EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006O0010

Den Europæiske Centralbanks retningslinje af 24. juli 2006 om veksling af sedler efter den uigenkaldelige fastlåsning af vekselkurser i forbindelse med indførelse euroen (ECB/2006/10)

EUT L 215 af 5.8.2006, p. 44–46 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
EUT L 118M af 8.5.2007, p. 1061–1063 (MT)

Dokumentet er offentliggjort i en specialudgave (BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2006/549/oj

5.8.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 215/44


DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE

af 24. juli 2006

om veksling af sedler efter den uigenkaldelige fastlåsning af vekselkurser i forbindelse med indførelse euroen

(ECB/2006/10)

(2006/549/EF)

STYRELSESRÅDET FOR DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 106, stk. 1,

under henvisning til statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank, særlig artikel 52, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 52 træffer Styrelsesrådet de nødvendige foranstaltninger med henblik på at sikre, at pengesedler udstedt i valutaer med uigenkaldeligt fastlåste vekselkurser omveksles af de nationale centralbanker (NCB’er) i deltagende medlemsstater til deres respektive pariværdier. Disse foranstaltninger omfatter omveksling af en ny deltagende medlemsstats pengesedler: a) i eurosedler eller –mønter, eller b) til kreditering af en konto med et beløb. Hvis en ny deltagende medlemsstat modsætningsvis har en overgangsperiode, vil disse foranstaltninger i stedet omfatte veksling af pengesedler: a) i den nye deltagende medlemsstats nationale valuta, eller b) kreditering af en konto.

(2)

Rådets forordning (EF) nr. 974/98 af 3. maj 1998 om indførelse af euroen (1) åbner mulighed for forskellige mulige overgangordninger for medlemsstater, der indfører euroen. Denne retningslinje sikrer, at omveksling af nye deltagende medlemsstater pengesedler kan ske uafhængigt af, hvilken national overgangsordning er valgt.

(3)

Visse typer pengesedler, såsom stærkt beskadigede sedler og sedler, der er mærket som led i en national mærkningsordning med henblik på at lette og beskytte inddragelsen af nationale pengesedler, opfylder normalt ikke betingelserne for omveksling, og er derfor udelukket fra omveksling i henhold til denne retningslinje.

(4)

Såfremt der i en ny deltagende medlemsstat gælder en overgangsperiode, vil varigheden af foranstaltningerne i medfør af denne retningslinje være længere i denne stat, idet de tager hensyn til denne periode. En sådan overgangsperiode bør dog ikke forlænge omvekslingsperioden for pengesedler i andre nye medlemsstater —

VEDTAGET FØLGENDE RETNINGSLINJE:

Artikel 1

Definitioner

I denne retningslinje forstås ved:

»deltagende medlemsstat«: en medlemsstat, der har indført euroen

»ny deltagende medlemsstat«: en deltagende medlemsstat, som har indført euroen, men i hvilken eurosedler og –mønter ikke er eneste lovlige betalingsmiddel

»dato for indførelse af euroen«: den dato, hvor ophævelsen af den pågældende medlemsstats dispensation i henhold til traktatens artikel 122, stk. 2, træder i kraft

»perioden med to valutaer i omløb«: perioden mellem datoen for indførelse af eurosedler og – mønter i en given ny deltagende medlemsstat og den sidste dag, hvor den nationale valuta i den nye deltagende medlemsstat kan anvendes som lovligt betalingsmiddel parallelt med euroen

»dato for indførelse af eurosedler og –mønter«: den dato, hvor eurosedler og -mønter opnår status som lovligt betalingsmiddel i en given ny deltagende medlemsstat

»national valuta«: sedler og mønter i en ny deltagende medlemsstat, der udstedtes af den kompetente myndighed i denne medlemsstat før datoen for indførelse af euroen

»en ny deltagende medlemsstats pengesedler«: pengesedler udstedt af NCB’en i en ny deltagende medlemsstat, som var lovligt betalingsmiddel på dagen før datoen for indførelse af euroen, og som præsenteres for en anden NCB eller dennes udnævnte repræsentant med henblik på omveksling

»overgangsperiode«: et tidsrum af højst tre års varighed, der begynder kl. 00.00 på datoen for indførelse af euroen og slutter kl. 00.00 (lokal tid) på datoen for indførelse af eurosedler og -mønter

»NCB i Eurosystemet«: en NCB i en deltagende medlemsstat (herunder en NCB i en ny deltagende medlemsstat)

»pariværdi«: den værdi, der er resultatet af de omvekslingskurser, som er vedtaget af EU-Rådet i henhold til artikel 123, stk.4, uden difference mellem købs- og salgskurser

»mærkning«: identifikation af pengesedler ved brug af et entydigt og særligt kendetegn, fx gennemhulning ved perforering, som led i en national mærkningsordning med henblik på at lette og beskytte inddragelse af pengesedler i en ny deltagende medlemsstat, som er udstedt af den kompetente myndighed i denne medlemsstat før datoen for indførelse af euroen.

