EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R1189

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2021/1189 af 7. maj 2021 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/848 for så vidt angår produktion og markedsføring af planteformeringsmateriale af økologisk heterogent materiale af bestemte slægter eller arter (EØS-relevant tekst)

C/2021/3163

OJ L 258, 20.7.2021, p. 18–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 05/07/2022

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/1189/oj

20.7.2021   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 258/18


KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2021/1189

af 7. maj 2021

om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/848 for så vidt angår produktion og markedsføring af planteformeringsmateriale af økologisk heterogent materiale af bestemte slægter eller arter

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/848 af 30. maj 2018 om økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 (1), særlig artikel 13, stk. 3, og artikel 38, stk. 8, litra a), nr. ii), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til forordning (EU) 2018/848 skal erhvervsdrivende have tilladelse til at markedsføre planteformeringsmateriale af økologisk heterogent materiale uden at opfylde kravene til registrering og uden at overholde certificeringskategorierne præbasismateriale, basismateriale og certificeret materiale eller kvalitets-, sundheds- og identitetskravene til CAC-, standard- eller handelskategorier, jf. Rådets direktiv 66/401/EØF (2), 66/402/EØF (3), 68/193/EØF (4), 98/56/EF (5), 2002/53/EF (6), 2002/54/EF (7), 2002/55/EF (8), 2002/56/EF (9), 2002/57/EF (10), 2008/72/EF (11) og 2008/90/EF (12) eller retsakter, der er vedtaget i henhold til disse direktiver. Det fastsættes endvidere, at markedsføringen skal overholde de harmoniserede krav, som Kommissionen har vedtaget.

(2)

For at tage hensyn til behovene hos erhvervsdrivende og forbrugere af planteformeringsmateriale af økologisk heterogent materiale vedrørende sådant materiales identitet, sundhed og kvalitet bør der fastsættes regler om beskrivelsen, mindstekrav til kvaliteten af frøpartier, inkl. identifikation, specifik renhed, spireevne og sundhedstilstand, emballering og mærkning af planteformeringsmateriale af økologisk heterogent materiale og, hvor det er muligt, erhvervsdrivendes vedligeholdelse af sådant materiale og de oplysninger, de pågældende erhvervsdrivende skal opbevare.

(3)

For at fremme tilpasningen af økologisk heterogent materiale til forskellige agroøkologiske forhold bør overførsel af begrænsede mængder planteformeringsmateriale af økologisk heterogent materiale med henblik på forskning i og udvikling af sådant materiale undtages fra kravene i denne forordning.

(4)

Der bør også fastsættes specifikke kriterier og betingelser for gennemførelse af offentlig kontrol for at sikre sporbarhed i alle produktions-, tilberednings- og distributionsled og overholdelse af forordning (EU) 2018/848 med hensyn til kontrol af erhvervsdrivende, der markedsfører planteformeringsmateriale af økologisk heterogent materiale.

(5)

Økologisk heterogent materiale er kendetegnet ved dets høje fænotypiske og genetiske mangfoldighed og dets dynamiske karakter med hensyn til at udvikle sig og tilpasse sig visse vækstbetingelser. I modsætning til frøblandinger, der genopbygges årligt på grundlag af sorter, eller syntetiske sorter, der er afledt ved krydsning af et defineret sæt forældremateriale, og som gentagne gange krydsbestøves for at rekonstruere en stabil population, eller bevarelsessorter og hobbysorter, herunder landracer som defineret i Kommissionens direktiv 2008/62/EF (13) og Kommissionens direktiv 2009/145/EF (14), er det meningen, at økologisk heterogent materiale skal tilpasse sig forskellige former for biotisk og abiotisk stress som følge af gentagen naturlig og menneskelig udvælgelse, og det forventes derfor at ændre sig med tiden.

