EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R1189

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/1189 ze dne 7. května 2021, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848, pokud jde o produkci a uvádění na trh rozmnožovacího materiálu rostlin z ekologického heterogenního materiálu určitých rodů nebo druhů (Text s významem pro EHP)

C/2021/3163

OJ L 258, 20.7.2021, p. 18–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 05/07/2022

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/1189/oj

20.7.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 258/18


NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2021/1189

ze dne 7. května 2021,

kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848, pokud jde o produkci a uvádění na trh rozmnožovacího materiálu rostlin z ekologického heterogenního materiálu určitých rodů nebo druhů

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848 ze dne 30. května 2018 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 834/2007 (1), a zejména na čl. 13 odst. 3 a čl. 38 odst. 8 písm. a) podbod ii) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (EU) 2018/848 stanoví, že se hospodářským subjektům má být povoleno uvádět na trh rozmnožovací materiál rostlin z ekologického heterogenního materiálu, aniž jsou dodrženy požadavky na registraci a certifikační kategorie předstupňů, základního a certifikovaného materiálu nebo požadavky na jakost, zdraví a pravost pro kategorie CAC, standardní nebo komerční kategorie, jak jsou stanoveny ve směrnicích 66/401/EHS (2), 66/402/EHS (3), 68/193/EHS (4), 98/56/ES (5), 2002/53/ES (6), 2002/54/ES (7), 2002/55/ES (8), 2002/56/ES (9), 2002/57/ES (10), 2008/72/ES (11) a 2008/90/ES (12), nebo v aktech přijatých na základě těchto směrnic. Rovněž uvádí, že uvádění na trh by mělo být v souladu s harmonizovanými požadavky přijatými Komisí.

(2)

Za účelem řešení potřeb hospodářských subjektů a spotřebitelů rozmnožovacího materiálu rostlin z ekologického heterogenního materiálu, pokud jde o pravost, zdraví a jakost tohoto materiálu, je třeba stanovit pravidla týkající se popisu, minimálních jakostních požadavků na partie osiva, včetně pravosti, analytické čistoty, míry klíčivosti a hygienické kvality, balení a označování reprodukčního materiálu rostlin z ekologického heterogenního materiálu a v příslušných případech uchovávání takového materiálu hospodářskými subjekty, jakož i informací, které mají tyto hospodářské subjekty shromažďovat.

(3)

S cílem podpořit přizpůsobení ekologického heterogenního materiálu různým agroekologickým podmínkám by měl být přenos omezeného množství rozmnožovacího materiálu rostlin z ekologického heterogenního materiálu pro účely výzkumu a vývoje tohoto materiálu vyňat z požadavků tohoto nařízení.

(4)

Rovněž by měla být stanovena zvláštní kritéria a podmínky pro provádění úředních kontrol, aby se zajistila sledovatelnost ve všech fázích produkce, přípravy a distribuce a soulad s nařízením (EU) 2018/848, pokud jde o kontroly prováděné u hospodářských subjektů uvádějících na trh rozmnožovací materiál rostlin z ekologického heterogenního materiálu.

(5)

Pro ekologický heterogenní materiál je charakteristická vysoká úroveň fenotypové a genetické rozmanitosti a jeho dynamická schopnost vyvíjet se podle určitých podmínek pěstování a přizpůsobit se jim. Na rozdíl od směsí osiv, které se každoročně obnovují na základě odrůd, nebo syntetických odrůd získaných vzájemným křížením vymezeného souboru rodičovských materiálů, u nichž opakovaně dochází k cizosprášení za účelem rekonstruování stabilní populace, nebo uchovávaných a amatérských odrůd včetně krajových odrůd definovaných ve směrnici Komise 2008/62/ES (13) a ve směrnici Komise 2009/145/ES (14), se má ekologický heterogenní materiál v důsledku opakovaného přirozeného a lidského výběru přizpůsobit různým biotickým a abiotickým stresům, a proto se očekává, že se v průběhu času změní.

