EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006O0010

Насоки на Европейската централна банка от 24 юли 2006 година относно обмяната на банкноти след необратимото фиксиране на обменните курсове във връзка с въвеждането на еурото (ЕЦБ/2006/10)

OJ L 215, 5.8.2006, p. 44–46 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 118M , 8.5.2007, p. 1061–1063 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 10 Volume 007 P. 281 - 283
Special edition in Romanian: Chapter 10 Volume 007 P. 281 - 283
Special edition in Croatian: Chapter 10 Volume 007 P. 29 - 31

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2006/549/oj

10/ 07

BG

Официален вестник на Европейския съюз

281


32006O0010


L 215/44

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


НАСОКИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА

от 24 юли 2006 година

относно обмяната на банкноти след необратимото фиксиране на обменните курсове във връзка с въвеждането на еурото

(ЕЦБ/2006/10)

(2006/549/ЕО)

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 106, параграф 1 от него,

като взе предвид Устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка, и по-специално член 52 от него,

като има предвид, че:

(1)

Член 52 от Устава изисква Управителният съвет да предприеме необходимите мерки, за да гарантира, че обмяната на банкнотите от националните централни банки (НЦБ) на участващите държави-членки във валути, по отношение на които се прилагат необратимо фиксираните обменни курсове се осъществява по съответния им паритет. Тези мерки включват обмяната на банкноти на нова участваща държава-членка: а) в еуробанкноти и монети; или б) за кредитиране на средства по сметка. От друга страна, когато нова участваща държава-членка има преходен период, тогава през този период тези мерки вместо това включват обмяната на банкноти: а) в националната валута на тази нова участваща държава-членка; или б) за кредитиране на средства по сметка.

(2)

Регламент (ЕО) № 974/98 на Съвета от 3 май 1998 г. относно въвеждането на еурото (1) предвижда различни възможни режими за преминаване към парична наличност за държави-членки, които приемат еурото. Настоящите насоки гарантират, че обмяната на банкноти на нови участващи държави-членки може да се извърши независимо кой национален режим за преминаване към парична наличност бъде избран.

(3)

Някои категории банкноти, а именно силно повредени банкноти и банкноти, които са били маркирани като част от национални системи за маркиране за улесняване и защита на изтеглянето на национални банкноти, като правило не отговарят на изискванията за обмяна и за това се изключват от обмяна съгласно настоящите насоки.

(4)

Когато нова участваща държава-членка има преходен период, разпоредбите на настоящите насоки ще се прилагат по-дълго време в тази държава-членка, тъй като ще се вземе предвид този период. Независимо от това такъв преходен период не трябва да удължава срока, в рамките на който се обменят банкноти в други нови участващи държави-членки,

ПРИЕ НАСТОЯЩИТЕ НАСОКИ:

Член 1

Определения

По смисъла на настоящите насоки:

„участваща държава-членка“ означава държава-членка, която е приела еурото,

„нова участваща държава-членка“ означава участваща държава-членка, която е приела еурото, но в която еуробанкнотите и монетите не са единственото законно платежно средство,

„дата на приемане на еурото“ означава датата, на която отмяната на дерогацията на дадена държава-членка съгласно член 122, параграф 2 от Договора влиза в сила,

„период на двойно обращение“ означава периода между датата на преминаване към парична наличност в дадена нова участваща държава-членка и последната дата, на която националната валута на тази нова участваща държава-членка може да бъде използвана като законно платежно средство наред с еурото,

„дата на преминаване към парична наличност“ означава датата, на която еуробанкнотите и монетите придобиват статус на законно платежно средство в дадена нова участваща държава-членка,

„национална валута“ означава банкнотите и монетите на нова участваща държава-членка, които са били емитирани от компетентния орган в тази държава-членка преди датата на приемане на еурото,

„банкноти на нова участваща държава-членка“ означава банкноти, емитирани от НЦБ на нова участваща държава-членка, които са били законно платежно средство в деня преди датата на приемане на еурото, и които се представят за обмяна на друга НЦБ или на определен от нея представител за обмяната,

„преходен период“ означава период от най-много три години, който започва в 00.00 часа (местно време) на датата на приемане на еурото и завършва в 00.00 часа (местно време) на датата на преминаване към парична наличност,

