EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R1189

Делегиран регламент (ЕС) 2021/1189 на Комисията от 7 май 2021 година за допълнение на Регламент (ЕС) 2018/848 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на производството и предлагането на пазара на растителен репродуктивен материал от биологичен хетерогенен материал от конкретни родове или видове (текст от значение за ЕИП)

C/2021/3163

OJ L 258, 20.7.2021, p. 18–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 05/07/2022

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/1189/oj

20.7.2021   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 258/18


ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2021/1189 НА КОМИСИЯТА

от 7 май 2021 година

за допълнение на Регламент (ЕС) 2018/848 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на производството и предлагането на пазара на растителен репродуктивен материал от биологичен хетерогенен материал от конкретни родове или видове

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) 2018/848 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2018 г. относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти и за отмяна на Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета (1), и по-специално член 13, параграф 3 и член 38, параграф 8, буква а), подточка ii) от него,

като има предвид, че:

(1)

В Регламент (ЕС) 2018/848 е предвидено на операторите да бъде разрешено да пускат на пазара растителен репродуктивен материал от биологичен хетерогенен материал, без да спазват изискванията за регистрация и без да спазват изискванията за категориите за сертифициране на предбазов, базов и сертифициран материал, нито изискванията за качество, фитосанитарните изисквания и изискванията за идентичност за CAC, стандартните или търговските категории, определени в директиви 66/401/ЕИО (2), 66/402/ЕИО (3), 68/193/ЕИО (4), 98/56/ЕО (5), 2002/53/ЕО (6), 2002/54/ЕО (7), 2002/55/ЕО (8), 2002/56/ЕО (9), 2002/57/ЕО (10), 2008/72/ЕО (11) и 2008/90/ЕО (12) или в актове, приети съгласно тези директиви. В регламента освен това се посочва, че предлагането на пазара следва да отговаря на хармонизираните изисквания, приети от Комисията.

(2)

С цел да се отговори на нуждите на операторите и на потребителите от растителен репродуктивен материал от биологичен хетерогенен материал по отношение на идентичността, фитосанитарните изисквания и качеството на такъв материал следва да се установят правила относно описанието, минималните изисквания за качество на партидите семена, включително идентичност, аналитична чистота, проценти на кълняемост и санитарно качество, опаковането и етикетирането на растителния репродуктивен материал от биологичния хетерогенен материал и когато е възможно — поддръжката на този материал от страна на операторите и информацията, която трябва да се съхранява от тези оператори.

(3)

Извършването на трансфер на ограничени количества растителен репродуктивен материал от биологичен хетерогенен материал с цел провеждане на научни изследвания и развитие по отношение на такъв вид материал следва да бъде освободено от изискванията на регламента, за да се улесни адаптирането на биологичния хетерогенен материал към различни агроекологични условия.

(4)

Следва да бъдат определени и специфични критерии и условия за извършването на официален контрол с цел гарантиране на проследимостта на всички етапи от производството, обработката и разпространението, както и съответствието с Регламент (ЕС) 2018/848 относно контрола, извършван по отношение на операторите, които предлагат на пазара растителен репродуктивен материал от биологичен хетерогенен материал.

(5)

Биологичният хетерогенен материал се характеризира с високо равнище на фенотипно и генетично разнообразие и с динамична природа за развитие и адаптиране към определени условия на отглеждане. За разлика от смесите от семена, които всяка година се изготвят отново в зависимост от сортовете, или от синтетичните сортове, получени чрез кръстосване на определен набор родителски материали, които се опрашват многократно с цел повторно създаване на стабилна популация, или от сортовете за съхранение и любителските сортове, включително местните видове, съгласно определенията в Директива 2008/62/ЕО на Комисията (13) и в Директива 2009/145/ЕО на Комисията (14), предназначението на биологичния хетерогенен материал е да се адаптира към различни видове биотичен и абиотичен стрес поради многократното извършване на естествен отбор и на планирана от човека селекция и поради това се очаква да се променя с течение на времето.

