EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R1189

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2021/1189 (2021. gada 7. maijs), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2018/848 papildina attiecībā uz konkrētu ģinšu vai sugu augu reproduktīvā materiāla no bioloģiska heterogēna materiāla ražošanu un tirdzniecību (Dokuments attiecas uz EEZ)

C/2021/3163

OJ L 258, 20.7.2021, p. 18–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 05/07/2022

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/1189/oj

20.7.2021   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 258/18


KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2021/1189

(2021. gada 7. maijs),

ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2018/848 papildina attiecībā uz konkrētu ģinšu vai sugu augu reproduktīvā materiāla no bioloģiska heterogēna materiāla ražošanu un tirdzniecību

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2018/848 (2018. gada 30. maijs) par bioloģisko ražošanu un bioloģisko produktu marķēšanu un ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 834/2007 (1) un jo īpaši tās 13. panta 3. punktu un 38. panta 8. punkta a) apakšpunkta ii) punktu,

tā kā:

(1)

Regula (ES) 2018/848 paredz, ka operatoriem būtu jāļauj tirgot augu reproduktīvo materiālu no bioloģiska heterogēna materiāla, neievērojot prasības par reģistrāciju un neievērojot pirmsbāzes, bāzes un sertificēta materiāla sertifikācijas kategorijas vai kvalitātes, veselības un identitātes prasības attiecībā uz CAC, standarta vai komerciālajām kategorijām, kas izklāstītas Padomes Direktīvās 66/401/EEK (2), 66/402/EEK (3), 68/193/EEK (4), 98/56/EK (5), 2002/53/EK (6), 2002/54/EK (7), 2002/55/EK (8), 2002/56/EK (9), 2002/57/EK (10), 2008/72/EK (11) un 2008/90/EK (12) vai aktos, kas pieņemti atbilstoši minētajam direktīvām. Tajā ir arī noteikts, ka tirdzniecībai būtu jāatbilst Komisijas pieņemtām saskaņotām prasībām.

(2)

Lai ņemtu vērā augu reproduktīvā materiāla no bioloģiska heterogēna materiāla operatoru un patērētāju vajadzības attiecībā uz šāda materiāla identitāti, veselību un kvalitāti, būtu jāparedz noteikumi par augu reproduktīvā materiāla no bioloģiska heterogēna materiāla aprakstu, sēklu partiju minimālajām kvalitātes prasībām, tostarp identitāti, analītisko tīrību, dīgtspējas pakāpi un sanitāro kvalitāti, kā arī iepakošanu un marķēšanu un, ja iespējams, šāda materiāla uzturēšanu, ko veic operatori, un informāciju, ko glabā šādi operatori.

(3)

Lai veicinātu bioloģiska heterogēna materiāla pielāgošanos daudzveidīgiem agroekoloģiskajiem apstākļiem, šīs regulas prasības nebūtu jāattiecina uz tāda augu reproduktīvā materiāla no bioloģiska heterogēna materiāla ierobežotu daudzumu nodošanu, kas paredzēts šāda materiāla pētniecībai un izstrādei.

(4)

Būtu arī jānosaka īpaši kritēriji un nosacījumi oficiālo kontroļu veikšanai, lai nodrošinātu izsekojamību visos ražošanas, sagatavošanas un izplatīšanas posmos un atbilstību Regulai (ES) 2018/848 sakarā ar kontrolēm, ko veic attiecībā uz operatoriem, kas tirgo augu reproduktīvo materiālu no bioloģiska heterogēna materiāla.

(5)

Bioloģisku heterogēnu materiālu raksturo liela ģenētiskā un fenotipiskā daudzveidība un tā dinamiskais raksturs, jo tas spēj mainīties un pielāgoties konkrētiem augšanas apstākļiem. Atšķirībā no sēklu maisījumiem, kas tiek pārveidoti katru gadu, pamatojoties uz šķirnēm vai sintētiskām šķirnēm, kuras iegūst, savstarpēji krustojot tādu noteiktu vecāku materiālu kopumu, kas tiek atkārtoti svešapputeksnēti, lai atjaunotu stabilu populāciju, vai saglabāšanas un amatieru šķirnēm, kas ietver savvaļas šķirnes, kā definēts Komisijas Direktīvā 2008/62/EK (13) un Komisijas Direktīvā 2009/145/EK (14), bioloģisks heterogēns materiāls ir paredzēts, lai tas pielāgotos dažādiem biotiskiem un abiotiskiem stresiem, ko izraisa atkārtota dabiska un cilvēka veikta selekcija, un tāpēc ir paredzams, ka tas laika gaitā mainīsies.

