EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R1189

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2021/1189, 7. mai 2021, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2018/848 seoses teatavate perekondade ja liikide mahepõllumajanduslikust heterogeensest materjalist koosneva taimse paljundusmaterjali tootmise ja turustamisega (EMPs kohaldatav tekst)

C/2021/3163

OJ L 258, 20.7.2021, p. 18–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 05/07/2022

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/1189/oj

20.7.2021   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 258/18


KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) 2021/1189,

7. mai 2021,

millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2018/848 seoses teatavate perekondade ja liikide mahepõllumajanduslikust heterogeensest materjalist koosneva taimse paljundusmaterjali tootmise ja turustamisega

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 30. mai 2018. aasta määrust (EL) 2018/848, mis käsitleb mahepõllumajanduslikku tootmist ja mahepõllumajanduslike toodete märgistamist ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 834/2007, (1) eriti selle artikli 13 lõiget 3 ja artikli 38 lõike 8 punkti a alapunkti ii,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruses (EL) 2018/848 on sätestatud, et ettevõtjatel tuleb lubada turustada mahepõllumajanduslikust heterogeensest materjalist koosnevat taimset paljundusmaterjali, ilma et nad peaksid täitma registreerimisnõudeid, supereliit-, eliit- ja sertifitseeritud materjali suhtes kehtestatud sertifitseerimisnõudeid ning CAC-, standard- ja kaubanduslike kategooriate suhtes kehtestatud kvaliteedi-, tervise- ja identsusnõudeid, mis on sätestatud nõukogu direktiivides 66/401/EMÜ, (2) 66/402/EMÜ, (3) 68/193/EMÜ, (4) 98/56/EÜ, (5) 2002/53/EÜ, (6) 2002/54/EÜ, (7) 2002/55/EÜ, (8) 2002/56/EÜ, (9) 2002/57/EÜ, (10) 2008/72/EÜ (11) ja 2008/90/EÜ (12) ning nende direktiivide alusel vastu võetud õigusaktides. Ühtlasi tuleks kõnealuse määruse kohaselt järgida turustamisel komisjoni vastu võetud ühtlustatud nõudeid.

(2)

Et võtta arvesse mahepõllumajanduslikust heterogeensest materjalist koosneva taimse paljundusmaterjaliga tegelevate ettevõtjate ja tarbijate vajadusi seoses sellise materjali identsus-, tervise- ja kvaliteediaspektidega, tuleks kehtestada eeskirjad seemnepartiide kirjelduse ja kvaliteedi miinimumnõuete, sealhulgas identsuse, analüütilise puhtuse, idanemismäärade ja sanitaarkvaliteedi kohta, samuti mahepõllumajanduslikust heterogeensest materjalist koosneva taimse paljundusmaterjali pakendamise ja märgistamise kohta ning võimaluse korral sellise materjali säilitamise kohta ettevõtjate juures ja teabe kohta, mida asjaomased ettevõtjad peavad säilitama.

(3)

Et soodustada mahepõllumajandusliku heterogeense materjali kohandamist eri agroökoloogilistele tingimustele, ei tuleks käesoleva määruse nõudeid kohaldada mahepõllumajanduslikust heterogeensest materjalist koosneva taimse paljundusmaterjali suhtes, mida edastatakse piiratud koguses mahepõllumajandusliku heterogeense materjali teadusuuringuteks ja sellise materjali väljatöötamiseks.

(4)

Ühtlasi tuleks sätestada konkreetsed ametliku kontrolli tegemise kriteeriumid ja tingimused, et tagada jälgitavus kõikides tootmis-, ettevalmistus- ja turustusetappides ning vastavus määrusele (EL) 2018/848 seoses mahepõllumajanduslikust heterogeensest materjalist koosnevat taimset paljundusmaterjali turustavate ettevõtjate kontrollimisega.

(5)

Mahepõllumajanduslikku heterogeenset materjali iseloomustab suur fenotüübiline ja geneetiline varieeruvus ning võime dünaamiliselt areneda ja konkreetsete kasvutingimustega kohaneda. Erinevalt igal aastal sordipõhiselt taaskoostatavatest seemnesegudest, stabiilse populatsiooni taasloomiseks korduvalt risttolmeldatavate kindlaksmääratud lähtematerjalide omavahelise ristamise teel saadud sünteetilistest sortidest ning säilitus- ja hobisortidest, sealhulgas komisjoni direktiivis 2008/62/EÜ (13) ja komisjoni direktiivis 2009/145/EÜ (14) määratletud rahvaselektsioonsortidest, on mahepõllumajanduslik heterogeenne materjal ette nähtud kohanema korduvast looduslikust valikust ja inimtegevusest tulenevast valikust tulenevate eri biootiliste ja abiootiliste stressiteguritega ning on seepärast eeldatavalt ajas muutuv.

