25.3.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 73/21


EUROOPAN KESKUSPANKIN JA EUROALUEEN ULKOPUOLISTEN JÄSENVALTIOIDEN KANSALLISTEN KESKUSPANKKIEN VÄLINEN SOPIMUS,

tehty 16 päivänä maaliskuuta 2006,

talous- ja rahaliiton kolmannen vaiheen valuuttakurssimekanismia koskevista toimintamenettelyistä

(2006/C 73/08)

EUROOPAN KESKUSPANKKI (EKP) JA EUROALUEEN ULKOPUOLELLA 16 PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2006 OLEVIEN JÄSENVALTIOIDEN KANSALLISET KESKUSPANKIT (JÄLJEMPÄNÄ ’EUROALUEEN ULKOPUOLISET KANSALLISET KESKUSPANKIT’), jotka

katsovat seuraavaa:

(1)

Talous- ja rahaliiton kolmannen vaiheen valuuttakurssimekanismia koskevista toimintamenettelyistä Euroopan keskuspankin ja euroalueen ulkopuolisten jäsenvaltioiden kansallisten keskuspankkien välillä 1 päivänä syyskuuta 1998 tehtyä sopimusta (1) (jäljempänä ’1 päivänä syyskuuta 1998 tehty sopimus’) on muutettu kolme kertaa. Niitä vastapuolia koskevan uuden kriteerin käyttöönotto, jotka ovat hyväksyttäviä suorittamaan interventioita vaihteluvälin rajoilla suoraan EKP:n kanssa, edellyttäisi, että 1 päivänä syyskuuta 1998 tehdyn sopimuksen liitettä I muutettaisiin jälleen. Tämän takia 1 päivänä syyskuuta 1998 tehty sopimus olisi selvyyden ja avoimuuden vuoksi korvattava uudella sopimuksella.

(2)

Eurooppa-neuvosto päätti 16 päivänä kesäkuuta 1997 antamassaan päätöslauselmassa (jäljempänä ’päätöslauselma’) perustaa valuuttakurssimekanismin (jäljempänä ’ERM II’) talous- ja rahaliiton kolmannen vaiheen alkaessa 1 päivänä tammikuuta 1999.

(3)

Päätöslauselman mukaan

ERM II korvaa Euroopan valuuttajärjestelmän;

toimivat yhteismarkkinat ja investointien, kasvun ja työllisyyden lisääminen edellyttävät vakaata taloudellista toimintaympäristöä, jonka luominen on sen vuoksi kaikkien jäsenvaltioiden etujen mukaista. Yhteismarkkinoiden toimivuutta eivät saa vaarantaa reaalisen valuuttakurssien vääristymät tai euron ja muiden EU-valuuttojen välisten nimellisen valuuttakurssien liialliset vaihtelut, jotka häiritsisivät jäsenvaltioiden välisiä kauppavirtoja. Tämän lisäksi jokaisen jäsenvaltion on Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 124 artiklan mukaisesti pidettävä valuuttakurssipolitiikkaansa yhteistä etua koskevana asiana;

ERM II:n avulla varmistetaan, että ERM II:een osallistuvat euroalueen ulkopuoliset jäsenvaltiot (jäljempänä ’ERM II:een osallistuvat euroalueen ulkopuoliset jäsenvaltiot’) suuntaavat politiikkansa kohti vakautta; se edistää lähentymiskehitystä ja tukee näin niiden pyrkimyksiä ottaa euro käyttöön;

osallistuminen ERM II:een on euroalueen ulkopuolisille jäsenvaltioille vapaaehtoista. Niiden jäsenvaltioiden, joita koskee poikkeus, voidaan kuitenkin olettaa liittyvän mekanismiin. Jäsenvaltiot, jotka eivät osallistu ERM II:een alusta alkaen, voivat liittyä siihen myöhemmässä vaiheessa;

