EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R1189

Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2021/1189 2021 m. gegužės 7 d. kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2018/848 papildomas nuostatomis dėl konkrečių genčių ar rūšių ekologiškos įvairiarūšės medžiagos augalų dauginamosios medžiagos gamybos ir pardavimo (Tekstas svarbus EEE)

C/2021/3163

OL L 258, 2021 7 20, p. 18–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 05/07/2022

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/1189/oj

2021 7 20   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 258/18


KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2021/1189

2021 m. gegužės 7 d.

kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2018/848 papildomas nuostatomis dėl konkrečių genčių ar rūšių ekologiškos įvairiarūšės medžiagos augalų dauginamosios medžiagos gamybos ir pardavimo

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2018 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2018/848 dėl ekologinės gamybos ir ekologiškų produktų ženklinimo, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 834/2007 (1), ypač į jo 13 straipsnio 3 dalį ir 38 straipsnio 8 dalies a punkto ii papunktį,

kadangi:

(1)

Reglamente (ES) 2018/848 nustatyta, kad veiklos vykdytojams turi būti leidžiama prekiauti ekologiškos įvairiarūšės medžiagos augalų dauginamąja medžiaga nesilaikant superelitinės, elitinės ir sertifikuotos medžiagos kategorijoms taikomų registracijos ir sertifikavimo reikalavimų arba CAC, standartinėms ir komercinėms kategorijoms taikomų kokybės, sveikatos ar tapatybės reikalavimų, nustatytų direktyvose 66/401/EEB (2), 66/402/EEB (3), 68/193/EEB (4), 98/56/EB (5), 2002/53/EB (6), 2002/54/EB (7), 2002/55/EB (8), 2002/56/EB (9), 2002/57/EB (10), 2008/72/EB (11) ir 2008/90/EB (12) arba pagal tas direktyvas priimtuose aktuose. Jame taip pat nustatyta, kad prekyba turėtų atitikti Komisijos priimtus suderintus reikalavimus;

(2)

siekiant atsižvelgti į veiklos vykdytojų ir ekologiškos įvairiarūšės medžiagos augalų dauginamosios medžiagos vartotojų poreikius, susijusius su tokios medžiagos tapatybe, sveikata ir kokybe, turėtų būti nustatytos taisyklės, susijusios su ekologiškos įvairiarūšės medžiagos augalų dauginamosios medžiagos aprašymu, minimaliais kokybės reikalavimais dėl sėklos partijų, įskaitant tapatybę, analitinį grynumą, daigumą ir sanitarinę kokybę, pakuotėmis ir ženklinimu ir, jei įmanoma, su veiklos vykdytojų vykdomu tokios medžiagos palaikymu ir informacija, kurią turi saugoti tokie veiklos vykdytojai;

(3)

siekiant skatinti ekologiškos įvairiarūšės medžiagos prisitaikymą prie įvairių žemės ūkio ir ekologinių sąlygų, ekologiškos įvairiarūšės medžiagos augalų dauginamosios medžiagos, skirtos tokios medžiagos moksliniams tyrimams ir selekcijai, nedidelio kiekio perdavimui šio reglamento reikalavimai neturėtų būti taikomi;

(4)

taip pat turėtų būti nustatyti konkretūs oficialios kontrolės vykdymo kriterijai ir sąlygos, kad būtų užtikrintas atsekamumas visais gamybos, paruošimo ir platinimo etapais ir Reglamento (ES) 2018/848 laikymasis dėl veiklos vykdytojų, prekiaujančių ekologiškos įvairiarūšės medžiagos augalų dauginamąja medžiaga, vykdomos kontrolės;

(5)

ekologiškai įvairiarūšei medžiagai būdinga didelė fenotipinė bei genetinė įvairovė ir dinamiškumas, leidžiantis vystytis ir prisitaikyti prie tam tikrų auginimo sąlygų. Skirtingai nei sėklų mišiniai, kurie kasmet atkuriami naudojant veisles, arba sintetinės veislės, išvestos kryžminant apibrėžtas motinines medžiagas, kurios pakartotinai kryžmiškai apdulkinamos, siekiant atkurti stabilią populiaciją, arba saugotinos ir mėgėjiškos veislės, įskaitant vietines augalų veisles, kaip apibrėžta Komisijos direktyvoje 2008/62/EB (13) ir Komisijos direktyvoje 2009/145/EB (14), ekologiška įvairiarūšė medžiaga skirta prisitaikyti prie įvairių biotinių ir abiotinių stresų dėl pakartotinės natūralios ir žmogaus atrankos, todėl manytina, kad ji ilgainiui gali keistis;

