EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006O0010

Euroopan keskuspankin suuntaviivat, tehty 24 päivänä heinäkuuta 2006 , seteleiden vaihtamisesta valuuttakurssien peruuttamattoman kiinnittämisen jälkeen euron käyttöönoton yhteydessä (EKP/2006/10)

OJ L 215, 5.8.2006, p. 44–46 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 118M , 8.5.2007, p. 1061–1063 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 10 Volume 007 P. 281 - 283
Special edition in Romanian: Chapter 10 Volume 007 P. 281 - 283
Special edition in Croatian: Chapter 10 Volume 007 P. 29 - 31

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2006/549/oj

5.8.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 215/44


EUROOPAN KESKUSPANKIN SUUNTAVIIVAT,

tehty 24 päivänä heinäkuuta 2006,

seteleiden vaihtamisesta valuuttakurssien peruuttamattoman kiinnittämisen jälkeen euron käyttöönoton yhteydessä

(EKP/2006/10)

(2006/549/EY)

EUROOPAN KESKUSPANKIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 106 artiklan 1 kohdan,

ottaa huomioon Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön ja erityisesti sen 52 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Perussäännön 52 artiklassa edellytetään, että EKP:n neuvosto toteuttaa tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että kansalliset keskuspankit vaihtavat vastaavaan pariarvoon niiden valuuttojen setelit, joiden valuuttakurssit on lopullisesti kiinnitetty. Näihin toimenpiteisiin kuuluu uusien eurojärjestelmään osallistuvien jäsenvaltioiden seteleiden vaihtaminen a) euroseteleiksi ja -kolikoiksi tai b) hyvittämällä varat tilille. Jos sitä vastoin uuteen eurojärjestelmään osallistuvaan jäsenvaltioon sovelletaan siirtymäkautta, näihin toimenpiteisiin kuuluu sen sijaan seteleiden vaihtaminen tämän kauden aikana a) kyseisen uuden eurojärjestelmään osallistuvan jäsenvaltion kansalliseksi valuutaksi tai b) hyvittämällä varat tilille.

(2)

Euron käyttöönotosta 3 päivänä toukokuuta 1998 annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 974/98 (1) säädetään erilaisista mahdollisista käteiseuron käyttöönottojärjestelmistä niille jäsenvaltioille, jotka ottavat euron käyttöön. Näillä suuntaviivoilla varmistetaan, että uuden eurojärjestelmään osallistuvan jäsenvaltion seteleiden vaihtaminen voidaan toteuttaa siitä riippumatta, mikä kansallinen käteiseuron käyttöönottojärjestelmä valitaan.

(3)

Tietyt seteliryhmät, eli pahoin turmeltuneet setelit ja setelit, jotka on merkitty kansallisen merkintäohjelman mukaisesti kansallisten seteleiden käytöstä poistamisen helpottamiseksi ja suojaamiseksi, eivät ole yleensä vaihtokelpoisia ja sen vuoksi ne jäävät näiden suuntaviivojen mukaisen vaihtamisen ulkopuolelle.

(4)

Jos uuteen eurojärjestelmään osallistuvaan jäsenvaltioon sovelletaan siirtymäkautta, näissä suuntaviivoissa säädettyjen järjestelyjen kestoaika kyseisessä jäsenvaltiossa on pitempi, koska niissä siirtymäkausi otetaan huomioon, vaikka tällaisen siirtymäkauden ei tulisi pidentää muiden uusien eurojärjestelmään osallistuvien jäsenvaltioiden seteleiden vaihtoaikaa.

ON ANTANUT NÄMÄ SUUNTAVIIVAT:

1 artikla

Määritelmät

Näissä suuntaviivoissa tarkoitetaan:

’eurojärjestelmään osallistuvalla jäsenvaltiolla’ jäsenvaltiota, joka on ottanut euron käyttöön;

’uudella eurojärjestelmään osallistuvalla jäsenvaltiolla’ eurojärjestelmään osallistuvaa jäsenvaltiota, joka on ottanut euron käyttöön, mutta jossa eurosetelit ja -kolikot eivät ole ainoita laillisia maksuvälineitä;