(6)

Tuleks kehtestada eeskirjad mahepõllumajandusliku heterogeense materjali seemnepartiide identifitseerimiseks, et võtta arvesse sellise materjali eriomadusi. Kvaliteedi miinimumnõudeid, näiteks tervisenõudeid, analüütilist puhtust ja idanevust käsitlevate eeskirjadega tuleks tagada vastavus samadele normidele, mida kohaldatakse kõige madalama kategooria seemnete ja muu taimse paljundusmaterjali (CAC-materjal, standard-, kaubanduslik või sertifitseeritud kategooria) suhtes vastavalt direktiividele 66/401/EMÜ, 66/402/EMÜ, 68/193/EMÜ, 98/56/EÜ, 2002/54/EÜ, 2002/55/EÜ, 2002/56/EÜ, 2002/57/EÜ, 2008/72/EÜ ja 2008/90/EÜ. Sellised eeskirjad on vajalikud selleks, et kaitsta kõnealuse mahepõllumajandusliku heterogeense materjali kasutajate – põllumajandustootjate ja aednike – huve ning tagada neile kindlus sellise materjali nõuetekohase kvaliteedi ja identsuse suhtes. Kogemusest nähtub, et need normid on mahepõllumajanduslikust heterogeensest materjalist koosneva taimse paljundusmaterjali puhul saavutatavad.

(7)

Ettevõtjatel peaks olema võimalus lasta turule idanevustingimustele mittevastavaid mahepõllumajandusliku heterogeense materjali seemneid, et tagada suurem paindlikkus sellise materjali turustamisel. Et võimaldada kasutajatel teha teadlikke valikuid, peaks tarnija siiski esitama mahepõllumajanduslikust heterogeensest materjalist koosneva taimse paljundusmaterjali etiketil või otse pakendil asjaomase seemne idanemismäära.

(8)

Vastavalt määruse (EL) 2018/848 artiklile 37 tehakse mahepõllumajandusliku tootmise puhul ametlikku kontrolli ja muid ametlikke toiminguid, mis viiakse läbi vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) 2017/625 (15). Sellest tulenevalt peaksid liikmesriigid määrama mahepõllumajandusliku heterogeense materjaliga tegelevate ettevõtjate ametliku kontrolli eest vastutavad asjakohased pädevad asutused, et tagada vastavus mahepõllumajandusliku tootmise eeskirjadele. Mahepõllumajandusliku heterogeense materjali suhtes tuleks teha riskipõhist ametlikku kontrolli, et tagada käesoleva määrusega kehtestatavate nõuete järgimine. Identsust, analüütilist puhtust, idanemismäära ja taimetervist ning nende näitajate vastavust määrusele (EL) 2016/2031 tuleks kontrollida pädeva asutuse määratud laboris vastavalt ametlikele katsejuhenditele kooskõlas asjakohaste rahvusvaheliste standarditega.

(9)

Ettevõtjad peaksid säilitama andmeid, mis on vajalikud nende kontrolli all oleva mahepõllumajandusliku heterogeense materjali jälgitavuse, taimetervise kontrollitavuse ja materjali parima võimaliku haldamise tagamiseks.

(10)

Mahepõllumajanduslik heterogeenne materjal ei ole püsiv ja seepärast ei ole praegused sortide registreerimiseks kasutatavad ühtlikkuse ja püsivuse määramise meetodid asjakohased. Seepärast peaks mahepõllumajandusliku heterogeense materjali identsus ja jälgitavus olema tagatud selle tootmise meetodite ning selle fenotüübiliste ja agronoomiliste omaduste kirjelduse kaudu.

(11)

Identsuse ja kvaliteedi tagamise eesmärgil tuleks kehtestada eeskirjad mahepõllumajandusliku heterogeense materjali säilitamiseks juhtudel, kus selline säilitamine on võimalik.

(12)

Käesolevat määrust tuleks kohaldada alates 1. jaanuarist 2022 ehk samast kuupäevast kui määrust (EL) 2018/848,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Reguleerimisese

Käesoleva määrusega kehtestatakse eeskirjad määruses (EL) 2018/848 esitatud määratluse kohasest mahepõllumajanduslikust heterogeensest materjalist koosneva taimse paljundusmaterjali – direktiivide 66/401/EMÜ, 66/402/EMÜ, 68/193/EMÜ, 98/56/EÜ, 2002/53/EÜ, 2002/54/EÜ, 2002/55/EÜ, 2002/56/EÜ, 2002/57/EÜ, 2008/72/EÜ ja 2008/90/EÜ kohase põllumajandus- ja köögiviljakultuuride seemne, köögiviljade muu paljundusmaterjali kui seemne, dekoratiivtaimede paljundusmaterjali, viinapuude paljundusmaterjali ja viljapuude paljundusmaterjali – tootmiseks ja turustamiseks.