Artikel 2

Forpligtelse til at omveksle til pariværdi

1.   NCB’er i Eurosystemet skal mindst ét sted inden for deres nationale område enten selv eller ved en udnævnt repræsentant sikre, at en ny deltagende medlemsstats pengesedler kan: enten i) omveksles til eurosedler og -mønter, eller ii) på anmodning krediteres en konto hos den institution, som foretager omvekslingen, såfremt den nationale lovgivning i den medlemsstat, hvor omvekslingen foretages, giver denne mulighed. I begge tilfælde skal omvekslingen ske til den relevante pariværdi.

2.   Såfremt en ny deltagende medlemsstat har indført en overgangsperiode, gælder bestemmelserne i stk.1 for NCB’en i den nye deltagende medlemsstat, bortset fra at omvekslingen under første led i) skal ske til denne medlemsstats nationale valuta i stedet for i eurosedler og -mønter.

3.   NCB’er i Eurosystemet kan sætte grænser for antallet af og/eller den samlede værdi af pengesedler fra nye deltagende medlemsstaters, som de er rede til at acceptere fra én bestemt part:

i)

for en given transaktion, eller

ii)

på en enkelt dag

til et beløb mellem EUR 500 og 2 500, hvor størrelsen afhænger af national praksis.

4.   NCB’erne i Eurosystemet har ansvaret for tilbagesendelse af en ny deltagende medlemsstats pengesedler, som de omveksler i medfør af denne retningslinje, til NCB’en i den medlemsstat, hvor de pågældende pengesedler er udstedt.

Artikel 3

Pengesedler, der ikke opfylder betingelserne for omveksling

Stærkt beskadigede pengesedler fra en ny deltagende medlemsstat opfylder ikke betingelserne for omveksling i denne retningslinje. En pengeseddel opfylder især ikke betingelserne for omveksling, hvis den er sat sammen af mere end to dele af den samme pengeseddel eller har været beskadiget af tyverisikringsudstyr. Derudover opfylder en pengeseddel ikke betingelserne for omveksling, hvis den har været mærket eller er beskadiget på en måde, der gør det umuligt at konstatere tilstedeværelse af mærkning.

Artikel 4

Varigheden af foranstaltninger i denne retningslinje

1.   Med hensyn til en ny deltagende medlemsstats pengesedler, som opfylder betingelserne for omveksling, gælder betingelserne i artikel 2 og 3:

a)

fra datoen for en ny deltagende medlemsstats indførelse af euroen

b)

indtil alle pengesedler er omvekslet, som er præsenteret til omveksling inden udløbet af en periode på to måneder efter datoen for den nye deltagende medlemsstats indførelse af euroen.

2.   Såfremt en given ny deltagende medlemsstat har en periode med to valutaer i omløb, som er længere end to måneder, så er den i stk.1, litra b) angivne periode i stedet den længste af alle de perioder med to valutaer i omløb, som gælder i nogen af de nye deltagende medlemsstater, der har, som den givne nye deltagende medlemsstat.

3.   Varigheden af foranstaltningerne i medfør af denne retningslinje skal være den samme for alle de nye deltagende medlemsstater, der indført euroen på samme dato. Denne varighed skal svare til den længste varighed, som følger af anvendelsen af stk.1 og 2. En overgangsperiode i én ny deltagende medlemsstat forlænger ikke omvekslingsperioden for pengesedler fra andre nye deltagende medlemsstater.

Artikel 5

Ikrafttrædelse

Denne retningslinje træder i kraft dagen efter dens offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 6

Adressater

Denne retningslinje er rettet til de deltagende medlemsstaters NCB’er.

Udfærdiget i Frankfurt am Main, den 24. juli 2006.

For ECB’s Styrelsesråd

Jean-Claude TRICHET

Formand for ECB


(1)  EFT L 139 af 11.5.1998, s. 1. Forordningen er senest ændret ved forordning (EF) nr. 2169/2005 (EUT L 346 af 29.12.2005, s. 1).


Top