(6)

turėtų būti nustatytos ekologiškos įvairiarūšės medžiagos sėklos partijų identifikavimo taisyklės, kad būtų atsižvelgta į konkrečias tos medžiagos savybes. Minimaliųjų kokybės reikalavimų, tokių kaip sveikata, analitinis grynumas ir daigumas, taisyklėmis turėtų būti užtikrinti tie patys standartai, kurie taikomi žemiausios kategorijos sėkloms ir kitai augalų dauginamajai medžiagai (CAC, standartinės, komercinės arba sertifikuotos kategorijos), kaip nustatyta direktyvose 66/401/EEB, 66/402/EEB, 68/193/EEB, 98/56/EB, 2002/54/EB, 2002/55/EB, 2002/56/EB, 2002/57/EB, 2008/72/EB ir 2008/90/EB. Tokios taisyklės būtinos tam, kad būtų tenkinami tos ekologiškos įvairiarūšės medžiagos naudotojų, t. y. ūkininkų ir sodininkų, kurie turėtų būti tikri dėl tinkamos kokybės ir tapatybės, interesai. Patirtis parodė, kad ekologiškos įvairiarūšės medžiagos augalų dauginamoji medžiaga gali atitikti tuos standartus;

(7)

veiklos vykdytojams turėtų būti suteikta galimybė pateikti rinkai ekologiškos įvairiarūšės medžiagos sėklą, kuri neatitinka daigumo sąlygų, kad būtų užtikrintas didesnis lankstumas prekiaujant ta medžiaga. Tačiau tam, kad naudotojai galėtų rinktis turėdami pakankamai informacijos, tiekėjas turėtų nurodyti atitinkamos sėklos daigumo lygį etiketėje arba tiesiogiai ant ekologiškos įvairiarūšės medžiagos augalų dauginamosios medžiagos pakuotės;

(8)

pagal Reglamento (ES) 2018/848 37 straipsnį ekologinei gamybai taikoma oficiali kontrolė ir kita oficiali veikla, vykdoma pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/625 (15). Todėl valstybės narės turėtų paskirti atitinkamas kompetentingas institucijas, kurios vykdytų oficialią veiklos vykdytojų, dirbančių su ekologiška įvairiarūše medžiaga, kontrolę, siekdamos užtikrinti, kad būtų laikomasi ekologinės gamybos taisyklių. Siekiant užtikrinti, kad būtų laikomasi šiame reglamente nustatytų reikalavimų, turėtų būti taikoma rizika grindžiama oficiali ekologiškos įvairiarūšės medžiagos kontrolė. Tapatybės, analitinio grynumo, daigumo ir augalų sveikatos kontrolė bei jos atitiktis Reglamentui (ES) 2016/2031 turėtų būti vykdoma laikantis oficialių tyrimų protokolų, atliekamų laboratorijose, kurios paskirtos kompetentingų institucijų, laikantis atitinkamų tarptautinių standartų;

(9)

veiklos vykdytojai turėtų registruoti reikiamus duomenis, kad būtų užtikrintas jų kontroliuojamos ekologiškos įvairiarūšės medžiagos atsekamumas, augalų sveikatos kontrolė ir geriausias įmanomas jos valdymas.

(10)

ekologiška įvairiarūšė medžiaga nėra stabili, todėl šiuo metu veislių registracijai taikomi vienodumo ir stabilumo tyrimų metodai nėra tinkami. Todėl ekologiškos įvairiarūšės medžiagos identifikavimas ir atsekamumas turėtų būti užtikrinamas aprašant jos gamybos metodus ir fenotipines bei agronomines savybes;

(11)

siekiant užtikrinti ekologiškos įvairiarūšės medžiagos tapatybe ir kokybę, jei įmanoma, turėtų būti nustatytos jos priežiūros taisyklės;

(12)

šis reglamentas, kaip ir Reglamentas (ES) 2018/848, turėtų būti taikomas nuo 2022 m. sausio 1 d.,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Dalykas

Šiuo reglamentu nustatomos gamybos ir pardavimo taisyklės, taikomos ekologiškos įvairiarūšės medžiagos augalų dauginamajai medžiagai, kaip apibrėžta Reglamente (ES) 2018/848, kuri yra žemės ūkio augalų ir daržovių rūšių sėklos, daržovių dauginamoji medžiaga, išskyrus sėklas, dekoratyvinių augalų dauginamoji medžiaga, vynmedžių dauginamoji medžiaga ir vaisinių augalų dauginamoji medžiaga, kaip apibrėžta direktyvose 66/401/EEB, 66/402/EEB, 68/193/EB, 98/56/EB, 2002/53/EB, 2002/54/EB, 2002/55/EB, 2002/56/EB, 2002/57/EB, 2008/72/EB ir 2008/90/EB.

