EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006O0010

Az Európai Központi Bank iránymutatása ( 2006. július 24. ) az euro bevezetésével kapcsolatban a bankjegyek átváltási árfolyamok visszavonhatatlan rögzítését követő cseréjéről (EKB/2006/10)

OJ L 215, 5.8.2006, p. 44–46 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 118M , 8.5.2007, p. 1061–1063 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 10 Volume 007 P. 281 - 283
Special edition in Romanian: Chapter 10 Volume 007 P. 281 - 283
Special edition in Croatian: Chapter 10 Volume 007 P. 29 - 31

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2006/549/oj

5.8.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 215/44


AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK IRÁNYMUTATÁSA

(2006. július 24.)

az euro bevezetésével kapcsolatban a bankjegyek átváltási árfolyamok visszavonhatatlan rögzítését követő cseréjéről

(EKB/2006/10)

(2006/549/EK)

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK KORMÁNYZÓTANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 106. cikke (1) bekezdésére,

tekintettel a Központi Bankok Európai Rendszere és az Európai Központi Bank Alapokmányára és különösen annak 52. cikkére,

mivel:

(1)

Az Alapokmány 52. cikke szerint a Kormányzótanács megteszi a szükséges intézkedéseket annak biztosítására, hogy a visszavonhatatlanul rögzített árfolyamú pénznemben denominált bankjegyeket a részt vevő tagállamok nemzeti központi bankjai („NKB-k”) névértéken váltsák be. Ezek az intézkedések az új részt vevő tagállamok bankjegyeinek az alábbiakra történő cseréjével járnak: a) euro-bankjegyekre és -érmékre; vagy b) pénzösszegek számlákon való jóváírására. Ezzel ellentétben: valahányszor egy új részt vevő tagállam átmeneti időszakot alkalmaz, ebben az időszakban az intézkedések ehelyett bankjegyeknek a következőkre történő cseréjével járnak: a) az adott új részt vevő tagállam nemzeti pénznemére; vagy b) pénzösszegek számlákon való jóváírására.

(2)

Az euro bevezetéséről szóló, 1998. május 3-i 974/98/EK tanácsi rendelet (1) különböző lehetséges készpénzcsere módokról rendelkezik az eurót bevezető tagállamok tekintetében. Ez az iránymutatás biztosítja, hogy az új részt vevő tagállamok bankjegyeinek cseréje a nemzeti készpénzcsere választott módjától függetlenül megtörténik.

(3)

A bankjegyek egyes kategóriái (nevezetesen az erősen sérült bankjegyek és azok a bankjegyek, amelyeket érvénytelenítettek a nemzeti bankjegy-érvénytelenítési rendszer keretében a nemzeti bankjegyek bevonásának elősegítése és biztosítása végett) általában nem cserélhetők és ezért azok kizártak az ezen iránymutatás alapján történő cseréből.

(4)

Amennyiben egy új részt vevő tagállamban átmeneti időszakot alkalmaznak, az ezen iránymutatás értelmében fennálló szabályozás időtartama hosszabb lesz, mivel tekintetbe veszik ezt az időszakot, azonban az ilyen átmeneti időszak nem hosszabbíthatja meg a készpénzcsere időszakát más új résztvevő tagállamok bankjegyei vonatkozásában,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYMUTATÁST:

1. cikk

Fogalommeghatározások

Ezen iránymutatás alkalmazásában:

„részt vevő tagállam” az a tagállam, amely bevezette az eurót,

„új részt vevő tagállam” olyan részt vevő tagállam, amely bevezette az eurót, de amelynek területén az euro-bankjegyek és -érmék nem jelentik az egyetlen törvényes fizetőeszközt,

„az euro bevezetésének napja” az a nap, amelyen az adott tagállam eltérésének a Szerződés 122. cikkének (2) bekezdése alapján történő megszűnése hatályba lép,

„kettős készpénzforgalmazási időszak” az adott tagállamban érvényes készpénzcsere dátuma és azon időszak utolsó napja közötti időszak, amely alatt az új részt vevő tagállam nemzeti pénznemét az euróval párhuzamosan lehet törvényes fizetőeszközként használni,

„készpénzcsere dátuma” az a nap, amikor az euro-bankjegyek és -érmék törvényes fizetőeszközzé válnak valamely adott, új részt vevő tagállamban,

„nemzeti pénznem” az új részt vevő tagállam azon bankjegyei és érméi, amelyeket a hatáskörrel rendelkező hatóság bocsátott ki abban a tagállamban, az euro bevezetésének napját megelőzően,

„új részt vevő tagállam bankjegyei” az új részt vevő tagállam NKB-ja által kibocsátott azon bankjegyek, amelyek az euro bevezetésének napja előtti napon törvényes fizetőeszközök voltak, és amelyeket cserére bemutattak egy másik NKB vagy annak meghatalmazottja számára,

„átmeneti időszak” az a legfeljebb hároméves időszak, amely az euro bevezetésének napján (helyi idő szerint) 0 óra 0 perckor kezdődik és a készpénzcsere dátumán (helyi idő szerint) 0 óra 0 perckor végződik,

