EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006O0010

Euroopa Keskpanga suunis, 24. juuli 2006 , pangatähtede vahetuse kohta pärast euro kasutuselevõtuga seotud vahetuskursside lõplikku kindlaksmääramist (EKP/2006/10)

OJ L 215, 5.8.2006, p. 44–46 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 118M , 8.5.2007, p. 1061–1063 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 10 Volume 007 P. 281 - 283
Special edition in Romanian: Chapter 10 Volume 007 P. 281 - 283
Special edition in Croatian: Chapter 10 Volume 007 P. 29 - 31

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2006/549/oj

5.8.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 215/44


EUROOPA KESKPANGA SUUNIS,

24. juuli 2006,

pangatähtede vahetuse kohta pärast euro kasutuselevõtuga seotud vahetuskursside lõplikku kindlaksmääramist

(EKP/2006/10)

(2006/549/EÜ)

EUROOPA KESKPANGA NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eelkõige selle artikli 106 lõiget 1,

võttes arvesse Euroopa Keskpankade Süsteemi ja Euroopa Keskpanga põhikirja, eelkõige selle artiklit 52,

ning arvestades järgmist:

(1)

Põhikirja artikli 52 kohaselt peab EKP nõukogu võtma vajalikud meetmed, et tagada lõplikult kindlaks määratud kursiga vääringus pangatähtede vahetus vastavalt nende nimiväärtusele osalevate liikmesriikide keskpankade (RKPd) poolt. Nende meetmete hulgas on uue osaleva liikmesriigi pangatähtede vahetus a) euro pangatähtede ja müntide vastu või b) vahendite kontole krediteerimiseks. Samas, uue osaleva liikmesriigi üleminekuperioodi kestel on nende meetmete hulgas pangatähtede vahetus a) uue osaleva liikmesriigi vääringu vastu või b) vahendite kontole krediteerimiseks.

(2)

Nõukogu 3. mai 1998. aasta määruses (EÜ) nr 974/98 (euro kasutuselevõtu kohta) (1) on sätestatud eurole üle minevate liikmesriikide mitmed sularahavahetuse korra võimalused. Käesoleva suunisega tagatakse, et uute osalevate liikmesriikide pangatähtede vahetus ei sõltu sellest, millise sularahavahetuse korra on riik valinud.

(3)

Teatud pangatähtede kategooriad, näiteks oluliselt vigastatud pangatähed või pangatähed, mis on märgistatud riigi pangatähtede kõrvaldamise hõlbustamiseks ja kaitseks riigi märgistuskorra kohaselt, ei vasta vahetuse tingimustele ja seetõttu ei kohaldata nende vahetusele käesolevat suunist.

(4)

Käesoleva suunisega kooskõlas olevad korraldused kestavad asjaomases liikmesriigis kauem, kui on vaja arvestada selle uue osaleva liikmesriigi üleminekuperioodi, kuid see üleminekuperiood ei pikenda teiste uute osalevate liikmesriikide pangatähtede vahetuse ajavahemikku,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA SUUNISE:

Artikkel 1

Mõisted

Käesolevas suunises kasutatakse järgmisi mõisteid:

—   osalev liikmesriik– euro kasutusele võtnud liikmesriik,

—   uus osalev liikmesriik– osalev liikmesriik, kes on euro kasutusele võtnud, kuid kus euro pangatähed ja mündid ei ole ainsaks seaduslikuks maksevahendiks,

—   eurole ülemineku päev– kuupäev, mil jõustub liikmesriigi erandi tühistamine asutamislepingu artikli 122 lõike 2 alusel,

—   paralleelkäibe ajavahemik– ajavahemik alates sularahavahetuse päevast vastavas uues osalevas liikmesriigis kuni viimase päevani, mil selle uue osaleva liikmesriigi vääringut võib kasutada seadusliku maksevahendina paralleelselt euroga,

—   sularahavahetuse päev– kuupäev, mil euro pangatähed ja mündid saavad osalevas liikmesriigis seaduslikuks maksevahendiks,

—   liikmesriigi vääring– uue osaleva liikmesriigi pangatähed ja mündid, mida selle liikmesriigi pädev ametiasutus emiteeris enne eurole ülemineku päeva,

—   uue osaleva liikmesriigi pangatähed– uue osaleva liikmesriigi RKP poolt emiteeritud pangatähed, mis olid seaduslikuks maksevahendiks enne eurole ülemineku päeva ja esitatakse vahetamiseks teisele RKP-le või tema poolt määratud esindajale,

—   üleminekuperiood– ajavahemik, mis ei ületa kolme aastat ja mis algab kell 00.00 (kohaliku aja järgi) eurole ülemineku päeval ja lõpeb kell 00.00 (kohaliku aja järgi) sularahavahetuse päeval,