Šis reglamentas netaikomas ekologiškos įvairiarūšės medžiagos augalų dauginamosios medžiagos, skirtos ekologiškos įvairiarūšės medžiagos moksliniams tyrimams ir selekcijai, nedidelio kiekio perdavimui.

2 straipsnis

Terminų apibrėžtys

Šiame reglamente vartojamų terminų apibrėžtys:

1)

ekologiška įvairiarūšė medžiaga – augalų grupė, kaip apibrėžta Reglamento (ES) 2018/848 3 straipsnio 18 punkte, gaminama pagal to reglamento 3 straipsnio 1 dalies reikalavimus;

2)

motininė medžiaga – bet kokia augalinė medžiaga, kurią sukryžminus ar dauginant gauta ekologiška įvairiarūšė medžiaga;

3)

mažos pakuotės – pakuotės, kuriose yra sėklos, kurių kiekis neviršija didžiausių II priede nurodytų kiekių.

3 straipsnis

Ekologiškos įvairiarūšės medžiagos augalų dauginamosios medžiagos gamyba ir pardavimas Sąjungoje

Ekologiškos įvairiarūšės medžiagos augalų dauginamoji medžiaga gali būti gaminama ar parduodama Sąjungoje tik tuo atveju, jei laikomasi visų šių reikalavimų:

1)

ji atitinka reikalavimus dėl

a)

tapatybės, kaip nurodyta 5 straipsnyje;

b)

sanitarinio bei analitinio grynumu ir daigumo, kaip nurodyta 6 straipsnyje;

c)

pakuočių ir ženklinimo, kaip nurodyta 7 straipsnyje;

2)

jos aprašyme yra 4 straipsnyje nurodyti elementai;

3)

jai taikoma oficiali kontrolė pagal 9 straipsnį;

4)

ją gamina ar parduoda veiklos vykdytojai, kurie laikosi 8 straipsnyje nustatytų informacijos reikalavimų, ir

5)

ji palaikoma pagal 10 straipsnį.

4 straipsnis

Ekologiškos įvairiarūšės medžiagos aprašymas

1.   Ekologiškos įvairiarūšės medžiagos aprašymas apima visus šiuos elementus:

a)

jos savybių aprašymą, įskaitant:

i)

pagrindinių medžiagai būdingų savybių fenotipinį apibūdinimą ir medžiagos įvairiarūšiškumo aprašymą, apibūdinant atskirų dauginimo vienetų fenotipinę įvairovę;

ii)

dokumentaciją dėl atitinkamų jos savybių, įskaitant agronominius aspektus, pvz., derlių, derliaus stabilumą, tinkamumą mažų sąnaudų sistemoms, našumą, atsparumą abiotiniam stresui, atsparumą ligoms, kokybės parametrus, skonį ar spalvą;

iii)

visus turimus tyrimų, susijusių su ii punkte nurodytomis savybėmis, rezultatus;

b)

ekologiškos įvairiarūšės medžiagos veisimo ar gamybos metodui taikomo metodo tipo aprašymą;

c)

motininės medžiagos, naudojamos vykdant ekologiškos įvairiarūšės medžiagos selekciją ir ją gaminant, aprašymą ir paties veiklos vykdytojo taikomą gamybos kontrolės programą, nurodant 2 dalies a punkte ir, jei taikoma, 2 dalies c punkte nurodytą veiklą;

d)

ūkio valdymo ir atrankos veiklos aprašymą, kaip nurodyta 2 dalies b punkte, ir, jei taikoma, motininės medžiagos aprašymą, kaip nurodyta 2 dalies c punkte;

e)

nuorodą į selekcijos ar gamybos šalį, pateikiant informaciją apie gamybos metus ir dirvožemio bei klimato sąlygų aprašymą.

2.   1 dalyje nurodyta medžiaga gali būti sukurta vienu iš šių metodų:

a)

kelių skirtingų tipų motininės medžiagos kryžminimą taikant kryžminimo protokolus, siekiant pagaminti įvairią ekologišką įvairiarūšę medžiagą, grupuojant palikuonis, pakartotinai persėjant ir paliekant natūraliai ir (arba) žmogaus atrankai, jei ši medžiaga pasižymi didele genetine įvairove, atitinkančia Reglamento (ES) 2018/848 3 straipsnio 18 punktą;

b)

ūkio valdymo veiklą, įskaitant atrankos veiklą, kuriant ir išlaikant medžiagą, kuriai būdinga didelė genetinė įvairovė pagal Reglamento (ES) 2018/848 3 straipsnio 18 dalį;

c)

visus kitus metodus, naudojamus ekologiškos įvairiarūšės medžiagos selekcijai arba gamybai, atsižvelgiant į būdingas dauginimo savybes.