(6)

Je třeba stanovit pravidla týkající se identifikace partií osiva ekologického heterogenního materiálu tak, aby byly zohledněny jeho zvláštní znaky. Pravidla týkající se minimálních jakostních požadavků, jako je zdraví, analytická čistota a klíčivost, by měla zajistit stejné normy jako pro nejnižší kategorii osiva a jiného rozmnožovacího materiálu rostlin (CAC kategorie, kategorie standardní, obchodní nebo certifikovaná), jak stanoví směrnice 66/401/EHS, 66/402/EHS, 68/193/EHS, 98/56/ES, 2002/54/ES, 2002/55/ES, 2002/56/ES, 2002/57/ES, 2008/72/ES a 2008/90/ES. Tato pravidla jsou nezbytná pro potřeby uživatelů uvedeného ekologického heterogenního materiálu, zejména pro zemědělce a zahrádkáře, kteří by měli mít jistotu ohledně jakosti a pravosti osiva. Zkušenosti ukázaly, že rozmnožovací materiál rostlin z ekologického heterogenního materiálu může uvedené normy splňovat.

(7)

Aby byla zajištěna větší flexibilita při uvádění ekologického heterogenního materiálu na trh, měly by mít hospodářské subjekty možnost uvádět na trh osivo z uvedeného materiálu, které nesplňuje podmínky s ohledem na klíčivost. Aby se však uživatelé mohli informovaně rozhodnout, měl by dodavatel uvést míru klíčivosti dotyčného osiva na štítku nebo přímo na obalu rozmnožovacího materiálu rostlin z ekologického heterogenního materiálu.

(8)

V souladu s článkem 37 nařízení (EU) 2018/848 podléhá ekologická produkce úředním kontrolám a jiným úředním činnostem prováděným v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 (15). Aby byl zajištěn soulad s pravidly ekologické produkce, měly by členské státy určit příslušné orgány pro úřední kontrolu hospodářských subjektů zabývajících se ekologickým heterogenním materiálem. Ekologický heterogenní materiál by měl podléhat úředním kontrolám založeným na posouzení rizik, aby se zaručilo splnění požadavků stanovených v tomto nařízení. Kontroly pravosti, analytické čistoty, míry klíčivosti a zdraví rostlin a jejich souladu s nařízením (EU) 2016/2031 by měly být prováděny v souladu s postupy úředního testování uplatňovanými v laboratořích určených příslušnými orgány v souladu s relevantními mezinárodními normami.

(9)

Hospodářské subjekty by měly vést potřebné záznamy s cílem zajistit sledovatelnost, kontroly zdraví rostlin a co nejlepší správu ekologického heterogenního materiálu, který se nachází pod jejich kontrolou.

(10)

Ekologický heterogenní materiál není stabilní a současné metody testování uniformity a stability, které se používají pro registraci odrůd, nejsou vhodné. Identifikace a sledovatelnost ekologického heterogenního materiálu by proto měla být zaručena popisem metod jeho produkce a jeho fenotypových a agronomických znaků.

(11)

Měla by být stanovena pravidla pro uchovávání ekologického heterogenního matriálu s cílem zajistit pravost a jakost, pokud je toto uchovávání možné.

(12)

Toto nařízení by se mělo začít používat ode dne 1. ledna 2022, stejně jako nařízení (EU) 2018/848,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Předmět

Toto nařízení stanoví pravidla pro produkci a uvádění na trh rozmnožovacího materiálu rostlin z ekologického heterogenního materiálu ve smyslu nařízení (EU) 2018/848, tj. osiva zemědělských druhů a druhů zeleniny, rozmnožovacího materiálu zeleniny jiného než osiva, rozmnožovacího materiálu okrasných rostlin, rozmnožovacího materiálu révy a rozmnožovacího materiálu ovocných rostlin ve smyslu směrnic 66/401/EHS, 66/402/EHS, 68/193/ES, 98/56/ES, 2002/53/ES 2002/54/ES, 2002/55/ES, 2002/56/ES, 2002/57/ES, 2008/72/ES, 2008/90/ES.

Toto nařízení se nevztahuje na žádný přenos omezeného množství rozmnožovacího materiálu rostlin z ekologického heterogenního materiálu určeného pro výzkum a vývoj ekologického heterogenního materiálu.