„euro-rendszerhez tartozó NKB” valamely részt vevő tagállam NKB-ja (beleértve valamely új részt vevő tagállam NKB-ját),

„névérték” az EU Tanácsa által a Szerződés 123. cikkének (4) bekezdése alapján elfogadott átváltási arányból eredő érték, a vételi és eladási árfolyamok közötti szórás nélkül,

„érvénytelenítés” bankjegyek megkülönböztető jellel (például lyukasztással) való érvénytelenítése a nemzeti bankjegy-érvénytelenítési rendszer részeként, valamely új részt vevő tagállam olyan bankjegyei bevonásának elősegítése és biztosítása végett, amelyeket a hatáskörrel rendelkező hatóság az euro bevezetésének napját megelőzően bocsátott ki az adott tagállamban.

2. cikk

A névértéken való csere kötelezettsége

(1)   Az euro-rendszerhez tartozó NKB-k a nemzeti területük legalább egy helyszínén saját maguk vagy meghatalmazottak útján biztosítják, hogy valamely új részt vevő tagállam bankjegyeit: i. euro-bankjegyekre és -érmékre cseréljék; vagy ii. kérésre a cserét végrehajtó intézménynél tartott számlán jóváírják, amennyiben ezt lehetővé teszik annak a tagállamnak a nemzeti jogszabályai, amelyben a csere történik. A csere mindkét esetben névértéken történik.

(2)   Ha valamely új részt vevő tagállamban átmeneti időszakot alkalmaznak, ezen időszak alatt az (1) bekezdés rendelkezései vonatkoznak ezen új részt vevő tagállam NKB-jára azzal a kivétellel, hogy az i. pont szerinti csere az adott tagállam nemzeti pénznemére és nem euro-bankjegyekre és -érmékre történik.

(3)   Az euro-rendszerhez tartozó NKB korlátozhatja az új részt vevő tagállamok azon bankjegyeinek számát és/vagy összértékét, amelyet bárkitől hajlandó elfogadni:

i.

bármely tranzakcióra; vagy

ii.

bármely napon,

napi 500-tól 2 500 euróig terjedő összegig, a nemzeti gyakorlatnak megfelelően változó összeggel.

(4)   Az euro-rendszerhez tartozó NKB-k felelősek valamely új részt vevő tagállam ezen iránymutatás alapján általuk cserélt bankjegyeinek visszajuttatásáért azon tagállam NKB-ja számára, amelyben a szóban forgó bankjegyeket kibocsátották.

3. cikk

A nem cserélhető bankjegyek

Nem cserélhetők be ezen iránymutatás alapján valamely új részt vevő tagállam erősen sérült bankjegyei. Különösen nem cserélhető be olyan bankjegy, amely kettőnél több részből áll, vagy amelyet lopás elleni eszköz megrongált. Továbbá nem cserélhető be olyan bankjegy, amelyet érvénytelenítettek, vagy amely olyan módon sérült, ami lehetetlenné teszi az érvénytelenítés jelenlétének ellenőrzését.

4. cikk

Az iránymutatás alapján előírt szabályozás időtartama

(1)   Valamely új részt vevő tagállam becserélhető bankjegyei tekintetében a 2. és 3. cikkben előírt követelményeket kell alkalmazni:

a)

az euro azon új részt vevő tagállamban való bevezetésének napjától;

b)

ameddig az új részt vevő tagállam készpénzcsere dátumától számított két hónapos időszak lejárata előtt valamennyi, cserére bemutatott ilyen bankjegy cseréje meg nem történt.

(2)   Amennyiben az adott részt vevő tagállam két hónapnál hosszabb kettős készpénzforgalmazási időszakot alkalmaz, az (1) bekezdés b) pontjában említett időszak ehelyett azon valamennyi új részt vevő tagállam kettős készpénzforgalmazási időszakai közül a leghosszabb, amelyeknél az euro bevezetésének napja megegyezik az adott új részt vevő tagállaméval.

(3)   Az ezen iránymutatás értelmében érvényesülő szabályozás időtartama megegyezik valamennyi olyan új részt vevő tagállam esetében, amelyek esetében az euro bevezetésének napja megegyezik. Az időtartam megegyezik az (1) és a (2) bekezdés alkalmazásából eredő leghosszabb időtartammal. Valamely adott új tagállamban az átmeneti időszak létezése nem hosszabbítja meg más új részt vevő tagállamok bankjegyei készpénzcseréjének időszakát.

5. cikk

Hatálybalépés

Ez az iránymutatás az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

6. cikk

Címzettek

Ennek az iránymutatásnak a részt vevő tagállamok NKB-jai a címzettjei.

Kelt Frankfurt am Mainban, 2006. július 24-én.

Az EKB Kormányzótanácsa részéről

az EKB elnöke

Jean-Claude TRICHET


(1)  HL L 139., 1998.5.11., 1. o. A legutóbb a 2169/2005/EK rendelettel (HL L 346., 2005.12.29., 1. o.) módosított rendelet.


Top