EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006X0325(01)

Avtal av den 16 mars 2006 mellan Europeiska centralbanken och de nationella centralbankerna i medlemsstaterna utanför euroområdet avseende operativa förfaranden för en växelkursmekanism under etapp tre av den ekonomiska och monetära unionen

OJ C 73, 25.3.2006, p. 21–27 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 10 Volume 007 P. 194 - 200
Special edition in Romanian: Chapter 10 Volume 007 P. 194 - 200
Special edition in Croatian: Chapter 10 Volume 002 P. 142 - 148

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/02/2020

25.3.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 73/21


AVTAL

av den 16 mars 2006

mellan Europeiska centralbanken och de nationella centralbankerna i medlemsstaterna utanför euroområdet avseende operativa förfaranden för en växelkursmekanism under etapp tre av den ekonomiska och monetära unionen

(2006/C 73/08)

EUROPEISKA CENTRALBANKEN (ECB) OCH DE NATIONELLA CENTRALBANKERNA I DE MEDLEMSSTATER SOM ÄR UTANFÖR EUROOMRÅDET DEN 16 MARS 2006 (NEDAN KALLADE NATIONELLA CENTRALBANKER UTANFÖR EUROOMRÅDET)

Med beaktande av följande:

(1)

Avtalet av den 1 september 1998 mellan Europeiska centralbanken och de nationella centralbankerna i medlemsstaterna utanför euroområdet avseende operativa förfaranden för en växelkursmekanism under etapp tre av den ekonomiska och monetära unionen (1) (nedan kallat avtalet av den 1 september 1998) har ändrats tre gånger. Införandet av ett nytt kriterium för motparter som kan utföra interventioner vid bandgränserna direkt med ECB, skulle innebära att en ytterligare ändring måste införas i bilaga I till avtalet av den 1 september 1998. För tydlighetens och öppenhetens skull bör därför avtalet av den 1 september 1998 ersättas med ett nytt avtal.

(2)

Europeiska rådet enades i sin resolution av den 16 juni 1997 (nedan kallad resolutionen) om att inrätta en växelkursmekanism (nedan kallad ERM II) när den tredje etappen av den ekonomiska och monetära unionen inleddes den 1 januari 1999.

(3)

Av resolutionen framgår följande:

ERM II ersätter det Europeiska monetära systemet.

Stabila ekonomiska förhållanden behövs för att den inre marknaden skall fungera väl och för att investeringar, tillväxt och sysselsättning skall öka, och ligger därför i samtliga medlemsstaters intresse. Den inre marknaden får inte äventyras genom avvikelser från de reala jämviktsväxelkurserna eller alltför stora nominella växelkursfluktuationer mellan euron och de övriga EU-valutorna, vilket skulle störa handelsströmmarna mellan medlemsstaterna. Enligt artikel 124 i Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen är dessutom varje medlemsstat skyldig att behandla sin valutapolitik som en fråga av gemensamt intresse.

ERM II bidrar till att säkerställa att medlemsstater utanför euroområdet som deltar i ERM II (nedan kallade deltagande medlemsstater utanför euroområdet) inriktar sin politik på att upprätthålla stabilitet och främja konvergens och därigenom underlätta för dem att införa euron.

Deltagande i ERM II är frivilligt för medlemstater utanför euroområdet. Medlemsstater med undantag kan dock förväntas delta i mekanismen. En medlemsstat som inte deltar i ERM II från början får delta vid en senare tidpunkt.

ERM II påverkar inte huvudmålet för ECB och de nationella centralbankerna utanför euroområdet att upprätthålla prisstabilitet.

En centralkurs gentemot euron är fastställd för valutan i varje deltagande medlemsstat utanför euroområdet (nedan kallad deltagande valuta utanför euroområdet).

Det finns ett normalt fluktuationsband på ± 15 % runt centralkurserna.

Det bör säkerställas att eventuella ändringar av centralkurserna genomförs i rätt tid så att större avvikelser från jämviktskurserna undviks. Därför har alla parter i överenskommelsen om centralkurserna, inbegripet ECB, rätt att inleda ett konfidentiellt förfarande för omprövning av centralkurserna.

