EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006O0010

Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie wymiany banknotów następującej po nieodwołalnym ustaleniu kursu walutowego w związku z wprowadzeniem waluty euro (EBC/2006/10)

OJ L 215, 5.8.2006, p. 44–46 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 118M , 8.5.2007, p. 1061–1063 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 10 Volume 007 P. 281 - 283
Special edition in Romanian: Chapter 10 Volume 007 P. 281 - 283
Special edition in Croatian: Chapter 10 Volume 007 P. 29 - 31

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2006/549/oj

5.8.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 215/44


WYTYCZNE EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO

z dnia 24 lipca 2006 r.

w sprawie wymiany banknotów następującej po nieodwołalnym ustaleniu kursu walutowego w związku z wprowadzeniem waluty euro

(EBC/2006/10)

(2006/549/WE)

RADA PREZESÓW EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 106 ust. 1,

uwzględniając Statut Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego, w szczególności jego art. 52,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł 52 Statutu wymaga, aby Rada Prezesów podjęła konieczne środki w celu zapewnienia, że banknoty w walutach o nieodwołalnie ustalonym kursie walutowym są wymieniane przez krajowe banki centralne (KBC) uczestniczących państw członkowskich w oparciu o ich odpowiednią wartość zgodną z nominalnym kursem wymiany. Wskazane środki obejmują wymianę banknotów nowego uczestniczącego państwa członkowskiego: a) na banknoty i monety euro; lub b) w zamian za uznanie rachunku odpowiednią kwotą. Z drugiej strony, w każdym przypadku gdy nowe uczestniczące państwo członkowskie wprowadza okres przejściowy, w okresie takim wskazane środki będą obejmować wymianę banknotów: a) na walutę krajową tego nowego uczestniczącego państwa członkowskiego; lub b) w zamian za uznanie rachunku odpowiednią kwotą.

(2)

Rozporządzenie Rady (WE) nr 974/98 z dnia 3 maja 1998 r. w sprawie wprowadzenia euro (1) przewiduje różne możliwe zasady wymiany pieniądza gotówkowego w państwach członkowskich przyjmujących walutę euro. Niniejsze wytyczne zapewniają, iż wymiana banknotów obowiązujących w nowych uczestniczących państwach członkowskich może nastąpić niezależnie od tego, jakie zasady wymiany pieniądza gotówkowego zostały wybrane w danym przypadku.

(3)

Niektóre kategorie banknotów, tzn. banknoty w znacznym stopniu uszkodzone oraz banknoty, które podlegały znakowaniu w ramach krajowych programów znakowania banknotów w celu ułatwienia i ochrony wycofywania banknotów krajowych, nie podlegają co do zasady wymianie i są w związku z tym wyłączone z zasad dokonywania wymiany wskazanych w niniejszych wytycznych.

(4)

W przypadku gdy nowe uczestniczące państwo członkowskie wprowadziło okres przejściowy, wówczas okres stosowania zasad przewidzianych w niniejszych wytycznych w tym państwie członkowskim ulega przedłużeniu w celu uwzględnienia tego okresu; taki okres przejściowy nie powinien jednak wydłużać okresu wymiany banknotów innych nowych uczestniczących państw członkowskich,

PRZYJMUJE NINIEJSZE WYTYCZNE:

Artykuł 1

Definicje

Dla celów niniejszych wytycznych:

„uczestniczące państwo członkowskie” oznacza państwo członkowskie, które przyjęło walutę euro,

„nowe uczestniczące państwo członkowskie” oznacza państwo członkowskie, które przyjęło walutę euro, przy czym banknoty i monety euro nie są w nim jedynym prawnym środkiem płatniczym,

„data wprowadzenia waluty euro” oznacza datę, w której wchodzi w życie uchylenie derogacji na podstawie art. 122 ust. 2 Traktatu,

„okres podwójnego obiegu” oznacza okres pomiędzy datą wprowadzenia waluty euro w danym nowym uczestniczącym państwie członkowskim oraz ostatnią datą, w której waluta krajowa takiego nowego uczestniczącego państwa członkowskiego może być używana jako prawny środek płatniczy równolegle do waluty euro,

„data wymiany pieniądza gotówkowego” oznacza datę, w której banknoty i monety euro nabierają charakteru prawnego środka płatniczego w danym nowym uczestniczącym państwie członkowskim,

„waluta krajowa” oznacza banknoty i monety nowego uczestniczącego państwa członkowskiego wyemitowane przez właściwe władze w takim państwie członkowskim przed datą wprowadzenia waluty euro,

„banknoty nowego uczestniczącego państwa członkowskiego” oznaczają banknoty wyemitowane przez KBC nowego uczestniczącego państwa członkowskiego stanowiące prawny środek płatniczy w dniu poprzedzającym datę wprowadzenia waluty euro, które są przedkładane innemu KBC lub upoważnionemu przez niego podmiotowi dokonującemu wymiany,

„okres przejściowy” oznacza maksymalnie trzyletni okres rozpoczynający się o godzinie 00.00 (czasu lokalnego) w dacie wprowadzenia waluty euro i kończący się o godzinie 00.00 (czasu lokalnego) w dacie wymiany pieniądza gotówkowego,

„KBC Eurosystemu” oznacza KBC uczestniczącego państwa członkowskiego (włączając w to KBC nowego uczestniczącego państwa członkowskiego),

„wartość zgodna z nominalnym kursem wymiany” oznacza wartość wynikającą z kursu wymiany przyjętego przez Radę UE zgodnie z art. 123 ust. 4 Traktatu, bez jakiejkolwiek różnicy pomiędzy kursem kupna i sprzedaży,

„znakowanie” oznacza oznaczanie banknotów za pomocą odróżniającego się i szczególnego znaku, przykładowo w postaci perforacji, wprowadzane w ramach krajowego programu znakowania banknotów w celu ułatwienia i ochrony wycofywania banknotów nowego uczestniczącego państwa członkowskiego wyemitowanych przez właściwe władze w takim państwie członkowskim przed datą wprowadzenia waluty euro.