ERM II toiminta ei vaikuta EKP:n ja euroalueen ulkopuolisten kansallisten keskuspankkien ensisijaiseen tavoitteeseen, joka on hintavakauden säilyttäminen;

jokaisen ERM II:een osallistuvan euroalueen ulkopuolisen jäsenvaltion valuutalle (jäljempänä ’ERM II:een osallistuva euroalueen ulkopuolinen valuutta’) määritellään keskuskurssi suhteessa euroon;

keskuskurssin molemmin puolin on normaalisti 15 prosentin vaihteluväli;

on varmistettava, että keskuskurssin muutokset tehdään oikea-aikaisesti merkittävien vääristymien välttämiseksi. Kaikilla yhteisen sopimuksen osapuolilla, mukaan lukien EKP, on oikeus aloittaa luottamuksellinen menettely keskuskurssien uudelleenarvioimiseksi;

interventiot vaihteluvälin rajoilla ovat periaatteessa automaattisia ja rajoittamattomia, ja niihin on käytettävissä erittäin lyhyen ajan rahoitustukea. EKP ja ERM II:een osallistuvien euroalueen ulkopuolisten jäsenvaltioiden kansalliset keskuspankit (jäljempänä ’ERM II:een osallistuvat euroalueen ulkopuoliset kansalliset keskuspankit’) voisivat kuitenkin keskeyttää intervention, jos se on ristiriidassa ensisijaisen hintavakaustavoitteen kanssa. Päätöstä tehdessään ne ottavat huomioon kaikki asiaankuuluvat tekijät, erityisesti hintavakauden ja ERM II:n toiminnan uskottavuuden säilyttämisen;

valuuttakurssipoliittista yhteistyötä voidaan edelleen tehostaa, esimerkiksi sallimalla tiiviimmät valuuttakurssikytkökset euron ja ERM II:een osallistuvien euroalueen ulkopuolisten valuuttojen välillä sen mukaan ja siinä määrin kuin se on tarpeellista lähentymiskehityksen kannalta.

(4)

Interventiota tulisi käyttää tukitoimena yhdessä muiden poliittisten toimenpiteiden ohella, joihin kuuluu asianmukainen taloudellista lähentymistä ja valuuttakurssivakautta edistävä raha- ja finananssipolitiikka. Koordinoituja interventioita vaihteluvälien sisällä voidaan käyttää EKP:n ja ERM II:een osallistuvien euroalueen ulkopuolisten kansallisten keskuspankkien yhteisestä sopimuksesta; jälkimmäiset soveltavat niitä rinnakkain asianmukaisten poliittisten vastatoimenpiteiden kanssa, joihin kuuluu korkojen joustava käyttö.

(5)

On tarpeen sallia riittävä joustavuus, erityisesti, jotta voidaan ottaa huomioon euroalueen ulkopuolisten jäsenvaltioiden taloudellisen lähentymisen eri asteet, vauhti ja strategiat.

(6)

Tämä sopimus ei estä euroalueen ulkopuolisia jäsenvaltioita vahvistamasta muita ylimääräisiä vaihteluvälejä ja tekemästä muita interventiojärjestelyjä kahdenkeskisesti.

OVAT SOPINEET SEURAAVAA:

I   KESKUSKURSSIT JA VAIHTELUVÄLIT

1 artikla

Euron ja ERM II:een osallistuvien euroalueen ulkopuolisten valuuttojen kahdenväliset keskuskurssit ja interventiokurssit

1.1

Tämän sopimuksen osapuolet antavat markkinoille yhteisen ilmoituksen ERM II:een osallistuvien euroalueen ulkopuolisten valuuttojen ja euron kahdenvälisistä keskuskursseista ja niiden muutoksista päätöslauselman 2.3 kohdassa tarkoitetun yhteisen menettelyn mukaisesti.