(6)

Der bør fastsættes regler om identifikation af frøpartier af økologisk heterogent materiale med henblik på at tage hensyn til det pågældende materiales særlige karakteristika. Reglerne om mindstekrav til kvalitet, som f.eks. sundhed, specifik renhed og spireevne, bør sikre samme standarder som for den laveste kategori af frø og andet planteformeringsmateriale (CAC-, standard-, handels- eller certificeret-kategori), jf. direktiv 66/401/EØF, 66/402/EØF, 68/193/EØF, 98/56/EF, 2002/54/EF, 2002/55/EF, 2002/56/EF, 2002/57/EF, 2008/72/EF OG 2008/90/EF. Det er nødvendigt med sådanne regler for at imødekomme interesserne hos brugerne af det pågældende økologiske heterogene materiale, navnlig landbrugere og gartnere, som bør kunne være forvisset om, at dets kvalitet og identitet er fyldestgørende. Erfaringerne har vist, at planteformeringsmateriale af økologisk heterogent materiale kan leve op til sådanne standarder.

(7)

De erhvervsdrivende bør have mulighed for at markedsføre frø af økologisk heterogent materiale, som ikke opfylder betingelserne med hensyn til spireevne, for at sikre større fleksibilitet i markedsføringen af det pågældende materiale. For at give brugerne mulighed for at træffe informerede valg bør leverandøren imidlertid angive spireevnen for det pågældende frø på etiketten eller direkte på emballagen til planteformeringsmaterialet af økologisk heterogent materiale.

(8)

I henhold til artikel 37 i forordning (EU) 2018/848 er økologisk produktion underlagt offentlig kontrol og andre officielle aktiviteter, der gennemføres i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/625 (15). Medlemsstaterne bør derfor udpege relevante kompetente myndigheder til offentlig kontrol af erhvervsdrivende, der beskæftiger sig med økologisk heterogent materiale, for at sikre overholdelse af reglerne om økologisk produktion. Økologisk heterogent materiale bør være omfattet af risikobaseret offentlig kontrol for at sikre, at kravene i denne forordning er opfyldt. Kontrollen af identitet, specifik renhed, spireevne og plantesundhed og dens overensstemmelse med forordning (EU) 2016/2031 bør gennemføres i overensstemmelse med officielle testprotokoller på laboratorier, der er udpeget af de kompetente myndigheder, i overensstemmelse med de relevante internationale standarder.

(9)

De erhvervsdrivende bør føre de nødvendige fortegnelser for at sikre sporbarhed, plantesundhedskontrol og bedst mulig driftsstyring af det økologiske heterogene materiale som de har kontrol med.

(10)

Økologisk heterogent materiale er ikke stabilt, og derfor er de aktuelle metoder til testning af ensartethed og stabilitet, der anvendes til sortsregistrering ikke hensigtsmæssige. Identifikationen og sporbarheden af økologisk heterogent materiale bør således sikres ved hjælp af beskrivelsen af produktionsmetoderne og dets agronomiske og fænotypiske karakteristika.

(11)

Der bør fastsættes regler for vedligeholdelse af økologisk heterogent materiale med henblik på at sikre identitet og kvalitet, hvis en sådan vedligeholdelse er mulig.

(12)

Nærværende forordning bør anvendes fra den 1. januar 2022 ligesom forordning (EU) 2018/848 —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Genstand

Ved denne forordning fastsættes der regler for produktion og markedsføring af planteformeringsmateriale af økologisk heterogent materiale, jf. definitionen i forordning (EU) 2018/848, som er frø af landbrugs- og grøntsagsplantearter, andet formeringsmateriale af grøntsagsplanter end frø, prydplanteformeringsmateriale, vinformeringsmateriale og frugtplanteformeringsmateriale, jf. direktiv 66/401/EØF, 66/402/EØF, 68/193/EF, 98/56/EF, 2002/53/EF, 2002/55/EF, 2002/56/EF, 2002/57/EF, 2008/72/EF, 2002/54/EF og 2008/90/EF.

Denne forordning finder ikke anvendelse på overførsel af begrænsede mængder planteformeringsmateriale af økologisk heterogent materiale bestemt til forskning i og udvikling af økologisk heterogent materiale.