Článek 2

Definice

Pro účely tohoto nařízení se rozumí:

1)

„ekologickým heterogenním materiálem“ skupina rostlin ve smyslu čl. 3 odst. 18 nařízení (EU) 2018/848, která je produkována v souladu s požadavky čl. 3 odst. 1 uvedeného nařízení;

2)

„rodičovským materiálem“ jakýkoli rostlinný materiál, jehož křížení nebo množení vedlo k vytvoření ekologického heterogenního materiálu;

3)

„malými baleními“ balení obsahující osivo do maximálních množství stanovených v příloze II.

Článek 3

Produkce a uvádění na trh rozmnožovacího materiálu rostlin z ekologického heterogenního materiálu v Unii

Rozmnožovací materiál rostlin z ekologického heterogenního materiálu se v Unii produkuje nebo uvádí na trh v Unii pouze tehdy, jsou-li splněny všechny tyto požadavky:

1)

splňuje požadavky týkající se:

a)

pravosti podle článku 5;

b)

hygienické a analytické čistoty a klíčivosti podle článku 6;

c)

balení a označování podle článku 7;

2)

jeho popis zahrnuje prvky uvedené v článku 4;

3)

podléhá úředním kontrolám podle článku 9;

4)

je produkován nebo uváděn na trh hospodářskými subjekty, které splňují požadavky týkající se informací podle článku 8 a

5)

je uchováván v souladu s článkem 10.

Článek 4

Popis ekologického heterogenního materiálu

1.   Popis ekologického heterogenního materiálu zahrnuje všechny tyto prvky:

a)

popis jeho znaků, včetně:

i)

fenotypové charakterizace klíčových znaků, které jsou pro materiál společné, spolu s popisem heterogenity materiálu charakterizací fenotypové rozmanitosti pozorovatelné mezi jednotlivými reprodukčními jednotkami;

ii)

dokumentace jeho relevantních znaků, včetně agronomických aspektů, jako je výnos, stabilita výnosu, vhodnost pro systémy s nízkými vstupy, výkonnost, odolnost vůči abiotickému stresu, odolnost vůči chorobám, kvalitativní parametry, chuť nebo barva;

iii)

veškerých dostupných výsledků testů týkajících se znaků uvedených v bodě ii);

b)

popis druhu techniky používané pro šlechtění nebo metodu produkce ekologického heterogenního materiálu;

c)

popis rodičovského materiálu použitého ke šlechtění nebo produkci ekologického heterogenního materiálu a vlastní program řízení produkce používaný dotčeným hospodářským subjektem s odkazem na postupy uvedené v odst. 2 písm. a) a v příslušných případech v odst. 2 písm. c);

d)

popis postupů řízení a výběru v zemědělském podniku s odkazem na odst. 2 písm. b) a v příslušných případech rodičovského materiálu s odkazem na odst. 2 písm. c);

e)

odkaz na zemi šlechtění nebo produkce s uvedením roku produkce a popisu půdních a klimatických podmínek.

2.   Materiál uvedený v odstavci 1 může být získán jednou z těchto technik:

a)

křížením několika různých druhů rodičovského materiálu za použití protokolů křížení k produkci rozmanitého ekologického heterogenního materiálu prostřednictvím spojení potomstva, několikrát opakovaného výsevu a vystavení populace přirozenému a/nebo lidskému výběru za předpokladu, že tento materiál vykazuje vysokou úroveň genetické rozmanitosti, která je v souladu s čl. 3 odst. 18 nařízení (EU) 2018/848;

b)

postupy hospodaření v zemědělském podniku, včetně výběru, vytváření nebo uchovávání materiálu, který se vyznačuje vysokou úrovní genetické rozmanitosti v souladu s čl. 3 bodem 18 nařízení (EU) 2018/848;

c)

jakoukoli jinou technikou používanou pro šlechtění nebo produkci ekologického heterogenního materiálu s přihlédnutím ke zvláštním rysům množení.