Käesoleva määruse kohaldamisalasse ei kuulu mahepõllumajanduslikust heterogeensest materjalist koosnev taimne paljundusmaterjal, mida edastatakse piiratud koguses mahepõllumajandusliku heterogeense materjali teadusuuringuteks ja sellise materjali väljatöötamiseks.

Artikkel 2

Mõisted

Käesolevas määruses kasutatakse järgmisi mõisteid:

1)

„mahepõllumajanduslik heterogeenne materjal“ – määruse (EL) 2018/848 artikli 3 punktis 18 määratletud taimerühm, mis on toodetud kooskõlas nimetatud määruse artikli 3 punkti 1 nõuetega;

2)

„lähtematerjal“ – mis tahes taimne materjal, mille ristamisel või paljundamisel saadakse mahepõllumajanduslik heterogeenne materjal;

3)

„väikepakend“ – pakend, mis sisaldab seemet maksimaalselt II lisas esitatud koguses.

Artikkel 3

Mahepõllumajanduslikust heterogeensest materjalist koosneva taimse paljundusmaterjali tootmine ja turustamine liidus

Mahepõllumajanduslikust heterogeensest materjalist koosnevat taimset paljundusmaterjali võib liidus toota ja turustada üksnes juhul, kui on täidetud kõik järgmised tingimused:

1)

see vastab:

a)

artiklis 5 osutatud identsusnõuetele;

b)

artiklis 6 osutatud sanitaarnõuetele ning analüütilise puhtuse ja idanevusnõuetele;

c)

artiklis 7 osutatud pakendamis- ja märgistamisnõuetele;

2)

selle kirjeldus hõlmab artiklis 4 osutatud elemente;

3)

selle suhtes tehakse artikli 9 kohast ametlikku kontrolli;

4)

seda toodavad või turustavad ettevõtjad, kes täidavad artikli 8 nõudeid teabe kohta, ning

5)

seda säilitatakse vastavalt artiklile 10.

Artikkel 4

Mahepõllumajandusliku heterogeense materjali kirjeldus

1.   Mahepõllumajandusliku heterogeense materjali kirjeldus peab hõlmama järgmisi elemente:

a)

selle omaduste kirjeldus, sealhulgas:

i)

materjali iseloomustavate peamiste fenotüübiliste ühisomaduste kirjeldus koos materjali heterogeensuse kirjeldusega, mis hõlmab täheldatavat fenotüübilist varieeruvust paljundusüksuste lõikes;

ii)

dokumentatsioon materjali asjakohaste omaduste kohta, sealhulgas selliste agronoomiliste aspektide kohta nagu saagikus, saagikuse püsivus, sobivus väikese intensiivsusega süsteemide jaoks, tulemuslikkus, vastupanu abiootilisele stressile, kvaliteedinäitajad, maitse ja värvus;

iii)

kõik alapunktis ii osutatud omadusi iseloomustavad olemasolevad katsetulemused;

b)

mahepõllumajandusliku heterogeense materjali aretus- või tootmismeetodi liigi kirjeldus;

c)

mahepõllumajandusliku heterogeense materjali aretamiseks või tootmiseks kasutatud lähtematerjali kirjeldus ning asjaomase ettevõtja kasutatava ettevõttesisese tootmiskontrolliprogrammi kirjeldus koos viitega lõike 2 punktis a ja vajaduse korral lõike 2 punktis c osutatud meetoditele;

d)

põllumajandusettevõtte majandamis- ja selektsioonitava kirjeldus koos viitega lõike 2 punktile b ning vajaduse korral lähtematerjali kirjeldus koos viitega lõike 2 punktile c;

e)

viide riigile, kus toimus aretus või tootmine, teave tootmisaasta kohta ning mullastiku- ja kliimatingimuste kirjeldus.

2.   Lõikes 1 osutatud materjali saamiseks võib kasutada ühte järgmistest meetoditest:

a)

mitme eri liiki lähtematerjali ristamine ristamismeetodite abil, millega saadakse järglaskonna arvukuse suurendamise, korduva uuesti külvamise ning loodusliku valiku ja/või inimtegevusest tuleneva valiku tulemusena mitmekesine mahepõllumajanduslik heterogeenne materjal, mida iseloomustab suur geneetiline varieeruvus kooskõlas määruse (EL) 2018/848 artikli 3 punktiga 18;

b)

põllumajandusettevõtte majandamistava, mis hõlmab materjali selektsiooni, loomist või säilitamist ning millega saavutatakse suur geneetiline varieeruvus kooskõlas määruse (EL) 2018/848 artikli 3 punktiga 18;

c)

mahepõllumajandusliku heterogeense materjali aretamiseks või tootmiseks kasutatav mis tahes muu meetod, mille puhul on arvesse võetud paljundamise eripära.