Artikel 2

Definitioner

I denne forordning forstås ved:

1)

»økologisk heterogent materiale«: en bestand af planter som defineret i artikel 3, nr. 18), i forordning (EU) 2018/848, der produceres i overensstemmelse med kravene i nævnte forordnings artikel 3, nr. 1)

2)

»forældremateriale«: ethvert plantemateriale, hvis krydsning eller formering har resulteret i økologisk heterogent materiale

3)

»små emballager«: emballager med frø op til de maksimumsmængder, der er fastsat i bilag II.

Artikel 3

Produktion og markedsføring i Unionen af planteformeringsmateriale af økologisk heterogent materiale

Planteformeringsmateriale af økologisk heterogent materiale må kun produceres eller markedsføres i Unionen, hvis alle følgende krav er opfyldt:

1)

Det opfylder kravene vedrørende:

a)

identitet, jf. artikel 5

b)

sundhed og analytisk renhed og spireevne, jf. artikel 6

c)

emballering og mærkning, jf. artikel 7.

2)

Beskrivelsen omfatter de elementer, der er omhandlet i artikel 4.

3)

Det er omfattet af offentlig kontrol i henhold til artikel 9.

4)

Det produceres eller markedsføres af erhvervsdrivende, der opfylder oplysningskravene i artikel 8.

5)

Det vedligeholdes i overensstemmelse med artikel 10.

Artikel 4

Beskrivelse af økologisk heterogent materiale

1.   Beskrivelsen af økologisk heterogent materiale skal omfatte alle følgende elementer:

a)

en beskrivelse af dets karakteristika, herunder:

i)

fænotypekarakteriseringen af de vigtigste egenskaber, der er fælles for materialet, sammen med beskrivelsen af materialets heterogenitet ved at karakterisere den fænotypiske diversitet, der kan observeres mellem de enkelte reproduktive enheder

ii)

dokumentation for de relevante karakteristika, herunder agronomiske aspekter såsom udbytte, udbyttestabilitet, egnethed til systemer med lavt input, ydeevne, resistens over for abiotisk stress, sygdomsresistens, kvalitetsparametre, smag eller farve

iii)

eventuelle foreliggende resultater af test vedrørende de karakteristika, der er omhandlet i nr. ii)

b)

en beskrivelse af den type teknik, der anvendes til avl af eller produktionsmetode for det økologiske heterogene materiale

c)

en beskrivelse af det forældremateriale, der anvendes til at avle eller producere det økologiske heterogene materiale og det egenproduktionskontrolprogram, som den pågældende erhvervsdrivende anvender, med en henvisning til de praksisser, der er omhandlet i stk. 2, litra a), og, hvis det er relevant, i stk. 2, litra c)

d)

en beskrivelse af drifts- og udvælgelsespraksisserne på bedriften med en henvisning til stk. 2, litra b), og, hvis det er relevant, af forældrematerialet med en henvisning til stk. 2, litra c)

e)

en henvisning til avls- eller produktionslandet med oplysninger om produktionsåret og en beskrivelse af de pedoklimatiske forhold.

2.   Det materiale, der er omhandlet i stk. 1, kan frembringes ved hjælp af en af følgende teknikker:

a)

krydsning af flere forskellige typer forældremateriale ved hjælp af krydsningsprotokoller for at producere forskelligt økologisk heterogent materiale ved at samle afkommet, genså gentagne gange og udsætte bestanden for naturlig og/eller menneskelig udvælgelse, forudsat at dette materiale udviser en høj grad af genetisk diversitet, som er i overensstemmelse med artikel 3, nr. 18), i forordning (EU) 2018/848

b)

driftspraksisserne på bedriften, herunder udvælgelse, etablering eller vedligeholdelse af materiale, der er kendetegnet ved en høj grad af genetisk diversitet i overensstemmelse med artikel 3, nr. 18), i forordning (EU) 2018/848

c)

enhver anden teknik, der anvendes til avl eller produktion af økologisk heterogent materiale, idet der tages hensyn til særlige formeringselementer.