(6)

Būtu jāparedz noteikumi par bioloģiska heterogēna materiāla sēklu partiju identifikāciju, lai ņemtu vērā šā materiāla īpašās iezīmes. Noteikumiem, kas attiecas uz minimālajām kvalitātes prasībām, piemēram, veselību, analītisko tīrību un dīgtspējas pakāpi, būtu jānodrošina tādi paši standarti kā attiecībā uz sēklu un cita augu reproduktīvā materiāla zemāko kategoriju (CAC, standarta, komerciālā vai sertificētā kategorija), kā paredzēts Direktīvās 66/401/EEK, 66/402/EEK, 68/193/EEK, 98/56/EK, 2002/54/EK, 2002/55/EK, 2002/56/EK, 2002/57/EK, 2008/72/EK un 2008/90/EK. Šādi noteikumi ir nepieciešami, lai ievērotu šāda bioloģiska heterogēna materiāla lietotāju – proti, lauksaimnieku un dārznieku, kuriem jābūt pārliecinātiem par tā pienācīgu kvalitāti un identitāti, – intereses. Pieredze liecina, ka augu reproduktīvais materiāls no bioloģiska heterogēna materiāla var atbilst šiem standartiem.

(7)

Operatoriem vajadzētu būt iespējai laist tirgū bioloģiska heterogēna materiāla sēklas, kas neatbilst nosacījumiem attiecībā uz dīgtspējas pakāpi, lai nodrošinātu lielāku elastīgumu šā materiāla tirdzniecībai. Tomēr, lai lietotāji varētu izdarīt pārdomātu izvēli, piegādātājam attiecīgo sēklu dīgtspējas pakāpe būtu jānorāda augu reproduktīvā materiāla no bioloģiska heterogēna materiāla etiķetē vai tieši uz tā iepakojuma.

(8)

Saskaņā ar Regulas (ES) 2018/848 37. pantu uz bioloģisko ražošanu attiecas oficiālās kontroles un citas oficiālas darbības, ko veic saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2017/625 (15). Tāpēc dalībvalstīm būtu jāizraugās attiecīgas kompetentās iestādes to operatoru oficiālo kontroļu veikšanai, kuru darbība ir saistīta ar bioloģisku heterogēnu materiālu, lai nodrošinātu atbilstību noteikumiem par bioloģisko ražošanu. Attiecībā uz bioloģisku heterogēnu materiālu būtu jāveic uz risku balstītas oficiālās kontroles, lai garantētu šajā regulā noteikto prasību izpildi. Kontroles attiecībā uz identitāti, analītisko tīrību, dīgtspējas pakāpi, kā arī augu veselību un to atbilstību Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (ES) 2016/2031 būtu jāveic saskaņā ar oficiāliem testēšanas protokoliem, ko īsteno kompetento iestāžu izraudzītās laboratorijās saskaņā ar attiecīgajiem starptautiskajiem standartiem.

(9)

Operatoriem būtu jāveic nepieciešamā uzskaite, lai nodrošinātu to kontrolē esošā bioloģiskā heterogēnā materiāla izsekojamību, augu veselības kontroles un vislabāko iespējamo pārvaldību.

(10)

Bioloģisks heterogēns materiāls nav stabils, un tāpēc pašreizējās šķirņu reģistrācijai izmantotās viendabīguma un stabilitātes testēšanas metodes nav piemērotas. Tādējādi būtu jāgarantē bioloģiska heterogēna materiāla identifikācija un izsekojamība, aprakstot tā ražošanas metodes un tā fenotipiskās un agronomiskās īpašības.

(11)

Būtu jāizklāsta noteikumi par bioloģiska heterogēna materiāla uzturēšanu, lai nodrošinātu identitāti un kvalitāti, ja šāda uzturēšana ir iespējama.

(12)

Šī regula tāpat kā Regula (ES) 2018/848 būtu jāpiemēro no 2022. gada 1. janvāra,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Priekšmets

Šī regula paredz noteikumus par augu reproduktīvā materiāla no bioloģiska heterogēna materiāla (Regulas (ES) 2018/848 nozīmē) ražošanu un tirdzniecību; šāds materiāls ir lauksaimniecības augu un dārzeņu sugu sēklas, dārzeņu pavairošanas materiāls, kas nav sēklas, dekoratīvo augu pavairošanas materiāls, vīnogulāju pavairošanas materiāls un augļaugu pavairošanas materiāls Direktīvu 66/401/EEK, 66/402/EEK, 68/193/EK, 98/56/EK, 2002/53/EK, 2002/54/EK, 2002/55/EK, 2002/56/EK, 2002/57/EK, 2008/72/EK, 2008/90/EK nozīmē.

Šī regula neattiecas uz tāda augu reproduktīvā materiāla no bioloģiska heterogēna materiāla ierobežotu daudzumu nodošanu, kas paredzēts bioloģiska heterogēna materiāla pētniecībai un izstrādei.