Artikkel 5

Mahepõllumajanduslikust heterogeensest materjalist koosneva taimse paljundusmaterjali seemnepartiide identsust käsitlevad nõuded

Mahepõllumajanduslikust heterogeensest materjalist koosnev taimne paljundusmaterjal peab olema identifitseeritav kõikide järgmiste elementide alusel:

1)

mahepõllumajandusliku heterogeense materjali loomiseks kasutatud ristamise lähtematerjal ja tootmiskava vastavalt artikli 4 lõike 2 punktis a või vajaduse korral artikli 4 lõike 2 punktis c sätestatule, või materjali ajalugu ja põllumajandusettevõtte majandamistavad, sealhulgas, kas artikli 4 lõike 2 punktides b ja c esitatud meetodite puhul toimus valik looduslikul teel ja/või inimtegevuse teel.

2)

riik, kus toimus aretus või tootmine;

3)

materjali peamiste ühiste omaduste ja fenotüübilise heterogeensuse kirjeldus.

Artikkel 6

Mahepõllumajanduslikust heterogeensest materjalist koosneva taimse paljundusmaterjali sanitaarkvaliteeti, analüütilist puhtust ja idanevust käsitlevad nõuded

1.   Mahepõllumajanduslikust heterogeensest materjalist koosnev taimne paljundusmaterjal peab vastama määrusele (EL) 2016/2031, komisjoni rakendusmäärusele (EL) 2019/2072 (16) ja muudele määruse (EL) 2016/2031 alusel vastu võetud asjakohastele õigusaktidele, milles käsitletakse liidu karantiinsete taimekahjustajate, kaitstava piirkonna karantiinsete taimekahjustajate ja liidus reguleeritud mittekarantiinsete taimekahjustajate esinemist ning nendevastaseid meetmeid.

2.   Direktiivi 66/401/EMÜ artikli 2 lõike 1 punktis A loetletud söödakultuuride mahepõllumajanduslikust heterogeensest materjalist koosneva taimse paljundusmaterjali tootmisel ja turustamisel kohaldatakse järgmisi sätteid:

a)

direktiivi 66/401/EMÜ I lisa punkt 1 ja punktis 5 esitatud tabeli viimane veerg ning

b)

direktiivi 66/401/EMÜ II lisa I jao punktid 2 ja 3 ning III jagu.

3.   Direktiivi 66/402/EMÜ artikli 2 lõike 1 punktis A loetletud teraviljakultuuride mahepõllumajanduslikust heterogeensest materjalist koosneva taimse paljundusmaterjali tootmisel ja turustamisel kohaldatakse järgmisi sätteid:

a)

direktiivi 66/402/EMÜ I lisa punkt 1 ja punktis 6 esitatud tabeli viimane veerg;

b)

nimetatud direktiivi II lisa punkti 2 alapunktis A esitatud tabeli kolmas, kuues, kümnes, kolmeteistkümnes, kuueteistkümnes, kahekümnes ja kahekümne esimene rida ning punkti 2 alapunkt B;

c)

nimetatud direktiivi II lisa punktis 3 esitatud tabeli viimane veerg;

d)

nimetatud direktiivi II lisa punktis 4 esitatud tabeli kolmas ja kuues rida.

4.   Direktiivi 68/193/EMÜ kohaste viinapuude mahepõllumajanduslikust heterogeensest materjalist koosneva taimse paljundusmaterjali tootmisel ja turustamisel kohaldatakse järgmisi sätteid:

a)

direktiivi 68/193/EMÜ I lisa 2., 3., 4., 6. ja 7. osa ning 8. osa punkt 6;

b)

direktiivi 68/193/EMÜ II lisa, välja arvatud I punkti alapunkt 1.

5.   Direktiivi 98/56/EÜ kohaste dekoratiivtaimede mahepõllumajanduslikust heterogeensest materjalist koosneva taimse paljundusmaterjali tootmisel ja turustamisel kohaldatakse direktiivi 93/49/EMÜ (17) artiklit 3.

6.   Direktiivi 2002/54/EÜ kohase peedi mahepõllumajanduslikust heterogeensest materjalist koosneva taimse paljundusmaterjali tootmisel ja turustamisel kohaldatakse nimetatud direktiivi I lisa A osa punkti 1 ning B osa punkte 2 ja 3.

7.   Direktiivi 2002/55/EÜ artikli 2 lõike 1 punktis b loetletud köögiviljakultuuride mahepõllumajanduslikust heterogeensest materjalist koosneva taimse paljundusmaterjali tootmisel ja turustamisel kohaldatakse nimetatud direktiivi II lisa punkte 2 ja 3.