Artikel 5

Krav vedrørende identiteten af frøpartier af planteformeringsmateriale af økologisk heterogent materiale

Planteformeringsmateriale af økologisk heterogent materiale skal kunne identificeres på grundlag af følgende elementer:

1)

det forældremateriale og den produktionsordning, der er anvendt ved krydsning af det økologiske heterogene materiale med henblik på at frembringe det økologiske heterogene materiale, jf. artikel 4, stk. 2, litra a), eller, hvis det er relevant, artikel 4, stk. 2, litra c), eller historik for materialet og driftspraksisser på bedriften, herunder om udvælgelsen har fundet sted naturligt og/eller ved menneskelig indgriben, i de tilfælde, der er omhandlet i artikel 4, stk. 2, litra b), og artikel 4, stk. 2, litra c)

2)

avls- eller produktionslandet

3)

karakterisering af de fælles vigtigste egenskaber og af materialets fænotypiske heterogenitet.

Artikel 6

Krav vedrørende sundhedstilstand, specifik renhed og spireevne for planteformeringsmateriale af økologisk heterogent materiale

1.   Planteformeringsmateriale af økologisk heterogent materiale skal opfylde bestemmelserne i forordning (EU) 2016/2031, Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/2072 (16) og andre relevante retsakter vedtaget i medfør af forordning (EU) 2016/2031 vedrørende forekomst af og foranstaltninger mod EU-karantæneskadegørere, beskyttet zone-karantæneskadegørere og EU-regulerede ikkekarantæneskadegørere.

2.   For produktion og markedsføring af planteformeringsmateriale af økologisk heterogent materiale af foderplantearter, der er opført i artikel 2, stk. 1, litra A, i direktiv 66/401/EØF, gælder følgende bestemmelser:

a)

punkt 1 og sidste kolonne i skemaet i punkt 5 i bilag I til direktiv 66/401/EØF og

b)

afsnit I, punkt 2 og 3, og afsnit III i bilag II til direktiv 66/401/EØF.

3.   For produktion og markedsføring af planteformeringsmateriale af økologisk heterogent materiale af kornarter, der er opført i artikel 2, stk. 1, litra A, i direktiv 66/402/EØF, gælder følgende bestemmelser:

a)

punkt 1 og sidste kolonne i skemaet i punkt 6 i bilag I til direktiv 66/402/EØF

b)

tredje, sjette, tiende, trettende, sekstende, tyvende og enogtyvende række i tabellen i punkt 2, litra A, og punkt 2, litra B, i bilag II til nævnte direktiv

c)

sidste kolonne i skemaet i punkt 3 i bilag II til nævnte direktiv

d)

tredje og sjette kolonne i skemaet i punkt 4 i bilag II til nævnte direktiv.

4.   For produktion og markedsføring af planteformeringsmateriale af økologisk heterogent materiale af vin som defineret i direktiv 68/193/EØF gælder følgende bestemmelser:

a)

del 2, 3, 4, 6 og 7 samt del 8, punkt 6, i bilag I til direktiv 68/193/EØF

b)

bilag II til direktiv 68/193/EØF, med undtagelse af afsnit I, punkt 1.

5.   For produktion og markedsføring af planteformeringsmateriale af økologisk heterogent materiale af prydplanter som defineret i direktiv 98/56/EF gælder artikel 3 i direktiv 93/49/EØF (17).

6.   For produktion og markedsføring af planteformeringsmateriale af økologisk heterogent materiale af bederoer som defineret i direktiv 2002/54/EF gælder afsnit A, punkt 1, afsnit B, punkt 2, og afsnit B, punkt 3, i bilag I til samme direktiv.

7.   For produktion og markedsføring af planteformeringsmateriale af økologisk heterogent materiale af grøntsagsplantearter, der er opført i artikel 2, stk. 1, litra b), i direktiv 2002/55/EF, gælder punkt 2 og 3 i bilag II til samme direktiv.

8.   For produktion og markedsføring af planteformeringsmateriale af økologisk heterogent materiale af læggekartofler som defineret i direktiv 2002/56/EF gælder bestemmelserne om den laveste kategori af læggekartofler i bilag I, punkt 3, og bilag II.

