EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006O0010

Orientarea Băncii Centrale Europene din 24 iulie 2006 privind preschimbarea bancnotelor după stabilirea irevocabilă a ratelor (cursurilor) de schimb cu ocazia introducerii monedei euro (BCE/2006/10)

JO L 215, 5.8.2006, p. 44–46 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
JO L 118M, 8.5.2007, p. 1061–1063 (MT)

Acest document a fost publicat într-o ediţie specială (BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2006/549/oj

10/Volumul 07

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

281


32006O0010


L 215/44

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


ORIENTAREA BĂNCII CENTRALE EUROPENE

din 24 iulie 2006

privind preschimbarea bancnotelor după stabilirea irevocabilă a ratelor (cursurilor) de schimb cu ocazia introducerii monedei euro

(BCE/2006/10)

(2006/549/CE)

CONSILIUL GUVERNATORILOR BĂNCII CENTRALE EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 106 alineatul (1),

având în vedere Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale, în special articolul 52,

întrucât:

(1)

În temeiul articolului 52 din Statut, Consiliul guvernatorilor trebuie să ia măsurile necesare pentru a se asigura că bancnotele exprimate în valute cu rate (cursuri) de schimb stabilite irevocabil sunt schimbate de băncile centrale naționale (BCN) din statele membre la valoarea lor paritară. Măsurile respective implică schimbul bancnotelor unui nou stat membru participant: (a) în bancnote și monede metalice euro sau (b) pentru creditarea de fonduri într-un cont. În schimb, ori de câte ori unui nou stat membru participant i se aplică o perioadă de tranziție, în cursul perioadei respective măsurile în cauză implică schimbul de bancnote: (a) în moneda națională a acelui nou stat membru participant sau (b) pentru creditarea de fonduri într-un cont.

(2)

Regulamentul (CE) nr. 974/98 al Consiliului din 3 mai 1998 privind introducerea euro (1) prevede diferite scenarii posibile de substituire a monedei fiduciare pentru statele membre care adoptă moneda euro. Prezenta orientare urmărește asigurarea faptului că preschimbarea bancnotelor noilor state membre participante poate avea loc indiferent de scenariul ales pentru substituirea monedei fiduciare.

(3)

Anumite categorii de bancnote, și anume bancnotele grav deteriorate și bancnotele marcate în cadrul programelor naționale de marcare pentru facilitarea și protejarea retragerii bancnotelor naționale nu pot fi în general preschimbate și, prin urmare, sunt excluse de la preschimbare în temeiul prezentei orientări.

(4)

În cazul în care un nou stat membru participant beneficiază de o perioadă de tranziție, atunci durata aranjamentelor prevăzute de prezenta orientare în respectivul stat membru va fi mai mare, având în vedere că se ține seama de această perioadă, deși o astfel de perioadă de tranziție nu ar trebui să prelungească perioada de preschimbare a bancnotelor altor noi state membre participante,

ADOPTĂ PREZENTA ORIENTARE:

Articolul 1

Definiții

În sensul prezentei orientări:

„stat membru participant” desemnează un stat membru care a adoptat moneda euro;

„nou stat membru participant” desemnează un stat membru participant care a adoptat moneda euro, dar în care bancnotele și monedele metalice euro nu sunt singurele mijloace legale de plată;

„data adoptării monedei euro” desemnează data la care intră în vigoare abrogarea derogării acordate unui stat membru în conformitate cu articolul 122 alineatul (2) din Tratat;

„perioadă de circulație în paralel” desemnează perioada dintre data substituirii monedei fiduciare într-un anumit nou stat membru participant și ultima dată la care moneda națională a acelui nou stat membru participant poate fi folosită ca mijloc legal de plată în paralel cu moneda euro;

„data substituirii monedei fiduciare” desemnează data la care bancnotele și monedele metalice euro dobândesc statutul de mijloc legal de plată într-un anumit nou stat membru participant;

„monedă națională” desemnează bancnotele și monedele metalice ale unui nou stat membru participant, emise de autoritatea competentă din acel stat membru înainte de data adoptării monedei euro;

„bancnotele unui nou stat membru participant” desemnează bancnotele emise de BCN dintr-un nou stat membru participant care erau mijloace legale de plată în ziua precedentă datei adoptării monedei euro și care sunt prezentate unei alte BCN sau unui agent desemnat de aceasta pentru preschimbare;

„perioadă de tranziție” desemnează o perioadă de maximum trei ani care începe la ora 00:00 (ora locală) în data adoptării monedei euro și se încheie la ora 00:00 (ora locală) în data substituirii monedei fiduciare;

