EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006O0010

Europeiska centralbankens riktlinje av den 24 juli 2006 om växling av sedlar efter den oåterkalleliga låsningen av växelkurserna i samband med införandet av euron (ECB/2006/10)

OJ L 215, 5.8.2006, p. 44–46 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 118M , 8.5.2007, p. 1061–1063 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 10 Volume 007 P. 281 - 283
Special edition in Romanian: Chapter 10 Volume 007 P. 281 - 283
Special edition in Croatian: Chapter 10 Volume 007 P. 29 - 31

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2006/549/oj

5.8.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 215/44


EUROPEISKA CENTRALBANKENS RIKTLINJE

av den 24 juli 2006

om växling av sedlar efter den oåterkalleliga låsningen av växelkurserna i samband med införandet av euron

(ECB/2006/10)

(2006/549/EG)

ECB-RÅDET HAR ANTAGIT DENNA RIKTLINJE

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 106.1,

med beaktande av stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken, särskilt artikel 52 och

av följande skäl:

(1)

Enligt artikel 52 i stadgan skall ECB-rådet vidta de åtgärder som behövs för att säkerställa att sedlar utställda i valutor med oåterkalleligen låsta växelkurser växlas av de nationella centralbankerna i deltagande medlemsstater till parivärdet. Sådana åtgärder inbegriper växling av sedlar utgivna av en ny deltagande medlemsstat a) till eurosedlar och euromynt, eller b) att beloppet krediteras ett konto. I de fall då en ny deltagande medlemsstat har en övergångsperiod, skall åtgärderna under denna period i stället omfatta växling av sedlar a) till den nya deltagande medlemsstatens nationella valuta, eller b) att beloppet krediteras ett konto.

(2)

Rådets förordning (EG) nr 974/98 av den 3 maj 1998 om införande av euron (1) förutser olika möjliga metoder för övergången till eurokontanter för de medlemsstater som inför euron. Denna riktlinje skall säkerställa att växling av sedlar från nya deltagande medlemsstater kan äga rum oavsett vilken metod för övergången till eurokontanter som en medlemsstat väljer.

(3)

Vissa kategorier av sedlar, särskilt svårt skadade sedlar samt sedlar som märkts inom ramen för ett nationellt märkningsprogram ämnat att underlätta och skydda indragningen av nationella sedlar får normalt inte växlas in och kan därför inte heller växlas in inom ramen för denna riktlinje.

(4)

I de fall då en ny deltagande medlemsstat har en övergångsperiod skall varaktigheten på de åtgärder som föreskrivs i denna riktlinje förlängas eftersom de tar hänsyn till övergångsperioden i den medlemsstaten, en sådan övergångsperiod bör emellertid inte förlänga perioden för växling av sedlar från andra nya deltagande medlemsstater.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Definitioner

I denna riktlinje avses med

—   deltagande medlemsstat: en medlemsstat som har infört euron,

—   ny deltagande medlemsstat: en deltagande medlemsstat som har infört euron men i vilken eurosedlar och euromynt inte är de enda lagliga betalningsmedlen,

—   dagen för införandet av euron: den dag då upphävandet av en viss medlemsstats undantag enligt artikel 122.2 i fördraget träder i kraft,

—   period då både den nationella valutan och euron är i omlopp: perioden mellan dagen för övergången till eurokontanter i en viss ny deltagande medlemsstat och den sista dagen då den nationella valutan i denna nya deltagande medlemsstat utgör lagligt betalningsmedel parallellt med euron,

—   dagen för övergången till eurokontanter: den dag då eurosedlar och euromynt blir lagliga betalningsmedel i en viss ny deltagande medlemsstat,

—   nationell valuta: en ny deltagande medlemsstats sedlar och mynt som getts ut av behörig myndighet i denna medlemsstat före dagen för införandet av euron,

—   ny deltagande medlemsstats sedlar: sådana sedlar som getts ut av den nationella centralbanken i en ny deltagande medlemsstat som var lagliga betalningsmedel dagen före dagen för införandet av euron och som inges för växling till en annan nationell centralbank eller till den banken utsett,

—   övergångsperiod: en period om högst tre år som börjar klockan 00.00 (lokal tid) dagen för införandet av euron och slutar klockan 00.00 (lokal tid) dagen för övergången till eurokontanter,

—   nationell centralbank i Eurosystemet: en nationell centralbank i en deltagande medlemsstat (även en nationell centralbank i en ny deltagande medlemsstat),

—   parivärde: det värde som följer av de omräkningskurser som fastställts av EU-rådet enligt artikel 123.4 i fördraget, utan någon kursdifferens mellan köp- och säljkurser,

—   märkning: att sedlar förses med ett särskiljande och tydligt tecken, exempelvis stansade hål, som ett led i ett nationellt märkningsprogram för att underlätta och skydda indragningen av en ny deltagande medlemsstats sedlar som getts ut av behörig myndighet i den medlemsstaten före dagen för införandet av euron.