2. pants

Definīcijas

Šajā regulā piemēro šādas definīcijas:

1)

“bioloģisks heterogēns materiāls” ir tāda augu grupa Regulas (ES) 2018/848 3. panta 18. punkta izpratnē, ko ražo saskaņā ar minētās regulas 3. panta 1. punkta prasībām;

2)

“vecāku materiāls” ir jebkurš augu materiāls, kura krustošanas vai pavairošanas rezultātā iegūst bioloģisku heterogēnu materiālu;

3)

“mazs iepakojums” ir iepakojums, kas satur sēklas līdz II pielikumā paredzētajiem maksimālajiem daudzumiem.

3. pants

Augu reproduktīvā materiāla no bioloģiska heterogēna materiāla ražošana un tirdzniecība Savienībā

Augu reproduktīvo materiālu no bioloģiska heterogēna materiāla Savienībā ražo vai tirgo tikai tad, ja ir izpildītas visas turpmāk minētās prasības:

1)

tas atbilst prasībām attiecībā uz:

a)

identitāti, kā minēts 5. pantā;

b)

sanitāro un analītisko tīrību un dīgtspējas pakāpi, kā minēts 6. pantā;

c)

iepakošanu un marķēšanu, kā minēts 7. pantā;

2)

tā aprakstā ir ietverti 4. pantā minētie elementi;

3)

tam veic oficiālās kontroles saskaņā ar 9. pantu;

4)

to ražo vai tirgo operatori, kas atbilst 8. pantā noteiktajām prasībām attiecībā uz informāciju, un

5)

tas tiek uzturēts saskaņā ar 10. pantu.

4. pants

Bioloģiska heterogēna materiāla apraksts

1.   Bioloģiska heterogēna materiāla aprakstā iekļauj visus turpmāk minētos elementus:

a)

tā īpašību aprakstu, tai skaitā:

i)

materiālam kopīgo galveno iezīmju fenotipisko raksturojumu kopā ar aprakstu par materiāla heterogenitāti, raksturojot fenotipisko daudzveidību, kas novērojama starp atsevišķām reproduktīvām vienībām;

ii)

dokumentāciju par tā būtiskajām īpašībām, tai skaitā agronomiskajiem aspektiem, piemēram, ražu, ražas stabilitāti, piemērotību zema resursu patēriņa sistēmām, veiktspēju, noturību pret abiotisko stresu, noturību pret slimībām, kvalitātes parametriem, garšu vai krāsu;

iii)

jebkādus pieejamos rezultātus no testiem, kas attiecas uz ii) apakšpunktā minētajām īpašībām;

b)

aprakstu par selekcijai izmantotās metodes veidu vai bioloģiskā heterogēnā materiāla ražošanas metodi;

c)

aprakstu par vecāku materiālu, kas izmantots bioloģiskā heterogēnā materiāla selekcijai vai ražošanai, un pašu ražošanas kontroles programmu, ko izmantojis attiecīgais operators, ar atsauci uz praksi, kas minēta 2. punkta a) apakšpunktā un, ja piemērojams, 2. punkta c) apakšpunktā;

d)

aprakstu par saimniecībā izmantoto pārvaldības un selekcijas praksi, atsaucoties uz 2. punkta b) apakšpunktu, un, ja piemērojams, par vecāku materiālu, atsaucoties uz 2. punkta c) apakšpunktu;

e)

atsauci uz selekcijas vai ražošanas valsti kopā ar informāciju par ražošanas gadu un augsnes un klimatisko apstākļu aprakstu.

2.   Šā panta 1. punktā minēto materiālu var radīt, izmantojot vienu no šādiem paņēmieniem:

a)

vairāku dažādu vecāku materiāla veidu krustošanu, izmantojot tādus krustošanas protokolus, lai radītu daudzveidīgu bioloģisku heterogēnu materiālu, apvienojot ataudzējumus, atkārtoti pārsējot krājumu un pakļaujot to dabiskai un/vai cilvēka veiktai selekcijai, ar nosacījumu, ka šis materiāls uzrāda augstu ģenētisko daudzveidību, kas atbilst Regulas (ES) 2018/848 3. panta 18. punktam;

b)

saimniecībā izmantoto pārvaldības praksi, tostarp tāda materiāla selekciju, izveidi vai uzturēšanu, kam ir liela ģenētiskā daudzveidība saskaņā ar Regulas (ES) 2018/848 3. panta 18. punktu;

c)

jebkuru citu paņēmienu, ko izmanto bioloģiska heterogēna materiāla selekcijai vai ražošanai, ņemot vērā konkrētas pavairošanas iezīmes.