1.2

EKP ja kukin ERM II:een osallistuva euroalueen ulkopuolinen kansallinen keskuspankki vahvistavat yhteisellä sopimuksella päätöslauselman 2.1, 2.3 ja 2.4 kohdan mukaisesti vahvistettuja vaihteluvälejä noudattaen euron ja ERM II:een osallistuvien euroalueen ulkopuolisten valuuttojen kahdenvälisten kurssien ylä- ja alarajat, joilla interventio tapahtuu automaattisesti. EKP ja ERM II:een osallistuvat euroalueen ulkopuoliset kansalliset keskuspankit ilmoittavat yhdessä markkinoille nämä kurssit, jotka on noteerattava liitteessä I esitetyllä tavalla.

II   INTERVENTIOT

2 artikla

Yleiset määräykset

2.1

Interventiot suoritetaan periaatteessa euroilla ja ERM II:een osallistuvilla euroalueen ulkopuolisilla valuutoilla. EKP ja ERM II:een osallistuvat euroalueen ulkopuoliset kansalliset keskuspankit ilmoittavat toisilleen kaikista sellaisista valuuttainterventioista, joiden tarkoituksena on turvata ERM II:n yhtenäisyys.

2.2

EKP ja ERM II:een osallistuvat euroalueen ulkopuoliset kansalliset keskuspankit ilmoittavat toisilleen myös kaikista muista valuuttainterventioista.

3 artikla

Interventiot vaihteluvälien rajoilla

3.1

Interventiot vaihteluvälien rajoilla ovat periaatteessa automaattisia ja rajoittamattomia. EKP ja ERM II:een osallistuvat euroalueen ulkopuoliset kansalliset keskuspankit voivat kuitenkin keskeyttää automaattisen intervention, jos se on ristiriidassa niiden ensisijaisen tavoitteen eli hintavakauden säilyttämisen kanssa.

3.2

Päättäessään intervention keskeyttämisestä EKP:n tai ERM II:een osallistuvan euroalueen ulkopuolisen kansallisen keskuspankin on otettava huomioon kaikki muutkin asiaan vaikuttavat seikat, mukaan lukien ERM II:n toiminnan uskottavuus. EKP:n ja/tai ERM II:een osallistuvan euroalueen ulkopuolisen kansallisen keskuspankin päätösten on perustuttava tosiseikkoihin, ja niissä on otettava huomioon myös se, mihin johtopäätöksiin muut toimivaltaiset elimet ovat mahdollisesti päätyneet. EKP:n ja/tai asianomaisen ERM II:een osallistuvan euroalueen ulkopuolisen kansallisen keskuspankin on ilmoitettava mahdollisimman ajoissa ja erittäin luottamuksellisesti muille asianomaisille rahapolitiikasta vastaaville viranomaisille ja kaikkien muiden ERM II:een osallistuvien euroalueen ulkopuolisten jäsenvaltioiden rahapolitiikasta vastaaville viranomaisille aikeistaan keskeyttää interventio.

3.3

Suoritettaessa interventio vaihteluvälien rajoilla sovelletaan maksu maksun jälkeen –menettelyä, kuten liitteessä I on esitetty.

4 artikla

Koordinoidut interventiot vaihteluvälien sisällä

EKP ja ERM II:een osallistuvat euroalueen ulkopuoliset kansalliset keskuspankit voivat sopia koordinoitujen interventioiden suorittamisesta vaihteluvälien sisällä.

5 artikla

Interventioita ja muita kauppoja koskevat menettelyt

5.1

Interventiovaluuttaa liikkeeseen laskevan euroalueen ulkopuolisen kansallisen keskuspankin ennakkohyväksyntä vaaditaan, jos Euroopan keskuspankkijärjestelmään kuuluva toinen keskuspankki aikoo käyttää liikkeeseenlaskijan valuuttaa ja jos sen käyttämät määrät ylittävät rajat, jotka yhteisessä sopimuksessa määrätään vapaaehtoisille interventioille, vaihteluvälien sisällä tehtävät yksipuoliset interventiot mukaan luettuina.