8.   Direktiivi 2002/56/EÜ kohase seemnekartuli mahepõllumajanduslikust heterogeensest materjalist koosneva taimse paljundusmaterjali tootmisel ja turustamisel kohaldatakse madalaima kategooria seemnekartulit käsitlevaid nimetatud direktiivi I lisa punkti 3 ja II lisa sätteid.

9.   Direktiivi 2002/57/EÜ artikli 2 lõike 1 punktis b loetletud õli- ja kiutaimede mahepõllumajanduslikust heterogeensest materjalist koosneva taimse paljundusmaterjali tootmisel ja turustamisel kohaldatakse järgmisi sätteid:

a)

direktiivi 2002/57/EÜ I lisa punkt 1 ja punktis 4 esitatud tabeli viimane veerg;

b)

direktiivi 2002/57/EÜ II lisa I jao punkti 4 alapunktis A esitatud tabel, välja arvatud Brassica spp. ja Sinapis alba eliitseemet käsitlevad nõuded, ning punktis 5 esitatud tabeli viimane veerg.

10.   Direktiivi 2008/72/EÜ kohasest muust köögiviljade paljundus- ja istutusmaterjalist kui seemnetest koosneva mahepõllumajandusliku heterogeense materjali tootmisel ja turustamisel kohaldatakse direktiivi 93/61/EMÜ (18) artikleid 3 ja 5.

11.   Direktiivi 2008/90/EÜ kohasest puuviljade tootmiseks ette nähtud mahepõllumajanduslikust heterogeensest viljapuude paljundusmaterjalist ning puuviljatootmiseks ette nähtud viljapuudest koosneva taimse paljundusmaterjali tootmisel ja turustamisel kohaldatakse järgmisi sätteid:

a)

komisjoni rakendusdirektiivi 2014/98/EL (19) artikkel 23, välja arvatud lõike 1 punkt b, ning artiklid 24, 26, 27 ja 27a;

b)

rakendusdirektiivi 2014/98/EL I, II ja III lisa ning IV lisas CAC-materjali kohta esitatud nõuded.

12.   Lõikeid 2–11 kohaldatakse seemnete puhul üksnes seoses analüütilise puhtuse nõuete ja idanevusnõuetega ning muu paljundusmaterjali puhul üksnes seoses kvaliteedi- ja tervisenõuetega, kuid mitte seoses mahepõllumajanduslikust heterogeensest materjalist koosneva taimse paljundusmaterjali sordiehtsuse, sordipuhtuse ja põldtunnustamise nõuetega.

13.   Erandina lõigete 1–12 sätetest võivad ettevõtjad turule lasta mahepõllumajandusliku heterogeense materjali seemneid, mis ei vasta idanevusnõuetele, kui tarnija esitab etiketil või otse pakendil asjaomase seemne idanemismäära.

Artikkel 7

Mahepõllumajanduslikust heterogeensest materjalist koosneva taimse paljundusmaterjali pakendamist ja märgistamist käsitlevad nõuded

1.   Mahepõllumajanduslikust heterogeensest materjalist koosnev taimne paljundusmaterjal, mis ei ole väikepakendis, pakendatakse selliselt suletavasse pakendisse või mahutisse, et seda ei ole võimalik avada pakendile või mahutile avamisjälgi jätmata.

2.   Ettevõtja kinnitab mahepõllumajanduslikust heterogeensest materjalist koosnevat taimset paljundusmaterjali või seemneid sisaldavale pakendile või mahutile etiketi vähemalt ühes liidu ametlikus keeles.

See etikett peab:

a)

olema loetav, ühele poolele trükitud või kirjutatud tekstiga, varem kasutamata ja hõlpsalt nähtav;

b)

sisaldama käesoleva määruse I lisas kirjeldatud teavet;

c)

olema kollane, rohelise diagonaalse ristiga.

3.   Etiketi asemel võib I lisas kirjeldatud teabe trükkida või kirjutada ka otse pakendile või mahutile. Sellisel juhul ei kohaldata lõike 2 punkti c.

4.   Läbipaistva väikepakendi puhul võib etiketi paigutada pakendi sisse, eeldusel, et see on selgesti loetav.

5.   Erandina lõigetest 1–4 võib mahepõllumajandusliku heterogeense materjali seemneid, mis on paigutatud suletud ja märgistatud pakendisse või mahutisse, müüa lõppkasutajale märgistamata ja hermeetiliselt sulgemata pakendis, kui see ei sisalda II lisas ette nähtud maksimumkogusest suuremat kogust ja ostja soovil esitatakse talle tarnimise hetkel kirjalikult teave asjaomase liigi, materjali nimetuse ja partii viitenumbri kohta.