5. pants

Prasības attiecībā uz augu reproduktīvā materiāla no bioloģiska heterogēna materiāla sēklu partiju identitāti

Augu reproduktīvais materiāls no bioloģiska heterogēna materiāla ir identificējams, pamatojoties uz visiem turpmāk minētajiem elementiem:

1)

vecāku materiāls un ražošanas shēma, kas izmantota krustošanā, lai radītu bioloģisko heterogēno materiālu, kā paredzēts 4. panta 2. punkta a) apakšpunktā vai, ja piemērojams, 4. panta 2. punkta c) apakšpunktā, vai materiāla vēsture un saimniecībā izmantotā pārvaldības prakse, tostarp tas, vai gadījumos, kas minēti 4. panta 2. punkta b) un c) apakšpunktā, selekcija notikusi dabiski un/vai ar cilvēka iejaukšanos;

2)

selekcijas vai ražošanas valsts;

3)

materiāla kopīgo galveno iezīmju un fenotipiskās heterogenitātes raksturojums.

6. pants

Prasības attiecībā uz augu reproduktīvā materiāla no bioloģiska heterogēna materiāla sanitāro kvalitāti, analītisko tīrību un dīgtspējas pakāpi

1.   Augu reproduktīvais materiāls no bioloģiska heterogēna materiāla atbilst noteikumiem Regulā (ES) 2016/2031, Komisijas Īstenošanas regulā (ES) 2019/2072 (16) un citos relevantos aktos, kas pieņemti atbilstoši Regulai (ES) 2016/2031, attiecībā uz Savienības karantīnas organismu, aizsargājamās zonas karantīnas organismu un Savienībā reglamentētu nekarantīnas organismu klātbūtni un pasākumiem pret šādiem organismiem.

2.   Attiecībā uz Direktīvas 66/401/EEK 2. panta 1. punkta a) apakšpunktā uzskaitīto lopbarības augu sugu augu reproduktīvā materiāla no bioloģiska heterogēna materiāla ražošanu un tirdzniecību piemēro noteikumus, kas noteikti:

a)

Direktīvas 66/401/EEK I pielikuma 1. punktā un 5. punkta tabulas pēdējā ailē; un

b)

Direktīvas 66/401/EEK II pielikuma I iedaļas 2. un 3. punktā un III iedaļā.

3.   Attiecībā uz Direktīvas 66/402/EEK 2. panta 1. punkta a) apakšpunktā uzskaitīto graudaugu sugu augu reproduktīvā materiāla no bioloģiska heterogēna materiāla ražošanu un tirdzniecību piemēro noteikumus, kas noteikti:

a)

Direktīvas 66/402/EEK I pielikuma 1. punktā un 6. punkta tabulas pēdējā ailē;

b)

minētās direktīvas II pielikuma 2. punkta A) apakšpunkta tabulas trešajā, sestajā, desmitajā, trīspadsmitajā, sešpadsmitajā, divdesmitajā un divdesmit pirmajā ailē un 2. punkta B) punktā;

c)

minētās direktīvas II pielikuma 3. punkta tabulas pēdējā ailē;

d)

minētās direktīvas II pielikuma 4. punkta tabulas trešajā un sestajā rindā.

4.   Attiecībā uz vīnogulāju augu (Direktīvas 68/193/EEK nozīmē) reproduktīvā materiāla no bioloģiska heterogēna materiāla ražošanu un tirdzniecību piemēro noteikumus, kas noteikti:

a)

Direktīvas 68/193/EEK I pielikuma 2., 3., 4., 6. un 7. iedaļā un 8. iedaļas 6. punktā;

b)

Direktīvas 68/193/EEK II pielikumā, izņemot I punkta 1. apakšpunktu.

5.   Attiecībā uz dekoratīvo augu (Direktīvas 98/56/EK nozīmē) reproduktīvā materiāla no bioloģiska heterogēna materiāla ražošanu un tirdzniecību piemēro Komisijas Direktīvas 93/49/EEK (17) 3. pantu.

6.   Attiecībā uz biešu (Direktīvas 2002/54/EK nozīmē) augu reproduktīvā materiāla no bioloģiska heterogēna materiāla ražošanu un tirdzniecību piemēro minētās direktīvas I pielikuma A punkta 1. apakšpunktu, B punkta 2. apakšpunktu un B punkta 3. apakšpunktu.

7.   Attiecībā uz Direktīvas 2002/55/EK 2. panta 1. punkta b) apakšpunktā uzskaitīto dārzeņu sugu augu reproduktīvā materiāla no bioloģiska heterogēna materiāla ražošanu un tirdzniecību piemēro minētās direktīvas II pielikuma 2. un 3. punktu.

8.   Attiecībā uz sēklas kartupeļu (Direktīvas 2002/56/EK nozīmē) augu reproduktīvā materiāla no bioloģiska heterogēna materiāla ražošanu un tirdzniecību piemēro noteikumus par zemāko sēklas kartupeļu kategoriju, kas paredzēti I pielikuma 3. punktā un II pielikumā.