(6)

Следва да се установят правила относно идентифицирането на партиди семена от биологичен хетерогенен материал, за да се вземат предвид специфичните характеристики на този материал. С помощта на правилата относно минималните изисквания за качество, като фитосанитарни изисквания, изисквания за аналитична чистота и изисквания за кълняемост, трябва да се осигурят същите стандарти като приложимите за семената от категорията, отговаряща на най-ниските изисквания, и за друг вид растителен репродуктивен материал (от САС, стандартна, търговска или сертифицирана категория), както е предвидено в директиви 66/401/ЕИО, 66/402/ЕИО, 68/193/ЕИО, 98/56/ЕО, 2002/54/ЕО, 2002/55/ЕО, 2002/56/ЕО, 2002/57/ЕО, 2008/72/ЕО и 2008/90/ЕО. Тези правила са необходими, за да се защитят интересите на потребителите на този вид биологичен хетерогенен материал, а именно на земеделските производители и на градинарите, които следва да бъдат сигурни, че материалът е с подходящо качество и идентичност. От опита е известно, че растителният репродуктивен материал от биологичен хетерогенен материал може да отговаря на изискванията на тези стандарти.

(7)

На операторите следва да бъде предоставена възможност за пускане на пазара на семена от биологичен хетерогенен материал, който не отговаря на условията по отношение на кълняемостта, за да се осигури по-голяма гъвкавост при предлагането на този материал на пазара. Въпреки това и с цел осигуряване на възможност за потребителите да направят информиран избор доставчикът следва да посочи процента на кълняемост на съответното семе върху етикета или директно върху опаковката на растителния репродуктивен материал от биологичен хетерогенен материал.

(8)

Съгласно член 37 от Регламент (ЕС) 2018/848 биологичното производство подлежи на официален контрол и на други официални дейности, извършвани в съответствие с Регламент (ЕС) 2017/625 на Европейския парламент и на Съвета (15). За тази цел държавите членки следва да определят съответните компетентни органи за официален контрол на операторите, занимаващи се с биологичен хетерогенен материал, за да се гарантира спазването на правилата за биологично производство. Биологичният хетерогенен материал следва да подлежи на базиран на риска официален контрол, за да се гарантира изпълнението на изискванията, установени в настоящия регламент. Контролът на идентичността, аналитичната чистота, процента на кълняемост и здравето на растенията и на тяхното съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/2031 следва да се извършва в съответствие с протоколите за официално изпитване, които се изпълняват в лабораториите, определени от компетентните органи, в съответствие с приложимите международни стандарти.

(9)

Операторите следва да съхраняват необходимите записи с цел осигуряване на проследимостта, контрола върху здравето на растенията и възможно най-доброто управление на биологичния хетерогенен материал в сферата на техния контрол.

(10)

Биологичният хетерогенен материал не е стабилен и поради това за него не е подходящо да се прилагат съвременните методи за изпитване на хомогенност и стабилност, използвани при регистрацията на сортове. Следователно идентифицирането и проследимостта на биологичния хетерогенен материал следва да бъдат гарантирани чрез описанието на методите на производство и на фенотипните и агрономичните характеристики на материала.

(11)

Следва да бъдат определени правила за поддръжката на биологичен хетерогенен материал с цел гарантиране на идентичността и на качеството му, ако е възможно да се извършва такава поддръжка.

(12)

Настоящият регламент следва да се прилага от 1 януари 2022 г., откогато се прилага и Регламент (ЕС) 2018/848,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Предмет

В настоящия регламент се установяват правила относно производството и предлагането на пазара на растителен репродуктивен материал от биологичен хетерогенен материал по смисъла на Регламент (ЕС) 2018/848, като материалът представлява семена от земеделски и зеленчукови видове, зеленчуков размножителен материал, различен от семена, посадъчен материал от декоративни растения, материал за вегетативно размножаване на лози и посадъчен материал от овощни растения по смисъла на директиви 66/401/ЕИО, 66/402/ЕИО, 68/193/ЕО, 98/56/ЕО, 2002/53/ЕО, 2002/54/ЕО, 2002/55/ЕО, 2002/56/ЕО, 2002/57/ЕО, 2008/72/ЕО, 2008/90/ЕО.