’euron käyttöönottopäivällä’ päivää, jolloin tiettyä jäsenvaltiota koskevan poikkeuksen kumoaminen perustamissopimuksen 122 artiklan 2 kohdan mukaan tulee voimaan;

’rinnakkaiskäyttöä koskevalla ajalla’ uudessa eurojärjestelmään osallistuvassa jäsenvaltiossa tapahtuvan käteisrahan käyttöönottopäivän ja sen viimeisen päivän, jolloin tämän uuden eurojärjestelmään osallistuvan jäsenvaltion kansallista valuuttaa voidaan käyttää maksuvälineenä rinnakkain euron kanssa, välistä ajanjaksoa;

’käteisrahan käyttöönottopäivällä’ päivää, jona euroseteleistä ja -kolikoista tulee laillisia maksuvälineitä tietyssä uudessa eurojärjestelmään osallistuvassa jäsenvaltiossa;

’kansallisella valuutalla’ niitä uuden eurojärjestelmään osallistuvan jäsenvaltion seteleitä ja kolikoita, jotka tämän jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen laski liikkeeseen kyseisessä uudessa eurojärjestelmään osallistuvassa jäsenvaltiossa ennen euron käyttöönottoa;

’uuden eurojärjestelmään osallistuvan jäsenvaltion seteleillä’ uuden eurojärjestelmään osallistuvan jäsenvaltion kansallisen keskuspankin liikkeeseen laskemia seteleitä, jotka olivat laillisia maksuvälineitä euron käyttöönottopäivää edeltäneenä päivänä ja jotka esitetään toiselle kansalliselle keskuspankille tai sen nimeämälle edustajalle vaihdettavaksi;

’siirtymäkaudella’ enintään kolmen vuoden pituista ajanjaksoa, joka alkaa kello 00.00 (paikallista aikaa) euron käyttöönottopäivänä ja päättyy kello 00.00 (paikallista aikaa) käteisrahan käyttöönottopäivänä;

’eurojärjestelmän kansallisella keskuspankilla’ eurojärjestelmään osallistuvan jäsenvaltion (uuden eurojärjestelmään osallistuvan jäsenvaltion kansallinen keskuspankki mukaan lukien) kansallista keskuspankkia;

’pariarvolla’ Euroopan unionin neuvoston perustamissopimuksen 123 artiklan 4 kohdan nojalla vahvistamien muuntokurssien mukaista arvoa ilman osto- ja myyntikurssien välistä eroa;

’merkinnällä’ seteleiden merkitsemistä erottamiskykyisellä ja erityisellä symbolilla, esimerkiksi lävistäjällä tehdyillä rei’illä, kansallisen merkintäjärjestelmän osana niiden uuden eurojärjestelmään osallistuvan jäsenvaltion seteleiden käytöstä poistamisen helpottamiseksi ja suojaamiseksi, jotka toimivaltainen viranomainen kyseisessä jäsenvaltiossa oli laskenut liikkeeseen ennen euron käyttöönottopäivää.

2 artikla

Velvollisuus vaihtaa pariarvoon

1.   Eurojärjestelmän kansallinen keskuspankki huolehtii itse tai nimeämänsä edustajan välityksellä vähintään yhdessä paikassa kansallisella alueella siitä, että uuden eurojärjestelmään osallistuvan jäsenvaltion seteleitä voidaan joko i) vaihtaa euroseteleiksi ja -kolikoiksi tai ii) niillä hyvitetään pyynnöstä vaihdon suorittavassa laitoksessa olevaa tiliä, jos sen jäsenvaltion kansallinen lainsäädäntö, jossa vaihto tapahtuu, sallii sen. Molemmissa tapauksissa vaihto tapahtuu asianomaiseen pariarvoon.

2.   Mikäli kyseessä on siirtymäkausi uudessa eurojärjestelmään osallistuvassa jäsenvaltiossa, tämän uuden eurojärjestelmään osallistuvan jäsenvaltion kansalliseen keskuspankkiin sovelletaan tämän siirtymäkauden aikana 1 kohdan säännöksiä, kuitenkin siten, että i) kohdan mukaisissa tapauksissa vaihto tapahtuu kyseisen jäsenvaltion kansalliseksi valuutaksi eikä euroseteleiksi ja -kolikoiksi.