Artykuł 2

Obowiązek wymiany według wartości zgodnej z nominalnym kursem wymiany

1.   KBC Eurosystemu zapewniają, że przynajmniej w jednej placówce na terytorium danego państwa członkowskiego prowadzonej przez KBC lub podmiot go reprezentujący banknoty nowego uczestniczącego państwa członkowskiego mogą być: i) wymienione na banknoty i monety euro; lub ii) na wniosek zainteresowanego, zaksięgowane na rachunku prowadzonym przez instytucję dokonującą wymiany, o ile przepisy krajowe państwa członkowskiego, w którym dochodzi do wymiany przewidują taką możliwość. W obu przypadkach wymiana następuje zgodnie z odpowiednim nominalnym kursem wymiany.

2.   W przypadku gdy nowe uczestniczące państwo członkowskie wprowadza okres przejściowy, w okresie tym postanowienia ust. 1 odnoszą się do KBC tego nowego uczestniczącego państwa członkowskiego, z zastrzeżeniem iż na podstawie ppkt i) prowadzona będzie wymiana na krajową walutę państwa członkowskiego, a nie na banknoty i monety euro.

3.   KBC Eurosystemu mogą ograniczyć liczbę lub całkowitą wartość banknotów nowych uczestniczących państw członkowskich, które będą akceptować od danego podmiotu:

i)

w odniesieniu do każdej transakcji; lub

ii)

w każdym pojedynczym dniu,

wysokość takiego ograniczenia powinna się mieścić w przedziale pomiędzy 500 a 2 500 EUR, przy czym dokładna wysokość stosowanego limitu uzależniona będzie od odpowiedniej praktyki krajowej.

4.   KBC Eurosystemu odpowiadają za odprowadzanie banknotów nowego uczestniczącego państwa członkowskiego wymienianych przez nie zgodnie z niniejszymi wytycznymi do KBC państwa członkowskiego, które dokonało emisji tych banknotów.

Artykuł 3

Banknoty niekwalifikujące się do wymiany

Banknoty nowego uczestniczącego państwa członkowskiego uszkodzone w znacznym stopniu nie podlegają wymianie na podstawie przepisów niniejszych wytycznych. W szczególności wymianie nie podlega żaden banknot składający się z złączonych razem więcej niż dwu części tego samego banknotu ani też żaden banknot uszkodzony przez urządzenia chroniące przed kradzieżą. Ponadto nie podlega wymianie żaden banknot, który podlegał znakowaniu lub który został uszkodzony w sposób uniemożliwiający stwierdzenie, czy podlegał on znakowaniu.

Artykuł 4

Okres obowiązywania zasad przewidzianych w niniejszych wytycznych

1.   W odniesieniu do takich banknotów nowego uczestniczącego państwa członkowskiego które kwalifikują się do wymiany, wymogi art. 2 i 3 znajdują zastosowanie:

a)

od daty wprowadzenia waluty euro przez takie nowe uczestniczące państwo członkowskie;

b)

do czasu, gdy wymienione zostaną wszystkie banknoty, jakie przedłożone zostały do wymiany przed upływem okresu dwóch miesięcy po dacie wymiany pieniądza gotówkowego w nowym uczestniczącym państwie członkowskim.

2.   Jeżeli dane nowe uczestniczące państwo członkowskie wprowadza okres podwójnego obiegu dłuższy niż dwa miesiące, wówczas okres, o którym mowa w ust. 1 lit. b), stanowi najdłuższy z okresów podwójnego obiegu obowiązujących w nowych uczestniczących państwach członkowskich, wobec których ma zastosowanie ta sama data wprowadzenia waluty euro, co wobec danego nowego uczestniczącego państwa członkowskiego.

3.   Okres obowiązywania zasad przewidzianych w niniejszych wytycznych będzie taki sam dla wszystkich nowych uczestniczących państw członkowskich, wobec których ma zastosowanie ta sama data wprowadzenia waluty euro. Okres ten będzie równy najdłuższemu okresowi wynikającemu z zastosowania ustępów 1 i 2. Wprowadzenie okresu przejściowego w danym nowym uczestniczącym państwie członkowskim nie prowadzi do wydłużenia okresu wymiany banknotów innych nowych uczestniczących państw członkowskich.

Artykuł 5

Wejście w życie

Niniejsze wytyczne wchodzą w życie pierwszego dnia po ich opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Artykuł 6

Adresaci

Niniejsze wytyczne są skierowane do KBC uczestniczących państw członkowskich.

Sporządzono we Frankfurcie nad Menem, dnia 24 lipca 2006 r.

W imieniu Rady Prezesów EBC

Jean-Claude TRICHET

Prezes EBC


(1)  Dz.U. L 139 z 11.5.1998, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2169/2005 (Dz.U. L 346 z 29.12.2005, str. 1).


Top