EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006O0010

Eiropas Centrālās bankas Pamatnostādne ( 2006. gada 24. jūlijs ) par banknošu apmaiņu pēc valūtas kursu neatsaucamas fiksēšanas saistībā ar euro ieviešanu (ECB/2006/10)

OV L 215, 5.8.2006, p. 44–46 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OV L 118M, 8.5.2007, p. 1061–1063 (MT)

Šis dokuments ir publicēts īpašajā(-os) izdevumā(–os) (BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2006/549/oj

5.8.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 215/44


EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PAMATNOSTĀDNE

(2006. gada 24. jūlijs)

par banknošu apmaiņu pēc valūtas kursu neatsaucamas fiksēšanas saistībā ar euro ieviešanu

(ECB/2006/10)

(2006/549/EK)

EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu, un jo īpaši tā 106. panta 1. punktu,

ņemot vērā Eiropas Centrālo banku sistēmas un Eiropas Centrālās bankas Statūtus, un jo īpaši to 52. pantu,

tā kā:

(1)

Statūtu 52. pantā noteikts, ka Padomei jāveic nepieciešamie pasākumi, lai nodrošinātu, ka iesaistīto dalībvalstu centrālās bankas (VCB) apmaina banknotes, kas denominētas valūtās, kuru kurss ir neatsaucami fiksēts, atbilstoši to nominālvērtībai. Šie pasākumi ietver jaunas iesaistītās dalībvalsts banknošu apmaiņu: a) pret euro banknotēm un monētām vai b) pret līdzekļu ieskaitīšanu kontā. Savukārt gadījumos, kad jaunā iesaistītajā dalībvalstī ir pārejas periods, šajā periodā šie pasākumi tā vietā aizvien ietvers banknošu apmaiņu: a) šīs jaunās iesaistītās dalībvalsts nacionālajā valūtā vai b) pret līdzekļu ieskaitīšanu kontā.

(2)

Padomes 1998. gada 3. maija Regula (EK) Nr. 974/98 par euro ieviešanu (1) paredz dalībvalstīm, kas ievieš euro, vairākus iespējamus skaidras naudas nomaiņas režīmus. Šī pamatnostādne paredz, ka jaunas iesaistītās dalībvalsts banknošu apmaiņa var notikt neatkarīgi no tā, kāds nacionālās naudas nomaiņas režīms ir izraudzīts.

(3)

Dažas banknošu kategorijas, piemēram, ievērojami bojātas banknotes un banknotes, kas iezīmētas, īstenojot valsts iezīmēšanas shēmas, kuru nolūks ir sekmēt un aizsargāt nacionālo banknošu izņemšanu, parasti kā tādas nav apmaināmas un tāpēc uz tām neattiecas apmaiņa saskaņā ar šo pamatnostādni.

(4)

Ja jaunā iesaistītajā dalībvalstī ir pārejas periods, tad saskaņā ar šo pamatnostādni noteiktie pasākumi šajā valstī darbosies ilgāk, jo, tos īstenojot, tiks ņemts vērā šis periods, lai gan šāds pārejas periods nedrīkst paildzināt citu jauno iesaistīto dalībvalstu banknošu apmaiņas periodu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO PAMATNOSTĀDNI.

1. pants

Definīcijas

Šajā pamatnostādnē:

“iesaistītā dalībvalsts” ir dalībvalsts, kas ieviesusi euro,

“jauna iesaistītā dalībvalsts” ir iesaistītā dalībvalsts, kas ir ieviesusi euro, bet kurā euro banknotes un monētas nav vienīgais likumīgais maksāšanas līdzeklis,

“euro ieviešanas diena” ir diena, kad attiecībā uz noteiktu dalībvalsti stājas spēkā izņēmuma atcelšana saskaņā ar Līguma 122. panta 2. punktu,

“paralēlās apgrozības periods” ir periods no skaidras naudas nomaiņas dienas noteiktā iesaistītajā dalībvalstī līdz pēdējai dienai, kad šīs jaunās iesaistītās dalībvalsts nacionālo valūtu var izmatot kā likumīgu maksāšanas līdzekli paralēli euro,

“skaidras naudas nomaiņas diena” ir diena, kad euro banknotes un monētas iegūst likumīga maksāšanas līdzekļa statusu attiecīgajā jaunajā iesaistītajā dalībvalstī,

“nacionālā valūta” ir jaunas iesaistītās dalībvalsts banknotes un monētas, ko emitējusi šīs dalībvalsts kompetentā iestāde pirms euro ieviešanas dienas,

“jaunas iesaistītās dalībvalsts banknotes” ir banknotes, ko emitējusi jaunas iesaistītās dalībvalsts VCB un kas bija likumīgs maksāšanas līdzeklis dienā pirms euro ieviešanas dienas un kas tiek nodotas citai VCB vai tās norādītam pārstāvim apmaiņai,

“pārejas periods” ir ne vairāk kā trīs gadus ilgs periods, kas sākas euro ieviešanas dienā pulksten 00.00 (pēc vietējā laika) un beidzas pulksten 00.00 (pēc vietējā laika) skaidras naudas nomaiņas dienā,

“Eurosistēmas VCB” ir iesaistītās dalībvalsts VCB (ieskaitot jaunas iesaistītās dalībvalsts VCB),

“nominālvērtība” ir vērtība, kādu iegūst atbilstoši maiņas kursiem, ko noteikusi ES Padome saskaņā ar Līguma 123. panta 4. punktu, bez pirkšanas un pārdošanas likmju starpības,

“iezīmēšana” ir banknošu identificēšana ar atšķirīgu un īpašu simbolu, piemēram, caurumiem, kas izveidoti ar caurumotāju, īstenojot nacionālo iezīmēšanas shēmu ar mērķi sekmēt un aizsargāt tādu jaunas iesaistītās dalībvalsts banknošu izņemšanu, ko emitējusi šīs dalībvalsts kompetentā iestāde līdz euro ieviešanas dienai.