5 straipsnis

Ekologiškos įvairiarūšės medžiagos augalų dauginamosios medžiagos sėklų partijų tapatybės reikalavimai

Ekologiškos įvairiarūšės medžiagos augalų dauginamoji medžiaga yra identifikuotina remiantis visais toliau nurodytais elementais:

1)

ekologiškos įvairiarūšės medžiagos sukūrimui naudojama motinine medžiaga ir gamybos schema, kaip nustatyta 4 straipsnio 2 dalies a punkte, arba, jei taikoma, 4 straipsnio 2 dalies c punkte, arba medžiagos istorija ir ūkio valdymo veikla, įskaitant tai, ar atranka vyko natūraliai ir (arba) dalyvaujant žmogui, 4 straipsnio 2 dalies b punkte ir 4 straipsnio 2 dalies c punkte nurodytais atvejais;

2)

selekcijos arba gamybos šalimi;

3)

pagrindinių bendrų savybių ir medžiagos fenotipo įvairiarūšiškumo apibūdinimu.

6 straipsnis

Ekologiškos įvairiarūšės medžiagos augalų dauginamosios medžiagos sėklų partijų sanitarinės kokybės, analitinio grynumo ir daigumo reikalavimai

1.   Ekologiškos įvairiarūšės medžiagos augalų dauginamoji medžiaga turi atitikti Reglamento (ES) 2016/2031, Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2019/2072 (16) ir kitų atitinkamų aktų, priimtų pagal Reglamentą (ES) 2016/2031, nuostatas dėl Sąjungos karantininių kenkėjų, saugomų zonų karantininių kenkėjų ir Sąjungos reguliuojamų nekarantininių kenkėjų buvimo ir kovos su jais priemonių.

2.   Direktyvos 66/401/EEB 2 straipsnio 1 dalies A punkte išvardytų rūšių pašarinių augalų ekologiškos įvairiarūšės medžiagos augalų dauginamosios medžiagos gamybai ir pardavimui taikomos šios nuostatos:

a)

Direktyvos 66/401/EEB I priedo 5 punkto lentelės 1 punktas bei paskutinė skiltis ir

b)

Direktyvos 66/401/EEB II priedo I skirsnio 2 bei 3 punktai ir III skirsnis.

3.   Direktyvos 66/402/EEB 2 straipsnio 1 dalies A punkte išvardytų rūšių javų ekologiškos įvairiarūšės medžiagos augalų dauginamosios medžiagos gamybai ir pardavimui taikomos šios nuostatos:

a)

Direktyvos 66/402/EEB I priedo 6 punkto lentelės 1 punktas bei paskutinė skiltis;

b)

tos direktyvos II priedo 2 punkto A papunkčio lentelės trečia, šešta, dešimta, trylikta, šešiolikta, dvidešimta ir dvidešimt pirma eilutės ir 2 punkto B papunktis;

c)

tos Direktyvos II priedo 3 punkto lentelės paskutinė skiltis;

d)

tos Direktyvos II priedo 4 punkto lentelės trečia ir šešta eilutės.

4.   Direktyvoje 68/193/EEB apibrėžtų vynmedžių ekologiškos įvairiarūšės medžiagos augalų dauginamosios medžiagos gamybai ir pardavimui taikomos šios nuostatos:

a)

Direktyvos 68/193/EEB I priedo 2, 3, 4, 6 bei 7 skirsniai ir 8 skirsnio 6 punktas,

b)

Direktyvos 68/193/EEB II priedas, išskyrus 1 punkto 1 papunktį.

5.   Direktyvoje 98/56/EB apibrėžtų dekoratyvinių augalų ekologiškos įvairiarūšės medžiagos augalų dauginamosios medžiagos gamybai ir pardavimui taikomos Direktyvos 93/49/EEB (17) 3 straipsnio nuostatos.

6.   Direktyvoje 2002/54/EB apibrėžtų runkelių ekologiškos įvairiarūšės medžiagos augalų dauginamosios medžiagos gamybai ir pardavimui taikomos tos direktyvos I priedo A punkto 1 papunkčio, B punkto 2 papunkčio ir B punkto 3 papunkčio nuostatos.

7.   Direktyvos 2002/55/EB 2 straipsnio 1 dalies b punkte išvardytų rūšių daržovių ekologiškos įvairiarūšės medžiagos augalų dauginamosios medžiagos gamybai ir pardavimui taikomos tos direktyvos II priedo 2 ir 3 punkto nuostatos.

8.   Direktyvoje 2002/56/EB apibrėžtų sėklinių bulvių ekologiškos įvairiarūšės medžiagos augalų dauginamosios medžiagos gamybai ir pardavimui taikomos žemiausios kategorijos sėklinėms bulvėms skirtos I priedo 3 punkto ir II priedo nuostatos.