9.   Attiecībā uz Direktīvas 2002/57/EK 2. panta 1. punkta b) apakšpunktā uzskaitīto eļļas augu un šķiedraugu reproduktīvā materiāla no bioloģiska heterogēna materiāla ražošanu un tirdzniecību piemēro noteikumus, kas noteikti:

a)

Direktīvas 2002/57/EK I pielikuma 1. punktā un 4. punkta tabulas pēdējā ailē;

b)

Direktīvas 2002/57/EK II pielikuma I punkta 4. apakšpunkta A punktā, izņemot prasības par Brassica ssp. un Sinapis alba bāzes sēklām, un II pielikuma I punkta 5. apakšpunkta tabulas pēdējā ailē.

10.   Attiecībā uz bioloģiska heterogēna dārzeņu pavairojamā un stādāmā materiāla, kas nav sēklas, (Direktīvas 2008/72/EK nozīmē) ražošanu un tirdzniecību piemēro Komisijas Direktīvas 93/61/EEK (18) 3. un 5. pantu.

11.   Attiecībā uz augu reproduktīvā materiāla no bioloģiska heterogēna augļaugu pavairošanas materiāla un augļaugu, kas paredzēti augļu ražošanai, (Direktīvas 2008/90/EK nozīmē) ražošanu un tirdzniecību piemēro noteikumus, kas noteikti:

a)

Komisijas Īstenošanas direktīvas 2014/98/ES (19) 23. pantā, izņemot 1. punkta b) apakšpunktu, un 24., 26., 27. un 27.a pantā;

b)

Īstenošanas direktīvas 2014/98/ES I, II un III pielikumā, kā arī IV pielikuma prasības attiecībā uz CAC materiālu.

12.   Šā panta 2.–11. punktu piemēro tikai attiecībā uz analītiskās tīrības un dīgtspējas pakāpes prasībām sēklām un kvalitātes un veselības prasībām citam pavairošanas materiālam, bet ne attiecībā uz šķirnes identitāti un šķirnes tīrību un lauka apskates prasībām augu reproduktīvā materiāla no bioloģiska heterogēna materiāla šķirnes identitātei un šķirnes tīrībai.

13.   Atkāpjoties no 1.–12. punkta noteikumiem, operatori var laist tirgū bioloģiska heterogēna materiāla sēklas, kas neatbilst nosacījumiem attiecībā uz dīgtspējas pakāpi, ar nosacījumu, ka piegādātājs attiecīgo sēklu dīgtspējas pakāpi norāda etiķetē vai tieši uz iepakojuma.

7. pants

Prasības attiecībā uz augu reproduktīvā materiāla no bioloģiska heterogēna materiāla iepakošanu un marķēšanu

1.   Tādu augu reproduktīvo materiālu no bioloģiska heterogēna materiāla, kas nav iesaiņots mazos iepakojumos, iesaiņo iepakojumos vai tvertnēs, kuras noslēgtas tādā veidā, ka tās nav iespējams atvērt, nesabojājot iepakojumu vai tvertni.

2.   Operators sēklu vai augu reproduktīvā materiāla no bioloģiska heterogēna materiāla iepakojumiem vai tvertnēm piestiprina etiķeti vismaz vienā no ES oficiālajām valodām.

Šī etiķete atbilst šādām prasībām:

a)

tā ir salasāma, uzdrukāta vai uzrakstīta uz vienas puses, nelietota un viegli pamanāma;

b)

tajā ir ietverta informācija, kas izklāstīta šīs regulas I pielikumā;

c)

tā ir dzeltena ar zaļu diagonālu krustu.

3.   Etiķetes vietā informāciju, kas izklāstīta I pielikumā, var tieši uzdrukāt vai uzrakstīt uz iepakojuma vai tvertnes. Šādā gadījumā 2. punkta c) apakšpunkts nav piemērojams.

4.   Mazu, caurspīdīgu iepakojumu gadījumā etiķeti var ievietot iepakojumā, ja vien tā ir skaidri salasāma.

5.   Atkāpjoties no 1.–4. punkta, bioloģiska heterogēna materiāla sēklas, kas iesaiņotas slēgtos un marķētos iepakojumos un tvertnēs, var pārdot galalietotājiem nemarķētos un nenoslēgtos iepakojumos līdz II pielikumā paredzētajiem maksimālajiem daudzumiem ar nosacījumu, ka pēc pieprasījuma pircējs piegādes laikā tiek rakstiski informēts par sugām, materiāla nosaukumu un partijas atsauces numuru.