2. pants

Pienākums veikt apmaiņu atbilstoši nominālvērtībai

1.   Eurosistēmas VCB pašas vai ar to ieceltu pārstāvju starpniecību nodrošina, ka vismaz vienā vietā valsts teritorijā jaunas iesaistītās dalībvalsts banknotes var apmainīt: i) pret euro banknotēm un monētām vai ii) pēc pieprasījuma pret līdzekļu ieskaitīšanu kontā, kas tiek turēts institūcijā, kura veic apmaiņu, ja šādu iespēju paredz tās dalībvalsts tiesību akti, kurā apmaiņa notiek. Abos gadījumos apmaiņa notiek atbilstoši attiecīgajai nominālvērtībai.

2.   Ja jaunā iesaistītajā dalībvalstī ir pārejas periods, uz šīs jaunās iesaistītās dalībvalsts VCB šajā periodā attiecas 1. punkta noteikumi, izņemot to, ka apmaiņa saskaņā ar i) apakšpunktu notiks drīzāk šīs dalībvalsts nacionālajā valūtā nevis euro banknotēs un monētās.

3.   Eurosistēmas VCB var noteikt, ka tās no katras personas ir gatavas pieņemt ierobežotu jaunās iesaistītās dalībvalsts banknošu skaitu un/vai kopējo vērtību:

i)

katram noteiktam darījumam vai

ii)

vienā dienā

no EUR 500 līdz EUR 2 500 apmērā, šīs summas līmenim svārstoties atbilstoši katras valsts praksei.

4.   Eurosistēmas VCB ir atbildīgas par to, lai jaunās iesaistītās dalībvalsts banknotes, ko tās apmaina atbilstoši šai pamatnostādnei, tiktu atdotas tās dalībvalsts VCB, kur attiecīgās banknotes emitētas.

3. pants

Banknotes, kas nav apmaināmas

Jaunas iesaistītās dalībvalsts banknotes, kuras ir ievērojami bojātas, nav maināmas saskaņā ar šo pamatnostādni. Banknotes jo īpaši nav maināmas, ja tās sastāv no vairāk nekā divām vienas un tās pašas banknotes daļām, kas savienotas kopā, vai arī, kuras sabojātas ar zagšanas novēršanas ierīcēm. Bez tam banknotes nav maināmas, ja tās ir iezīmētas vai arī bojātas tādā veidā, ka nav iespējams pārbaudīt, vai tās ir iezīmētas.

4. pants

Saskaņā ar šo pamatnostādni noteikto pasākumu ilgums

1.   Attiecībā uz tām jaunas iesaistītās dalībvalsts banknotēm, kuras ir maināmas, 2. un 3. pantā noteiktās prasības piemēro:

a)

no šīs jaunās iesaistītās dalībvalsts euro ieviešanas dienas;

b)

līdz laikam, kad apmainītas visas šādas banknotes, kas iesniegtas apmaiņai, pirms beidzies divu mēnešu termiņš pēc šīs jaunās iesaistītās dalībvalsts skaidras naudas nomaiņas dienas.

2.   Ja konkrētai jaunai iesaistītai dalībvalstij ir paralēlās apgrozības periods, kas ir ilgāks nekā divi mēneši, tad tā vietā 1. punkta b) apakšpunktā minētais periods būs ilgākais no visu tādu jauno iesaistīto dalībvalstu paralēlās apgrozības periodiem, kurās ir tā pati euro ieviešanas diena kā konkrētajā jaunajā iesaistītajā dalībvalstī.

3.   Visām jaunajām iesaistītajām dalībvalstīm ar vienādu euro ieviešanas dienu ir vienāds šajā pamatnostādnē noteikto pasākumu darbības ilgums. Darbības laiks ir vienāds ar ilgāko darbības laiku, kāds tiek noteikts, piemērojot 1. un 2. punktu. Pārejas perioda esamība konkrētā jaunā iesaistītā dalībvalstī nepagarina banknošu apmaiņas periodu citās jaunajās iesaistītajās dalībvalstīs.

5. pants

Stāšanās spēkā

Šī pamatnostādne stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

6. pants

Adresāti

Šī pamatnostādne ir adresēta iesaistīto dalībvalstu centrālajām bankām.

Frankfurtē pie Mainas, 2006. gada 24. jūlijā

ECB Padomes vārdā

ECB priekšsēdētājs

Jean-Claude TRICHET


(1)  OV L 139, 11.5.1998., 1. lpp., Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 2169/2005 (OV L 346, 29.12.2005., 1. lpp.).


Top