Artikkel 8

Nõuded teabe kohta, mida ettevõtjad peavad säilitama

1.   Kõik mahepõllumajanduslikust heterogeensest materjalist koosnevat taimset paljundusmaterjali tootvad või turustavad ettevõtjad peavad:

a)

säilitama koopia määruse (EL) 2018/848 artikli 13 lõike 2 kohaselt esitatud teatisest, nimetatud määruse artikli 39 lõike 1 punkti d kohaselt esitatud avaldusest ja vajaduse korral kõnealuse määruse artikli 35 kohaselt saadud sertifikaadist;

b)

tagama mahepõllumajandusliku heterogeense materjali jälgitavuse artikli 4 lõike 2 punktis a sätestatud tootmisprotsessis või vajaduse korral artikli 4 lõike 2 punktis c sätestatud tootmisprotsessis, säilitades andmeid, mis võimaldavad teha kindlaks mahepõllumajandusliku heterogeense materjali lähtematerjali tarninud ettevõtjad.

Ettevõtjad säilitavad kõnealuseid dokumente viis aastat.

2.   Ettevõtjad, kes toodavad mahepõllumajanduslikust heterogeensest materjalist koosnevat turustamiseks ette nähtud taimset paljundusmaterjali, registreerivad ühtlasi järgmised andmed ja säilitavad neid:

a)

iga teatatud mahepõllumajandusliku heterogeense materjali nimetus ja asjaomase liigi nimetus; mahepõllumajandusliku heterogeense materjali tootmiseks kasutatud meetodi liik vastavalt artiklis 4 osutatule;

b)

teatatud mahepõllumajandusliku heterogeense materjali kirjeldus, nagu see on sätestatud artiklis 4;

c)

mahepõllumajandusliku heterogeense materjali aretamise koht ja mahepõllumajanduslikust heterogeensest materjalist koosneva mahepõllumajandusliku taimse paljundusmaterjali tootmise koht, nagu on sätestatud artiklis 5;

d)

mahepõllumajandusliku heterogeense materjali tootmiseks kasutatud pinna suurus ja toodetud kogus.

3.   Käesoleva artikli lõigetes 1 ja 2 osutatud teave on kättesaadav direktiivide 66/401/EMÜ, 66/402/EMÜ, 68/193/EMÜ, 98/56/EÜ, 2002/53/EÜ, 2002/54/EÜ, 2002/55/EÜ, 2002/56/EÜ, 2002/57/EÜ, 2008/72/EÜ ja 2008/90/EÜ kohastele vastutavatele ametiasutustele.

Artikkel 9

Ametlik kontroll

Liikmesriikide pädevad asutused – või kui pädevad asutused on vastavalt määruse (EL) 2017/625 II jaotise III peatükile kontrolliülesanded delegeerinud, siis asjaomased delegeeritud asutused – teevad mahepõllumajanduslikust heterogeensest materjalist koosneva taimse paljundusmaterjali tootmise ja turustamisega seoses riskipõhist ametlikku kontrolli, et kontrollida vastavust käesoleva määruse artiklite 4, 5, 6, 7, 8 ja 10 nõuetele.

Idanevuse ja analüütilise puhtuse määramiseks kasutatakse Rahvusvahelise Seemnekontrolli Assotsiatsiooni asjakohaseid meetodeid.

Artikkel 10

Mahepõllumajandusliku heterogeense materjali säilitamine

Kui säilitamine on võimalik, säilitab ettevõtja, kes on vastavalt määruse (EL) 2018/848 artiklile 13 teavitanud pädevaid asutusi asjaomasest mahepõllumajanduslikust heterogeensest materjalist, kõnealust materjali seni, kuni see on turul kättesaadav, ning sellisel viisil, et säilivad teavitamise ajal sellele iseloomulikud põhiomadused. Selline säilitamine toimub kooskõlas tunnustatud tavaga, mida on kohandatud kõnealuse heterogeense materjali säilitamiseks. Säilitamise eest vastutav ettevõtja registreerib andmed säilitamise kestuse ja viisi kohta.

Kõik asjaomase materjali eest vastutava ettevõtja registreeritud andmed peavad olema pädevatele asutustele igal ajal kättesaadavad, et võimaldada kontrollida materjali säilitamist. Ettevõtja säilitab kõnealuseid andmeid viis aastat alates hetkest, mil asjaomane mahepõllumajanduslikust heterogeensest materjalist koosnev taimne paljundusmaterjal ei ole enam turul kättesaadav.

Artikkel 11

Jõustumine ja kohaldamine

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Seda kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2022.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 7. mai 2021

Komisjoni nimel

president

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ELT L 150, 14.6.2018, lk 1.

(2)  Nõukogu 14. juuni 1966. aasta direktiiv 66/401/EMÜ söödakultuuride seemne turustamise kohta (EÜT 125, 11.7.1966, lk 2298).

(3)  Nõukogu 14. juuni 1966. aasta direktiiv 66/402/EMÜ teraviljaseemne turustamise kohta (EÜT 125, 11.7.1966, lk 2309).