8. pants

Prasības attiecībā uz informāciju, kas jāglabā operatoriem

1.   Ikviens operators, kas ražo vai tirgo augu reproduktīvo materiālu no bioloģiska heterogēna materiāla:

a)

saglabā saskaņā ar Regulas (ES) 2018/848 13. panta 2. punktu iesniegtā paziņojuma kopiju, saskaņā ar tās 39. panta 1. punkta d) apakšpunktu iesniegtās deklarācijas kopiju un, ja piemērojams, saskaņā ar tās 35. pantu saņemtā sertifikāta kopiju;

b)

nodrošina bioloģiskā heterogēnā materiāla izsekojamību ražošanas shēmā, kā paredzēts 4. panta 2. punkta a) apakšpunktā vai, ja piemērojams, 4. panta 2. punkta c) apakšpunktā, saglabājot informāciju, kas ļauj identificēt operatorus, kuri piegādājuši bioloģiska heterogēna materiāla vecāku materiālu.

Operatori minētos dokumentus glabā piecus gadus.

2.   Operators, kas ražo tirdzniecībai paredzētu augu reproduktīvo materiālu no bioloģiska heterogēna materiāla, arī reģistrē un glabā šādu informāciju:

a)

sugas nosaukums un nosaukums, ko izmanto katram paziņotajam bioloģiskajam heterogēnajam materiālam; bioloģiskā heterogēnā materiāla ražošanai izmantotā paņēmiena veids, kā minēts 4. pantā;

b)

paziņotā bioloģiskā heterogēnā materiāla raksturojums, kā paredzēts 4. pantā;

c)

bioloģiskā heterogēnā materiāla selekcijas vieta un augu reproduktīvā materiāla no bioloģiska heterogēna materiāla ražošanas vieta, kā paredzēts 5. pantā;

d)

bioloģiskā heterogēnā materiāla ražošanai izmantotā platība un saražotais daudzums.

3.   Atbildīgajām oficiālajām struktūrām saskaņā ar Direktīvām 66/401/EEK, 66/402/EEK, 68/193/EEK, 98/56/EK, 2002/53/EK, 2002/54/EK, 2002/55/EK, 2002/56/EK, 2002/57/EK, 2008/72/EK un 2008/90/EK ir piekļuve šā panta 1. un 2. punktā minētajai informācijai.

9. pants

Oficiālās kontroles

Dalībvalstu kompetentās iestādes vai – ja kompetentās iestādes ir deleģējušas kontroles uzdevumus saskaņā ar Regulas (ES) 2017/625 II sadaļas III nodaļu – deleģētās struktūras, veic uz risku balstītas oficiālās kontroles attiecībā uz augu reproduktīvā materiāla no bioloģiska heterogēna materiāla ražošanu un tirdzniecību, lai pārbaudītu atbilstību šīs regulas 4., 5., 6., 7., 8. un 10. panta prasībām.

Dīgtspējas pakāpes un analītiskās tīrības testēšanu veic saskaņā ar piemērojamām Starptautiskās sēklu kontroles asociācijas metodēm.

10. pants

Bioloģiska heterogēna materiāla uzturēšana

Ja uzturēšana ir iespējama, operators, kas paziņojis bioloģisko heterogēno materiālu kompetentajām iestādēm atbilstoši Regulas (ES) 2018/848 13. pantam, saglabā materiāla galvenās iezīmes tā paziņošanas brīdī, uzturot materiālu, kamēr vien tas paliek tirgū. Šādu uzturēšanu veic saskaņā ar atzītu praksi, kas pielāgota šāda heterogēna materiāla uzturēšanai. Par uzturēšanu atbildīgais operators veic uzskaiti par uzturēšanas ilgumu un saturu.

Kompetentajām iestādēm vienmēr tiek nodrošināta piekļuve visai par materiālu atbildīgā operatora glabātajai uzskaitei, lai pārbaudītu materiāla uzturēšanu. Operators glabā šādu uzskaiti piecus gadus no brīža, kad augu reproduktīvais materiāls no bioloģiska heterogēna materiāla vairs netiek tirgots.

11. pants

Stāšanās spēkā un piemērošana

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2022. gada 1. janvāra.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2021. gada 7. maijā

Komisijas vārdā –

priekšsēdētāja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OV L 150, 14.6.2018., 1. lpp.

(2)  Padomes Direktīva 66/401/EEK (1966. gada 14. jūnijs) par lopbarības augu sēklu tirdzniecību (OV 125, 11.7.1966., 2298. lpp.).

(3)  Padomes Direktīva 66/402/EEK (1966. gada 14. jūnijs) par graudaugu sēklu tirdzniecību (OV 125, 11.7.1966., 2309. lpp.).

(4)  Padomes Direktīva 68/193/EEK (1968. gada 9. aprīlis) par vīnogulāju veģetatīvās pavairošanas materiāla tirdzniecību (OV L 93, 17.4.1968., 15. lpp.).