9.   Direktyvos 2002/57/EB 2 straipsnio 1 dalies b punkte išvardytų aliejinių ir pluoštinių augalų ekologiškos įvairiarūšės medžiagos augalų dauginamosios medžiagos gamybai ir pardavimui taikomos šios nuostatos:

a)

Direktyvos 2002/57/EB I priedo 4 punkto lentelės 1 punktas bei paskutinė skiltis;

b)

Direktyvos 2002/57/EB II priedo 4 punkto A papunkčio lentelė, išskyrus reikalavimus dėl Brassica ssp. ir Sinapis alba elitinės sėklos, ir II priedo I punkto 5 papunkčio lentelės paskutinė skiltis.

10.   Direktyvoje 2008/72/EB apibrėžtų daržovių ekologiškos įvairiarūšės dauginamosios ir sodinamosios medžiagos, išskyrus sėklą, gamybai ir pardavimui taikomos Komisijos direktyvos 93/61/EEB (18) 3 ir 5 straipsnio nuostatos.

11.   Augalų dauginamosios medžiagos iš ekologiškos įvairiarūšės vaisinių augalų dauginamosios medžiagos ir sodininkystei skirtų vaisinių augalų, kaip apibrėžta Direktyvoje 2008/90/EB, gamybai ir pardavimui taikomos šios nuostatos:

a)

Komisijos įgyvendinimo direktyvos 2014/98/ES (19) 23 straipsnis, išskyrus 1 punkto b papunktį, 24, 26, 27 ir 27a straipsniai;

b)

Įgyvendinimo direktyvos 2014/98/ES I, II, III priedai ir IV priedo reikalavimai dėl CAC medžiagos.

12.   2–11 dalys taikomos tik sėklos analitinio grynumo ir daigumo reikalavimų ir kitos dauginamosios medžiagos kokybės ir sveikatos reikalavimų atžvilgiu, bet jos netaikomos veislės tapatybės bei veislės grynumo ir ekologiškos įvairiarūšės medžiagos augalų dauginamosios medžiagos veislės tapatybės ir veislės grynumo aprobavimo reikalavimų atžvilgiu.

13.   Nukrypstant nuo 1–12 dalių nuostatų, veiklos vykdytojai gali pateikti rinkai ekologiškos įvairiarūšės medžiagos sėklą, neatitinkančią su daigumu susijusių sąlygų, jei tiekėjas nurodo atitinkamos sėklos daigumą etiketėje arba tiesiogiai ant pakuotės.

7 straipsnis

Ekologiškos įvairiarūšės medžiagos augalų dauginamosios medžiagos pakuočių ir ženklinimo reikalavimai

1.   Į mažas pakuotes nesupakuota ekologiškos įvairiarūšės medžiagos augalų dauginamoji medžiaga uždarytose pakuotėse arba taroje laikoma taip, kad jų nebūtų galima atidaryti nepaliekant ant pakuotės ar taros klastojimo požymių.

2.   Veiklos vykdytojas prie ekologiškos įvairiarūšės medžiagos sėklos ar augalų dauginamosios medžiagos pakuočių ar taros pritvirtina etiketę bent viena iš oficialiųjų Sąjungos kalbų.

Ta etiketė turi būti:

a)

įskaitoma, atspausdinta arba užrašyta vienoje pusėje, nenaudota ir lengvai matoma;

b)

su šio reglamento priede nustatyta informacija;

c)

geltona su žaliomis įstrižai susikertančiomis linijomis.

3.   I priede nurodyta informacija gali būti pateikta ne ant etiketės, o atspausdinta arba užrašyta tiesiogiai ant pakuotės ar taros. Tokiu atveju 2 punkto c papunktis netaikomas.

4.   Jei pakuotė yra maža ir permatoma, etiketė gali būti dedama į pakuotės vidų, jei ji yra aiškiai įskaitoma.

5.   Nukrypstant nuo 1–4 dalių, ekologiškos įvairiarūšės medžiagos sėklos uždarytose ir paženklintose pakuotėse ir taroje galutiniams vartotojams gali būti parduodamos nepažymėtose ir neužplombuotose pakuotėse, neviršijant II priede nustatytų didžiausių kiekių, jei pristatymo metu pirkėjui paprašius raštu pranešama apie rūšį, medžiagos pavadinimą ir partijos nuorodos numerį.