Artikel 2

Skyldighet att växla till parivärdet

1.   Eurosystemets nationella centralbanker skall på minst en ort inom sitt nationella territorium – själva eller genom den som banken utsett – se till att en ny deltagande medlemsstats sedlar kan antingen i) växlas till sedlar eller mynt i euro, eller ii) på kundens begäran krediteras ett konto hos det institut som genomför växlingen, om den nationella lagstiftningen i den medlemsstat där växlingen sker förutser denna möjlighet. I båda fallen skall växling ske till respektive parivärde.

2.   Om en övergångsperiod tillämpas i en ny deltagande medlemsstat skall under denna period punkt 1 gälla den nationella centralbanken i den nya deltagande medlemsstaten, dock med den skillnaden att sådan växling som avses i punkt 1 i) skall ske till den medlemsstatens nationella valuta i stället för till sedlar och mynt i euro.

3.   Eurosystemets nationella centralbanker får begränsa antalet och/eller det sammanlagda värdet av sedlar utgivna av nya deltagande medlemsstater som de är beredda att ta emot från en och samma part

i)

i en given transaktion, eller

ii)

under en given dag

till en summa som får fastställas i enlighet med nationell praxis till mellan 500 och 2 500 euro.

4.   Eurosystemets nationella centralbanker är ansvariga för återsändningen av de sedlar från en ny deltagande medlemsstat som de löser in enligt denna riktlinje till den nationella centralbanken i den medlemsstat där sedlarna gavs ut.

Artikel 3

Sedlar som inte uppfyller kraven för växling

Svårt skadade sedlar som getts ut av en ny deltagande medlemsstat skall inte omfattas av växling enligt den här riktlinjen. Exempelvis får sedlar som består av fler än två sammanfogade delar av samma sedel eller sedlar som skadats av stöldskyddsutrustning inte växlas. Vidare skall ingen sedel kunna växlas som har märkts eller som har skadats på ett sätt som gör det omöjligt att kontrollera om den försetts med märkning.

Artikel 4

Varaktigheten av vad som föreskrivs i denna riktlinje

1.   När det gäller sådana sedlar från en ny deltagande medlemsstat som kan växlas in skall bestämmelserna i artiklarna 2 och 3 gälla

a)

från och med dagen för införandet av euron i den nya deltagande medlemsstaten,

b)

tills alla de sedlar växlats in som lämnats in före utgången av en tvåmånadersperiod efter dagen för övergången till eurokontanter i den nya deltagande medlemsstaten.

2.   Om den period då både euro och den nationella valutan är i omlopp i en viss ny deltagande medlemsstat är längre än två månader skall den period som anges i punkt 1 b istället vara den längsta av de perioder då både euro och den nationella valutan är i omlopp som gäller i någon av de nya deltagande medlemsstater som har samma dag för införandet av euron som den nya deltagande medlemsstaten.

3.   Varaktigheten av vad som föreskrivs i denna riktlinje skall vara densamma för alla de nya deltagande medlemsstater som har samma dag för införandet av euron. Denna varaktighet skall vara den längsta period som framgår vid tillämpning av punkterna 1 och 2. Förekomsten av en övergångsperiod i en ny deltagande medlemsstat skall inte förlänga perioden för växling av sedlar från andra nya deltagande medlemsstater.

Artikel 5

Ikraftträdande

Denna riktlinje träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 6

Adressater

Denna riktlinje riktar sig till de nationella centralbankerna i de deltagande medlemsstaterna.

Utfärdad i Frankfurt am Main den 24 juli 2006.

På ECB-rådets vägnar

Jean-Claude TRICHET

ECB:s ordförande


(1)  EGT L 139, 11.5.1998, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 2169/2005 (EUT L 346, 29.12.2005, s. 1).


Top