9.   For produktion og markedsføring af planteformeringsmateriale af økologisk heterogent materiale af olie- og spindplanter, der er opført i artikel 2, stk. 1, litra b), i direktiv 2002/57/EF, gælder følgende bestemmelser:

a)

punkt 1 og sidste kolonne i skemaet i punkt 4 i bilag I til direktiv 2002/57/EF

b)

Tabellen i bilag II, afsnit I, punkt 4, litra A, bortset fra kravene vedrørende basisfrø af Brassica ssp. og Sinapis alba, og sidste kolonne i skemaet i afsnit I, punkt 5, i bilag II til direktiv 2002/57/EF.

10.   For produktion og markedsføring af økologisk heterogent formeringsmateriale og plantemateriale af grønsagsplanter bortset fra frø som defineret i direktiv 2008/72/EF gælder artikel 3 og 5 i Kommissionens direktiv 93/61/EØF (18).

11.   For produktion og markedsføring af planteformeringsmateriale af økologisk heterogent frugtplanteformeringsmateriale og frugtplanter bestemt til frugtproduktion som defineret i direktiv 2008/90/EF gælder følgende bestemmelser:

a)

artikel 23, undtagen stk. 1, litra b), samt artikel 24, 26, 27 og 27a i Kommissionens gennemførelsesdirektiv 2014/98/EU (19)

b)

bilag I og II og bilag III samt kravene vedrørende CAC-materiale i bilag IV til gennemførelsesdirektiv 2014/98/EU.

12.   Stk. 2-11 finder kun anvendelse for så vidt angår kravene vedrørende specifik renhed og spireevne for frø og kvalitets- og sundhedskravene vedrørende andet formeringsmateriale, men ikke for så vidt angår sortsægthed og sortsrenhed og markinspektionskrav vedrørende sortsægthed og sortsrenhed af planteformeringsmateriale af økologisk heterogent materiale.

13.   Uanset stk. 1-12 kan erhvervsdrivende markedsføre frø af økologisk heterogent materiale, som ikke opfylder betingelserne med hensyn til spireevne, forudsat at leverandøren angiver spireevnen for det pågældende frø på etiketten eller direkte på emballagen.

Artikel 7

Krav vedrørende emballering og mærkning af planteformeringsmateriale af økologisk heterogent materiale

1.   Planteformeringsmateriale af økologisk heterogent materiale, der ikke er indeholdt i små pakninger, skal være indeholdt i pakninger eller beholdere, der er lukket på en sådan måde, at det ikke kan åbnes, uden at der efterlades tegn på, at emballagen eller beholderen er brudt.

2.   Den erhvervsdrivende skal på emballager eller beholdere med frø eller planteformeringsmateriale af økologisk heterogent materiale anbringe en etiket på mindst et af Unionens officielle sprog.

Etiketten skal:

a)

være læselig, trykt eller skrevet på den ene side, ubrugt og let synlig

b)

indeholde de oplysninger, der er anført i bilag I til denne forordning

c)

være gul med et grønt diagonalt kryds.

3.   I stedet for en etiket kan oplysningerne i bilag I trykkes eller skrives direkte på emballagen eller beholderen. I så fald finder stk. 2, litra c), ikke anvendelse.

4.   Hvis der er tale om små, gennemsigtige emballager, kan etiketten anbringes inde i emballagen, forudsat at den er let læselig.

5.   Uanset stk. 1-4 kan frø af økologisk heterogent materiale, der er indeholdt i lukkede og mærkede emballager og beholdere, sælges til slutbrugerne i emballager uden mærkning og forsegling op til de maksimumsmængder, der er fastsat i bilag II, forudsat at køberen efter anmodning på leveringstidspunktet skriftligt underrettes om arten, materialebetegnelsen og partiets referencenummer.

Artikel 8

Krav vedrørende oplysninger, som de erhvervsdrivende skal opbevare

1.   Erhvervsdrivende, der producerer eller markedsfører planteformeringsmateriale af økologisk heterogent materiale, skal:

a)

opbevare en kopi af den meddelelse, der er indgivet i overensstemmelse med artikel 13, stk. 2, i forordning (EU) 2018/848, en kopi af den erklæring, der er indgivet i henhold til forordningens artikel 39, stk. 1, litra d), og, i påkommende tilfælde, en kopi af det certifikat, der er modtaget i henhold til samme forordnings artikel 35

b)

sikre sporbarheden af det økologiske heterogene materiale i produktionsordningen, jf. artikel 4, stk. 2, litra a) eller, hvis det er relevant, i artikel 4, stk. 2, litra c), ved at opbevare oplysninger, der gør det muligt at identificere de erhvervsdrivende, der har leveret økologisk heterogent materiales forældremateriale.