(5)  Padomes Direktīva 98/56/EK (1998. gada 20. jūlijs) par dekoratīvo augu pavairošanas materiāla tirdzniecību (OV L 226, 13.8.1998., 16. lpp.).

(6)  Padomes Direktīva 2002/53/EK (2002. gada 13. jūnijs) par kopējo lauksaimniecības augu sugu šķirņu katalogu (OV L 193, 20.7.2002., 1. lpp.).

(7)  Padomes Direktīva 2002/54/EK (2002. gada 13. jūnijs) par biešu sēklu tirdzniecību (OV L 193, 20.7.2002., 12. lpp.).

(8)  Padomes Direktīva 2002/55/EK (2002. gada 13. jūnijs) par dārzeņu sēklu tirdzniecību (OV L 193, 20.7.2002., 33. lpp.).

(9)  Padomes Direktīva 2002/56/EK (2002. gada 13. jūnijs) par sēklas kartupeļu tirdzniecību (OV L 193, 20.7.2002., 60. lpp.).

(10)  Padomes Direktīva 2002/57/EK (2002. gada 13. jūnijs) par eļļas augu un šķiedraugu sēklu tirdzniecību (OV L 193, 20.7.2002., 74. lpp.).

(11)  Padomes Direktīva 2008/72/EK (2008. gada 15. jūlijs) par tāda dārzeņu pavairošanas un stādāmā materiāla tirdzniecību, kas nav sēklas (OV L 205, 1.8.2008., 28. lpp.).

(12)  Padomes Direktīva 2008/90/EK (2008. gada 29. septembris) par tirdzniecību ar augļaugu pavairošanas materiālu un augļaugiem, kas paredzēti augļu ražošanai (OV L 267, 8.10.2008., 8. lpp.).

(13)  Komisijas Direktīva 2008/62/EK (2008. gada 20. jūnijs), ar ko paredz atsevišķas atkāpes saistībā ar to lauksaimniecības savvaļas sugu un šķirņu atzīšanu, kuras ir dabiskā veidā pielāgotas vietējiem un reģionālajiem apstākļiem un ko apdraud ģenētiska erozija, un minēto savvaļas sugu un šķirņu sēklu un sēklas kartupeļu tirdzniecību (OV L 162, 21.6.2008., 13. lpp.).

(14)  Komisijas Direktīva 2009/145/EK (2009. gada 26. novembris), ar ko paredz dažas atkāpes attiecībā uz tādu dārzeņu savvaļas sugu un šķirņu atzīšanu, kas ir tradicionāli audzētas noteiktos apvidos un reģionos un ko apdraud ģenētiskā erozija, un tādu dārzeņu šķirņu atzīšanu, kam nav būtiskas vērtības attiecībā uz komerciālu augkopību, bet kas ir izveidotas audzēšanai noteiktos apstākļos un šo savvaļas sugu un šķirņu sēklu tirdzniecībai (OV L 312, 27.11.2009., 44. lpp.).

(15)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2017/625 (2017. gada 15. marts) par oficiālajām kontrolēm un citām oficiālajām darbībām, kuras veic, lai nodrošinātu, ka tiek piemēroti pārtikas un barības aprites tiesību akti, noteikumi par dzīvnieku veselību un labturību, augu veselību un augu aizsardzības līdzekļiem, un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 999/2001, (EK) Nr. 396/2005, (EK) Nr. 1069/2009, (EK) Nr. 1107/2009, (ES) Nr. 1151/2012, (ES) Nr. 652/2014, (ES) 2016/429 un (ES) 2016/2031, Padomes Regulas (EK) Nr. 1/2005 un (EK) Nr. 1099/2009 un Padomes Direktīvas 98/58/EK, 1999/74/EK, 2007/43/EK, 2008/119/EK un 2008/120/EK un atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 854/2004 un (EK) Nr. 882/2004, Padomes Direktīvas 89/608/EEK, 89/662/EEK, 90/425/EEK, 91/496/EEK, 96/23/EK, 96/93/EK un 97/78/EK un Padomes Lēmumu 92/438/EEK (Oficiālo kontroļu regula) (OV L 95, 7.4.2017., 1. lpp.).

(16)  Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2019/2072 (2019. gada 28. novembris), ar ko paredz vienotus nosacījumus Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/2031 par aizsardzības pasākumiem pret augiem kaitīgajiem organismiem īstenošanai, atceļ Komisijas Regulu (EK) Nr. 690/2008 un groza Komisijas Īstenošanas regulu (ES) 2018/2019 (OV L 319, 10.12.2019., 1. lpp.).