3.   Eurojärjestelmän kansalliset keskuspankit voivat rajoittaa niiden uusien eurojärjestelmään osallistuvien jäsenvaltioiden seteleiden määrää ja/tai kokonaisarvoa, jotka ne ovat valmiita hyväksymään tietyltä osapuolelta

i)

tietyn transaktion osalta tai

ii)

jonakin tiettynä päivänä

määrään, jonka taso voi kansallisten käytäntöjen mukaisesti vaihdella 500 euron ja 2 500 euron välillä.

4.   Eurojärjestelmän kansalliset keskuspankit ovat vastuussa näiden suuntaviivojen mukaisesti vaihtamiensa uusien eurojärjestelmään osallistuvien jäsenvaltioiden seteleiden kotiuttamisesta sen jäsenvaltion kansalliselle keskuspankille, jossa setelit oli laskettu liikkeeseen.

3 artikla

Vaihdettavaksi kelpaamattomat setelit

Uuden eurojärjestelmään osallistuvan jäsenvaltion setelit, jotka ovat pahoin turmeltuneita, eivät kelpaa vaihdettaviksi näiden suuntaviivojen mukaisesti. Vaihdettavaksi ei kelpaa etenkään seteli, joka koostuu useammasta kuin kahdesta saman setelin yhteen liitetystä osasta, eivätkä ne saa olla varkaudenestolaitteen vahingoittamia. Vaihdettavaksi ei kelpaa myöskään seteli, joka on merkitty tai vahingoittunut siten, että merkinnän olemassaolon tarkistaminen on mahdotonta.

4 artikla

Näiden suuntaviivojen mukaisten järjestelyjen kesto

1.   Niiden uuden eurojärjestelmään osallistuvan jäsenvaltion seteleiden osalta, jotka kelpaavat vaihdettaviksi, sovelletaan 2 ja 3 artiklassa asetettuja vaatimuksia.

a)

siitä päivästä alkaen, kun kyseinen uusi eurojärjestelmään osallistuva jäsenvaltio ottaa euron käyttöön;

b)

kunnes kaikki sellaiset setelit, jotka on esitetty vaihdettavaksi ennen kuin kahden kuukauden pituinen ajanjakso on kyseisen uuden eurojärjestelmään osallistuvan jäsenvaltion käteisrahan käyttöönottopäivän jälkeen päättynyt, on vaihdettu.

2.   Jos tietty uusi eurojärjestelmään osallistuva jäsenvaltio soveltaa kahta kuukautta pitempää rinnakkaiskäyttöaikaa, 1 kohdan b alakohdassa mainittu aika on sen sijaan pisin aika kaikkien niiden uusien eurojärjestelmään osallistuvien jäsenvaltioiden rinnakkaiskäyttöajoista, joilla on sama euron käyttöönottopäivä kuin tietyllä uudella eurojärjestelmään osallistuvalla jäsenvaltiolla.

3.   Näiden suuntaviivojen mukaisten järjestelyjen kesto on sama kaikille uusille eurojärjestelmään osallistuville jäsenvaltioille, joiden euron käyttöönottopäivä on sama. Tämä kesto vastaa 1 ja 2 kohdan soveltamisesta aiheutuvaa pisintä kestoa. Tietyssä uudessa eurojärjestelmään osallistuvassa jäsenvaltiossa sovellettava siirtymäkausi ei pidennä muiden uusien eurojärjestelmään osallistuvien jäsenvaltioiden seteleiden vaihtoaikaa.

5 artikla

Voimaantulo

Nämä suuntaviivat tulevat voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona ne julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

6 artikla

Adressaatit

Nämä suuntaviivat on osoitettu eurojärjestelmään osallistuvien jäsenvaltioiden kansallisille keskuspankeille.

Annettu Frankfurt am Mainissa 24 päivänä heinäkuuta 2006.

EKP:n neuvoston puolesta

Jean-Claude TRICHET

EKP:n puheenjohtaja


(1)  EYVL L 139, 11.5.1998, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2169/2005 (EUVL L 346, 29.12.2005, s. 1).


Top