8 straipsnis

Reikalavimai dėl informacijos, kurią turi saugoti veiklos vykdytojai

1.   Bet kuris veiklos vykdytojas, gaminantis arba parduodantis ekologiškos įvairiarūšės medžiagos augalų dauginamąją medžiagą:

a)

saugo pagal Reglamento (ES) 2018/848 13 straipsnio 2 dalį pateikto pranešimo kopiją, pagal to reglamento 39 straipsnio 1 dalies d punktą pateiktos deklaracijos kopiją ir, kai taikoma, pagal to reglamento 35 straipsnį gauto sertifikato kopiją;

b)

užtikrina ekologiškos įvairiarūšės medžiagos atsekamumą gamybos sistemoje, kaip nustatyta 4 straipsnio 2 dalies a punkte arba, jei taikoma, 4 straipsnio 2 dalies c punkte, saugodamas informaciją, pagal kurią galima nustatyti veiklos vykdytojus, pateikusius ekologiškos įvairiarūšės medžiagos motininę medžiagą.

Veiklos vykdytojas saugo tuos dokumentus penkerius metus.

2.   Pardavimui skirtą ekologiškos įvairiarūšės medžiagos augalų dauginamąją medžiagą gaminantis veiklos vykdytojas taip pat registruoja ir saugo šią informaciją:

a)

rūšies pavadinimą ir kiekvienai ekologiškai įvairiarūšei medžiagai, apie kurią pranešta, naudojamą pavadinimą; ekologiškos įvairiarūšės medžiagos gamybos metodą taip, kaip nustatyta 4 straipsnyje;

b)

ekologiškos įvairiarūšės medžiagos, apie kurią pranešta, apibūdinimą, kaip nustatyta 4 straipsnyje;

c)

ekologiškos įvairiarūšės medžiagos selekcijos vietą ir ekologiškos įvairiarūšės medžiagos ekologiškos augalų dauginamosios medžiagos gamybos vietą, kaip nustatyta 5 straipsnyje;

d)

ekologiškos įvairiarūšės medžiagos gamybos plotą ir pagamintą kiekį.

3.   Pagal direktyvas 66/401/EEB, 66/402/EEB, 68/193/EEB, 98/56/EB, 2002/53/EB, 2002/54/EB, 2002/55/EB, 2002/56/EB, 2002/57/EB, 2008/72/EB ir 2008/90/EB atsakingos oficialios įstaigos turi galimybę susipažinti su šio straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodyta informacija.

9 straipsnis

Oficiali kontrolė

Valstybių narių kompetentingos institucijos arba įgaliotosios įstaigos, kai kompetentingos institucijos yra perdavusios kontrolės užduotis pagal Reglamento (ES) 2017/625 II antraštinės dalies III skyrių, vykdo rizika grindžiamą oficialią ekologiškos įvairiarūšės medžiagos augalų dauginamosios medžiagos gamybos ir pardavimo kontrolę, kad patikrintų atitiktį šio reglamento 4, 5, 6, 7, 8 ir 10 straipsnių reikalavimams.

Daigumo ir analitinio grynumo tyrimai atliekami vadovaujantis Tarptautinės sėklų tyrimų asociacijos taikomais metodais.

10 straipsnis

Ekologiškos įvairiarūšės medžiagos palaikymas

Jei palaikymas yra įmanomas, veiklos vykdytojas, kuris pranešė kompetentingoms institucijoms apie ekologišką įvairiarūšę medžiagą pagal Reglamento (ES) 2018/848 13 straipsnį, išsaugo pranešimo metu nustatytas pagrindines medžiagos savybes, užtikrindamas jos palaikymą tol, kol ji yra rinkoje. Palaikymas užtikrinamas laikantis pripažintos praktikos, pritaikytos tokios įvairiarūšės medžiagos palaikymui. Už palaikymą atsakingas veiklos vykdytojas registruoja palaikymo trukmės ir turinio duomenis.

Kompetentingos institucijos visada turi galimybę susipažinti su visais už medžiagą atsakingo veiklos vykdytojo saugomais duomenimis, kad galėtų patikrinti jos palaikymą. Veiklos vykdytojas saugo tuos duomenis penkerius metus nuo dienos, kai ekologiškos įvairiarūšės medžiagos augalų dauginamąją medžiagą nustojama pardavinėti.

11 straipsnis

Įsigaliojimas ir taikymas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2022 m. sausio 1 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2021 m. gegužės 7 d.

Komisijos vardu

Pirmininkė

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OL L 150, 2018 6 14, p. 1.

(2)  1966 m. birželio 14 d. Tarybos direktyva 66/401/EEB dėl prekybos pašarinių augalų sėkla (OL 125, 1966 7 11, p. 2298).

(3)  1966 m. birželio 14 d. Tarybos direktyva 66/402/EEB dėl prekybos javų sėkla (OL 125, 1966 7 11, p. 2309).

(4)  1968 m. balandžio 9 d. Tarybos direktyva 68/193/EEB dėl prekybos vynmedžių dauginimo medžiaga (OL L 93, 1968 4 17, p. 15).

