EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006O0010

Usmernenie Európskej centrálnej banky z  24. júla 2006 o výmene bankoviek po neodvolateľnom stanovení výmenných kurzov v súvislosti so zavedením eura (ECB/2006/10)

OJ L 215, 5.8.2006, p. 44–46 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 118M , 8.5.2007, p. 1061–1063 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 10 Volume 007 P. 281 - 283
Special edition in Romanian: Chapter 10 Volume 007 P. 281 - 283
Special edition in Croatian: Chapter 10 Volume 007 P. 29 - 31

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2006/549/oj

5.8.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 215/44


USMERNENIE EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY

z 24. júla 2006

o výmene bankoviek po neodvolateľnom stanovení výmenných kurzov v súvislosti so zavedením eura

(ECB/2006/10)

(2006/549/ES)

RADA GUVERNÉROV EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 106 ods. 1,

so zreteľom na Štatút Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky, a najmä na jeho článok 52,

keďže:

(1)

Článok 52 štatútu vyžaduje, aby Rada guvernérov prijala opatrenia potrebné na to, aby národné centrálne banky (NCB) zúčastnených členských štátov vymieňali bankovky v menách s neodvolateľne stanovenými výmennými kurzami za ich nominálne hodnoty. Tieto opatrenia zahŕňajú výmenu bankoviek nového zúčastneného členského štátu: a) za eurobankovky a euromince alebo b) formou pripísania finančných prostriedkov na účet. Ak sa však v novom zúčastnenom členskom štáte uplatňuje prechodné obdobie, tieto opatrenia budú počas tohto prechodného obdobia namiesto toho zahŕňať výmenu bankoviek: a) za národnú menu tohto nového zúčastneného členského štátu alebo b) formou pripísania finančných prostriedkov na účet.

(2)

Nariadenie Rady (ES) č. 974/98 z 3. mája 1998 o zavedení eura (1) ustanovuje pre členské štáty, ktoré prijímajú euro, viacero možných režimov prechodu na hotovostné euro. Týmto usmernením sa zabezpečí, aby sa výmena bankoviek nových zúčastnených členských štátov mohla uskutočniť bez ohľadu na to, aký národný režim prechodu na hotovostné euro sa zvolí.

(3)

Určité kategórie bankoviek, predovšetkým vážne poškodené bankovky a bankovky, ktoré boli označené v rámci národných označovacích systémov s cieľom uľahčovať a ochraňovať sťahovanie národných bankoviek z obehu, nie sú spravidla oprávnené na výmenu, a preto sa vylučujú z výmeny podľa tohto usmernenia.

(4)

V prípade, že sa v novom zúčastnenom členskom štáte uplatňuje prechodné obdobie, uplatňovanie opatrení podľa tohto usmernenia sa v tomto členskom štáte predĺži, pretože sa zohľadní toto prechodné obdobie, avšak uplatňovanie takéhoto prechodného obdobia by nemalo predĺžiť obdobie na výmenu bankoviek iného nového zúčastneného členského štátu,

PRIJALA TOTO USMERNENIE:

Článok 1

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto usmernenia sa pod pojmom:

„zúčastnený členský štát“ rozumie členský štát, ktorý prijal euro,

„nový zúčastnený členský štát“ rozumie zúčastnený členský štát, ktorý prijal euro, ale v ktorom eurobankovky a euromince nie sú jediným zákonným platidlom,

„deň prijatia eura“ rozumie deň, ktorým nadobudne účinnosť zrušenie výnimky pre daný členský štát podľa článku 122 ods. 2 zmluvy,

„obdobie dvojitého obehu“ rozumie obdobie odo dňa prechodu na hotovostné euro v danom novom zúčastnenom členskom štáte do posledného dňa, v ktorom sa popri eure môže ako zákonné platidlo používať národná mena tohto nového zúčastneného členského štátu,

„deň prechodu na hotovostné euro“ rozumie deň, ku ktorému eurobankovky a euromince nadobudnú postavenie zákonného platidla v danom novom zúčastnenom členskom štáte,

„národná mena“ rozumejú bankovky a mince nového zúčastneného členského štátu, ktoré príslušný orgán v tomto členskom štáte vydal predo dňom prijatia eura,

„bankovky nového zúčastneného členského štátu“ rozumejú bankovky vydané NCB nového zúčastneného členského štátu, ktoré boli zákonným platidlom v deň, ktorý predchádzal dňu prijatia eura, a ktoré sú predložené na výmenu inej NCB alebo poverenému zástupcovi tejto inej NCB,

„prechodné obdobie“ sa rozumie obdobie v dĺžke najviac troch rokov, ktoré sa začína o 00.00 hod. (miestneho času) v deň prijatia eura a končí o 00.00 hod. (miestneho času) v deň prechodu na hotovostné euro,

„NCB Eurosystému“ rozumie NCB zúčastneného členského štátu (vrátane NCB nového zúčastneného členského štátu),

„nominálna hodnota“ rozumie hodnota, ktorá vyplýva z prepočítavacích kurzov prijatých Radou EÚ na základe článku 123 ods. 4 zmluvy bez akéhokoľvek rozdielu medzi nákupnými a predajnými kurzami,

„označovanie“ rozumie identifikácia bankoviek rozlišujúcim a osobitným symbolom, napr. dierky vyrazené dierovačmi, v rámci národného označovacieho systému na uľahčenie a ochranu sťahovania bankoviek nového zúčastneného členského štátu, ktoré príslušný orgán v danom členskom štáte vydal predo dňom prijatia eura, z obehu.