5.2

Euroalueen ulkopuolisen keskuspankin on välittömästi ilmoitettava EKP:lle, jos se on käyttänyt euroa ja sen käyttämät määrät ylittävät rajat, jotka yhteisessä sopimuksessa määrätään vapaaehtoisille interventioille, vaihteluvälien sisällä tehtävät yksipuoliset interventiot mukaan luettuina.

5.3

Ennen muun sellaisen valuuttatoimen kuin intervention suorittamista, jossa käytetään vähintään yhtä euroalueen ulkopuolista valuuttaa tai euroa, ja joka ylittää yhteisesti sovitut rajat, osapuolen, joka aikoo suorittaa tällaisen valuuttatoimen, on tehtävä ennakkoilmoitus keskuspankille tai keskuspankeille, jota tai joita asia koskee. Tällaisissa tapauksissa kyseisten keskuspankkien on päätettävä lähestymistavasta, jolla mahdolliset ongelmat minimoidaan, mukaan lukien valuuttatoimen mahdollinen selvittäminen kokonaan tai osittain suoraan kahden keskuspankin välillä.

III   ERITTÄIN LYHYEN AJAN RAHOITUSJÄRJESTELMÄ

6 artikla

Yleiset määräykset

6.1

Euroilla ja ERM II:een osallistuvilla euroalueen ulkopuolisilla valuutoilla suoritettavia interventioita varten EKP ja kukin ERM II:een osallistuva euroalueen ulkopuolinen kansallinen keskuspankki antaa toisilleen mahdollisuuden erittäin lyhyen ajan luottojärjestelyihin. Erittäin lyhyen ajan rahoitusoperaatioiden alkuperäinen maturiteetti on kolme kuukautta.

6.2

Järjestelyjen mukaiset rahoitusoperaatiot toteutetaan EKP:n ja ERM II:een osallistuvien euroalueen ulkopuolisten kansallisten keskuspankkien välisinä ERM II:een osallistuvien valuuttojen avista-ostoina ja -myynteinä, joista aiheutuvat saamiset ja velat kirjataan velkojan valuutan määräisinä. Rahoitusoperaatioiden arvopäivä on sama kuin intervention arvopäivä markkinoilla. EKP pitää kirjaa kaikista näiden järjestelyjen mukaisesti tehdyistä kaupoista.

7 artikla

Vaihteluvälien rajoilla suoritettavien interventioiden rahoitus

7.1

Erittäin lyhyen ajan rahoitusjärjestelmä on periaatteessa automaattisesti käytettävissä ilman luoton enimmäismäärän rajoitusta, kun on kyse vaihteluvälien rajoilla suoritettavien ERM II:een osallistuvilla valuutoilla tehtävien interventioiden rahoittamisesta.

7.2

Luotonsaajakeskuspankki voi turvautua luottojärjestelyihin vasta, kun se on käyttänyt valuuttavarantojaan asianmukaisesti.

7.3

EKP ja ERM II:een osallistuvat euroalueen ulkopuoliset kansalliset keskuspankit voivat keskeyttää automaattisen rahoituksen, jos se olisi ristiriidassa niiden ensisijaisen hintavakaustavoitteen kanssa. Automaattisen rahoituksen keskeyttäminen edellyttää, että tämän sopimuksen 3 artiklan 2 kohdan määräyksiä noudatetaan.

8 artikla

Vaihteluvälien sisällä suoritettavien interventioiden rahoitus

Vaihteluvälien sisällä suoritettavissa interventioissa erittäin lyhyen ajan rahoitusjärjestelmä voidaan ottaa käyttöön interventiovaluuttaa liikkeeseen laskevan keskuspankin suostumuksella, jos seuraavat edellytykset täyttyvät:

a)

luotonsaajakeskuspankille myönnetyn rahoituksen kumulatiivinen määrä ei saa olla suurempi kuin sille liitteessä II määrätty enimmäismäärä;

b)

luotonsaajakeskuspankki voi turvautua rahoitusjärjestelmään vasta, kun se on käyttänyt valuuttavarantojaan asianmukaisesti.

