėnesių laikotarpiui;

b)

visa įsiskolinimo suma, atsirandanti taikant šį straipsnį, niekada negali viršyti centrinio banko skolinimosi limito, nustatyto II priede kiekvienam centriniam bankui.

11 straipsnis

Atnaujinimas tarpusavio susitarimu

11.1.

Kiekviena skola, viršijanti II priede nustatytą limitą, gali būti atnaujinta vieną kartą trims mėnesiams gavus kredituojančio centrinio banko sutikimą.

11.2.

Kiekviena skola, kuri buvo automatiškai atnaujinta trims mėnesiams, gali būti atnaujinta antrą kartą dar trims mėnesiams gavus kredituojančio centrinio banko sutikimą.

12 straipsnis

Grąžinimas anksčiau termino

Bet koks skolos balansas, apskaičiuotas šios Sutarties 6, 10 ir 11 straipsniuose nustatyta tvarka, skolininko centrinio banko prašymu gali būti bet kuriuo metu grąžintas anksčiau termino.

13 straipsnis

Tarpusavio pretenzijų ir įsipareigojimų įskaita

ECB ir dalyvaujančių ne euro zonos NCB tarpusavio pretenzijos ir įsipareigojimai, atsirandantys iš operacijų, kurios numatytos šios Sutarties 6–12 straipsniuose, gali būti tarpusavyje įskaityti abiejų šalių tarpusavio susitarimu.

14 straipsnis

Atsiskaitymo priemonės

14.1.

Suėjus finansavimo operacijos terminui arba grąžinimo anksčiau nustatyto termino atveju iš esmės atsiskaitoma kreditoriaus valiuta.

14.2.

Ši nuostata neprieštarauja kitoms atsiskaitymo formoms, dėl kurių tarpusavyje susitaria kredituojantys ir besiskolinantys centriniai bankai.

IV.   GLAUDESNIS BENDRADARBIAVIMAS VALIUTOS KURSO SRITYJE

15 straipsnis

Glaudesnis bendradarbiavimas valiutos kurso srityje

15.1.

Bendradarbiavimas valiutos kurso politikos srityje tarp dalyvaujančių ne euro zonos NCB ir ECB gali būti dar labiau sustiprintas; pirmiausia kiekvienu konkrečiu atveju galima susitarti dėl glaudesnio valiutos kurso susiejimo suinteresuotos dalyvaujančios ne euro zonos valstybės narės iniciatyva.

15.2.

Kiekvienu atskiru atveju suinteresuotos dalyvaujančios ne euro zonos valstybės narės prašymu gali būti oficialiai nustatytos siauresnės nei standartinės svyravimų ribos, kurios iš esmės būtų palaikomos automatiška intervencija bei finansavimu, kaip numatyta Rezoliucijos 2.4 dalyje.

15.3.

ECB ir dalyvaujantys ne euro zonos NCB taip pat gali nustatyti kitus neformalaus pobūdžio susitarimus dėl glaudesnio valiutos kurso.

V.   SISTEMOS VEIKIMO KONTROLĖ

16 straipsnis

ECB bendrosios tarybos užduotys

16.1.

ECB bendroji taryba seka VKM II veikimą ir tarnauja kaip forumas koordinuojant pinigų ir valiutos kurso politiką bei tvarkant šioje Sutartyje apibūdintą intervencijos bei finansavimo mechanizmą. Ji nuolatos atidžiai stebi dvišalių kiekvienos dalyvaujančios ne euro zonos valiutos ir euro kursų santykių tvarumą.

16.2.

ECB bendroji taryba, atsižvelgdama į įgytą patirtį, reguliariai peržiūri, kaip veikia ši Sutartis.

17 straipsnis

Centrinių kursų persvarstymas ir dalyvavimas taikant siauresnes svyravimo ribas

17.1.

Visos tarpusavio susitarimo, pasiekto vadovaujantis Rezoliucijos 2.3 dalimi, šalys, tarp jų ir ECB, turi teisę inicijuoti slaptą centrinių kursų persvarstymo procedūrą.

17.2.