Настоящият регламент не се прилага за трансфера на ограничени количества растителен репродуктивен материал от биологичен хетерогенен материал, предназначен за научни изследвания и развитие по отношение на биологичен хетерогенен материал.

Член 2

Определения

За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:

(1)

„биологичен хетерогенен материал“ означава растителна съвкупност по смисъла на член 3, параграф 18 от Регламент (ЕС) 2018/848, която се произвежда в съответствие с изискванията на член 3, параграф 1 от посочения регламент;

(2)

„родителски материал“ означава всеки растителен материал, чието кръстосване или размножаване е довело до получаването на биологичен хетерогенен материал;

(3)

„малки опаковки“ означава опаковки, съдържащи количество семена, което не надвишава максималните количества, предвидени в приложение II.

Член 3

Производство и предлагане на пазара в рамките на Съюза на растителен репродуктивен материал от биологичен хетерогенен материал

Растителният репродуктивен материал от биологичен хетерогенен материал се произвежда или предлага на пазара в рамките на Съюза само ако са изпълнени всички изброени по-долу изисквания:

(1)

той отговаря на изискванията за:

а)

идентичност, посочени в член 5;

б)

санитарно качество, аналитична чистота и кълняемост, посочени в член 6;

в)

опаковане и етикетиране, посочени в член 7;

(2)

описанието му включва елементите, посочени в член 4;

(3)

подлежи на официален контрол съгласно член 9;

(4)

произвежда се или се предлага на пазара от оператори, които изпълняват изискванията относно информацията, установени в член 8; и

(5)

поддръжката му се извършва в съответствие с член 10.

Член 4

Описание на биологичния хетерогенен материал

1.   Описанието на биологичния хетерогенен материал включва всеки един от следните елементи:

а)

описание на характеристиките му, включително:

i)

фенотипната характеристика на ключовите белези, които са общи за материала, заедно с описанието на хетерогенността на материала чрез характеризиране на фенотипното разнообразие, наблюдавано между отделните репродуктивни единици;

ii)

документиране на приложимите характеристики, включително на агрономичните аспекти по отношение на добива, стабилността на добива, пригодността за системи с ниски производствени разходи, производителността, устойчивостта на абиотичен стрес, устойчивостта на болести, параметрите, свързани с качеството, вкуса или цвета;

iii)

всички налични резултати от изпитвания на характеристиките, посочени в подточка ii);

б)

описание на вида техника, използвана при метода на развъждане или производство на биологичния хетерогенен материал;

в)

описание на родителския материал, използван за развъждане или производство на биологичния хетерогенен материал, и на програмата за собствен производствен контрол, използвана от съответния оператор, с позоваване на практиките, посочени в параграф 2, буква а) и ако е приложимо, в параграф 2, буква в);

г)

описание на практиките за управление и подбор в земеделското стопанство с позоваване на параграф 2, буква б) и ако е приложимо, на родителския материал с позоваване на параграф 2, буква в);

д)

позоваване на държавата на развъждане или производство, заедно с информация за годината на производство и с описание на педоклиматичните условия.

2.   Материалът, посочен в параграф 1, може да бъде получен чрез една от следните техники:

а)

кръстосване на няколко различни вида родителски материал, като се използват протоколи за кръстосване, за да се получи разнообразен биологичен хетерогенен материал чрез групиране на потомството, многократно повторно засяване и излагане на размножителния материал на естествен отбор и/или на планирана от човека селекция, при условие че при този материал е налице високо ниво на генетично разнообразие в съответствие с член 3, параграф 18 от Регламент (ЕС) 2018/848;

б)

практики за управление в земеделското стопанство, включително селекция, създаване или поддържане на материал, който се характеризира с високо ниво на генетично разнообразие в съответствие с член 3, параграф 18 от Регламент (ЕС) 2018/848;

в)

всеки друг вид техника, използвана за развъждане или производство на биологичен хетерогенен материал, като се вземат предвид особеностите на размножаването.