9 artikla

Korko

9.1

Erittäin lyhyen ajan luotolle maksettava korko on edustava velkojan valuutan kotimainen kolmen kuukauden rahamarkkinakorko alkuperäisen rahoitusoperaation kaupantekopäivänä tai, jos järjestely on uusittu tämän sopimuksen 10 ja 11 artiklan mukaisesti, velkojan valuutan kolmen kuukauden rahamarkkinakorko kaksi pankkipäivää ennen alkuperäisen rahoitusoperaation uusimispäivää.

9.2

Kertynyt korko maksetaan velkojan valuutassa järjestelyn alkuperäisenä maturiteettipäivänä tai tarvittaessa velan ennenaikaisena suorittamispäivänä. Jos järjestely uusitaan tämän sopimuksen 10 ja 11 artiklan mukaisesti, korko lisätään pääomaan kunkin kolmen kuukauden jakson päättyessä ja maksetaan velan lopullisena takaisinmaksupäivänä.

9.3

Kunkin ERM II:een osallistuvan euroalueen ulkopuolisen kansallisen keskuspankin on tämän sopimuksen 9 artiklan 1 kohdan mukaisesti ilmoitettava EKP:lle edustava kolmen kuukauden kotimainen rahamarkkinakorkonsa. EKP käyttää edustavaa euron kolmen kuukauden kotimaista rahamarkkinakorkoa, jonka se ilmoittaa ERM II:een osallistuville euroalueen ulkopuolisille kansallisille keskuspankeille.

10 artikla

Automaattinen uusiminen

Rahoitusoperaation alkuperäistä maturiteettia voidaan pidentää kolmella kuukaudella luotonsaajakeskuspankin pyynnöstä.

On kuitenkin huomattava, että

a)

alkuperäistä maturiteettia voidaan pidentää automaattisesti vain kerran ja enintään kolmella kuukaudella;

b)

tämän artiklan perusteella aiheutunut kokonaisvelka ei saa milloinkaan ylittää luotonsaajakeskuspankin velan enimmäismäärää, joka määritellään kullekin keskuspankille liitteessä II.

11 artikla

Uusiminen yhteisellä sopimuksella

11.1

Velka, joka ylittää liitteessä II ilmoitetun enimmäismäärän, voidaan velkojakeskuspankin suostumuksella uusia kerran kolmeksi kuukaudeksi.

11.2

Velka, joka on jo uusittu automaattisesti kolmeksi kuukaudeksi, voidaan velkojakeskuspankin suostumuksella uusia toisen kerran kolmeksi kuukaudeksi.

12 artikla

Ennenaikainen takaisinmaksu

Luotonsaajakeskuspankki voi omasta pyynnöstään maksaa tämän sopimuksen 6, 10 ja 11 artiklan mukaisesti kirjatun velkansa takaisin ennenaikaisesti milloin tahansa.

13 artikla

Keskinäisten saamisten ja velkojen nettoutus

EKP:n ja ERM II:een osallistuvan euroalueen ulkopuolisen kansallisen keskuspankin keskinäiset saamiset ja velat, jotka aiheutuvat tämän sopimuksen 6-12 artiklassa tarkoitetuista operaatioista, voidaan nettouttaa keskenään osapuolten yhteisestä sopimuksesta.

14 artikla

Suoritustapa

14.1

Kun rahoitusoperaatio erääntyy tai velka maksetaan takaisin ennenaikaisesti, maksu on periaatteessa suoritettava velkojan valuutan määräisenä.

14.2

Tämä määräys ei kuitenkaan estä velkojakeskuspankkia ja luotonsaajakeskuspankkia sopimasta muista suoritustavoista.

