EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006O0010

Smernica Evropske centralne banke z dne 24. julija 2006 o menjavi bankovcev po nepreklicni določitvi deviznih tečajev v zvezi z uvedbo eura (ECB/2006/10)

UL L 215, 5.8.2006, p. 44–46 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
UL L 118M, 8.5.2007, p. 1061–1063 (MT)

Dokument je bil objavljen v posebni izdaji. (BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2006/549/oj

5.8.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 215/44


SMERNICA EVROPSKE CENTRALNE BANKE

z dne 24. julija 2006

o menjavi bankovcev po nepreklicni določitvi deviznih tečajev v zvezi z uvedbo eura

(ECB/2006/10)

(2006/549/ES)

SVET EVROPSKE CENTRALNE BANKE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 106(1) Pogodbe,

ob upoštevanju Statuta Evropskega sistema centralnih bank in Evropske centralne banke ter zlasti člena 52 Statuta,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 52 Statuta zahteva, da Svet ECB stori vse potrebno, da bi nacionalne centralne banke (NCB) sodelujočih držav članic menjale bankovce v valutah z nepreklicno določenimi deviznimi tečaji po njihovi nominalni vrednosti. Ti ukrepi zajemajo menjavo bankovcev nove sodelujoče države članice: (a) za eurobankovce in eurokovance; ali (b) za knjiženje sredstev v dobro na račun. Nasprotno pa bodo ti ukrepi, kadar ima nova sodelujoča država članica prehodno obdobje, v tem obdobju zajemali namesto tega menjavo bankovcev: (a) za nacionalno valuto te nove sodelujoče države članice; ali (b) za knjiženje sredstev v dobro na račun.

(2)

Uredba Sveta (ES) št. 974/98 z dne 3. maja 1998 o uvedbi eura (1) določa različne možne ureditve prehoda na eurogotovino za države članice, ki sprejemajo euro. Ta smernica zagotavlja, da se menjava bankovcev novih sodelujočih držav članic lahko opravi ne glede na to, katera ureditev za nacionalni prehod na eurogotovino je izbrana.

(3)

Nekatere kategorije bankovcev, in sicer zelo okrnjeni bankovci in bankovci, ki so bili označeni v okviru nacionalnih shem označevanja za olajšanje in zavarovanje umika nacionalnih bankovcev, v splošnem ne izpolnjujejo pogojev za menjavo in so zato izključeni iz menjave po tej smernici.

(4)

V primeru, da ima nova sodelujoča država članica prehodno obdobje, bo trajanje ureditve po tej smernici v tej novi državi članici daljše, saj bo morala upoštevati tudi to obdobje, čeprav takšno prehodno obdobje ne bi smelo podaljšati obdobja menjave bankovcev drugih novih sodelujočih držav članic –

SPREJEL NASLEDNJO SMERNICO:

Člen 1

Opredelitve

V tej smernici:

„sodelujoča država članica“ pomeni državo članico, ki je sprejela euro,

„nova sodelujoča država članica“ pomeni sodelujočo državo članico, ki je sprejela euro, vendar pa v njej eurobankovci in eurokovanci niso edino zakonito plačilno sredstvo,

„datum sprejetja eura“ pomeni datum, ko začne veljati odprava odstopanja posamezne države članice po členu 122(2) Pogodbe,

„obdobje dvojnega obtoka“ pomeni obdobje med datumom prehoda na eurogotovino v posamezni novi sodelujoči državi članici in zadnjim datumom, ko se nacionalna valuta te nove sodelujoče države članice lahko uporablja kot zakonito plačilno sredstvo vzporedno z eurom,

„datum prehoda na eurogotovino“ pomeni datum, ko eurobankovci in eurokovanci dobijo status zakonitega plačilnega sredstva v posamezni novi sodelujoči državi članici,

„nacionalna valuta“ pomeni bankovce in kovance nove sodelujoče države članice, ki jih je izdal pristojni organ v tej državi članici pred datumom sprejetja eura,

„bankovci nove sodelujoče države članice“ pomenijo bankovce, ki jih je izdala NCB nove sodelujoče države članice in so bili zakonito plačilno sredstvo na dan pred datumom sprejetja eura ter so predloženi drugi NCB ali njenemu imenovanemu zastopniku v zamenjavo,

„prehodno obdobje“ pomeni obdobje največ treh let, ki se začne ob 00.00 (po lokalnem času) na datum sprejetja eura in izteče ob 00.00 (po lokalnem času) na datum prehoda na eurogotovino,

„NCB Eurosistema“ pomeni NCB sodelujoče države članice (vključno z NCB nove sodelujoče države članice),

„nominalna vrednost“ pomeni vrednost, ki izhaja iz menjalnih razmerij, ki jih je Svet EU sprejel v skladu s členom 123(4) Pogodbe, brez razmika med nakupnimi in prodajnimi tečaji,

„označevanje“ pomeni označevanje bankovcev z razlikovalno in posebno oznako, npr. z luknjači narejene luknje, v okviru nacionalne sheme označevanja za olajšanje in zavarovanje umika bankovcev nove sodelujoče države članice, ki jih je izdal pristojni organ v tej državi članici pred datumom sprejetja eura.