Член 5

Изисквания относно идентичността на партидите семена от растителен репродуктивен материал от биологичен хетерогенен материал

Растителният репродуктивен материал от биологичен хетерогенен материал се идентифицира въз основа на всеки един от следните елементи:

(1)

родителския материал и производствената схема, използвани при кръстосването за създаване на биологичния хетерогенен материал, както е предвидено в член 4, параграф 2, буква а), или, ако е приложимо, в член 4, параграф 2, буква в), или историята на материала и практиките за управление в земеделското стопанство, включително дали селекцията е извършена чрез естествен отбор и/или чрез човешка намеса, в случаите, предвидени в член 4, параграф 2, буква б) и член 4, параграф 2, буква в);

(2)

държавата на развъждане или на производство;

(3)

характеризиране на общите ключови белези и на фенотипната хетерогенност на материала.

Член 6

Изисквания относно санитарното качество, аналитичната чистота и кълняемостта на растителния репродуктивен материал от биологичен хетерогенен материал

1.   Растителният репродуктивен материал от биологичен хетерогенен материал отговаря на разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/2031, Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/2072 на Комисията (16) и на другите приложими актове, приети съгласно Регламент (ЕС) 2016/2031 относно наличието на карантинни вредители от значение за Съюза, карантинни вредители по отношение на определена защитена зона и регулирани от Съюза некарантинни вредители, както и на мерките срещу тези видове вредители.

2.   За производството и предлагането на пазара на растителен репродуктивен материал от биологичен хетерогенен материал от растителни видове от фуражните култури, изброени в член 2, параграф 1, точка А от Директива 66/401/ЕИО, се прилагат следните разпоредби:

а)

точка 1 и последната колона от таблицата в точка 5 от приложение I към Директива 66/401/ЕИО; и

б)

раздел I, точки 2 и 3 и раздел III от приложение II към Директива 66/401/ЕИО.

3.   За производството и предлагането на пазара на растителен репродуктивен материал от биологичен хетерогенен материал от растителни видове от зърнените култури, изброени в член 2, параграф 1, точка А от Директива 66/402/ЕИО, се прилагат следните разпоредби:

а)

точка 1 и последната колона от таблицата в точка 6 от приложение I към Директива 66/402/ЕИО;

б)

третият, шестият, десетият, тринадесетият, шестнадесетият, двадесетият и двадесет и първият ред от таблицата в точка 2.А и точка 2.Б от приложение II към посочената директива;

в)

последната колона от таблицата в точка 3 от приложение II към посочената директива;

г)

третият и шестият ред от таблицата в точка 4 от приложение II към посочената директива.

4.   За производството и предлагането на пазара на растителен репродуктивен материал от биологичен хетерогенен материал от лози по смисъла на Директива 68/193/ЕИО се прилагат следните разпоредби:

а)

раздели 2, 3, 4, 6 и 7 и точка 6 от раздел 8 от приложение I към Директива 68/193/ЕИО;

б)

приложение II към Директива 68/193/ЕИО, с изключение на точка I.1.

5.   За производството и предлагането на пазара на растителен репродуктивен материал от биологичен хетерогенен материал от декоративни растения по смисъла на Директива 98/56/ЕО се прилага член 3 от Директива 93/49/ЕИО (17).

6.   За производството и предлагането на пазара на растителен репродуктивен материал от биологичен хетерогенен материал от цвекло по смисъла на Директива 2002/54/ЕО се прилагат точки A.1, B.2 и B.3 от приложение I към посочената директива.

7.   За производството и предлагането на пазара на растителен репродуктивен материал от биологичен хетерогенен материал от видовете зеленчукови култури, изброени в член 2, параграф 1, буква б) от Директива 2002/55/ЕО, се прилагат точки 2 и 3 от приложение II към посочената директива.

8.   За производството и предлагането на пазара на растителен репродуктивен материал от биологичен хетерогенен материал от картофи за посев по смисъла на Директива 2002/56/ЕО се прилагат разпоредбите в точка 3 от приложение I и в приложение II за категорията картофи за посев, отговаряща на най-ниските изисквания.