IV   TIIVIIMPI VALUUTTAKURSSIYHTEISTYÖ

15 artikla

Tiiviimpi valuttakurssiyhteistyö

15.1

ERM II:een osallistuvien euroalueen ulkopuolisten kansallisten keskuspankkien ja EKP:n valuuttakurssipoliittista yhteistyötä voidaan tiivistää; tapauskohtaisesti voidaan päättää tiiviimmistä valuuttakurssien kytköksistä sellaisen ERM II:een osallistuvan euroalueen ulkopuolisen jäsenvaltion aloitteesta, jota asia koskee.

15.2

Sellaisen ERM II:een osallistuvan euroalueen ulkopuolisen jäsenvaltion pyynnöstä, jota asia koskee, voidaan tapauskohtaisesti päättää normaalia vaihteluväliä kapeammista virallisista vaihteluväleistä, joita periaatteessa tuetaan automaattisilla interventioilla ja rahoituksella, päätöslauselman 2.4 kohdassa tarkoitetun menettelyn mukaisesti.

15.3

EKP:n ja ERM II:een osallistuvien euroalueen ulkopuolisten kansallisten keskuspankkien välistä valuuttakurssiyhteistyötä voidaan tiivistää myös muuntyyppisin epävirallisin järjestelyin.

V   JÄRJESTELMÄN TOIMINNAN SEURANTA

16 artikla

EKP:n yleisneuvoston tehtävät

16.1

EKP:n yleisneuvosto seuraa ERM II:n toimintaa ja toimii raha- ja valuuttakurssipolitiikan koordinoijana sekä sopimuksessa määritellyn interventio- ja rahoitusmekanismin hallinnoijana. Se seuraa tiiviisti ja jatkuvasti kunkin ERM II:een osallistuvan euroalueen ulkopuolisen valuutan ja euron kahdenvälisten valuuttakurssisuhteiden kestävyyttä.

16.2

EKP:n yleisneuvosto tarkistaa määräajoin tämän sopimuksen toimivuuden siitä saatujen kokemusten perusteella.

17 artikla

Keskuskurssien ja kapeampiin vaihteluväleihin osallistumisen uudelleenarviointi

17.1

Kaikilla päätöslauselman 2.3 kohdan mukaisesti tehdyn yhteisen sopimuksen osapuolilla, mukaan lukien EKP, on oikeus aloittaa luottamuksellinen menettely keskuskurssien uudelleenarvioimiseksi.

17.2

Jos on päätetty normaalia vaihteluväliä kapeammista virallisista vaihteluväleistä, kaikilla päätöslauselman 2.4 kohdan mukaisesti tehdyn yhteisen päätöksen osapuolilla, mukaan lukien EKP, on oikeus aloittaa luottamuksellinen menettely arvioidakseen uudelleen, onko kyseisen. valuutan osallistuminen kapeampaan vaihteluväliin asianmukaista.

VI   MUUT KUIN OSALLISTUVAT TAHOT

18 artikla

Soveltamisala

Tämän sopimuksen 1, 2.1, 3, 4, 6—15 ja 17 artiklaa ei sovelleta niihin euroalueen ulkopuolisiin kansallisiin keskuspankkeihin, jotka eivät osallistu ERM II:een.

19 artikla

Valuutta-asiantuntijoiden yhteistyökäytäntö

Euroalueen ulkopuolisten kansallisten keskuspankkien, jotka eivät osallistu ERM II:een, on osallistuttava EKP:n ja ERM II:een osallistuvien euroalueen ulkopuolisten kansallisten keskuspankkien kanssa valuutta-asiantuntijoiden yhteistyökäytäntöön ja/tai muuhun sellaiseen tietojenvaihtoon, jota tarvitaan ERM II:n moitteettoman toiminnan varmistamiseksi.

VII   LOPPUMÄÄRÄYKSET

20 artikla

Loppumääräykset

20.1

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2006.

20.2

Sopimus, joka allekirjoitettiin 1 päivänä syyskuuta 1998, kumotaan 1 päivästä huhtikuuta 2006. Kumottuun sopimukseen tehtyjen viittausten katsotaan koskevan tätä sopimusta.