Den erhvervsdrivende skal opbevare disse dokumenter i fem år.

2.   Den erhvervsdrivende, der producerer planteformeringsmateriale af økologisk heterogent materiale bestemt til markedsføring, skal også registrere og opbevare følgende oplysninger:

a)

artsnavn og betegnelse, der er anvendt for hvert meddelt økologisk heterogent materiale den type teknik, der er anvendt til produktion af økologisk heterogent materiale, jf. artikel 4

b)

karakterisering af det meddelte heterogene organiske materiale, jf. artikel 4

c)

placering af økologisk heterogent materiale og placering af produktionen af økologisk planteformeringsmateriale af det økologiske heterogene materiale, jf. artikel 5

d)

areal til produktion af økologisk heterogent materiale og produceret mængde.

3.   De ansvarlige officielle organer i henhold til direktiv 66/401/EØF, 66/402/EØF, 68/193/EØF, 98/56/EF, 2002/53/EF, 2002/54/EF, 2002/56/EF, 2002/57/EF, 2008/72/EF, 2002/55/EF og 2008/90/EF skal have adgang til de oplysninger, der er omhandlet i nærværende artikels stk. 1 og 2.

Artikel 9

Offentlig kontrol

Medlemsstaternes kompetente myndigheder eller organer med delegerede opgaver, hvis de kompetente myndigheder har delegeret kontrolopgaver i overensstemmelse med afsnit II, kapitel III, i forordning (EU) 2017/625, gennemfører risikobaseret offentlig kontrol i forbindelse med produktion og markedsføring af planteformeringsmateriale af økologisk heterogent materiale for at kontrollere overholdelsen af kravene i nærværende forordnings artikel 4, 5, 6, 7, 8 og 10.

Undersøgelsen af spireevne og specifik renhed skal udføres i overensstemmelse med de relevante metoder fra Det Internationale Frøkontrolforbund.

Artikel 10

Vedligeholdelse af økologisk heterogent materiale

Hvis vedligeholdelse er mulig, bevarer den erhvervsdrivende, der har meddelt det økologiske heterogene materiale til de kompetente myndigheder i henhold til artikel 13 i forordning (EU) 2018/848, materialets vigtigste karakteristika på tidspunktet for dets meddelelse ved at vedligeholde det, så længe det forbliver på markedet. Vedligeholdelsen skal udføres i overensstemmelse med accepteret praksis, der er tilpasset vedligeholdelse af sådant heterogent materiale. Den erhvervsdrivende, der er ansvarlig for vedligeholdelsen, skal føre fortegnelser over vedligeholdelsens varighed og indhold.

De kompetente myndigheder skal til enhver tid have adgang til alle fortegnelser, der opbevares af den erhvervsdrivende, der er ansvarlig for materialet, med henblik på at kontrollere dets vedligeholdelse. Den erhvervsdrivende opbevarer disse fortegnelser i fem år efter det tidspunkt, hvor planteformeringsmaterialet af økologisk heterogent materiale ikke længere markedsføres.

Artikel 11

Ikrafttræden og anvendelse

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. januar 2022.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 7. maj 2021.

På Kommissionens vegne

Ursula VON DER LEYEN

Formand


(1)  EUT L 150 af 14.6.2018, s. 1.

(2)  Rådets direktiv 66/401/EØF af 14. juni 1966 om handel med frø af foderplanter (EFT 125 af 11.7.1966, s. 2298).

(3)  Rådets direktiv 66/402/EØF af 14. juni 1966 om handel med sædekorn (EFT 125 af 11.7.1966, s. 2309).