(4)  Nõukogu 9. aprilli 1968. aasta direktiiv 68/193/EMÜ viinamarjade vegetatiivse paljundusmaterjali turustamise kohta (EÜT L 93, 17.4.1968, lk 15).

(5)  Nõukogu 20. juuli 1998. aasta direktiiv 98/56/EÜ dekoratiivtaimede paljundusmaterjali turustamise kohta (EÜT L 226, 13.8.1998, lk 16).

(6)  Nõukogu 13. juuni 2002. aasta direktiiv 2002/53/EÜ ühise põllumajandustaimesortide kataloogi kohta (EÜT L 193, 20.7.2002, lk 1).

(7)  Nõukogu 13. juuni 2002. aasta direktiiv 2002/54/EÜ peediseemne turustamise kohta (EÜT L 193, 20.7.2002, lk 12).

(8)  Nõukogu 13. juuni 2002. aasta direktiiv 2002/55/EÜ köögiviljaseemne turustamise kohta (EÜT L 193, 20.7.2002, lk 33).

(9)  Nõukogu 13. juuni 2002. aasta direktiiv 2002/56/EÜ seemnekartuli turustamise kohta (EÜT L 193, 20.7.2002, lk 60).

(10)  Nõukogu 13. juuni 2002. aasta direktiiv 2002/57/EÜ õli- ja kiudtaimede seemnete turustamise kohta (EÜT L 193, 20.7.2002, lk 74).

(11)  Nõukogu 15. juuli 2008. aasta direktiiv 2008/72/EÜ köögiviljade paljundus- ja istutusmaterjali, välja arvatud seemne turustamise kohta (ELT L 205, 1.8.2008, lk 28).

(12)  Nõukogu 29. septembri 2008. aasta direktiiv 2008/90/EÜ puuviljade tootmiseks ettenähtud viljapuude paljundusmaterjali ja viljapuude turustamise kohta (ELT L 267, 8.10.2008, lk 8).

(13)  Komisjoni 20. juuni 2008. aasta direktiiv 2008/62/EÜ, millega sätestatakse teatavad erandid kohalike ja piirkondlike oludega kohanenud ja geneetilisest erosioonist ohustatud põllukultuuride rahvaselektsioonsortide ja sortide heakskiitmiseks ning kõnealuste rahvaselektsioonsortide ja sortide seemnete ning seemnekartuli turustamiseks (ELT L 162, 21.6.2008, lk 13).

(14)  Komisjoni 26. novembri 2009. aasta direktiiv 2009/145/EÜ, millega sätestatakse teatavad erandid traditsiooniliselt teatavates paikkondades ja piirkondades kasvatatud ja geneetilisest erosioonist ohustatud köögivilja rahvaselektsioonsortide ja -sortide ning selliste köögiviljasortide heakskiitmiseks, millel ei ole põllukultuuride tööstusliku tootmise puhul tegelikku väärtust, kuid mis on aretatud eritingimustes kasvamiseks, ning kõnealuste rahvaselektsioonsortide ja sortide seemnete turustamiseks (ELT L 312, 27.11.2009, lk 44).

(15)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. märtsi 2017. aasta määrus (EL) 2017/625, mis käsitleb ametlikku kontrolli ja muid ametlikke toiminguid, mida tehakse eesmärgiga tagada toidu- ja söödaalaste õigusnormide ning loomatervise ja loomade heaolu, taimetervise- ja taimekaitsevahendite alaste õigusnormide kohaldamine, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruseid (EÜ) nr 999/2001, (EÜ) nr 396/2005, (EÜ) nr 1069/2009, (EÜ) nr 1107/2009, (EL) nr 1151/2012, (EL) nr 652/2014, (EL) 2016/429 ja (EL) 2016/2031, nõukogu määruseid (EÜ) nr 1/2005 ja (EÜ) nr 1099/2009 ning nõukogu direktiive 98/58/EÜ, 1999/74/EÜ, 2007/43/EÜ, 2008/119/EÜ ja 2008/120/EÜ ning millega tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrused (EÜ) nr 854/2004 ja (EÜ) nr 882/2004, nõukogu direktiivid 89/608/EMÜ, 89/662/EMÜ, 90/425/EMÜ, 91/496/EMÜ, 96/23/EÜ, 96/93/EÜ ja 97/78/EÜ ja nõukogu otsus 92/438/EMÜ (ametliku kontrolli määrus) (ELT L 95, 7.4.2017, lk 1).

(16)  Komisjoni 28. novembri 2019. aasta rakendusmäärus (EL) 2019/2072, millega kehtestatakse ühetaolised tingimused Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2016/2031 rakendamiseks seoses taimekahjustajatevastaste kaitsemeetmetega ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni määrus (EÜ) nr 690/2008 ja muudetakse komisjoni rakendusmäärust (EL) 2018/2019 (ELT L 319, 10.12.2019, lk 1).