(5)  1998 m. liepos 20 d. Tarybos direktyva 98/56/EB dėl prekybos dekoratyvinių augalų dauginamąja medžiaga (OL L 226, 1998 8 13, p. 16).

(6)  2002 m. birželio 13 d. Tarybos direktyva 2002/53/EB dėl bendrojo žemės ūkio augalų veislių katalogo (OL L 193, 2002 7 20, p. 1).

(7)  2002 m. birželio 13 d. Tarybos direktyva 2002/54/EB dėl prekybos runkelių sėkla (OL L 193, 2002 7 20, p. 12).

(8)  2002 m. birželio 13 d. Tarybos direktyva 2002/55/EB dėl prekybos daržovių sėkla (OL L 193, 2002 7 20, p. 33).

(9)  2002 m. birželio 13 d. Tarybos direktyva 2002/56/EB dėl prekybos sėklinėmis bulvėmis (OL L 193, 2002 7 20, p. 60).

(10)  2002 m. birželio 13 d. Tarybos direktyva 2002/57/EB dėl prekybos aliejinių ir pluoštinių augalų sėkla (OL L 193, 2002 7 20, p. 74).

(11)  2008 m. liepos 15 d. Tarybos direktyva 2008/72/EB dėl prekybos daržovių dauginamąja ir sodinamąja medžiaga, išskyrus sėklą (OL L 205, 2008 8 1, p. 28).

(12)  2008 m. rugsėjo 29 d. Tarybos direktyva 2008/90/EB dėl prekybos vaisinių augalų dauginamąja medžiaga ir sodininkystei skirtais vaisiniais augalais (OL L 267, 2008 10 8, p. 8).

(13)  2008 m. birželio 20 d. Komisijos direktyva 2008/62/EB, numatanti tam tikras leidžiančias nukrypti nuostatas, taikomas žemės ūkio vietinių populiacijų ir veislių, kurios natūraliai prisitaikiusios prie vietos ir regiono sąlygų ir kurioms gresia genetinė erozija, patvirtinimui ir prekybai tų vietinių populiacijų bei veislių sėkla ir sėklinėmis bulvėmis (OL L 162, 2008 6 21, p. 13).

(14)  2009 m. lapkričio 26 d. Komisijos direktyva 2009/145/EB, kuria numatomos vietinių veislių ir tokių veislių daržovių, kurios tradiciškai auginamos tam tikrose vietovėse ir regionuose ir kurioms gresia genetinė erozija, ir tų veislių daržovių, kurios neturi tikrosios vertės komercinei augalininkystei, bet kurių veislės išvestos, kad daržovės galėtų augti tam tikromis sąlygomis, patvirtinimo ir prekybos visų šių veislių daržovių sėklomis tam tikros leidžiančios nukrypti nuostatos (OL L 312, 2009 11 27, p. 44).

(15)  2017 m. kovo 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2017/625 dėl oficialios kontrolės ir kitos oficialios veiklos, kuri vykdoma siekiant užtikrinti maisto ir pašarų srities teisės aktų bei gyvūnų sveikatos ir gerovės, augalų sveikatos ir augalų apsaugos produktų taisyklių taikymą, kuriuo iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 999/2001, (EB) Nr. 396/2005, (EB) Nr. 1069/2009, (EB) Nr. 1107/2009, (ES) Nr. 1151/2012, (ES) Nr. 652/2014, (ES) 2016/429 ir (ES) 2016/2031, Tarybos reglamentai (EB) Nr. 1/2005 ir (EB) Nr. 1099/2009 bei Tarybos direktyvos 98/58/EB, 1999/74/EB, 2007/43/EB, 2008/119/EB ir 2008/120/EB, ir kuriuo panaikinami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 854/2004 ir (EB) Nr. 882/2004, Tarybos direktyvos 89/608/EEB, 89/662/EEB, 90/425/EEB, 91/496/EEB, 96/23/EB, 96/93/EB ir 97/78/EB bei Tarybos sprendimas 92/438/EEB (Oficialios kontrolės reglamentas) (OL L 95, 2017 4 7, p. 1).

(16)  2019 m. lapkričio 28 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2019/2072, kuriuo nustatomos vienodos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/2031 dėl apsaugos priemonių nuo augalų kenkėjų įgyvendinimo sąlygos, panaikinamas Komisijos reglamentas (EB) Nr. 690/2008 ir iš dalies keičiamas Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2018/2019 (OL L 319, 2019 12 10, p. 1).