Tuo atveju, kada oficialiai nustatytos svyravimo ribos yra siauresnės už standartines, visos bendro sprendimo, priimto pagal Rezoliucijos 2.4 dalį, šalys, tarp jų ir ECB, turi teisę inicijuoti slaptą pakartotinį patikrinimą, kurio tikslas yra nustatyti, ar atitinkamai valiutai gali būti taikomos siauresnės svyravimo ribos.

VI.   NEDALYVAVIMAS

18 straipsnis

Taikymas

Šios Sutarties 1 straipsnio, 2 straipsnio 1 dalies, 3, 4, 6–15 ir 17 straipsnių nuostatos netaikomos ne euro zonos NCB, kurie nedalyvauja VKM II.

19 straipsnis

Bendradarbiavimas konsultuojantis

Ne euro zonos NCB, nedalyvaujantys VKM II, bendradarbiauja su ECB ir dalyvaujančiais ne euro zonos NCB konsultuodamiesi ir (arba) keisdamiesi kita informacija, būtina, kad VKM II veiktų tinkamai.

VII.   BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

20 straipsnis

Baigiamosios nuostatos

20.1.

Ši Sutartis įsigalioja 2006 m. balandžio 1 d.

20.2.

1998 m. rugsėjo 1 d. Sutartis panaikinama nuo 2006 m. balandžio 1 d. Nuorodos į panaikintą Sutartį laikomos nuorodomis į šią Sutartį.

20.3.

Ši Sutartis sudaroma anglų kalba ir nustatyta tvarka pasirašoma šalių. ECB, kuris privalo saugoti Sutarties originalą, siunčia patvirtintą jos kopiją kiekvienam euro zonos ir ne euro zonos nacionaliniam centriniam bankui. Sutartis verčiama į visas kitas oficialias Bendrijos kalbas ir skelbiama Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje C serijoje.

Sudaryta Frankfurte prie Maino, 2006 m. kovo 16 d.

Europos centrinio banko

vardu

Česká národní banka

vardu

Danmarks Nationalbank

vardu

Eesti Pank

vardu

Central Bank of Cyprus

vardu

Latvijas Banka

vardu

Lietuvos banko

vardu

Magyar Nemzeti Bank

vardu

Central Bank of Malta

vardu

Narodowy Bank Polski

vardu

Banka Slovenije

vardu

Národná banka Slovenska

vardu

Sveriges Riksbank

vardu

The Bank of England

vardu


(1)  OL C 345, 1998 11 13, p. 6. Sutartis su pakeitimais, paskutinį kartą padarytais 2004 m. rugsėjo 16 d. Sutartimi (OL C 281, 2004 11 18, p. 3).


I PRIEDAS

SUSITARIMAS DĖL VKM II DALYVAUJANČIŲ VALIUTŲ KOTIRAVIMO IR MOKĖJIMO PO MOKĖJIMO PROCEDŪROS ATLIEKANT RIBINĘ INTERVENCIJĄ

A.   Susitarimas dėl kotiravimo

Visoms ne euro zonos valstybių narių, dalyvaujančių VKM II, valiutoms dvišalis centrinis kursas euro atžvilgiu kotiruojamas naudojant eurą kaip bazinę valiutą. Valiutos kursas išreiškiamas kaip vertė 1 euro naudojant šešis reikšminius skaitmenis visoms valiutoms.

Tas pats susitarimas taikomas kotiruojant ne euro zonos valstybių narių, dalyvaujančių VKM II, valiutų aukščiausius arba žemiausius intervencinius kursus euro atžvilgiu. Intervenciniai kursai nustatomi prie dvišalių centrinių kursų pridedant arba iš jų atimant procentais išreikštą sutartinę svyravimo ribą. Apskaičiuoti kursai apvalinami iki šešių reikšminių skaitmenų.