—   eurosüsteemi RKP– osaleva liikmesriigi RKP (sealhulgas uue osaleva liikmesriigi RKP),

—   nimiväärtus– väärtus, mille aluseks on EL Nõukogu poolt kooskõlas asutamislepingu artikli 123 lõikega 4 vastu võetud vahetuskurss ilma ostu- ja müügikursi vaheta,

—   märgistamine– pangatähtede märgistamine eristatava sümboliga riigi märgistamiskorra kohaselt (näiteks augustamine), et hõlbustada ja kaitsta uue osaleva liikmesriigi pädeva ametiasutuse poolt emiteeritud pangatähtede käibelt kõrvaldamist enne eurole ülemineku päeva.

Artikkel 2

Nimiväärtuse alusel vahetamise kohustus

1.   Eurosüsteemi RKP peab tagama riigi territooriumil vähemalt ühes kohas, enda või määratud esindaja kaudu, et uue osaleva liikmesriigi pangatähed i) vahetatakse euro pangatähtede ja müntide vastu või ii) soovi korral krediteeritakse vahetust läbi viiva asutuse juures peetavale kontole, kui see on sätestatud vahetuse asukoha liikmesriigi õigusaktides. Mõlemal juhul toimub vahetus vastava nimiväärtuse alusel.

2.   Kui uues osalevas liikmesriigis kehtib üleminekuperiood, siis selle kestel kohaldatakse lõike 1 sätteid ainult selle uue osaleva liikmesriigi RKP suhtes erinevusega, et punktis i osutatud vahetus toimub selle liikmesriigi vääringu, mitte euro pangatähtede ja müntide vastu.

3.   Eurosüsteemi RKP võib piirata uue osaleva liikmesriigi pangatähtede kogust ja/või kogusummat, mida nad on valmis vastu võtma ükskõik milliselt osapoolelt

i)

seoses mis tahes tehinguga või

ii)

ühe päeva jooksul,

summaga 500 eurost kuni 2 500 euroni, mis olenevalt riigi tavast võib riigiti erineda.

4.   Eurosüsteemi RKP vastutab nende poolt käesoleva suunise kohaselt vahetatud uue osaleva liikmesriigi pangatähtede repatrieerimise eest selle liikmesriigi RKP-le, kus kõnealused pangatähed emiteeriti.

Artikkel 3

Vahetuse tingimustele mittevastavad pangatähed

Uue osaleva liikmesriigi oluliselt vigastatud pangatähed ei vasta käesoleva suunise vahetuse tingimustele. Eelkõige ei vasta vahetuse tingimustele pangatähed, mis koosnevad sama pangatähe rohkem kui kahest tükist, mis on ühendatud või rikutud vargusevastaste seadmetega. Lisaks sellele ei vasta vahetuse tingimustele pangatähed, mis on märgistatud või rikutud viisil, mis ei võimalda märgistust kindlaks teha.

Artikkel 4

Käesolevast suunisest tulenevate korralduste kestus

1.   Uue osaleva liikmesriigi pangatähtede suhtes, mis ei vasta vahetuse tingimustele, kohaldatakse artiklite 2 ja 3 nõudeid

a)

alates selle uue osaleva liikmesriigi eurole ülemineku päevast;

b)

kuni kõik pangatähed, mis on vahetuseks esitatud kaks kuud pärast uue osaleva liikmesriigi sularahavahetuse päeva, on vahetatud.

2.   Kui ühes uues osalevas liikmesriigis on paralleelkäibe ajavahemik pikem kui kaks kuud, on teiste sama sularahavahetuse päevaga uute osalevate liikmesriikide pikim paralleelkäibe ajavahemik sätestatud lõike 1 punktis b.

3.   Käesoleva suunisega kooskõlas olevate korralduste kestus on samasugune kõikide sama eurole ülemineku päevaga uute osalevate liikmeriikide jaoks. See on lõigete 1 ja 2 kohaldamisest tulenev pikim kestus. Üleminekuperiood ühes liikmesriigis ei pikenda teiste uute osalevate liikmesriikide pangatähtede vahetuse ajavahemikku.

Artikkel 5

Jõustumine

Käesolev suunis jõustub selle Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päevale järgneval päeval.

Artikkel 6

Adressaadid

Käesolev suunis on adresseeritud osalevate liikmesriikide keskpankadele.

Frankfurt Maini ääres, 24. juuli 2006

EKP nõukogu nimel

KP president

Jean-Claude TRICHET


(1)  EÜT L 139, 11.5.1998, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 2169/2005 (ELT L 346, 29.12.2005, lk 1).


Top