Článek 5

Požadavky týkající se pravosti partií osiva rozmnožovacího materiálu rostlin z ekologického heterogenního materiálu

Rozmnožovací materiál rostlin z ekologického heterogenního materiálu je identifikovatelný na základě všech těchto prvků:

1)

rodičovského materiálu a režimu produkce použitého při křížení pro vytvoření ekologického heterogenního materiálu, jak je stanoveno v čl. 4 odst. 2 písm. a), nebo v příslušných případech v čl. 4 odst. 2 písm. c), nebo historie materiálu a postupů řízení v zemědělském podniku, včetně toho, zda k výběru došlo přirozeně a/nebo prostřednictvím lidského zásahu, v případech uvedených v čl. 4 odst. 2 písm. b) a c);

2)

země šlechtění nebo produkce;

3)

charakterizace společných klíčových znaků a fenotypové heterogenity materiálu.

Článek 6

Požadavky na hygienickou kvalitu, analytickou čistotu a klíčivost rozmnožovacího materiálu rostlin z ekologického heterogenního materiálu

1.   Rozmnožovací materiál rostlin z ekologického heterogenního materiálu musí splňovat ustanovení nařízení (EU) 2016/2031, prováděcího nařízení Komise (EU) 2019/2072 (16) a dalších příslušných aktů přijatých podle nařízení (EU) 2016/2031, pokud jde o výskyt karanténních škodlivých organismů pro Unii, karanténních škodlivých organismů pro chráněné zóny a regulovaných nekaranténních škodlivých organismů pro Unii a opatření proti těmto škodlivým organismům.

2.   Pro produkci a uvádění na trh rozmnožovacího materiálu rostlin z ekologického heterogenního materiálu druhů pícnin uvedených v čl. 2 bodě 1 části A směrnice 66/401/EHS se použijí tato ustanovení:

a)

příloha I bod 1 a bod 5 poslední sloupec tabulky směrnice 66/401/EHS a

b)

příloha II oddíl I body 2 a 3 a oddíl III směrnice 66/401/EHS.

3.   Na produkci a uvádění na trh rozmnožovacího materiálu rostlin z ekologického heterogenního materiálu druhů obilovin uvedených v čl. 2 odst. 1 bodě A směrnice 66/402/EHS se použijí tato ustanovení:

a)

příloha I bod 1 a bod 6 poslední sloupec tabulky směrnice 66/402/EHS;

b)

příloha II bod 2 část A třetí, šestý, desátý, třináctý, šestnáctý, dvacátý a dvacátý první řádek tabulky a příloha II bod 2 část B uvedené směrnice;

c)

příloha II bod 3 poslední sloupec tabulky uvedené směrnice;

d)

příloha II bod 4 třetí a šestý řádek tabulky uvedené směrnice.

4.   Na produkci a uvádění na trh rozmnožovacího materiálu rostlin z ekologického heterogenního révového materiálu ve smyslu směrnice 68/193/EHS se použijí tato ustanovení:

a)

příloha I oddíly 2, 3, 4, 6 a 7 a příloha I oddíl 8 bod 6 směrnice 68/193/EHS;

b)

příloha II směrnice 68/193/EHS, s výjimkou bodu 1 odst. 1.

5.   Na produkci a uvádění na trh rozmnožovacího materiálu rostlin z ekologického heterogenního materiálu okrasných rostlin ve smyslu směrnice 98/56/ES se použije článek 3 směrnice 93/49/EHS (17).

6.   Na produkci a uvádění na trh rozmnožovacího materiálu rostlin z ekologického heterogenního materiálu řepy ve smyslu směrnice 2002/54/ES se použije příloha I část A bod 1, část B body 2 a 3 uvedené směrnice.

7.   Na produkci a uvádění na trh rozmnožovacího materiálu rostlin z ekologického heterogenního materiálu druhů zeleniny uvedených v čl. 2 odst. 1 písm. b) směrnice 2002/55/ES se použije příloha II body 2 a 3 uvedené směrnice.

8.   Na produkci a uvádění na trh rozmnožovacího materiálu rostlin z ekologického heterogenního materiálu sadby brambor ve smyslu směrnice 2002/56/ES se použijí ustanovení pro nejnižší kategorii sadby brambor uvedená v příloze I bodě 3 a v příloze II.