9.   За производството и предлагането на пазара на растителен репродуктивен материал от биологичен хетерогенен материал от растителни видове от маслодайните и влакнодайните култури, изброени в член 2, параграф 1, буква б) от Директива 2002/57/ЕО, се прилагат следните разпоредби:

а)

точка 1 и последната колона от таблицата в точка 4 от приложение I към Директива 2002/57/ЕО;

б)

таблицата в точка I.4.A от приложение II, с изключение на изискванията за базовите семена от Brassica ssp. и Sinapis alba, и последната колона от таблицата в точка I.5 от приложение II към Директива 2002/57/ЕО.

10.   За производството и предлагането на пазара на биологичен хетерогенен зеленчуков размножителен и посадъчен материал, различен от семена, по смисъла на Директива 2008/72/ЕО се прилагат членове 3 и 5 от Директива 93/61/ЕИО на Комисията (18).

11.   За производството и предлагането на пазара на растителен репродуктивен материал от биологичен хетерогенен посадъчен материал от овощни растения и на овощни растения, предназначени за производство на плодове, по смисъла на Директива 2008/90/ЕО се прилагат следните разпоредби:

а)

член 23, с изключение на точка 1, буква б), членове 24, 26, 27 и 27а от Директива за изпълнение 2014/98/ЕС на Комисията (19);

б)

приложения I, II и III и изискванията относно материалите за САС в приложение IV към Директива за изпълнение 2014/98/ЕС.

12.   Параграфи 2—11 се прилагат само по отношение на изискванията относно аналитичната чистота и кълняемостта на семената, както и на изискванията относно качеството и фитосанитарните изисквания за други видове посадъчен материал, но не и по отношение на идентичността на сорта и чистотата на сорта и на изискванията относно инспекциите на място с цел проверка на идентичността на сорта и на чистотата на сорта на растителния репродуктивен материал от биологичен хетерогенен материал.

13.   Чрез дерогация от разпоредбите на параграфи 1—12 операторите могат да пускат на пазара семена от биологичен хетерогенен материал, които не отговарят на условията по отношение на кълняемостта, при условие че доставчикът посочи процента на кълняемост на съответното семе върху етикета или директно върху опаковката.

Член 7

Изисквания относно опаковането и етикетирането на растителния репродуктивен материал от биологичен хетерогенен материал

1.   Ако не е поставен в малки опаковки, растителният репродуктивен материал от биологичен хетерогенен материал следва да бъде поставен в опаковки или контейнери, които са затворени по такъв начин, че да не могат да бъдат отворени, без върху опаковката или контейнера да останат следи от нарушаването на целостта.

2.   Операторът поставя етикет на поне един от официалните езици на Съюза върху опаковките или контейнерите със семена или растителен репродуктивен материал от биологичен хетерогенен материал.

Етикетът:

а)

е четлив, отпечатан или написан едностранно, неизползван и лесно забележим;

б)

включва информацията, посочена в приложение I към настоящия регламент;

в)

е жълт, със зелен диагонален кръст.

3.   Информацията, посочена в приложение I, може да бъде отпечатана или написана директно върху опаковката или контейнера вместо върху етикет. В този случай не се прилага точка 2, буква в).

4.   При малки прозрачни опаковки етикетът може да бъде поставен вътре в опаковката, при условие че е ясно четлив.

5.   Чрез дерогация от параграфи 1—4 семената от биологичен хетерогенен материал, които са поставени в затворени и етикетирани опаковки и контейнери, могат да бъдат продавани на крайните потребители в немаркирани и незапечатани опаковки до максималните количества, предвидени в приложение II, при условие че при поискване купувачът получава писмена информация по време на доставката относно видовете, наименованието на материала и референтния номер на партидата.

Член 8

Изисквания относно информацията, която трябва да се съхранява от операторите

1.   Всеки оператор, който произвежда или предлага на пазара растителен репродуктивен материал от биологичен хетерогенен материал:

а)

съхранява копие от уведомлението, подадено в съответствие с член 13, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2018/848, копие от декларацията, подадена съгласно член 39, параграф 1, буква г) от него, и когато е приложимо — копие от сертификата, получен в съответствие с член 35 от регламента;

б)

осигурява проследимостта на биологичния хетерогенен материал в производствената схема, както е предвидено в член 4, параграф 2, буква а) или, ако е приложимо, в член 4, параграф 2, буква в), като съхранява информация, позволяваща да се идентифицират операторите, които са доставили родителски материал от биологичен хетерогенен материал.