Interventioner vid bandgränserna sker i princip automatiskt och obegränsat, med tillgång till mycket kortfristiga krediter. ECB och de nationella centralbanker utanför euroområdet som deltar i ERM II (nedan kallade deltagande nationella centralbanker utanför euroområdet) kan dock avbryta interventionerna om dessa strider mot deras huvudmål att upprätthålla prisstabilitet. När de fattar sådana beslut bör de ta hänsyn till alla relevanta faktorer, särskilt behovet av att upprätthålla prisstabilitet och förtroendet för ERM II.

Samarbetet om växelkurspolitiken kan stärkas ytterligare, till exempel genom att medge en fastare koppling mellan euron och deltagande valutor utanför euroområdet, när och i den utsträckning en sådan koppling är lämplig mot bakgrund av utvecklingen mot konvergens.

(4)

Interventioner bör användas som stödjande medel tillsammans med andra politiska åtgärder, inbegripet en ändamålsenlig penning- och finanspolitik som främjar ekonomisk konvergens och stabila växelkurser. Det finns möjlighet till samordnade interventioner innanför bandgränserna efter överenskommelse mellan ECB och den berörda deltagande nationella centralbanken utanför euroområdet, parallellt med att denna nationella centralbank använder andra ändamålsenliga medel, inbegripet en flexibel räntesättning.

(5)

Det måste ges utrymme för en tillräcklig flexibilitet, särskilt för att ta hänsyn till att medlemsstaterna utanför euroområdet kommit olika långt och tillämpar olika takt och strategi för att uppnå ekonomisk konvergens.

(6)

Detta avtal hindrar inte medlemsstater utanför euroområdet från att på bilateral basis fastställa ytterligare fluktuationsband och interventionsarrangemang sinsemellan.

HAR ÖVERENSKOMMIT FÖLJANDE:

I.   CENTRALKURSER OCH FLUKTUATIONSBAND

Artikel 1

Bilaterala centralkurser och interventionskurser mellan euron och de deltagande valutorna utanför euroområdet

1.1.

Parterna i detta avtal skall gemensamt underrätta marknaden avseende de bilaterala centralkurserna mellan de deltagande valutorna utanför euroområdet och euron, samt avseende eventuella ändringar av dessa centralkurser, enligt det överenskomna gemensamma förfarandet i punkt 2.3 i resolutionen.

1.2.

ECB och varje deltagande nationell centralbank utanför euroområdet skall i samförstånd fastställa de övre och undre bilaterala kurser mellan euron och den berörda deltagande valutan utanför euroområdet vilka följer av de fluktuationsband som fastställts enligt punkterna 2.1, 2.3 och 2.4 i resolutionen och vid vilka interventioner skall ske automatiskt. ECB och de deltagande nationella centralbankerna utanför euroområdet skall gemensamt underrätta marknaden om dessa kurser, som skall fastställas enligt konventionen i bilaga I.

II.   INTERVENTIONER

Artikel 2

Allmänna bestämmelser

2.1.

Interventioner skall i princip göras i euro och i de deltagande valutorna utanför euroområdet. ECB och de deltagande nationella centralbankerna utanför euroområdet skall underrätta varandra om alla valutainterventioner som syftar till att säkerställa att ERM II håller samman.

2.2.

ECB och de nationella centralbankerna utanför euroområdet skall dessutom underrätta varandra om alla övriga valutainterventioner.

Artikel 3

Interventioner vid bandgränserna

3.1.

Interventioner vid bandgränserna skall i princip vara automatiska och obegränsade. ECB och de deltagande nationella centralbankerna utanför euroområdet kan dock avbryta sina automatiska interventioner om dessa skulle strida mot deras huvudmål att upprätthålla prisstabilitet.

3.2.

När ECB eller en deltagande nationell centralbank utanför euroområdet överväger att avbryta sina interventioner skall vederbörlig hänsyn tas även till alla övriga relevanta faktorer, inbegripet förtroendet för att ERM II fungerar väl. ECB och/eller den berörda deltagande nationella centralbanken utanför euroområdet skall grunda sina beslut på faktiska förhållanden och dessutom i detta sammanhang beakta eventuella slutsatser från andra behöriga organ. ECB och/eller den berörda deltagande nationella centralbanken utanför euroområdet skall i så god tid som möjligt och under strikt sekretess underrätta de övriga berörda monetära myndigheterna och de monetära myndigheterna i alla andra deltagande medlemsstater utanför euroområdet om sin avsikt att avbryta interventionerna.