9.   Na produkci a uvádění na trh rozmnožovacího materiálu rostlin z ekologického heterogenního materiálu olejnin a přadných rostlin uvedených v čl. 2 odst. 1 písm. b) směrnice 2002/57/ES se použijí tato ustanovení:

a)

příloha I bod 1 a bod 4 poslední sloupec tabulky směrnice 2002/57/ES;

b)

tabulka v příloze II části I oddíle 4 bodě A, s výjimkou požadavků na základní osivo Brassica ssp. a Sinapis alba, a poslední sloupec tabulky v příloze II části I oddíle 5 směrnice 2002/57/ES.

10.   Na produkci a uvádění na trh ekologického heterogenního rozmnožovacího materiálu zeleniny a sadby mimo osivo zeleniny ve smyslu směrnice 2008/72/ES, se použijí články 3 a 5 směrnice Komise 93/61/EHS (18).

11.   Na produkci a uvádění na trh rozmnožovacího materiálu rostlin z ekologického heterogenního rozmnožovacího materiálu ovocných rostlin a ovocných rostlin určených k produkci ovoce ve smyslu směrnice 2008/90/ES se použijí tato ustanovení:

a)

článek 23 s výjimkou bodu 1 písm. b), články 24, 26, 27 a 27a prováděcího směrnice Komise 2014/98/EU (19);

b)

přílohy I, II a III a požadavky týkající se materiálu CAC v příloze IV prováděcí směrnice 2014/98/EU.

12.   Body 2 až 11 se použijí pouze s ohledem na požadavky na analytickou čistotu a klíčivost osiva a požadavky na jakost a zdraví jiného rozmnožovacího materiálu, avšak nikoli s ohledem na požadavky na odrůdovou pravost a odrůdovou čistotu a přehlídku porostu, pokud jde o odrůdovou pravost a odrůdovou čistotu rozmnožovacího materiálu rostlin z ekologického heterogenního materiálu.

13.   Odchylně od bodů 1 až 12 mohou hospodářské subjekty uvádět na trh osivo z ekologického heterogenního materiálu, které nesplňuje podmínky klíčivosti, za předpokladu, že dodavatel uvede míru klíčivosti dotyčného osiva na štítku nebo přímo na obalu.

Článek 7

Požadavky týkající se balení a označování rozmnožovacího materiálu rostlin z ekologického heterogenního materiálu

1.   Rozmnožovací materiál rostlin z ekologického heterogenního materiálu, který není obsažen v malých baleních, musí být obsažen v baleních nebo nádobách, které jsou uzavřeny tak, aby nebylo možné je otevřít bez zanechání důkazu neoprávněné manipulace na obalu nebo nádobě.

2.   Hospodářský subjekt opatří balení nebo nádoby obsahující osivo nebo rozmnožovací materiál rostlin z ekologického heterogenního materiálu štítkem alespoň v jednom z úředních jazyků Unie.

Štítek:

a)

je čitelný, vytištěný nebo napsaný na jedné straně, nepoužitý a snadno viditelný;

b)

zahrnuje informace stanovené v příloze I tohoto nařízení;

c)

je žlutý se zeleným úhlopříčným křížem.

3.   Místo štítku mohou být informace stanovené v příloze I přímo vytištěny nebo napsány na obalu nebo nádobě. V takovém případě se odst. 2 písm. c) nepoužije.

4.   V případě malých průhledných balení může být štítek umístěn uvnitř balení, pokud je jasně čitelný.

5.   Odchylně od odstavců 1 až 4 může být osivo z ekologického heterogenního materiálu obsaženého v uzavřených a označených baleních a nádobách prodáváno konečným uživatelům v neoznačených a nezapečetěných baleních až do maximálních množství stanovených v příloze II, pokud je kupující na požádání písemně informován v době dodání o druhu, názvu materiálu a referenčním čísle partie.