„НЦБ на Еуросистемата“ означава НЦБ на участваща държава-членка (включително НЦБ на нова участваща държава-членка),

„паритет“ означава стойността, получена от обменните курсове, приети от Съвета на ЕС съгласно член 123, параграф 4 от Договора, без марж между курсовете купува и продава,

„маркиране“ означава обозначаване на банкноти с отличителен и специфичен символ, например дупчици, пробити с перфоратори, като част от национална схема за маркиране за улесняване и защита изтеглянето на банкноти на нова участваща държава-членка, които са били емитирани от компетентния орган в тази държава-членка преди датата на приемане на еурото.

Член 2

Задължение за обмяна по паритет

1.   НЦБ на Еуросистемата, поне на едно място на националната територия, гарантират, самите те или чрез определен от тях представител, че банкнотите на нова участваща държава-членка могат да бъдат или: i) обменени в еуробанкноти и монети; или ii) при поискване, кредитирани по сметка при институцията, извършваща обмяната, ако националното законодателство на държавата-членка, в която се извършва обмяната, предвижда такава възможност. И в двата случая обмяната се извършва по съответния паритет.

2.   Ако има преходен период в нова участваща държава-членка, през този период към НЦБ на тази нова участваща държава-членка се прилагат разпоредбите на параграф 1, освен, когато съгласно алинея i) обмяната е в националната валута на тази държава-членка, а не в еуробанкноти и монети.

3.   НЦБ на Еуросистемата могат да ограничат броя и/или общата стойност на банкнотите на нови участващи държави-членки, които те са готови да приемат от дадена страна:

i)

за всяка транзакция; или

ii)

за всеки ден,

до сума между 500 и 2 500 EUR, като размерът на сумата варира съгласно националната практика.

4.   НЦБ на Еуросистемата отговарят за репатрирането на банкнотите на нова участваща държава-членка, които те обменят по смисъла на настоящите Насоки, в НЦБ на държавата-членка, в която тези банкноти са били емитирани.

Член 3

Банкноти, които не отговарят на изискванията за обмяна

Силно повредени банкноти на нова участваща държава-членка не отговарят на изискванията за обмяна съгласно настоящите насоки. И по-специално, нито една банкнота не отговаря на изискванията за обмяна, ако се състои от повече от две съединени части на същата банкнота или е била повредена от устройства против кражба. Освен това, нито една банкнота не отговаря на изискванията за обмяна, ако е била маркирана или е била повредена по начин, който не позволява да се провери наличието на маркировка.

Член 4

Времетраене на прилагането на разпоредбите на настоящите насоки

1.   По отношение на банкнотите на нова участваща държава-членка, които отговарят на условията за обмяна, се прилагат изискванията на членове 2 и 3:

а)

от датата, на която тази нова участваща държава-членка е приела еурото;

б)

докато се обменят всички такива банкноти, представени за обмяна преди изтичането на двумесечния срок, след датата на преминаване към парична наличност на тази нова участваща държава-членка.

2.   Ако дадена нова участваща държава-членка има период на двойно обращение, който е по-дълъг от два месеца, тогава периодът, посочен в параграф 1, буква б) вместо това ще бъде най-дългият от периодите на двойно обращение на всички нови участващи държави-членки, които имат същата дата на приемане на еурото като въпросната нова участваща държава-членка.

3.   Времетраенето на прилагане на разпоредбите на настоящите насоки е една и съща за всички нови участващи държави-членки, които имат същата дата на приемане на еурото. Това времетраене е равно на най-дългия период, произтичащ от прилагането на параграфи 1 и 2. Съществуването на преходен период в дадена нова участваща държава-членка не удължава периода на обмяна за банкноти на други нови участващи държави-членки.

Член 5

Влизане в сила

Настоящите насоки влизат в сила в деня след публикуването им в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 6

Адресати

Адресати на настоящите насоки са НЦБ на участващите държави-членки.

Съставено във Франкфурт на Майн на 24 юли 2006 година.

За Управителния съвет на ЕЦБ

Председател на ЕЦБ

Jean-Claude TRICHET


(1)  ОВ L 139, 11.5.1998 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 2169/2005 (ОВ L 346, 29.12.2005 г., стр. 1).


Top