(4)  Rådets direktiv 68/193/EØF af 9. april 1968 om handel med vegetativt formeringsmateriale af vin (EFT L 93 af 17.4.1968, s. 15).

(5)  Rådets direktiv 98/56/EF af 20. juli 1998 om afsætning af prydplanteformeringsmateriale (EFT L 226 af 13.8.1998, s. 16).

(6)  Rådets direktiv 2002/53/EF af 13. juni 2002 om den fælles sortsliste over landbrugsplantearter (EFT L 193 af 20.7.2002, s. 1).

(7)  Rådets direktiv 2002/54/EF af 13. juni 2002 om handel med bederoefrø (EFT L 193 af 20.7.2002, s. 12).

(8)  Rådets direktiv 2002/55/EF af 13. juni 2002 om handel med grøntsagsfrø (EFT L 193 af 20.7.2002, s. 33).

(9)  Rådets direktiv 2002/56/EF af 13. juni 2002 om handel med læggekartofler (EFT L 193 af 20.7.2002, s. 60).

(10)  Rådets direktiv 2002/57/EF af 13. juni 2002 om handel med frø af olie- og spindplanter (EFT L 193 af 20.7.2002, s. 74).

(11)  Rådets direktiv 2008/72/EF af 15. juli 2008 om afsætning af plantemateriale og formeringsmateriale af grøntsagsplanter bortset fra frø (EUT L 205 af 1.8.2008, s. 28).

(12)  Rådets direktiv 2008/90/EF af 29. september 2008 om afsætning af frugtplanteformeringsmateriale og frugtplanter bestemt til frugtproduktion (EUT L 267 af 8.10.2008, s. 8).

(13)  Kommissionens direktiv 2008/62/EF af 20. juni 2008 om visse undtagelser med henblik på godkendelse af landracer og sorter af landbrugsarter, der er naturligt tilpasset de lokale og regionale forhold og truet af genetisk erosion, og om handel med frø og læggekartofler af sådanne landracer og sorter (EUT L 162 af 21.6.2008, s. 13).

(14)  Kommissionens direktiv 2009/145/EF af 26. november 2009 om visse undtagelser med henblik på godkendelse af grøntsagslandracer og -sorter, der traditionelt har været dyrket i særlige områder og regioner og er truet af genetisk erosion, og af grøntsagssorter, der er uden egentlig kommerciel produktionsværdi, men som er udviklet med henblik på dyrkning under særlige forhold, og om handel med frø af de pågældende landracer og sorter (EUT L 312 af 27.11.2009, s. 44).

(15)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/625 af 15. marts 2017 om offentlig kontrol og andre officielle aktiviteter med henblik på at sikre anvendelsen af fødevare- og foderlovgivningen og reglerne for dyresundhed og dyrevelfærd, plantesundhed og plantebeskyttelsesmidler, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001, (EF) nr. 396/2005, (EF) nr. 1069/2009, (EF) nr. 1107/2009, (EU) nr. 1151/2012, (EU) nr. 652/2014, (EU) 2016/429 og (EU) 2016/2031, Rådets forordning (EF) nr. 1/2005 og (EF) nr. 1099/2009 samt Rådets direktiv 98/58/EF, 1999/74/EF, 2007/43/EF, 2008/119/EF og 2008/120/EF og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 854/2004 og (EF) nr. 882/2004, Rådets direktiv 89/608/EØF, 89/662/EØF, 90/425/EØF, 91/496/EØF, 96/23/EF, 96/93/EF og 97/78/EF og Rådets afgørelse 92/438/EØF (forordningen om offentlig kontrol) (EUT L 95 af 7.4.2017, s. 1).

(16)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/2072 af 28. november 2019 om ensartede betingelser for gennemførelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/2031 for så vidt angår beskyttelsesforanstaltninger mod planteskadegørere og om ophævelse af Kommissionens forordning (EF) nr. 690/2008 og om ændring af Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/2019 (EUT L 319 af 10.12.2019, s. 1).