Článek 8

Požadavky na informace, které mají hospodářské subjekty uchovávat

1.   Každý hospodářský subjekt produkující nebo uvádějící na trh rozmnožovací materiál rostlin z ekologického heterogenního materiálu:

a)

uchovává kopii oznámení předloženého v souladu s čl. 13 odst. 2 nařízení (EU) 2018/848, kopii prohlášení předloženého podle čl. 39 odst. 1 písm. d) uvedeného nařízení a v příslušných případech kopii osvědčení obdrženého v souladu s článkem 35 uvedeného nařízení;

b)

zajistí sledovatelnost ekologického heterogenního materiálu v režimu produkce, jak je stanoveno v čl. 4 odst. 2 písm. a) nebo v příslušných případech v čl. 4 odst. 2 písm. c) tím, že uchovává informace umožňující identifikovat hospodářské subjekty, které dodaly rodičovský materiál z ekologického heterogenního materiálu.

Hospodářský subjekt uchovává tyto doklady po dobu pěti let.

2.   Hospodářský subjekt produkující rozmnožovací materiál rostlin z ekologického heterogenního materiálu určeného k uvedení na trh musí rovněž zaznamenávat a uchovávat tyto informace:

a)

název druhu a název použitý pro každý oznámený ekologický heterogenní materiál; druh techniky používané pro produkci ekologického heterogenního materiálu, jak je uvedeno v článku 4;

b)

charakterizaci oznámeného ekologického heterogenního materiálu, jak je stanoveno v článku 4;

c)

místo šlechtění ekologického heterogenního materiálu a místo produkce ekologického rozmnožovacího materiálu rostlin z ekologického heterogenního materiálu, jak je stanoveno v článku 5;

d)

rozloha plochy pro produkci ekologického heterogenního materiálu a vyprodukované množství.

3.   Příslušné úřední subjekty v souladu se směrnicemi 66/401/EHS, 66/402/EHS, 68/193/EHS, 98/56/ES, 2002/53/ES, 2002/54/ES, 2002/55/ES, 2002/56/ES, 2002/57/ES, 2008/72/ES a 2008/90/ES mají přístup k informacím uvedeným v odstavcích 1 a 2 tohoto článku.

Článek 9

Úřední kontroly

Pokud příslušné orgány přenesly kontrolní úkoly v souladu s hlavou II kapitolou III nařízení (EU) 2017/625, provádějí úřední kontroly v souvislosti s produkcí a uváděním na trh rozmnožovacího materiálu rostlin z ekologického heterogenního materiálu založené na posouzení rizik s cílem ověřit soulad s požadavky článků 4, 5, 6, 7, 8 a 10 tohoto nařízení příslušné orgány členských států nebo pověřené subjekty.

Zkoušky klíčivosti a analytické čistoty se provádějí v souladu s příslušnými metodami Mezinárodní asociace pro zkoušení osiva.

Článek 10

Uchovávání heterogenního ekologického materiálu

Je-li uchovávání možné, hospodářský subjekt, který oznámil ekologický heterogenní materiál příslušným orgánům podle článku 13 nařízení (EU) 2018/848, zachová hlavní znaky materiálu v době jeho oznámení tím, že jej uchovává tak dlouho, dokud zůstává na trhu. Toto uchovávání se provádí v souladu s uznávanými postupy přizpůsobenými uchovávání daného heterogenního materiálu. Hospodářský subjekt odpovědný za uchovávání vede záznamy o trvání a obsahu uchovávání.

Příslušné orgány mají vždy přístup ke všem záznamům hospodářského subjektu odpovědného za materiál, aby mohly kontrolovat jeho uchovávání. Hospodářský subjekt uchovává tyto záznamy po dobu pěti let od okamžiku, kdy přestane být rozmnožovací materiál rostlin z ekologického heterogenního materiálu uváděn na trh.

Článek 11

Vstup v platnost a použitelnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. ledna 2022.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 7. května 2021.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 150, 14.6.2018, s. 1.

(2)  Směrnice Rady 66/401/EHS ze dne 14. června 1966 o uvádění osiva pícnin na trh (Úř. věst. 125, 11.7.1966, s. 2298).

(3)  Směrnice Rady 66/402/EHS ze dne 14. června 1966 o uvádění osiva obilovin na trh (Úř. věst. 125, 11.7.1966, s. 2309).