20.3

Tämä sopimus laaditaan englannin kielellä, ja osapuolet allekirjoittavat sen asianmukaisesti. EKP, jonka on säilytettävä alkuperäinen sopimus, lähettää oikeaksi todistetun jäljennöksen siitä kaikille euroalueeseen kuuluville ja euroalueen ulkopuolisille kansallisille keskuspankeille. Tämä sopimus käännetään kaikille muille yhteisön virallisille kielille ja julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden C-sarjassa.

Tehty Frankfurt am Mainissa 16 päivänä maaliskuuta 2006.

Euroopan keskuspankin puolesta

Česká národní bankan puolesta

Danmarks Nationalbankin puolesta

Eesti Pankin puolesta

Central Bank of Cyprusin puolesta

Latvijas Bankan puolesta

Lietuvos bankasin puolesta

Magyar Nemzeti Bankin puolesta

Central Bank of Maltan puolesta

Narodowy Bank Polskin puolesta

Banka Slovenijen puolesta

Národná banka Slovenskan puolesta

Sveriges Riksbankin puolesta

The Bank of Englandin puolesta


(1)  EYVL C 345, 13.11.1998, s. 6. Sopimus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna 16.9.2004 tehdyllä sopimuksella (EUVL C 281, 18.11.2004, s. 3).


LIITE I

ERM II:EEN OSALLISTUVIEN VALUUTTOJEN KURSSIEN NOTEERAUSKÄYTÄNTÖ JA MAKSU MAKSUN JÄLKEEN –MENETTELY SUORITETTAESSA INTERVENTIOITA VAIHTELUVÄLIEN RAJOILLA

A.   Kurssien ilmoittamista koskeva sopimus

Kaikkien ERM II:een osallistuvien euroalueen ulkopuolisten jäsenvaltioiden valuuttojen kahdenvälisen keskuskurssin vaihtokurssi euroon nähden noteerataan käyttäen euroa perusvaluuttana. Kaikkien valuuttojen valuuttakurssi ilmaistaan E1 euron arvona käyttäen kuutta merkitsevää numeroa.

Samaa käytäntöä sovelletaan ERM II:een osallistuvien euroalueen ulkopuolisten jäsenvaltioiden valuuttojen ylemmän ja alemman interventiokurssin noteeraamiseen euroon nähden. Ylempi interventiokurssi määritetään lisäämällä prosentteina ilmaistu sovittu vaihteluväli kahdenväliseen keskuskurssiin ja alempi interventiokurssi vähentämällä se keskuskurssista. Tulokseksi saadut kurssit pyöristetään kuuteen merkitsevään numeroon.

B.   Maksu maksun jälkeen -menettely

Maksu maksun jälkeen -menettelyä soveltavat sekä EKP että euroalueen kansalliset keskuspankit suorittaessaan interventioita vaihteluvälien rajoilla. ERM II:een osallistuvat euroalueen ulkopuoliset kansalliset keskuspankit soveltavat maksu maksun jälkeen –menettelyä toimiessaan euroalueen kansallisten keskuspankkien ja EKP:n kirjeenvaihtajapankkeina tämän liitteen mukaisesti; ERM II:een osallistuvat euroalueen ulkopuoliset kansalliset keskuspankit voivat harkintansa mukaan käyttää samaa maksu maksun jälkeen -menettelyä maksaessaan vaihteluvälien rajoilla tapahtunutta interventiota, jonka ne ovat tehneet omasta puolestaan.

i)   Yleiset periaatteet

Maksu maksun jälkeen -menettelyä sovelletaan, kun interventio vaihteluvälien rajoilla tehdään ERM II:ssa euron ja ERM II:een osallistuvien euroalueen ulkopuolisten jäsenvaltioiden valuuttojen välillä.