(17)  Komisijas Direktīva 93/49/EEK (1993. gada 23. jūnijs), ar ko nosaka sarakstu ar nosacījumiem, kas jāievēro attiecībā uz dekoratīvo augu pavairošanas materiālu un dekoratīvajiem augiem saskaņā ar Padomes Direktīvu 91/682/EEK (OV L 250, 7.10.1993., 9. lpp.).

(18)  Komisijas Direktīva 93/61/EEK (1993. gada 2. jūlijs), kas nosaka grafiku, kurā norādīti izpildāmie nosacījumi attiecībā uz dārzeņu pavairošanas un stādāmo materiālu, kas nav sēklas, ievērojot Padomes Direktīvu 92/33/EEK (OV L 250, 7.10.1993., 19. lpp.).

(19)  Komisijas Īstenošanas direktīva 2014/98/ES (2014. gada 15. oktobris), ar ko īsteno Padomes Direktīvu 2008/90/EK attiecībā uz konkrētām prasībām, kuras noteiktas tās I pielikumā minētajām augļaugu ģintīm un sugām, konkrētām prasībām, kas jāievēro piegādātājiem, un sīki izstrādātiem noteikumiem par oficiālajām pārbaudēm (OV L 298, 16.10.2014., 22. lpp.).


I PIELIKUMS

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA IEPAKOJUMU ETIĶETĒS, KĀ PAREDZĒTS 7. PANTA 2. PUNKTA B) APAKŠPUNKTĀ

A.   Etiķetē iekļauj šādu informāciju:

1)

heterogēnā materiāla nosaukums un frāze “Bioloģisks heterogēns materiāls”;

2)

“Savienības noteikumi un standarti”;

3)

par etiķetes uzlikšanu atbildīgā profesionālā operatora nosaukums un adrese vai tā reģistrācijas kods;

4)

ražotājvalsts;

5)

atsauces numurs, ko piešķīris par etiķešu uzlikšanu atbildīgais profesionālais operators;

6)

aizvēršanas mēnesis un gads, pirms tam norādot vārdu “aizvērts”;

7)

suga, kas norādīta vismaz ar kā botāniskais nosaukums, kurš drīkst būt saīsināts un bez autoru vārdiem, izmantojot latīņu burtus;

8)

deklarētais neto vai bruto svars vai – sēklu gadījumā – deklarētais skaits, izņemot maziem iepakojumiem;

9)

ja ir norādīts svars un ir izmantotas granulētas vielas vai citas cietās piedevas, jānorāda šo piedevu īpašības, kā arī tīro sēklu svara un kopsvara aptuvenā attiecība;

10)

informācija par augu aizsardzības produktiem, kas lietoti augu reproduktīvajam materiālam, kā prasīts Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1107/2009 (1) 49. panta 4. punktā;

11)

dīgtspējas pakāpe, ja atbilstīgi šīs regulas 6. panta 13. punktam bioloģiskais heterogēnais materiāls neatbilst nosacījumiem attiecībā uz dīgtspējas pakāpi.

B.   Nosaukums, kas minēts A punkta 1) apakšpunktā, tā lietotājiem nedrīkst radīt grūtības saistībā ar atpazīšanu vai reproducēšanu un tas nav:

a)

identisks vai viegli sajaucams ar nosaukumu, ar kādu cita šķirne vai tās pašas sugas vai ar to cieši saistītas sugas bioloģisks heterogēns materiāls ir ierakstīts oficiālā augu šķirņu reģistrā vai bioloģisku heterogēnu materiālu sarakstā;

b)

identisks vai viegli sajaucams ar citiem nosaukumiem, ko plaši izmanto preču tirdzniecībā vai kam jābūt brīviem saskaņā ar citiem tiesību aktiem;

c)

maldinošs vai apjukumu raisošs attiecībā uz bioloģiskā heterogēnā materiāla īpašībām, vērtību vai identitāti vai selekcionāra identitāti.


(1)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1107/2009 (2009. gada 21. oktobris) par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū, ar ko atceļ Padomes Direktīvas 79/117/EEK un 91/414/EEK (OV L 309, 24.11.2009., 1. lpp.).


II PIELIKUMS

MAKSIMĀLIE SĒKLU DAUDZUMI MAZOS IEPAKOJUMOS, KĀ MINĒTS 7. PANTA 5. PUNKTĀ

Suga

Sēklu maksimālā neto masa (kg)

Lopbarības augi

10

Bietes

10

Graudaugi

30

Eļļas augi un šķiedraugi

10

Sēklas kartupeļi

30

Dārzeņu sēklas

 

Pākšaugi

5

Sīpoli, kārveles, sparģeļi, lapu bietes vai mangoldi, sarkanās bietes, rāceņi, arbūzi, lielaugļu ķirbji, kabači, burkāni, redīsi, melnsaknes, spināti un lauka salāti

0,5

Visas citas dārzeņu sugas

0,1


Top