Člen 2

Obveznost menjave po nominalni vrednosti

1.   NCB Eurosistema, same ali po imenovanem zastopniku, zagotovijo na vsaj eni lokaciji na nacionalnem ozemlju, da se bankovci nove sodelujoče države članice lahko bodisi: (i) zamenjajo za eurobankovce in eurokovance; ali (ii) na zahtevo, knjižijo v dobro računa pri instituciji, ki opravlja menjavo, če nacionalna zakonodaja države članice, v kateri poteka menjava, predvideva to možnost. V obeh primerih se menjava opravi po ustrezni nominalni vrednosti.

2.   Če se v novi sodelujoči državi članici uporabi prehodno obdobje, veljajo v tem obdobju za NCB te nove sodelujoče države članice določbe odstavka 1, razen da se po pododstavku (i) menjava opravi za nacionalno valuto te države članice, ne pa za eurobankovce in eurokovance.

3.   NCB Eurosistema lahko omejijo število in/ali skupno vrednost bankovcev novih sodelujočih držav članic, ki so jih pripravljene sprejeti od posamezne stranke:

(i)

pri posamezni transakciji; ali

(ii)

na dan,

na znesek med 500 in 2 500 EUR, pri čemer je višina zneska različna glede na nacionalno prakso.

4.   NCB Eurosistema so odgovorne za repatriacijo bankovcev nove sodelujoče države članice, ki jih zamenjajo na podlagi te smernice, v NCB države članice, v kateri so bili ti bankovci izdani.

Člen 3

Bankovci, ki ne izpolnjujejo pogojev za zamenjavo

Zelo okrnjeni bankovci nove sodelujoče države članice ne izpolnjujejo pogojev za zamenjavo po tej smernici. Zlasti ne izpolnjujejo pogojev za zamenjavo tisti bankovci, ki so sestavljeni iz več kakor dveh delov istega bankovca ali so bili poškodovani s protiropnimi napravami. Dodatno ne izpolnjujejo pogojev za zamenjavo tisti bankovci, ki so bili označeni ali poškodovani na tak način, da ni mogoče preveriti obstoja oznake.

Člen 4

Trajanje ureditve po tej smernici

1.   V zvezi s tistimi bankovci nove sodelujoče države članice, ki izpolnjujejo pogoje za zamenjavo, se zahteve, določene v členih 2 in 3, uporabljajo:

(a)

od datuma sprejetja eura v tej novi sodelujoči državi članici;

(b)

dokler niso zamenjani vsi taki bankovci, predloženi v zamenjavo pred potekom obdobja dveh mesecev po datumu prehoda na eurogotovino v tej novi sodelujoči državi članici.

2.   Če ima nova sodelujoča država članica obdobje dvojnega obtoka, ki je daljše od dveh mesecev, potem se namesto obdobja iz odstavka 1(b) uporabi tisto obdobje dvojnega obtoka, ki je med obdobji dvojnega obtoka v vseh novih sodelujočih državah, ki imajo isti datum sprejetja eura kakor ta nova sodelujoča država članica, najdaljše.

3.   Trajanje ureditve po tej smernici mora biti enako za vse nove sodelujoče države članice, ki imajo isti datum sprejetja eura. To trajanje je enako najdaljšemu trajanju, ki izhaja iz uporabe odstavkov 1 in 2. Obstoj prehodnega obdobja v posamezni novi sodelujoči državi članici ne sme podaljšati obdobja menjave bankovcev drugih novih sodelujočih držav članic.

Člen 5

Začetek veljavnosti

Ta smernica začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 6

Naslovniki

Ta smernica je naslovljena na NCB sodelujočih držav članic.

V Frankfurtu na Majni, 24. julija 2006

Za Svet ECB

Predsednik ECB

Jean-Claude TRICHET


(1)  UL L 139, 11.5.1998, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 2169/2005 (UL L 346, 29.12.2005, str. 1).


Top