(17)  Komisjoni 23. juuni 1993. aasta direktiiv 93/49/EMÜ, milles sätestatakse nende tingimuste loetelu, millele peavad nõukogu direktiivi 91/682/EMÜ kohaselt vastama dekoratiivtaimede paljundusmaterjal ja dekoratiivtaimed (EÜT L 250, 7.10.1993, lk 9).

(18)  Komisjoni 2. juuli 1993. aasta direktiiv 93/61/EMÜ, milles sätestatakse loetelu tingimuste kohta, millele peab nõukogu direktiivi 92/33/EMÜ kohaselt vastama köögiviljade paljundus- ja istutusmaterjal, v.a seeme (EÜT L 250, 7.10.1993, lk 19).

(19)  Komisjoni 15. oktoobri 2014. aasta rakendusdirektiiv 2014/98/EL, millega rakendatakse nõukogu direktiivi 2008/90/EÜ seoses selle I lisas osutatud viljapuude perekondade ja liikide suhtes kehtivate erinõuetega, tarnijate suhtes kehtivate erinõuetega ning ametlikku inspekteerimist käsitlevate üksikasjalike eeskirjadega (ELT L 298, 16.10.2014, lk 22).


I LISA

ARTIKLI 7 LÕIKE 2 PUNKTI B KOHANE PAKENDI ETIKETIL ESITATAV TEAVE

A.   Etiketil esitatakse järgmine teave:

1.

heterogeense materjali nimetus koos fraasiga „Mahepõllumajanduslik heterogeenne materjal“;

2.

sõnad „ELi eeskirjad ja normid“;

3.

pakendile etiketi kinnitamise eest vastutava ettevõtja nimi ja aadress või registreerimiskood;

4.

tootjariik;

5.

pakendile etiketi kinnitamise eest vastutava ettevõtja määratud viitenumber;

6.

sulgemiskuu ja -aasta sõna „Pakend suletud“ järel;

7.

liik: märgitakse ladina tähtedega vähemalt liigi botaaniline nimetus, mis võib olla lühendatud kujul ja ilma autorite nimedeta;

8.

deklareeritud neto- või brutomass või seemnete puhul deklareeritud arv, välja arvatud väikepakendite puhul;

9.

kui on märgitud mass ja on kasutatud puhtimisaineid või muid tahkeid lisandeid, märgitakse lisandi laad ning ligikaudne puhaste seemnete massi ja kogumassi suhtarv;

10.

teave asjaomase taimse paljundusmaterjali puhul kasutatud taimekaitsevahendite kohta kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1107/2009 (1) artikli 49 lõikega 4;

11.

kui mahepõllumajanduslik heterogeenne materjal ei vasta käesoleva määruse artikli 6 lõike 13 kohaselt idanevusnõuetele, märgitakse idanemismäär.

B.   Punkti A alapunktis 1 osutatud nimetus ei tohi olla kasutaja jaoks raskesti äratuntav ega raskesti taasesitatav ning see ei tohi olla:

a)

identne või kergesti segiaetav nimetusega, mille all sama või lähedalt seotud liigi mõni muu sort või mahepõllumajanduslik heterogeenne materjal on kantud ametlikku sordiregistrisse või mahepõllumajandusliku heterogeense materjali loetellu;

b)

identne või kergesti segiaetav sordinimedega, mida kasutatakse tavaliselt kauba turustamisel või mida ei või kasutada tulenevalt muudest õigusaktidest;

c)

eksitav ega põhjustada segadust seoses asjaomase mahepõllumajandusliku heterogeense materjali omaduste, väärtuse või identsusega või seoses aretaja isikuga.


(1)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. oktoobri 2009. aasta määrus (EÜ) nr 1107/2009 taimekaitsevahendite turulelaskmise ja nõukogu direktiivide 79/117/EMÜ ja 91/414/EMÜ kehtetuks tunnistamise kohta (ELT L 309, 24.11.2009, lk 1).


II LISA

ARTIKLI 7 LÕIKES 5 OSUTATUD MAKSIMUMKOGUSED VÄIKEPAKENDIS SEEMNETE PUHUL

Liik

Seemnete suurim netomass (kg)

Söödakultuurid

10

Peet

10

Teravili

30

Õli- ja kiutaimed

10

Seemnekartul

30

Köögiviljade seemned:

 

liblikõielised

5

sibul, aed-harakputk, spargel, varspeet, söögipeet, naeris, arbuus, kõrvits, kabatšokk, porgand, redis, aed-mustjuur, spinat ja põldkännak

0,5

kõik muud köögiviljaliigid

0,1


Top