Jotta vastapuolet voisivat ERM II:ssa suorittaa intervention vaihteluvälien rajoilla, niillä on oltava tili asianomaisessa kansallisessa keskuspankissa. Vastapuolilla on myös oltava SWIFT-osoite ja/tai niiden on vaihdettava oikeaksi vahvistetut teleksiavaimet kyseisen kansallisen keskuspankin ja EKP:n kanssa.

ERM II:ssa vaihteluvälien rajoilla tapahtuvaan interventioon hyväksyttävät vastapuolet voivat suorittaa sellaisen intervention myös suoraan EKP:n kanssa, edellyttäen että niillä on hyväksyttävän vastapuolen asema myös valuuttatransaktioiden tekemiseen EKP:n kanssa kansallisten keskuspankkien suorittamasta Euroopan keskuspankin valuuttavarantojen hoidosta sekä Euroopan keskuspankin valuuttavarannoilla suoritettavia operaatioita varten laadituista oikeudellisista asiakirjoista 3 päivänä helmikuuta 2000 annettujen suuntaviivojen EKP/2000/1 (1) mukaan.

ERM II:een osallistuvien euroalueen ulkopuolisten kansallisten keskuspankkien on toimittava euroalueen kansallisten keskuspankkien ja EKP:n kirjeenvaihtajapankkeina.

Kun interventio vaihteluvälien rajoilla tehdään, kyseinen kansallinen keskuspankki tai EKP suorittaa maksunsa tietystä tapahtumasta vasta saatuaan kirjeenvaihtajapankiltaan vahvistuksen, että maksettava määrä on suoritettu sen tilille. Vastapuolia vaaditaan suorittamaan maksu ajoissa, jotta kansalliset keskuspankit ja EKP voivat täyttää omat maksuvelvoitteensa. Niinpä vastapuolia on vaadittava maksamaan ennen ennalta määriteltyä määräaikaa.

ii)   Vastapuolilta saatujen varojen vastaanottamisen määräaika

Vastapuolen on maksettava interventiosummat arvopäivänä viimeistään kello 13.00 iltapäivällä EKP:n (Keski-Euroopan) aikaa.


(1)  EYVL L 207, 17.8.2000, s. 24. Suuntaviivat sellaisina kuin ne ovat viimeksi muutettuina suuntaviivoilla EKP/2005/15 (EUVL L 345, 28.12.2005, s. 33).


LIITE II

KESKUSPANKKIEN VÄLISEN SOPIMUKSEN 8, 10 ja 11 ARTIKLAN MUKAISET ERITTÄIN LYHYEN AJAN RAHOITUSJÄRJESTELMÄSSÄ SOVELLETTAVAT ENIMMÄISMÄÄRÄT

1.5.2004 alkaen

(miljoonina euroina)

Tämän sopimuksen osapuolina olevat keskuspankit

Enimmäismäärät (1)

Česká národní banka

700

Danmarks Nationalbank

730

Eesti Pank

300

Central Bank of Cyprus

290

Latvijas Banka

340

Lietuvos bankas

390

Magyar Nemzeti Bank

680

Central Bank of Malta

270

Narodowy Bank Polski

1 830

Banka Slovenije

350

Národná banka Slovenska

470

Sveriges Riksbank

990

Bank of England

4 660

Euroopan keskuspankki

nolla


Euroalueeseen kuuluvat kansalliset keskuspankit

Enimmäismäärät

Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique

nolla

Deutsche Bundesbank

nolla

Bank of Greece

nolla

Banco de España

nolla

Banque de France

nolla

Central Bank and Financial Services Authority of Ireland

nolla

Banca d'Italia

nolla

Banque centrale du Luxembourg

nolla

De Nederlandsche Bank

nolla

Oesterreichische Nationalbank

nolla

Banco de Portugal

nolla

Suomen Pankki

nolla


(1)  Esitetyt määrät ovat teoreettisia niiden keskuspankkien osalta, jotka eivät osallistu ERM II:een.