3.3.

Ett förfarande med betalning efter inbetalning enligt bilaga I skall tillämpas för interventioner vid bandgränserna.

Artikel 4

Samordnade interventioner innanför bandgränserna

ECB och de deltagande nationella centralbankerna utanför euroområdet får komma överens om att genomföra samordnade interventioner innanför bandgränserna.

Artikel 5

Förfaranden vid interventioner och andra transaktioner

5.1.

Godkännande från den nationella centralbank utanför euroområdet som utger interventionsvalutan skall i förväg inhämtas när en annan centralbank inom Europeiska centralbankssystemet i samband med icke-obligatoriska interventioner – inbegripet unilaterala interventioner innanför bandgränserna – avser att använda den förras valuta till ett belopp som överstiger gemensamt överenskomna maximibelopp.

5.2.

En nationell centralbank utanför euroområdet skall omedelbart meddela ECB när den har använt euron till ett belopp som överstiger gemensamt överenskomna maximibelopp i samband med alla icke-obligatoriska interventioner, inbegripet unilaterala interventioner innanför bandgränserna.

5.3.

Den part som avser att utföra andra transaktioner än interventioner som avser minst en valuta utanför euroområdet eller euron och som överstiger gemensamt överenskomna maximibelopp, skall i förväg meddela den eller de berörda centralbankerna. I sådana fall skall de berörda centralbankerna komma överens om ett tillvägagångssätt som minimerar potentiella problem, inbegripet att kunna avveckla hela eller delar av transaktionen direkt mellan de två centralbankerna.

III.   FACILITET FÖR MYCKET KORTFRISTIGA KREDITER

Artikel 6

Allmänna bestämmelser

6.1.

För interventioner i euro och i de deltagande valutorna utanför euroområdet skall ECB och varje deltagande nationell centralbank utanför euroområdet erbjuda varandra faciliteter för mycket kortfristiga krediter. Löptiden för en mycket kortfristig kredittransaktion skall inledningsvis vara tre månader.

6.2.

Kredittransaktionerna inom ramen för dessa faciliteter skall ha formen av försäljning och köp avista av deltagande valutor som ger upphov till motsvarande fordringar och skulder, uttryckta i långivarens valuta, mellan ECB och de deltagande nationella centralbankerna utanför euroområdet. Valutadagen för kredittransaktionerna skall vara densamma som valutadagen för interventionerna på marknaden. ECB skall föra ett register över alla transaktioner inom ramen för dessa faciliteter.

Artikel 7

Finansiering av interventioner vid bandgränserna

7.1.

Faciliteten för mycket kortfristiga krediter är i princip automatiskt tillgänglig och beloppsmässigt obegränsad när det gäller finansiering av interventioner i deltagande valutor vid bandgränserna.

7.2.

Den låntagande centralbanken skall på lämpligt sätt använda sina egna valutareserver innan den utnyttjar faciliteten.

7.3.

ECB och de deltagande nationella centralbankerna utanför euroområdet kan avbryta ytterligare automatisk finansiering om denna skulle strida mot deras huvudmål att upprätthålla prisstabilitet. Ett avbrytande av sådan automatisk finansiering skall vara i överensstämmelse med bestämmelserna i artikel 3.2 i detta avtal.

Artikel 8

Finansiering av interventioner innanför bandgränserna

Faciliteten för mycket kortfristiga krediter kan ställas till förfogande för interventioner innanför bandgränserna på nedanstående villkor och under förutsättning att den centralbank som utger interventionsvalutan ger sitt godkännande:

(a)

Det ackumulerade beloppet av krediterna till den låntagande centralbanken får inte överstiga den övre gränsen för denna centralbank enligt bilaga II.

(b)

Den låntagande centralbanken skall på lämpligt sätt använda sina egna valutareserver innan den utnyttjar faciliteten.