(4)  Směrnice Rady 68/193/EHS ze dne 9. dubna 1968 o uvádění révového vegetativního množitelského materiálu na trh (Úř. věst. L 93, 17.4.1968, s. 15).

(5)  Směrnice Rady 98/56/ES ze dne 20. července 1998 o uvádění rozmnožovacího materiálu okrasných rostlin na trh (Úř. věst. L 226, 13.8.1998, s. 16).

(6)  Směrnice Rady 2002/53/ES ze dne 13. června 2002 o Společném katalogu odrůd druhů zemědělských rostlin (Úř. věst. L 193, 20.7.2002, s. 1).

(7)  Směrnice Rady 2002/54/ES ze dne 13. června 2002 o uvádění osiva řepy na trh (Úř. věst. L 193, 20.7.2002, s. 12).

(8)  Směrnice Rady 2002/55/ES ze dne 13. června 2002 o uvádění osiva zeleniny na trh (Úř. věst. L 193, 20.7.2002, s. 33).

(9)  Směrnice Rady 2002/56/ES ze dne 13. června 2002 o uvádění sadby brambor na trh (Úř. věst. L 193, 20.7.2002, s. 60).

(10)  Směrnice Rady 2002/57/ES ze dne 13. června 2002 o uvádění osiva olejnin a přadných rostlin na trh (Úř. věst. L 193, 20.7.2002, s. 74).

(11)  Směrnice Rady 2008/72/ES ze dne 15. července 2008 o uvádění sadby a rozmnožovacího materiálu zeleniny mimo osivo na trh (Úř. věst. L 205, 1.8.2008, s. 28).

(12)  Směrnice Rady 2008/90/ES ze dne 29. září 2008 o uvádění na trh rozmnožovacího materiálu ovocných rostlin a ovocných rostlin určených k produkci ovoce (Úř. věst. L 267, 8.10.2008, s. 8).

(13)  Směrnice Komise 2008/62/ES ze dne 20. června 2008, kterou se stanovují některé odchylky pro povolování zemědělských krajových odrůd a odrůd, které jsou přirozeně adaptovány na místní a regionální podmínky a ohroženy genetickou erozí, a pro uvádění osiva a sadby brambor těchto odrůd na trh (Úř. věst. L 162, 21.6.2008, s. 13).

(14)  Směrnice Komise 2009/145/ES ze dne 26. listopadu 2009, kterou se stanovují některé odchylky pro povolování krajových odrůd zeleniny a odrůd zeleniny, které se tradičně pěstují v určitých místech a oblastech a jsou ohroženy genetickou erozí, a odrůd zeleniny, které samy o sobě nemají hodnotu pro obchodní pěstování zeleniny, ale jsou vyšlechtěny pro pěstování za zvláštních podmínek, a pro uvádění osiva těchto odrůd na trh (Úř. věst. L 312, 27.11.2009, s. 44).

(15)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 ze dne 15. března 2017 o úředních kontrolách a jiných úředních činnostech prováděných s cílem zajistit uplatňování potravinového a krmivového práva a pravidel týkajících se zdraví zvířat a dobrých životních podmínek zvířat, zdraví rostlin a přípravků na ochranu rostlin, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, (ES) č. 396/2005, (ES) č. 1069/2009, (ES) č. 1107/2009, (EU) č. 1151/2012, (EU) č. 652/2014, (EU) 2016/429 a (EU) 2016/2031, nařízení Rady (ES) č. 1/2005 a (ES) č. 1099/2009 a směrnic Rady 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES a 2008/120/ES a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004, směrnic Rady 89/608/EHS, 89/662/EHS, 90/425/EHS, 91/496/EHS, 96/23/ES, 96/93/ES a 97/78/ES a rozhodnutí Rady 92/438/EHS (nařízení o úředních kontrolách) (Úř. věst. L 95, 7.4.2017, s. 1).

(16)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/2072 ze dne 28. listopadu 2019, kterým se stanoví jednotné podmínky pro provádění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2031, pokud jde o ochranná opatření proti škodlivým organismům rostlin, a kterým se zrušuje nařízení Komise (ES) č. 690/2008 a mění prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/2019 (Úř. věst. L 319, 10.12.2019, s. 1).