Операторът съхранява тези документи в продължение на пет години.

2.   Операторът, който произвежда растителен репродуктивен материал от биологичен хетерогенен материал, предназначен за предлагане на пазара, освен това записва и съхранява следната информация:

а)

името на вида и използваното наименование на всеки биологичен хетерогенен материал, за който е подадено уведомление; вида техника, използвана за производството на биологичен хетерогенен материал, както е посочено в член 4;

б)

характеризирането на биологичния хетерогенен материал, за който е подадено уведомление, както е предвидено в член 4;

в)

мястото на развъждане на биологичния хетерогенен материал и мястото на производство на биологичния растителен репродуктивен материал от биологичния хетерогенен материал, както е предвидено в член 5;

г)

площта за производството на биологичен хетерогенен материал и произведеното количество.

3.   Отговорните официални органи в съответствие с директиви 66/401/ЕИО, 66/402/ЕИО, 68/193/ЕИО, 98/56/ЕО, 2002/53/ЕО, 2002/54/ЕО, 2002/55/ЕО, 2002/56/ЕО, 2002/57/ЕО, 2008/72/ЕО и 2008/90/ЕО имат достъп до информацията, посочена в параграфи 1 и 2 от настоящия член.

Член 9

Официален контрол

Компетентните органи на държавите членки или делегираните органи, когато компетентните органи са делегирали задачи, свързани с контрол, в съответствие с дял II, глава III от Регламент (ЕС) 2017/625, извършват базиран на риска официален контрол във връзка с производството и пускането на пазара на растителен репродуктивен материал от биологичен хетерогенен материал с цел проверка на съответствието с изискванията на членове 4, 5, 6, 7, 8 и 10 от настоящия регламент.

Изпитването за кълняемост и аналитична чистота се извършва в съответствие с приложимите методи на Международната асоциация за изпитване на семена.

Член 10

Поддръжка на биологичен хетерогенен материал

Когато е възможно да се изпълнява поддръжка, операторът, който е подал уведомление за биологичния хетерогенен материал до компетентните органи съгласно член 13 от Регламент (ЕС) 2018/848, запазва основните характеристики на материала от времето на подаването на уведомлението, като го поддържа през цялото време, докато се предлага на пазара. Тази поддръжка се изпълнява съгласно приетите практики, адаптирани към поддръжката на такъв вид хетерогенен материал. Операторът, отговорен за изпълнението на поддръжката, съхранява записи за продължителността и съдържанието на поддръжката.

Компетентните органи имат достъп във всеки момент до всички записи, съхранявани от оператора, който е отговорен за материала, с цел извършване на проверка на поддръжката на материала. Операторът съхранява тези записи в продължение на пет години след момента, от който растителният репродуктивен материал от биологичен хетерогенен материал вече не се предлага на пазара.

Член 11

Влизане в сила и прилагане

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Прилага се от 1 януари 2022 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 7 май 2021 година.

За Комисията

Председател

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ОВ L 150, 14.6.2018 г., стр. 1.

(2)  Директива 66/401/ЕИО на Съвета от 14 юни 1966 г. относно търговията със семена от фуражни култури (ОВ 125, 11.7.1966 г., стр. 2298).

(3)  Директива 66/402/ЕИО на Съвета от 14 юни 1966 г. относно търговията със семена от зърнени култури (OB 125, 11.7.1966 г., стр. 2309).

(4)  Директива 68/193/ЕИО на Съвета от 9 април 1968 г. относно търговията с материал за вегетативно размножаване на лози (ОВ L 93, 17.4.1968 г., стр. 15).

(5)  Директива 98/56/ЕО на Съвета от 20 юли 1998 г. относно търговията с посадъчен материал на декоративни растения (ОВ L 226, 13.8.1998 г., стр. 16).

(6)  Директива 2002/53/ЕО на Съвета от 13 юни 2002 г. относно общия каталог на сортовете от земеделски растителни видове (ОВ L 193, 20.7.2002 г., стр. 1).