Artikel 9

Ränteersättning

9.1.

Ränteersättning skall utgå på utestående saldon avseende mycket kortfristiga krediter enligt den representativa inhemska tremånaders penningmarknadsränta för långivarens valuta som gäller på handelsdagen för den ursprungliga kredittransaktionen eller – om löptiden förlängs enligt artiklarna 10 och 11 i detta avtal – till den tremånaders penningmarknadsränta för långivarens valuta som gäller två bankdagar före förfallodagen för den ursprungliga kredittransaktion vars löptid skall förlängas.

9.2.

Upplupen ränta skall betalas i långivarens valuta den dag då facilitetens ursprungliga löptid utgår eller, i tillämpliga fall, den dag då ett skuldsaldo återbetalas i förväg. Om förlängning sker enligt artiklarna 10 och 11 i detta avtal skall räntan kapitaliseras vid utgången av varje tremånadersperiod och betalas den dag då slutlig återbetalning av skuldsaldot sker.

9.3.

För att tillämpa artikel 9.1 i detta avtal skall varje deltagande nationell centralbank utanför euroområdet underrätta ECB om sin representativa inhemska tremånaders penningmarknadsränta. ECB skall använda en representativ inhemsk tremånaders penningmarknadsränta för euron och underrätta de deltagande nationella centralbankerna utanför euroområdet om denna ränta.

Artikel 10

Automatisk förlängning

På begäran av den låntagande centralbanken får den ursprungliga löptiden för en kredittransaktion förlängas med tre månader.

Dock gäller att:

(a)

Den ursprungliga löptiden får bara förlängas automatiskt en gång och med högst tre månader.

(b)

Det sammanlagda beloppet av skulder som härrör från tillämpningen av denna artikel får aldrig överstiga den övre gräns för den låntagande centralbanken som anges i bilaga II.

Artikel 11

Förlängning efter överenskommelse

11.1.

En skuld som överstiger den övre gränsen enligt bilaga II får förlängas en gång med tre månader om den långivande centralbanken godkänner detta.

11.2.

En skuld som redan har förlängts automatiskt med tre månader får förlängas en andra gång med ytterligare tre månader om den långivande centralbanken godkänner detta.

Artikel 12

Återbetalning i förväg

Ett skuldsaldo som föreligger i enlighet med artiklarna 6, 10 och 11 i detta avtal får avvecklas när som helst i förväg på begäran av den låntagande centralbanken.

Artikel 13

Kvittning av ömsesidiga fordringar och skulder

Ömsesidiga fordringar och skulder mellan ECB och en deltagande nationell centralbank utanför euroområdet, vilka uppstått till följd av transaktionerna enligt artiklarna 6-12 i detta avtal, får kvittas mot varandra efter överenskommelse mellan de båda berörda parterna.

Artikel 14

Former för avveckling

14.1.

När en kredittransaktion förfaller till återbetalning eller om återbetalning sker i förväg skall avveckling i princip ske medelst innehav i långivarens valuta.

14.2.

Denna bestämmelse skall inte hindra långivande och låntagande centralbanker från att komma överens om andra former för avveckling.

IV.   NÄRMARE VÄXELKURSSAMARBETE

Artikel 15

Närmare växelkurssamarbete

15.1.

Samarbetet om växelkurspolitiken mellan deltagande nationella centralbanker utanför euroområdet och ECB kan stärkas ytterligare. I synnerhet kan en närmare koppling mellan euron och en annan valuta överenskommas från fall till fall på initiativ av den berörda deltagande medlemsstaten utanför euroområdet.

15.2.

Från fall till fall kan formellt avtalade fluktuationsband, som är smalare än det normala bandet och som i princip understöds av automatiska interventioner och krediter, fastställas på begäran av den berörda deltagande medlemsstaten utanför euroområdet och i enlighet med förfarandet i punkt 2.4 i resolutionen.

15.3.

Andra, informella, typer av arrangemang för närmare växelkurssamarbete kan också inrättas mellan ECB och deltagande nationella centralbanker utanför euroområdet.

V.   ÖVERVAKNING AV SYSTEMET

Artikel 16

Arbetsuppgifter för ECB:s allmänna råd

16.1.