Článok 2

Povinnosť vymieňať za nominálnu hodnotu

1.   NCB Eurosystému zabezpečia sami alebo prostredníctvom svojho povereného zástupcu, aby sa aspoň na jednom mieste na území štátu mohli bankovky nového zúčastneného členského štátu buď: i) vymieňať za eurobankovky a euromince, alebo ii) na požiadanie pripísať na účet vedený v inštitúcii vykonávajúcej výmenu, ak vnútroštátne právne predpisy členského štátu, v ktorom sa uskutočňuje výmena, toto umožňujú. V oboch prípadoch sa uskutoční výmena za príslušnú nominálnu hodnotu.

2.   Ak sa v novom zúčastnenom členskom štáte uplatňuje prechodné obdobie, ustanovenia odseku 1 sa počas tohto prechodného obdobia uplatňujú na NCB tohto nového zúčastneného členského štátu s výnimkou toho, že podľa pododseku i) sa uskutoční výmena za národnú menu daného členského štátu, a nie za eurobankovky a euromince.

3.   NCB Eurosystému môžu obmedziť množstvo a/alebo celkovú hodnotu bankoviek nových zúčastnených členských štátov, ktoré sú od akéhokoľvek daného subjektu ochotné akceptovať:

i)

v rámci danej transakcie alebo

ii)

v rámci jedného dňa,

na sumu v rozmedzí od 500 EUR do 2 500 EUR, pričom výška tejto sumy závisí od národnej praxe.

4.   NCB Eurosystému sú zodpovedné za repatriáciu bankoviek nového zúčastneného členského štátu, ktoré vymieňajú podľa tohto usmernenia, do NCB členského štátu, v ktorom boli dané bankovky vydané.

Článok 3

Bankovky, ktoré nie sú oprávnené na výmenu

Vážne poškodené bankovky nového zúčastneného členského štátu nie sú oprávnené na výmenu podľa tohto usmernenia. Na výmenu nie sú oprávnené najmä bankovky, ktoré pozostávajú z viac ako dvoch častí tej istej bankovky spojených do jedného celku alebo ktoré boli poškodené zariadeniami proti krádeži. Okrem toho nie sú na výmenu oprávnené bankovky, ktoré boli označené, alebo bankovky, ktoré boli poškodené takým spôsobom, že nie je možné skontrolovať, či boli označené.

Článok 4

Obdobie, počas ktorého sa uplatňujú opatrenia podľa tohto usmernenia

1.   Vo vzťahu k bankovkám nového zúčastneného členského štátu, ktoré sú oprávnené na výmenu, sa požiadavky ustanovené v článkoch 2 a 3 uplatňujú:

a)

odo dňa prijatia eura v danom novom zúčastnenom členskom štáte;

b)

dovtedy, pokiaľ sa nevymenia všetky bankovky, ktoré boli predložené na výmenu pred uplynutím dvoch mesiacov odo dňa prechodu na hotovostné euro v danom novom zúčastnenom členskom štáte.

2.   Ak sa v danom novom zúčastnenom členskom štáte uplatňuje obdobie dvojitého obehu, ktoré trvá dlhšie ako dva mesiace, potom obdobím uvedeným v ods. 1 písm. b) je namiesto toho najdlhšie z období dvojitého obehu všetkých nových zúčastnených členských štátov, ktorých deň prijatia eura sa zhoduje s dňom prijatia v danom novom zúčastnenom členskom štáte.

3.   Obdobie, počas ktorého sa opatrenia podľa tohto usmernenia uplatňujú, je rovnaké pre všetky nové zúčastnené členské štáty, ktorých deň prijatia eura sa zhoduje. Toto obdobie sa rovná najdlhšiemu obdobiu, ktoré vyplýva z uplatňovania odsekov 1 a 2. Uplatňovanie prechodného obdobia v danom novom zúčastnenom členskom štáte neznamená predĺženie obdobia na výmenu bankoviek ostatných nových zúčastnených členských štátov.

Článok 5

Nadobudnutie účinnosti

Toto usmernenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 6

Adresáti

Toto usmernenie je určené NCB zúčastnených členských štátov.

Vo Frankfurte nad Mohanom 24. júla 2006

Za Radu guvernérov ECB

prezident ECB

Jean-Claude TRICHET


(1)  Ú. v. ES L 139, 11.5.1998, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2169/2005 (Ú. v. EÚ L 346, 29.12.2005, s. 1).


Top