„BCN din Eurosistem” desemnează BCN dintr-un stat membru participant (inclusiv o BCN dintr-un nou stat membru participant);

„valoare paritară” desemnează valoarea rezultată din ratele de conversie adoptate de Consiliul UE în temeiul articolului 123 alineatul (4) din Tratat, fără vreo diferență între cursul la cumpărare și cel la vânzare;

„marcare” desemnează identificarea bancnotelor cu un semn distinctiv și specific, de exemplu perforații, în cadrul programului național de marcare pentru facilitarea și protejarea retragerii bancnotelor noilor state membre participante, care au fost emise de autoritatea competentă din statele respective înainte de data adoptării monedei euro.

Articolul 2

Obligația de preschimbare la valoarea paritară

(1)   BCN din Eurosistem se asigură, ele însele sau printr-un agent desemnat, că în cel puțin un loc de pe teritoriul național bancnotele unui nou stat membru participant pot fi: (i) fie preschimbate în bancnote și monede metalice euro, fie (ii) la cerere, pot fi creditate într-un cont deținut la instituția care efectuează schimbul, în cazul în care legislația națională a statului membru în care are loc schimbul prevede această posibilitate. În ambele cazuri, preschimbarea se face la paritatea aplicabilă.

(2)   În cazul în care un nou stat membru participant beneficiază de o perioadă de tranziție, în cursul acelei perioade dispozițiile alineatului (1) se aplică în raport cu BCN din acel nou stat membru participant, cu excepția faptului că, în temeiul literei (i), preschimbarea se face preferabil în moneda națională a statului membru în cauză decât în bancnote și monede metalice euro.

(3)   BCN din Eurosistem pot limita la o sumă cuprinsă între 500 EUR și 2 500 EUR, în funcție de practicile naționale, numărul și/sau valoarea totală a bancnotelor noilor state membre participante pe care sunt pregătite să le accepte de la o anumită parte:

(i)

pentru o anumită tranzacție; sau

(ii)

într-o anumită zi.

(4)   BCN din Eurosistem sunt responsabile pentru repatrierea bancnotelor unui nou stat membru participant pe care le preschimbă în temeiul prezentei orientări către BCN din statul membru în care bancnotele respective au fost emise.

Articolul 3

Bancnote care nu pot fi preschimbate

Bancnotele grav deteriorate ale unui nou stat membru participant nu pot fi preschimbate în temeiul prezentei orientări. În special, o bancnotă nu poate fi preschimbată în cazul în care este formată din mai mult de două părți ale aceleiași bancnote fixate împreună sau în cazul în care este deteriorată de dispozitive antifurt. În plus, o bancnotă nu poate fi preschimbată în cazul în care a fost marcată sau a fost deteriorată într-un mod care face imposibilă verificarea prezenței marcajului.

Articolul 4

Durata aranjamentelor prevăzute de prezenta orientare

(1)   În ceea ce privește acele bancnote ale unui nou stat membru participant care pot fi preschimbate, cerințele prevăzute la articolele 2 și 3 se aplică:

(a)

de la data adoptării monedei euro de către noul stat membru participant;

(b)

până când toate bancnotele prezentate pentru preschimbare înainte de expirarea unei perioade de două luni de la data substituirii monedei fiduciare a noului stat membru participant sunt preschimbate.

(2)   În cazul în care perioada de circulație în paralel dintr-un anumit nou stat membru participant depășește două luni, atunci perioada menționată la alineatul (1) litera (b) este perioada cea mai lungă dintre perioadele de circulație în paralel din toate noile state membre participante care au adoptat moneda euro la aceeași dată ca și noul stat membru participant în cauză.

(3)   Durata aranjamentelor în temeiul prezentei orientări este aceeași pentru toate noile state membre participante care au adoptat moneda euro la aceeași dată. Această durată este egală cu perioada cea mai lungă rezultată din aplicarea alineatelor 1 și 2. Existența unei perioade de tranziție într-un anumit nou stat membru nu prelungește perioada rezervată preschimbării bancnotelor unui alt nou stat membru participant.

Articolul 5

Intrare în vigoare

Prezenta orientare intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 6

Destinatari

Prezenta orientare se adresează BCN din statele membre participante.

Adoptată la Frankfurt pe Main, 24 iulie 2006.

Pentru Consiliul Guvernatorilor BCE

Președintele BCE

Jean-Claude TRICHET


(1)  JO L 139, 11.5.1998, p. 1. Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 2169/2005 (JO L 346, 29.12.2005, p. 1).


Top