(17)  Směrnice Komise 93/49/EHS ze dne 23. června 1993, kterou se stanoví tabulka požadavků na rozmnožovací materiál okrasných rostlin a na okrasné rostliny podle směrnice Rady 91/682/EHS (Úř. věst. L 250, 7.10.1993, s. 9).

(18)  Směrnice Komise 93/61/EHS ze dne 2. července 1993, kterou se stanoví tabulka požadavků na sadbu a rozmnožovací materiál zeleniny mimo osivo podle směrnice Rady 92/33/EHS (Úř. věst. L 250, 7.10.1993, s. 19).

(19)  Prováděcí směrnice Komise 2014/98/EU ze dne 15. října 2014, kterou se provádí směrnice Rady 2008/90/ES, pokud jde o zvláštní požadavky na rody a druhy ovocných rostlin uvedených v příloze I uvedené směrnice, zvláštní požadavky na dodavatele a podrobná pravidla pro úřední inspekce (Úř. věst. L 298, 16.10.2014, s. 22).


PŘÍLOHA I

INFORMACE, JEŽ MAJÍ BÝT UVEDENY NA ŠTÍTKU BALENÍ PODLE ČL. 7 ODST. 2 PÍSM. b)

A.   Na štítku se uvedou tyto informace:

1.

název heterogenního materiálu spolu se slovy „Ekologický heterogenní materiál“;

2.

„Pravidla a normy Unie“;

3.

jméno/název a adresa profesionálního provozovatele odpovědného za připevnění štítku nebo jeho registrační kód;

4.

země produkce;

5.

referenční číslo přidělené profesionálním provozovatelem odpovědným za připevnění štítků;

6.

měsíc a rok uzavření balení po výrazu: „uzavřeno“;

7.

druh uvedený latinkou alespoň pod svým botanickým názvem, případně zkráceně a beze jmen autorů;

8.

deklarovaná čistá nebo hrubá hmotnost nebo deklarovaný počet v případě semen, s výjimkou malých balení;

9.

pokud je uvedena hmotnost a je použita peletovací hmota nebo jiné pevné přísady, typ těchto přísad a také orientační poměr mezi hmotností čistého osiva a celkovou hmotností;

10.

informace o přípravcích na ochranu rostlin použitých na rozmnožovací materiál rostlin podle čl. 49 odst. 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 (1);

11.

klíčivost, pokud podle čl. 6 odst. 13 tohoto nařízení ekologický heterogenní materiál nesplňuje podmínky klíčivosti.

B.   Označení uvedené v bodě A.1 nesmí způsobit uživatelům potíže, pokud jde o rozpoznání nebo reprodukci, a nesmí:

a)

být identické nebo zaměnitelné s označením, pod kterým je do úředního registru odrůd rostlin nebo do seznamu ekologického heterogenního materiálu zapsána jiná odrůda nebo ekologický heterogenní materiál téhož nebo úzce příbuzného druhu;

b)

identické nebo zaměnitelné s jinými označeními, která se běžně používají pro uvádění zboží na trh nebo která musí být ponechána volná podle jiných právních předpisů;

c)

být zavádějící nebo matoucí, pokud jde o vlastnosti, hodnotu nebo pravost ekologického heterogenního materiálu nebo totožnost šlechtitele.


(1)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS (Úř. věst. L 309, 24.11.2009, s. 1).


PŘÍLOHA II

MAXIMÁLNÍ MNOŽSTVÍ OSIVA V MALÝCH BALENÍCH PODLE ČL. 7 ODST. 5

Druh

Maximální čistá hmotnost osiva (kg)

Pícniny

10

Řepa

10

Obiloviny

30

Olejniny a přadné rostliny

10

Sadbové brambory

30

Osivo zeleniny:

 

luštěniny

5

cibule, kerblík, chřest, mangold, červená řepa, vodnice, meloun vodní, dýně, tykve, mrkve, ředkvičky, hadí mord španělský neboli černý kořen, špenát, kozlíček polníček

0,5

všechny ostatní druhy zeleniny

0,1


Top