(7)  Директива 2002/54/ЕО на Съвета от 13 юни 2002 г. относно търговията със семена от цвекло (ОВ L 193, 20.7.2002 г., стр. 12).

(8)  Директива 2002/55/ЕО на Съвета от 13 юни 2002 г. относно търговията със семена от зеленчукови култури (ОВ L 193, 20.7.2002 г., стр. 33).

(9)  Директива 2002/56/ЕО на Съвета от 13 юни 2002 г. относно търговията с посадъчен материал от картофи (ОВ L 193, 20.7.2002 г., стр. 60).

(10)  Директива 2002/57/ЕО на Съвета от 13 юни 2002 г. относно търговията със семена от маслодайни и влакнодайни култури (ОВ L 193, 20.7.2002 г., стр. 74).

(11)  Директива 2008/72/ЕО на Съвета от 15 юли 2008 г. относно търговията със зеленчуков размножителен и посадъчен материал, различен от семена (ОВ L 205, 1.8.2008 г., стр. 28).

(12)  Директива 2008/90/ЕО на Съвета от 29 септември 2008 г. относно предлагането на пазара на посадъчен материал от овощни растения и на овощни растения, предназначени за производство на плодове (ОВ L 267, 8.10.2008 г., стр. 8).

(13)  Директива 2008/62/ЕО на Комисията от 20 юни 2008 г., уреждаща някои дерогации за признаване на земеделски местни видове и сортове, които са естествено адаптирани към местните и регионалните условия и са заплашени от генетична ерозия, и търговията със семена и посадъчен материал от картофи на тези местни видове и сортове (ОВ L 162, 21.6.2008 г., стр. 13).

(14)  Директива 2009/145/ЕО на Комисията от 26 ноември 2009 г. за предоставяне на някои дерогации относно признаването на зеленчукови местни видове и сортове, които са традиционно отглеждани в определени местности и райони и са застрашени от генетична ерозия, и на зеленчукови сортове без истинска стойност за производството на търговски култури, но развивани с цел отглеждане при специални условия, както и относно търговията със семена от посочените местни видове и сортове (ОВ L 312, 27.11.2009 г., стр. 44).

(15)  Регламент (ЕС) 2017/625 на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2017 г. относно официалния контрол и другите официални дейности, извършвани с цел да се гарантира прилагането на законодателството в областта на храните и фуражите, правилата относно здравеопазването на животните и хуманното отношение към тях, здравето на растенията и продуктите за растителна защита, за изменение на регламенти (ЕО) № 999/2001, (ЕО) № 396/2005, (ЕО) № 1069/2009, (ЕО) № 1107/2009, (ЕС) № 1151/2012, (ЕС) № 652/2014, (ЕС) 2016/429 и (ЕС) 2016/2031 на Европейския парламент и на Съвета, регламенти (ЕО) № 1/2005 и (ЕО) № 1099/2009 на Съвета и директиви 98/58/ЕО, 1999/74/ЕО, 2007/43/ЕО, 2008/119/ЕО и 2008/120/ЕО на Съвета, и за отмяна на регламенти (ЕО) № 854/2004 и (ЕО) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета, директиви 89/608/ЕИО, 89/662/ЕИО, 90/425/ЕИО, 91/496/ЕИО, 96/23/ЕО, 96/93/ЕО и 97/78/ЕО на Съвета и Решение 92/438/ЕИО на Съвета (Регламент относно официалния контрол) (ОВ L 95, 7.4.2017 г., стр. 1).

(16)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/2072 на Комисията от 28 ноември 2019 г. за установяване на еднакви условия за изпълнението на Регламент (ЕС) 2016/2031 на Европейския парламент и на Съвета за защитните мерки срещу вредителите по растенията, за отмяна на Регламент (ЕО) № 690/2008 на Комисията и за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/2019 на Комисията (ОВ L 319, 10.12.2019 г., стр. 1).

(17)  Директива 93/49/ЕИО на Комисията от 23 юни 1993 г. за установяване на таблица с условията, на които трябва да отговарят посадъчният материал за декоративни растения и декоративните растения съгласно Директива 91/682/ЕИО на Съвета (ОВ L 250, 7.10.1993 г., стр. 9).