ECB:s allmänna råd skall dels övervaka hur ERM II fungerar, dels tjäna som forum för samordning av penning- och valutapolitiken och för förvaltning av den interventions- och kreditmekanism som beskrivs i detta avtal. Rådet skall kontinuerligt noggrant övervaka hållbarheten i de bilaterala växelkursförhållandena mellan euron och de enskilda deltagande valutorna utanför euroområdet.

16.2.

ECB:s allmänna råd skall regelbundet se över hur detta avtal fungerar mot bakgrund av de erfarenheter som gjorts.

Artikel 17

Omprövning av centralkurser och deltagande i smalare fluktuationsband

17.1.

Alla parter i den överenskommelse som avses i punkt 2.3 i resolutionen, inbegripet ECB, skall ha rätt att inleda ett konfidentiellt förfarande för att ompröva centralkurserna.

17.2.

Om smalare fluktuationsband än det normala bandet formellt avtalats, skall samtliga parter i den gemensamma överenskommelse som träffas enligt punkt 2.4 i resolutionen, inbegripet ECB, ha rätt att inleda en konfidentiell omprövning av huruvida ett smalare band är ändamålsenligt för den berörda valutan.

VI.   ICKE DELTAGANDE NATIONELLA CENTRALBANKER

Artikel 18

Tillämplighet

Bestämmelserna i artiklarna 1, 2.1, 3, 4, 6-15 och 17 i detta avtal skall inte tillämpas på nationella centralbanker utanför euroområdet som inte deltar i ERM II.

Artikel 19

Samarbete inom ramen för samrådsförfarandet

Nationella centralbanker utanför euroområdet som inte deltar i ERM II skall samarbeta med ECB och deltagande nationella centralbanker utanför euroområdet inom ramen för samrådsförfarandet och/eller andra informationsutbyten som är nödvändiga för att ERM II skall kunna fungera väl.

VII.   SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 20

Slutbestämmelser

20.1.

Detta avtal träder i kraft den 1 april 2006.

20.2.

Avtalet av den 1 september 1998 skall upphöra att gälla från och med den 1 april 2006. Hänvisningar till det upphävda avtalet skall gälla som hänvisningar till det här avtalet.

20.3.

Detta avtal skall upprättas på engelska och i vederbörlig ordning undertecknas av parterna. ECB, som skall bevara originalavtalet, skall översända en bestyrkt kopia av avtalet till varje nationell centralbank inom och utanför euroområdet. Avtalet skall översättas till alla övriga officiella gemenskapsspråk och offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning, serie C.

Undertecknat i Frankfurt am Main den 16 mars 2006 på de avtalsslutande parternas vägnar.

Europeiska centralbanken

Česká národní banka

Danmarks Nationalbank

Eesti Pank

Central Bank of Cyprus

Latvijas Banka

Lietuvos bankas

Magyar Nemzeti Bank

Bank Centrali ta' Malta/Central Bank of Malta

Narodowy Bank Polski

Banka Slovenije

Národná banka Slovenska

Sveriges riksbank

Bank of England


(1)  EGT L 345, 13.11.1998, s. 6. Avtalet senast ändrat genom avtal av den 16 september 2004 (EUT C 281, 18.11.2004, s. 3).


BILAGA I

KONVENTION FÖR FASTSTÄLLANDE AV VÄXELKURSER FÖR DELTAGANDE VALUTOR OCH FÖRFARANDE MED BETALNING EFTER INBETALNING FÖR INTERVENTIONER VID BANDGRÄNSERNA

A.   Konvention för fastställande av växelkurser

Växelkursen för den bilaterala centralkursen gentemot euron skall för alla deltagande valutor utanför euroområdet fastställas med euro som basvaluta. För alla valutor skall växelkursen uttryckas som värdet av E1 med sex signifikanta siffror.

Samma konvention skall tillämpas för att fastställa de övre och nedre interventionskurserna gentemot euron för de deltagande valutorna utanför euroområdet. Interventionskurserna skall fastställas genom att addera eller subtrahera den avtalade bandbredden, uttryckt i procent, till eller från den bilaterala centralkursen. De resulterande kurserna skall avrundas till sex signifikanta siffror.