(17)  Kommissionens direktiv 93/49/EØF af 23. juni 1993 om oversigterne over de betingelser, der skal opfyldes af prydplanteformeringsmateriale og prydplanter i henhold til Rådets direktiv 91/682/EØF om afsætning af prydplanteformeringsmateriale og prydplanter (EFT L 250 af 7.10.1993, s. 9).

(18)  Kommissionens direktiv 93/61/EØF af 2. juli 1993 om oversigterne over de betingelser, der skal opfyldes af plantemateriale og formeringsmateriale af grønsagsplanter bortset fra frø, i overensstemmelse med Rådets direktiv 92/33/EØF (EFT L 250 af 7.10.1993, s. 19).

(19)  Kommissionens gennemførelsesdirektiv 2014/98/EU af 15. oktober 2014 om gennemførelse af Rådets direktiv 2008/90/EF for så vidt angår specifikke krav til de i bilag I til samme direktiv nævnte slægter og arter af frugtplanter, specifikke krav til leverandører og nærmere regler vedrørende officielle inspektioner (EUT L 298 af 16.10.2014, s. 22).


BILAG I

OPLYSNINGER, DER SKAL FREMGÅ AF EMBALLAGEETIKETTEN I HENHOLD TIL ARTIKEL 7, STK. 2, LITRA B)

A.   Følgende oplysninger skal fremgå af etiketten:

1.

det heterogene materiales betegnelse sammen med udtrykket »økologisk heterogent materiale«

2.

»EU-regler og -normer«

3.

navn og adresse på den erhvervsdrivende, der er ansvarlig for at anbringe etiketten eller dens registreringskode

4.

produktionsland

5.

referencenummer tildelt af den erhvervsdrivende, der er ansvarlig for at anbringe etiketter

6.

måned og år for lukning efterfulgt af ordet: »lukket«

7.

art med latinske bogstaver og i det mindste anført under den botaniske betegnelse, som kan angives i forkortet form og uden autornavn

8.

angivet netto- eller bruttovægt eller angivet antal for frø, undtagen for små pakninger

9.

i tilfælde af vægtangivelse og pelleringsmidler eller andre faste tilsætningsstoffer angivelse af arten af tilsætningsstoffet samt det omtrentlige forhold mellem vægten af rene frø og den samlede vægt

10.

oplysninger om de plantebeskyttelsesmidler, der er blevet anvendt på planteformeringsmaterialet, jf. artikel 49, stk. 4, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 (1)

11.

spireevnen, hvis økologisk heterogent materiale i henhold til denne forordnings artikel 6, stk. 13, ikke opfylder betingelserne med hensyn til spireevne.

B.   Den betegnelse, der er omhandlet i punkt A.1, må ikke forårsage vanskeligheder for brugerne med hensyn til genkendelse eller gengivelse og må ikke:

a)

være identisk med eller kunne forveksles med en betegnelse, hvorunder en anden sort eller økologisk heterogent materiale af samme art eller af en nært beslægtet art optages i et officielt register over plantesorter eller en liste over økologisk heterogent materiale

b)

være identisk med eller kunne forveksles med andre betegnelser, som i almindelighed anvendes ved markedsføring af varer, eller som ifølge andre retsforskrifter ikke må benyttes som betegnelse

c)

vildlede eller skabe forvirring med hensyn til det økologiske heterogene materiales karakteristika, værdi eller identitet eller planteavlerens identitet.


(1)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 af 21. oktober 2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler og om ophævelse af Rådets direktiv 79/117/EØF og 91/414/EØF (EUT L 309 af 24.11.2009, s. 1).


BILAG II

MAKSIMUMSMÆNGDER FRØ I SMÅ PAKNINGER, JF. ARTIKEL 7, STK. 5

Art

Frøs maksimale nettovægt (kg)

Foderplanter

10

Bederoer

10

Korn

30

Olie- og spindplanter

10

Læggekartofler

30

Grøntsagsfrø

 

Bælgplanter

5

Løg, kørvel, asparges, bladbede, rødbeder, bederoer, majroer, vandmelon, centnergræskar, mandelgræskar, gulerødder, radiser, ræddiker, skorzonerrødder, spinat, vårsalat

0,5

Alle andre grøntsagsplantearter

0,1


Top