(18)  Директива 93/61/ЕИО на Комисията от 2 юли 1993 г. относно установяване на таблиците за условията, на които следва да отговаря зеленчуковият размножителен и посадъчен материал, различен от семена, съгласно Директива 92/33/ЕИО на Съвета (ОВ L 250, 7.10.1993 г., стр. 19).

(19)  Директива за изпълнение 2014/98/ЕС на Комисията от 15 октомври 2014 г. за прилагане на Директива 2008/90/ЕО на Съвета по отношение на специфичните изисквания за родовете и видовете овощни растения, посочени в приложение I към нея, специфичните изисквания, които да бъдат изпълнени от доставчиците, както и подробни правила относно официалните инспекции (ОВ L 298, 16.10.2014 г., стр. 22).


ПРИЛОЖЕНИЕ I

ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО ТРЯБВА ДА БЪДЕ ПОСОЧЕНА ВЪРХУ ЕТИКЕТА НА ОПАКОВКИТЕ СЪГЛАСНО ПРЕДВИДЕНОТО В ЧЛЕН 7, ПАРАГРАФ 2, БУКВА б)

А.   Етикетът включва следната информация:

1.

наименованието на хетерогенния материал, заедно с текста „Биологичен хетерогенен материал“;

2.

текста „правила и стандарти на Съюза“

3.

наименованието и адреса на професионалния оператор, отговорен за поставянето на етикета, или неговия регистрационен код;

4.

държавата на производство;

5.

референтния номер, определен от професионалния оператор, отговорен за поставянето на етикетите;

6.

месеца и годината на затваряне след текста „затворено“;

7.

името на вида, указано поне чрез неговото ботаническо наименование, което може да фигурира в съкратена форма и без имената на авторите, на латиница;

8.

декларираното нетно или брутно тегло или декларирания брой в случай на семена, като това не се отнася за малките опаковки;

9.

в случай на указания за теглото и за използване на гранулиращи вещества или други твърди добавки — указание за естеството на добавката, както и приблизителното съотношение между теглото на чистите семена и общото тегло;

10.

информация относно продуктите за растителна защита, прилагани върху растителния репродуктивен материал, съгласно изискванията на член 49, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета (1);

11.

процента на кълняемост, когато биологичният хетерогенен материал не отговаря на условията по отношение на кълняемостта съгласно член 6, параграф 13 от настоящия регламент.

Б.   Наименованието, посочено в точка А.1, не трябва да създава затруднения на потребителите по отношение на разпознаването или възпроизвеждането му, както и не трябва:

а)

да е идентично на, нито да съществува вероятност да бъде объркано с наименование, под което друг сорт или биологичен хетерогенен материал от същия вид или от близкородствен вид е вписан в официален регистър на сортовете растения или в списък на биологични хетерогенни материали;

б)

да е идентично на, нито да съществува вероятност да бъде объркано с други наименования, които се използват широко при търговията със стоки или които трябва да бъдат запазени по силата на друг закон;

в)

чрез наименованието не трябва да се предизвиква неправилно разбиране или объркване, свързано с характеристиките, стойността или идентичността на биологичния хетерогенен материал или самоличността на селекционера.


(1)  Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета (ОВ L 309, 24.11.2009 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ II

МАКСИМАЛНО КОЛИЧЕСТВО СЕМЕНА В МАЛКИТЕ ОПАКОВКИ, ПОСОЧЕНИ В ЧЛЕН 7, ПАРАГРАФ 5

Вид

Максимална нетна маса на семената (kg)

Фуражни култури

10

Цвекло

10

Зърнени култури

30

Маслодайни и влакнодайни култури

10

Картофи за посев

30

Семена от зеленчукови култури:

 

Бобови

5

Лук, кервиз, аспержи, листно салатно цвекло или манголд, червено цвекло или обикновено цвекло, ряпа, диня, тиква, тиквички, моркови, репички, кокеш или испански овесен корен, спанак, градинска салата или маруля

0,5

Всички други видове зеленчукови култури

0,1


Top