B.   Förfarande med betalning efter inbetalning

Såväl ECB som de nationella centralbankerna inom euroområdet skall tillämpa ett förfarande med betalning efter inbetalning för interventioner vid bandgränserna. Deltagande nationella centralbanker utanför euroområdet skall, i enlighet med denna bilaga, tillämpa förfarandet med betalning efter inbetalning när de agerar som korrespondentbanker för de nationella centralbankerna inom euroområdet och för ECB. Deltagande nationella centralbanker utanför euroområdet kan, efter eget gottfinnande, anta samma förfarande med betalning efter inbetalning vid avvecklingen av interventioner vid bandgränserna som samma nationella centralbanker har utfört för egen del.

i)   Allmänna principer

Förfarandet med betalning efter inbetalning skall tillämpas när interventioner vid bandgränserna i ERM II sker mellan euron och de deltagande valutorna utanför euroområdet.

För att kunna utföra interventioner vid bandgränserna i ERM II måste motparterna ha ett konto hos den berörda nationella centralbanken. Motparterna skall även ha SWIFT-adresser och/eller utbyta bestyrkta telexkoder med den berörda nationella centralbanken eller med ECB.

Motparter som kan utföra interventioner vid bandgränserna i ERM II kan också utföra sådana interventioner direkt med ECB, förutsatt att de också har status som godkända motparter för utförande av valutatransaktioner med ECB enligt riktlinje ECB/2000/1 av den 3 februari 2000 om de nationella centralbankernas förvaltning av Europeiska centralbankens reservtillgångar och den rättsliga dokumentationen för transaktioner som gäller reservtillgångarna (1).

Deltagande nationella centralbanker utanför euroområdet skall agera som korrespondentbanker för de nationella centralbankerna inom euroområdet och för ECB.

När interventioner sker vid bandgränserna, skall den berörda nationella centralbanken eller ECB endast frisläppa betalningen för en transaktion efter att ha erhållit bekräftelse från korrespondentbanken på att det förfallna beloppet har krediterats på dess konto. Motparter skall göra betalningen i rätt tid för att de nationella centralbankerna och ECB skall kunna uppfylla sina betalningsförpliktelser. Följaktligen skall motparter betala inom en på förhand fastställd tidsfrist.

ii)   Mottagandefrist för betalningar från motparter

Motparter skall betala interventionsbelopp senast kl. 13:00 ECB-tid (centraleuropeisk tid) på valutadagen.


(1)  EGT L 207, 17.8.2000, s. 24. Riktlinjen senast ändrad genom riktlinje ECB/2005/15 (EUT L 345, 28.12.2005, s. 33).


BILAGA II

ÖVRE GRÄNSER FÖR TILLGÅNG TILL FACILITETEN FÖR MYCKET KORTFRISTIGA KREDITER ENLIGT ARTIKLARNA 8, 10 OCH 11 I CENTRALBANKSAVTALET

med verkan från och med den 1 maj 2004

(miljoner euro)

Centralbanker som är avtalsparter

Övre gränser (1)

Česká národní banka

700

Danmarks Nationalbank

730

Eesti Pank

300

Central Bank of Cyprus

290

Latvijas Banka

340

Lietuvos bankas

390

Magyar Nemzeti Bank

680

Bank Centrali ta' Malta/Central Bank of Malta

270

Narodowy Bank Polski

1 830

Banka Slovenije

350

Národná banka Slovenska

470

Sveriges riksbank

990

Bank of England

4 660

Europeiska centralbanken

noll


Nationella centralbanker inom euroområdet

Övre gränser

Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique

noll

Deutsche Bundesbank

noll

Bank of Greece

noll

Banco de España

noll

Banque de France

noll

Central Bank and Financial Services Authority of Ireland

noll

Banca d'Italia

noll

Banque centrale du Luxembourg

noll

De Nederlandsche Bank

noll

Oesterreichische Nationalbank

noll

Banco de Portugal

noll

Suomen Pankki

noll


(1)  Indikativa belopp för centralbanker som inte deltar i ERM II.


Top