(17)  1993 m. birželio 23 d. Komisijos direktyva 93/49/EEB, išdėstanti aprašą, nurodantį reikalavimus, kuriuos pagal Tarybos direktyvą 91/682/EEB turi atitikti dekoratyvinių augalų dauginamoji medžiaga ir dekoratyviniai augalai (OL L 250, 1993 10 7, p. 9).

(18)  1993 m. liepos 2 d. Komisijos direktyva 93/61/EEB, pateikianti sąlygų, kurias turi atitikti daržovių dauginamoji ir sodinamoji medžiaga, išskyrus sėklą, remiantis Tarybos direktyva 92/33/EEB, sąrašą (OL L 250, 1993 10 7, p. 19).

(19)  2014 m. spalio 15 d. Komisijos įgyvendinimo direktyva 2014/98/ES, kuria įgyvendinamos Tarybos direktyvos 2008/90/EB nuostatos dėl jos I priede nurodytoms vaisinių augalų gentims ir rūšims taikomų specialių reikalavimų, tiekėjams keliamų specialių reikalavimų ir oficialių patikrinimų išsamių taisyklių (OL L 298, 2014 10 16, p. 22).


I PRIEDAS

INFORMACIJA, KURI TURI BŪTI PATEIKTA ETIKETĖSE ANT PAKUOČIŲ, KAIP NUSTATYTA 7 STRAIPSNIO 2 DALIES b PUNKTE

A.   Etiketėje pateikiama toliau nurodyta informacija

1.

Įvairiarūšės medžiagos pavadinimas ir žodžių junginys „Ekologiška įvairiarūšė medžiaga“.

2.

„Sąjungos taisyklės ir standartai“.

3.

Už ženklinimą etikete atsakingo profesionalaus veiklos vykdytojo pavadinimas (vardas, pavardė) ir adresas ar jo registracijos kodas.

4.

Gamybos šalis.

5.

Už ženklinimą etikete atsakingo profesionalaus veiklos vykdytojo suteiktas nuorodos numeris.

6.

Uždarymo mėnuo ir metai, po kurių – įrašas „Uždaryta“.

7.

Rūšis, nurodyta bent užrašytu botaniniu pavadinimu lotyniškomis raidėmis, kuris gali būti sutrumpintas, nenurodant autorių pavardžių.

8.

Deklaruojamas grynasis arba bruto svoris arba deklaruojamas sėklų skaičius, išskyrus mažas pakuotes.

9.

Jei nurodomas svoris ir naudojami dražė ar kiti kieti priedai, priedo rūšis ir apytikslis grynų sėklų svorio ir bendro svorio santykis.

10.

Informacija apie augalų apsaugos produktus, naudotus augalų dauginamajai medžiagai, kaip reikalaujama pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1107/2009 (1) 49 straipsnio 4 dalį.

11.

Daigumas, jei pagal šio reglamento 6 straipsnio 13 dalį ekologiška įvairiarūšė medžiaga neatitinka su daigumu susijusių sąlygų.

B.   Naudotojams neturi kilti sunkumų atpažinti ar atgaminti A.1 punkte nurodytą pavadinimą ir jis negali būti:

a)

tapatus pavadinimui, kuriuo kita veislė arba tos pačios ar glaudžiai susijusios rūšies veislės ekologiška įvairiarūšė medžiaga įtraukiama į oficialų augalų veislių registrą arba ekologiškos įvairiarūšės medžiagos sąrašą, arba negali būti lengvai su juo supainiojamas;

b)

tapatus kitiems pavadinimams, kurie yra paprastai vartojami parduodant prekes ar už kurių naudojimą nemokamas mokestis pagal kitus įstatymus, arba negali būti lengvai su jais supainiojamas;

c)

klaidinantis arba keliantis painiavą dėl ekologiškos įvairiarūšės medžiagos savybių, vertės ar tapatybės arba selekcininko tapatybės.


(1)  2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką ir panaikinantis Tarybos direktyvas 79/117/EEB ir 91/414/EEB (OL L 309, 2009 11 24, p. 1).


II PRIEDAS

DIDŽIAUSIAS SĖKLOS KIEKIS MAŽOSE PAKUOTĖSE, KAIP NURODYTA 7 STRAIPSNIO 5 DALYJE

Rūšis

Didžiausia sėklų grynoji masė (kg)

Pašariniai augalai

10

Runkeliai

10

Javai

30

Aliejiniai ir pluoštiniai augalai

10

Sėklinės bulvės

30

Daržovių sėkla:

 

ankštiniai (pupiniai)

5

svogūnai, daržiniai builiai, smidrai (šparagai), mangoldai, raudonieji burokėliai, ropės, arbūzai, didieji moliūgai, paprastieji moliūgai, morkos, ridikai, valgomosios gelteklės, špinatai, salotinės sultenės

0,5

visos kitos daržovių rūšys

0,1


Top