B.   Mokėjimo po mokėjimo procedūra

Ribinės intervencijos atveju ECB ir euro zonos NCB taiko mokėjimo po mokėjimo procedūrą. Ne euro zonos NCB, dalyvaujantys VKM II, mokėjimo po mokėjimo procedūrą taiko tada, kai jie veikia kaip euro zonos NCB ir ECB bankai korespondentai šiame priede nustatyta tvarka; ne euro zonos NCB, dalyvaujantys VKM II, savo nuožiūra gali taikyti tokią pat mokėjimo po mokėjimo procedūrą nustatydami ribinę intervenciją, kurią minėti bankai patys yra atlikę savo vardu.

i)   Bendrieji principai

Mokėjimo po mokėjimo procedūra taikoma atliekant ribinę intervenciją VKM II tarp euro ir ne euro zonos valstybių narių, dalyvaujančių VKM II, valiutų.

Kad galėtų atlikti ribinę intervenciją VKM II, intervencijos dalyviai turi turėti sąskaitą atitinkamame NCB. Sandorio šalys taip pat privalo turėti SWIFT adresus ir (arba) apsikeisti su atitinkamu NCB arba su ECB telekso kodais, kurių autentiškumas yra patvirtintas.

Sandorio šalys, galinčios vykdyti ribinę intervenciją VKM II, taip pat gali vykdyti tokią intervenciją tiesiogiai su ECB, jei jos taip pat gali būti sandorio šalimis užsienio valiutų keitimo sandoriams su ECB vykdyti pagal 2000 m. vasario 3 d. Gaires ECB/2000/1 dėl nacionalinių centrinių bankų turimų Europos centrinio banko užsienio atsargų valdymo ir operacijų su užsienio atsargomis teisinių dokumentų (1).

Ne euro zonos NCB, dalyvaujantys VKM II, veikia kaip euro zonos NCB ir ECB korespondentai.

Vykdydamas ribinę intervenciją, atitinkamas NCB arba ECB atsiskaito už nurodytą sandorį tik po to, kai iš savo banko korespondento gauna patvirtinimą, kad priklausanti suma buvo įskaityta į jo sąskaitą. Sandorio šalys privalo atsiskaityti laiku, kad NCB ir ECB galėtų įvykdyti savo atitinkamus mokėjimo įsipareigojimus. Taigi sandorio šalys privalo atsiskaityti prieš nustatytą galutinį terminą.

ii)   Lėšų gavimo iš sandorio šalių terminas

Sandorio šalys sumoka intervencines sumas ne vėliau kaip iki 13.00 val. (Vidurio Europos laiku) ECB lėšų įskaitymo dieną.


(1)  OL L 207, 2000 8 17, p. 24. Gairės su paskutiniais pakeitimais, padarytais Gairėmis ECB/2005/15 (OL L 345, 2005 12 28, p. 33).


II PRIEDAS

LABAI TRUMPO LAIKOTARPIO FINANSAVIMO GALIMYBĖS, NURODYTOS CENTRINIO BANKO SUTARTIES 8, 10 IR 11 STRAIPSNIUOSE, TAIKYMO LIMITAI

taikomi nuo 2004 m. gegužės 1 d.

(mln. eurų)

Centriniai bankai — šios Sutarties šalys

Limitai (1)

Česká národní banka

700

Danmarks Nationalbank

730

Eesti Pank

300

Central Bank of Cyprus

290

Latvijas Banka

340

Lietuvos bankas

390

Magyar Nemzeti Bank

680

Central Bank of Malta

270

Narodowy Bank Polski

1 830

Banka Slovenije

350

Národná banka Slovenska

470

Sveriges Riksbank

990

Bank of England

4 660

Europos centrinis bankas

nėra


Euro zonos NCB

Limitai

Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique

nėra

Deutsche Bundesbank

nėra

Bank of Greece

nėra

Banco de España

nėra

Banque de France

nėra

Central Bank and Financial Services Authority of Ireland

nėra

Banca d'Italia

nėra

Banque centrale du Luxembourg

nėra

De Nederlandsche Bank

nėra

Oesterreichische Nationalbank

nėra

Banco de Portugal

nėra

Suomen Pankki

nėra


(1)  Centriniams bankams, kurie nedalyvauja VKM II, nurodytos sumos yra sąlygiškos.


Top